Pytania i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR

5. Jak wygenerować certyfikat PFRON?

W pierwszym logowaniu po zmianie hasła jednorazowego System poinformuje
o konieczności wygenerowania certyfikatu SODIR.

Ostrzeeżenie - okno dialogowe

 

Po naciśnięciu przycisku OK, umieszczonego pod komunikatem, na ekranie pojawi się Formularz "Generowanie nowego certyfikatu".

 

 ekran - instalacja 

 

Beneficjent, podaje w polu Położenie klucza na dysku pełną ścieżkę wraz z nazwą pliku, gdzie zostanie zapisany certyfikat. Należy postępować zgodnie z uwagą zaznaczoną czerwonym kolorem. Ostatnie słowo w ścieżce oznacza nazwę klucza, np. podanie ścieżki c:\pfron5\certyfikat oznacza, że certyfikat będzie zapisany na dysku ‘c’ w katalogu ‘pfron5’ i będzie miał nazwę 'certyfikat'. Jeżeli nie podamy ścieżki dla położenia certyfikatu, System zapisze certyfikat w katalogu domowym użytkownika z nazwą "certyfikat".

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wyświetlonych danych o Beneficjencie (będą one wykorzystane do generowania klucza prywatnego), a następnie naciśnięcie przycisku Generuj żądanie wydania certyfikatu.

W polu Dane certyfikatu ukażą się informacje, jakie zostały wykorzystane przy generowaniu żądania, a System zasygnalizuje Komunikatem, że żądanie zostało utworzone poprawnie.

 Okno dialogowe 

Zgodnie z poleceniem znajdującym się na wyżej wyświetlonym okienku Beneficjent uzupełnia pola w bloku Hasło do klucza prywatnego. Hasło do klucza prywatnego będzie później używane do autoryzacji wysyłanych dokumentów.

Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku Wyślij do PFRON. Jeśli wprowadzone dane zawierają błędy Beneficjent zostaje poproszony o skorygowanie podanych przez siebie danych i ponowne naciśnięcie przycisku Wyślij do PFRON.

Jeśli wszystkie dane zostały podane poprawnie na ekranie pojawi się poniższy Komunikat o powodzeniu operacji.

 Okno dialogowe 

 

Żądanie wydania certyfikatu zostanie wysłane do przetwarzania.

 

Uwaga! Po ponownym zalogowaniu się do Systemu w pierwszej kolejności należy odczytać korespondencję przesłaną z Funduszu, do której zostanie dołączony certyfikat PFRON. W tym celu należy wybrać podmenu ‘Korespondencja’, Funkcję ‘Lista wiadomości otrzymanych’ i nacisnąć klawisz Odśwież.

Po wykonaniu tych czynności pojawia się ekran z listą otrzymanych wiadomości.

 ekran - moguł korespondecja 

 

Wybieramy Czynność ‘szczegóły’ i otrzymujemy ekran ze szczegółami wiadomości przysłanej z Funduszu. Dane certyfikatu dla bezpieczeństwa mają zaszyfrowaną treść.

 ekran - moduł korespondencja 

 

Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego podanego podczas generowania żądania wydania certyfikatu i naciśnięciu przycisku Zainstaluj certyfikat ukaże się okno, które umożliwia wybranie katalogu i nazwy pliku na dysku (automatycznie podpowiadany jest katalog i nazwa pliku podana podczas generowania żądania).

 okno - wybierz składnicę kluczy 

 

Po poprawnym wybraniu katalogu i pliku System importuje certyfikat na komputer
u Beneficjenta.

 okno dialogowe 

Po imporcie certyfikatu System powraca do listy wiadomości otrzymanych. Od tej pory wysyłane do Funduszu dokumenty będą mogły być podpisywane z wykorzystaniem tego certyfikatu.

Jeżeli Beneficjent chce wygenerować nowy certyfikat (np. korzystał już z Systemu SODiR, ale jego certyfikat stracił ważność) musi wejść do Modułu "Administracja", a następnie funkcję "Nowy certyfikat PFRON".

Zostanie otwarty Formularz przeznaczony do generowania nowego certyfikatu.

Data publikacji 07.03.2013

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 20619 wizyt