Formularze

Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 312, z późn. zm., częściowo zmodyfikowany przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Nr 254, Poz. 1704).

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy (odpowiada części A starego druku – INF-O-PP)

Punkt 1-5 – należy wpisać podstawowe informacje na temat wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, tj. nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc, jego adres, identyfikator gminy (zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.) (pobierz), NIP (pod którym wnioskodawca jest zarejestrowany w ZUS w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne), forma prawna .

Punkt 6. Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) (pobierz).

Wg artykułu 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)

 1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
 2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
 3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Punkt 7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) (pobierz).

Beneficjent ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wpisuje klasę PKD zgodną z klasyfikacją z 2007 r. W przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD, należy podać kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Punkt 8. - Data utworzenia

Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Sekcja B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy

Część B określa zakres informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) pomoc publiczna nie może być udzielona podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.Wnioskodawca prowadzący mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 2 załącznika I do w/w rozporządzenia Komisji (WE) nie wypełniania punktów 5-7 sekcji B druku. Ponadto w przypadku, gdy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do w/w rozporządzenia Komisji (WE) istnieje krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej), zwolniono je z obowiązku wypełniania punktów 1-2 sekcji B druku.

Zaznaczenie odpowiedzi twierdzącej w jednym z kryteriów wskazanych w pkt. 1-4 części B formularza, oznacza automatyczne uznanie przedsiębiorcy za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej, co będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia pomocy innej niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Należy zauważyć, że w pkt. 3 i 4 wskazano, iż za przedsiębiorcę będącego w trudnej sytuacji uznaje się podmiot spełniający kryteria kwalifikujące go do objęcia nie tylko postępowaniem upadłościowym, ale również postępowaniem naprawczym (zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) (pobierz). Spełnienie przez przedsiębiorcę kryteriów kwalifikujących go do objęcia postępowaniem naprawczym oznacza bowiem, iż jest on w trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w pkt. 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r., str. 2) (pobierz). Poza tym odniesienie w pkt 10 lit. c Wytycznych jedynie do zbiorowej procedury upadłościowej należy rozpatrywać nieco szerzej niż odniesienie do samego postępowania upadłościowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. wiązać raczej generalnie z faktem niewypłacalności przedsiębiorcy.

W pkt. 5 w części B wskazano natomiast pozostałe przesłanki, w oparciu o które podmiot udzielający pomocy może stwierdzić występowanie trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaznaczenie jednej lub kilku odpowiedzi twierdzących przez wnioskodawcę może skutkować uznaniem go za przedsiębiorcę będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ocena ilościowa i jakościowa kryteriów wskazanych w pkt. 5 należy do podmiotu udzielającego pomocy. Należy zauważyć, że w pkt. 5 przyjęto jako okres odniesienia – okres 3 lat, który gwarantuje prawidłowe określenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Jednocześnie, w celu umożliwienia podmiotowi udzielającemu pomocy weryfikację składanych przez przedsiębiorcę informacji, wnioskodawca powinien przedstawić sprawozdania finansowe za okres trzech lat sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Obowiązek ten nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 załącznika I do w/w rozporządzenia Komisji (WE).


W punkcie 7 Sekcji B beneficjent przedstawia także informację, czy należy do grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 3, pkt. 44 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223, tekst jednolity) (pobierz) grupa kapitałowa to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi. Jest to struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych.

Sekcja C – Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy

Zgodnie z art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) pomocy publicznej nie udziela się przedsiębiorstwu, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Sekcja D. - Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną.

W części D formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc w określonych sektorach. Pomoc publiczna nie może być udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze węglowym.
Jednocześnie wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu, ze względu na wyłączenie możliwości udzielania pomocy na nabycie środków transportu lub urządzeń transportowych.
 

Sekcja E. (odpowiada części B starego druku INF-O-PP)

Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną albo pomocy na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej.


W Sekcji E zobowiązano wnioskodawców do przedstawiania informacji dotyczących pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, o które we wniosku ubiega się beneficjent (wynika to z zasad kumulacji pomocy publicznej) w celu monitorowania dozwolonego pułapu intensywności pomocy (10 mln euro rocznie). W tabeli należy wykazać również pomoc de minimis udzieloną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, w związku którymi podmiot ubiega się o pomoc. Brak informacji o pomocy de minimis, otrzymanej łącznie z inną pomocą publiczną na te same koszty, mógłby skutkować przekroczeniem dozwolonego pułapu intensywności pomocy.

Wnioskodawca, który otrzymał w danym roku pomoc publiczną do tych samych kosztów, o które ubiega się od PFRON tj. do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, powinien kwotę tę oraz wszystkie dane dotyczące tej pomocy (tj. dzień udzielenia pomocy, podmiot udzielający pomocy, podstawę prawną udzielenia pomocy, numer programu pomocowego, pomocy indywidualnej, formę prawną, przeznaczenie pomocy) wykazać w tabeli w Sekcji E. załącznika.

 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) – należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

  Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 27 kwietnia 2009 r., BON-I-52312-99(2)-LK/2009, za dzień udzielenia pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), należy stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), uznać dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy.

  Pomoc, o której mowa w art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest od 1 stycznia 2008 r. pomocą należną z mocy prawa, wypłacaną po złożeniu przez uprawnionych pracodawców wniosku o jej wypłatę. Jest tak od czasu zmiany art. 26c ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy i wygaśnięcia skutków prawnych art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791). Wspomniane okoliczności prawne zmieniły status złożenia wniosku i informacji składanych w celu uzyskania tej pomocy z bezwzględnie materialnego na proceduralne. Pomoc, o której mowa w art. 26a ustawy, jest ściśle związana z zatrudnianiem pracownika w określonym miesiącu. Wszelkie przesłanki pozwalające na ustalenie, czy powstało prawo do otrzymania pomocy, mogą zatem wystąpić już w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego niezależnie od daty złożenia wniosku. Należy jednak wskazać, że nabyte prawo do dofinansowania nie zostanie zrealizowane bez złożenia wniosku Wn-D stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.).

  Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że prawo do pomocy udzielanej na podstawie art. 26a ustawy jest nabywane z ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, a pomoc ta jest udzielana, jeżeli do tej daty jest możliwe ustalenie, czy zostały spełnione warunki do wystąpienia o wypłatę tej pomocy.

  Uwaga! Ponadto wnioskodawca, który otrzymał pomoc udzieloną do tych samych kosztów, o które ubiega się w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, od innego organu powinien wypełnić tę część tabeli zgodnie z danymi o tej pomocy.
 2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2). Należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

  Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który wykazuje pomoc otrzymaną od PFRON powinien wpisać: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

  Uwaga! Ponadto wnioskodawca, który otrzymał pomoc udzieloną do tych samych kosztów, o które ubiega się w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, od innego organu powinien wypełnić tę część tabeli zgodnie z danymi o tej pomocy.
 3. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3). Istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy.
   
  Podstawa prawna – informacje podstawowe
  Podstawa prawna – informacje szczegółowe
  3a
  3b
  3c
  3d
  3e
  ustawa
  przepis ustawy
   -
   -
   -
  ustawa
  przepis ustawy
  akt wykonawczy
  przepis aktu wykonawczego
   -
  ustawa
  przepis ustawy
  akt wykonawczy
  przepis aktu wykonawczego
  decyzja/uchwała/umowa
  ustawa
  przepis ustawy
   -
  decyzja/uchwała/umowa
   
  Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który wykazuje w tabeli w sekcji E kwoty otrzymanych w danym roku dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypełnia rubryki w następujący sposób:
  Pkt. 3a – Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
  Pkt. 3b – art. 26 a-c,
  Pkt. 3c – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  Pkt. 3d - §1
  Pkt. 3e - brak

  Uwaga! Ponadto wnioskodawca, który otrzymał pomoc udzieloną do tych samych kosztów, o które ubiega się w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, od innego organu powinien wypełnić tę część tabeli zgodnie z danymi o tej pomocy.
 4. Numer programu pomocowego/pomocy indywidualnej (kol. 4).

  W przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego. W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer nadany przez Komisję Europejską.
  Numer programu pomocowego, jaki należy wskazać w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymywanego za okresy sprawozdawcze począwszy od 01/2009-12/2014- X306/2009, zaś od 01/2015 należy wykazać- SA.40525(2015/X)
  Numery obowiązujących programów pomocowych są publikowane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

  Uwaga! Ponadto wnioskodawca, który otrzymał pomoc udzieloną do tych samych kosztów, o które ubiega się w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, od innego organu powinien wypełnić tę część tabeli zgodnie z danymi o tej pomocy.
 5. Forma pomocy (kol. 5) – należy podać formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, refundacja, ulga podatkowa).
  Forma pomocy publicznej jaką należy wskazać w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń - A1.4 Refundacja
 6. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 6) – należy podać:
  a) wartość nominalną pomocy – całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczenia wielkości udzielonej pomocy,
  b) wartość brutto – ekwiwalent dotacji brutto obliczany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, Poz. 1983, z póżn. zm.) (pobierz).
 7. Przeznaczenie pomocy (kol. 7) – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według załączonej do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji ... tabeli.
  Przeznaczenie pomocy publicznej, jakie należy wskazać w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń – a12 – pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Jednocześnie w przypadku uzupełnienia tabeli dotyczącej pomocy otrzymanej w odniesieniu do kosztów, o których mowa wyżej, zobowiązano wnioskodawców do przedstawienia opisu przedsięwzięcia, na realizację którego udzielona została pomoc.

Informacje dotyczące przedsięwzięcia:

I Informacje ogólne

 1. opis przedsięwzięcia – wskazać, czego dotyczy przedsięwzięcie, na realizację którego wnioskodawca ubiega się o pomoc. Dla pomocy uzyskiwanej w roku 2010 należy podać okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
 2. całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł) - należy wskazać kwotę całkowitych kosztów płacy poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym wynikającym z dokumentu do którego informacja jest załącznikiem.
 3. wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy) - należy wskazać kwotę kosztów płacy kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w okresie sprawozdawczym wynikającym z dokumentu, do którego informacja jest załącznikiem.
 4. maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy – zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) intensywność pomocy nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
 5. intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3 – należy wskazać wartość pomocy już udzielonej na te same koszty, o których dofinansowanie ubiega się wraz z wnioskiem beneficjent.
 6. lokalizacja przedsięwzięcia – adres siedziby wnioskodawcy.
 7. cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz cele, których nie można byłoby osiągnąć bez pomocy: - należy wpisać cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia (np. rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych,...)
 8. etapy realizacji przedsięwzięcia – pomoc udzielana na podstawie wniosków składanych comiesięcznie.
 9. data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia - należy wskazać okres sprawozdawczy wynikający z dokumentu ,do którego informacja jest załącznikiem,
 10. inne informacje dotyczące przedsięwzięcia: w przypadku braku dodatkowych informacji należy wpisać „nie dotyczy”.

II Informacje szczegółowe – nie dotyczy.

Uwaga! Jeśli podmiot ubiegający się o pomoc nie otrzymał dotychczas pomocy publicznej, wówczas powinien przedłożyć (zamiast części E formularza) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
Obecne rozporządzenie nie określa wzoru oświadczenia, w związku z tym można wykorzystać wzór dotychczas obowiązujący (część C dotychczas obowiązującego INF-O-PP).


 

Data publikacji : 12.05.2010
25.09.2015

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 105336 wizyt