Objaśnienia i opracowania do formularzy archiwalnych

Objaśnienia do formularza Wn-U-G „Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne”

Wypełnony wzór formularza (pobierz)

Uwaga ogólna:
- w każdym miejscu formularza, w którym znajduje się pole wyboru w postaci kwadratu do zaznaczenia, należy w odpowiednim polu wstawić znak X.
Wniosek, aby mógł być skutecznie złożony musi być podpisany.

Sekcja A „Dane o dokumencie”

Należy zaznaczyć znakiem X tylko jedno właściwe pole.

Jeśli dotyczy dokumentów rejestracyjnych dla wnioskodawcy, który po raz pierwszy zgłasza się do Funduszu w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne- należy zaznaczyć poz. 1 – zgłoszeniowy

Jeśli dotyczy wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla wnioskodawcy już zarejestrowanego w Funduszu – należy zaznaczyć poz. 2

Jeśli dotyczy wniosków, do których wnioskodawca chce wnieść poprawki – należy znaczyć poz. 3

Sekcja B „Dane ewidencyjne wnioskodawcy”

Pozycje od 9 do12 i pozycje od 21 do 39 należy wypełnić w przypadku składania formularza Wn-U-G po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.

W pozycji 2 należy wpisać numer, jeżeli został nadany wnioskodawcy przed dniem złożenia Wniosku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G).

W pozycjach 3, 4 i 5 należy wpisać odpowiedni numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa, przy czym PESEL i NIP powinien mieć każdy wnioskodawca.

W pozycji 6 należy podać skrócona nazwę, którą posługuje się wnioskodawca, ale tylko jeśli taką posiada. Natomiast w Pozycji 9 należy podać pełną nazwę pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą.

W pozycji 10 należy podać odpowiedni kod określający wielkość przedsiębiorcy. Kod 0 – mikroprzedsiębiorca, kod 1 – przedsiębiorca mały, kod 2 – przedsiębiorca średni, kod 3 – inny przedsiębiorca. Należy zauważyć, że najczęściej wybierany będzie kod dla mikroprzedsiębiorcy, którym jest przedsiębiorca zatrudniający w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.
Może także wyjątkowo być kod dla małego przedsiębiorcy, którym jest przedsiębiorca zatrudniający w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro.

W pozycji 11 należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W pozycji 12 należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), oraz dodatkowo skrótowe oznaczenie stosowanej klasyfikacji "/07". Do dnia 31 grudnia 2009 r. w przypadku beneficjentów pomocy, w stosunku do których nie zostało dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007, należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

Sekcja C „Informacja o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu niepełnosprawności”

W pozycji 13 należy wpisać miesiąc i rok prowadzenia działalności gospodarczej, za który opłacono składki. Chodzi tu o określenie okresu sprawozdawczego. Jeżeli wnioskuje się o refundacje opłaconych składek za np. luty 2009 r. to należy wpisać w polu miesiąc „02” w polu rok „2009”.

W pozycji 14 należy wpisać kwotę opłaconych terminowo i w całości przez wnioskodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, dotyczących okresu sprawozdawczego, za który składany jest wniosek.

W pozycji 15 należy wpisać kwotę opłaconych terminowo i w całości przez wnioskodawcę składek na ubezpieczenie rentowe, dotyczących okresu sprawozdawczego, za który składany jest wniosek.

W pozycji 16 należy wpisać liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą, tj. jeśli wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą krócej niż cały miesiąc np. 12 dni w lutym 2009to w poz. 16 powinien wpisać 12 dni, jeżeli natomiast prowadził działalność w całym miesiącu, to powinien wpisać 28, także niewypełnienie poz. 16 jest równoznaczne z prowadzeniem przez wnioskodawcę działalności gospodarczej przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego (tj. 28 dni w przykładowym lutym 2009).

W pozycji 17 należy wpisać liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą i jednoczenie posiadał orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność w rozumieniu art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92). Niewypełnienie poz. 17 jest równoznaczne ze spełnianiem przez wnioskodawcę tych warunków przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego.

Sekcja D „Wniosek o wypłatę miesięcznej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne”

Jeżeli wnioskodawca nie otrzymał dotychczas żadnej pomocy de minimis należy zaznaczyć pole 1 w poz. 18

Jeżeli wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis wyłącznie z PFRON należy zaznaczyć pole 2 w poz. 18

Jeżeli wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis z innych źródeł poza PFRON należy zaznaczyć pole 3 w poz. 18

Jeżeli wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis z PFRON oraz pomoc de minimis z innych źródeł należy zaznaczyć poz. 2 i 3

Niewypełnienie poz. 18 jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez wnioskodawcę odpowiednio pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie lub otrzymaniem wyłącznie pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie udzielonej przez PFRON.

W pozycji 19 należy wpisać kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, które wnioskodawca otrzymał na podst. Innych przepisów niż art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...)Niewypełnienie tej pozycji oznacza, że kwota zrefundowanych ze środków publicznych składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie odrębnych przepisów wynosi 0.

W przypadku zaznaczenia pola 3 w poz. 18 należy do Wn-U-G załączyć kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis innej niż udzielona przez PFRON albo oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis . Każde zaświadczenie lub oświadczenie załącza się jednokrotnie.

Uwaga. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana jako pomoc de minimis. PFRON każdorazowo po udzieleniu takiej pomocy wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Inne podmioty, które udzielają takiej pomocy też wystawiają zaświadczenia. W sytuacji, gdy na te same składki na ubezpieczenia społeczne, o których refundacje ubiega się wnioskodawca, otrzymał już choćby częściowo pomoc finansową od innego podmiotu, to należy to wykazać we wniosku. Sytuacja taka na chwilę obecną jest niezwykle małoprawdopodobna, choć nie wykluczona, dlatego jest na nią miejsce w formularzu Wn-U-G. Pozycja 19 będzie najprawdopodobniej wynosiła 0,00.

Wartość pozycji 20 jest sumą poz.14 i poz.15 pomnożoną przez iloraz poz.17 i poz.16 i pomniejszoną o kwotę wykazaną w poz.19.
[(poz. 14 + poz. 15) * poz. 17/poz.16] pomniejszona o poz. 19

Sekcja E „Dodatkowe informacje o wnioskodawcy”

W pozycjach 28 i 29 oraz 37 i 38 należy podać także numer kierunkowy.

Sekcja oświadczeń

W oświadczeniu trzecim mowa o kryteriach określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2). Istotnym i wystarczającym dla określenia czy wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji są oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. Ponadto wnioskodawca, który prowadzi działalność mniej niż trzy lata nie jest uznawany za podmiot w trudnej sytuacji.

W oświadczeniu czwartym w przypadku zaznaczenia go znakiem X, wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem oświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). tj.

  • oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, lub
  • oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

W oświadczeniu siódmym należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru formy składania dokumentów, składając wniosek po raz pierwszy bądź w przypadku zmiany formy składania dokumentów.

W pozycji 42 należy przystawić pieczątkę, o ile wnioskodawca taką posiada.
 

Data publikacji 16.02.2009

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Maciej Szymczak
Statystyka strony: 42096 wizyt