Pytania i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR

10. Jak złożyć korektę do wniosku WN-U-G/WN-U-A?

Wnioskodawca może złożyć korektę na wezwanie Funduszu lub w sytuacji, gdy sam chce skorygować błędne dane. W takim przypadku należy wybrać Moduł Dokumenty -> Listę dokumentów WN-U-G lub Listę dokumentów WN-U-A, po czym wybrać okres sprawozdawczy, za który należy złożyć korektę i kliknąć przycisk „Odśwież”.
Należy zaznaczyć wniosek, do którego tworzona będzie korekta oraz wybrać opcję „Utwórz korektę”. Czynność ta spowoduje skopiowanie wniosku WN-U-G/WN-U-A. Powinny zostać poprawione w nim dane, które wnioskodawca chce skorygować, po czym należy zapisać korektę wniosku poprzez opcję „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym”. Zapis wniosku należy autoryzować hasłem do klucza prywatnego i naciśnięciem "OK".

Podczas próby zapisywania wniosku system dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędu prosi o poprawienie podświetlonych na czerwono pól. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione poprawnie wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu „OK.” wniosek zostaje zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do wypełnionego wniosku.

Po zapisaniu w/w wniosku wnioskodawca przy pomocy dostępnego na dole wniosku przycisku „Załączniki” przechodzi do listy załączników do korekty wniosku WN-U-G/WN-U-A. Po naciśnięciu przycisku „Odśwież” należy dołączyć załącznik wymagany przy składaniu korekty wniosku.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr. 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810) osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesyłania wraz z korektą wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) jednego z niżej wymienionych formularzy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

  1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (przycisk „Dodaj INF-O-PdR”),
  2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (przycisk „Dodaj INF-O-PdR”),
  3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (przycisk „Dodaj INF-O-PdM”).

Począwszy od 2011 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia ZUS, dołączają formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem oraz w przypadku zmiany danych w formularzu.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810) niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika dołącza do korekty wniosku WN-U-A Formularz składany przez wnioskodawcę (przycisk „Dodaj INF-O-PdR”).

Po wypełnieniu wymaganych zgodnie z objaśnieniem do formularzy danych należy przy pomocy przycisku: „Podpisz podpisem PFRON” (lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym”) zapisać druk. Podczas próby zapisywania formularza system dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędów prosi o ich poprawienie sygnalizując ich wystąpienie odpowiednim komunikatem. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu „OK” formularz zostaje zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do listy załączników, z której przy użyciu przycisku „Powrót” wnioskodawca przechodzi do zapisanej wcześniej korekty wniosku WN-U-G lub WN-U-A. Korektę wniosku można jeszcze edytować (przycisk „Edycja”) lub wysłać do PFRON (przycisk „Wyślij z podpisem PFRON” lub „Wyślij z podpisem kwalifikowanym”). Po naciśnięciu opcji „Wyślij z podpisem PFRON” (lub „Wyślij z podpisem kwalifikowanym”) należy podać hasło do klucza prywatnego oraz nacisnąć „OK.”. Potwierdzenie poprawnie wykonanej czynności zostanie zasygnalizowane przez system odpowiednim komunikatem.

Wnioskodawca może odczytać stan złożonej korekty wniosku poprzez opcję „Pokaż korekty”.

Ważne: dane nagłówkowe w korektach wniosków tj. numer PFRON, NIP, REGON, PESEL nie podlegają w formie elektronicznej zmianie przez beneficjenta.

Data publikacji 10.07.2013

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 6295 wizyt