Objaśnienia i opracowania do formularzy archiwalnych

Zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek wprowadzone Ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475)

 

 

Okres sprawozdawczy, od którego należy stosować przepis

Artykuł ustawy zmieniającej/artykuł ustawy o rehabilitacji ... Treść zmiany
Dofinansowanie do wynagrodzeń 01/2011 r. Art. 1 pkt 1/ 2a ust. 1-4

Artykuł reguluje ustalanie okresu, od którego pracodawca może wliczać pracownika niepełnosprawnego do stanu zatrudnienia pracowników

W przypadku pierwszego orzeczenia o niepełnosprawności przedstawionego pracodawcy, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Ponadto zgodnie z ust. 4 art. 2a ustawy o rehabilitacji ... przepis ten stosuje się odpowiednio do dokumentów potwierdzających wystąpienie u pracownika schorzeń, o których mowa w art. 26a ust 1b, lub schorzeń określonych na podstawie art. 21ust. 7.
 

W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudniania osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność z zastrzeżeniem ust. 3 art. 2a.

 

Wg ust. 3 art. 2a w/w ustawy „bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

01/2011 r. Art. 1 pkt 6 lit. b/ art. 21 ust. 5

Dla celów dofinansowań do wynagrodzeń artykuł reguluje wliczenie pracowników do stanów zatrudnienia i wyliczania wskaźnika, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a (6%-owy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz 1b ustawy o rehabilitacji (...)

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 21 ust. 5 „Do liczby zatrudnienia, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 2. przebywających na urlopach wychowawczych;
 3. nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz służby zasadniczej;
 4. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 5. nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
 6. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielania określają inne przepisy.
Refundacja składek 06/2011 r. Art. 1 pkt 8 lit. b/ art. 25a ust. 1a

Przepis różnicuje wysokość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość refundacji począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. będzie następująca:

 1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;
Dofinansowanie do wynagrodzeń 03/2011 r. Art. 1 pkt 10 lit. b/ art. 26a ust 1a¹

Przepis reguluje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Począwszy od wniosków za miesiąc 03/2011 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

01/2011 r. Art. 1 pkt 10 lit. c/ art. 26a ust. 1b

Zgodnie z omawianym przepisem kwoty miesięcznego dofinansowania, o których mowa w ust. 1 art. 26a „zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych”.

01/2011 r. Art. 1 pkt 11/ art. 26b ust. 2a

Przepis precyzuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez kilku pracodawców, w przypadku, gdy pracownik ten zatrudniony jest w wymiarze czasu pracy przekraczającym jeden etat.
 

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.

01/2011 r. Art. 1 pkt 12/ art. 26c ust. 3

Przepis reguluje termin na wypłatę przez PFRON miesięcznego dofinansowania.

W terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

01/2012 r. Art. 12 pkt 2/ ar. 26a
ust. 1

Artykuł reguluje wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych określoną w art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji ....

Począwszy od wniosków za miesiąc styczeń 2012 r. miesięczne dofinansowanie będzie przysługiwać w kwocie:

 1. 170% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 125% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 50 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;
07/2012 r. Art. 12 pkt 3/ art..26a ust.1

Artykuł reguluje wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych określoną w art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji ...

Począwszy od wniosków za miesiąc lipiec 2012 r. miesięczne dofinansowanie będzie przysługiwać w kwocie:

 1. 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 115% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 45 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;
01/2011 r. -
- 12/2012 r.
Art. 9/

Artykuł doprecyzowuje wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

W latach 2011 i 2012:

 1. pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

  a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji ...

  b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji ...
 2. pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o którym mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji ...
01/2011 r. -
- 12/2012 r.
Art. 10/

Przepis reguluje wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji ... branego pod uwagę przy wyliczaniu kwoty dofinasowania określonej w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji ...
 

W latach 2011 i 2012 przez najniższe wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r. tj. 1276 zł.

01/2013 r. Art. 1 pkt 10 lit. a/ art. 26a ust 1

Artykuł reguluje wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Począwszy od wniosków za miesiąc styczeń 2013 r. miesięczne dofinansowania będzie przysługiwać w kwocie:

 1. 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 40 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;
Data publikacji 03.01.2011

Wydział Dofinansowań Runku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 80323 wizyt