Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) refunduje:

 1. osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia:
  • emerytalne,
  • rentowe.

Uwaga! Począwszy od refundacji składek za okres sprawozdawczy czerwiec 2011 r. zróżnicowaniu ulega – w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności - kwota przysługującej refundacji. Począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. będzie ona następująca:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 1. niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników:
  • wypadkowe,
  • chorobowe,
  • macierzyńskie
  • emerytalno-rentowe.

Składka zdrowotna opłacana przez niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika nie podlega refundacji.

Warunkiem otrzymania refundacji jest opłacenie składek terminowo i w całości.

Przepisy dotyczące refundacji składek na ubezpieczenia społeczne uległy zmianie w związku z wejściem w życie:

 • Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 260).

Począwszy od okresu sprawozdawczego czerwiec 2011 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o refundację składek, zobligowane są do składania nowego wniosku WN-U-G (pobierz).

Ponadto informujemy, że do dnia 30 czerwca 2011 r., w odniesieniu do refundacji należnej za okresy do maja 2011 r. włącznie, wnioskodawcy mogą stosować wzory formularzy określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 42, z późn. zm.) (pobierz), jak i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260) (pobierz).

Począwszy od II kwartału 2011 r. niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników składają nowe formularze WN-U-A (pobierz).

Powyższe, nowe formularze, należy składać także do korekt wniosków o refundację składek za poprzednie okresy sprawozdawcze, począwszy od 01/2009 r.

Beneficjent, który wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce „Rejestracja osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą” oraz "Rejestracja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika".

Tekst Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz treść Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych dostępne są w zakładce Akty prawne, natomiast wzory koniecznych do złożenia dokumentów w zakładce Formularze.

Zgodnie z art. 25c ust. 11 ww. Ustawy o rehabilitacji refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako organ udzielający pomocy ma obowiązek wydać beneficjentowi pomocy zaświadczenie o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zaświadczenia o pomocy de minimis są przekazywane ww. beneficjentom każdorazowo po udzieleniu pomocy przez PFRON.

Beneficjent, który po otrzymaniu wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonał korekty złożonych dokumentów zwiększając bądź zmniejszając kwotę refundacji ogółem, otrzyma zaświadczenie „podstawowe” uwzględniające kwoty udzielonej pomocy po złożeniu dokumentów za dany miesiąc oraz zaświadczenie „korygujące” uwzględniające kwoty udzielonej pomocy po dokonaniu korekt.

Otrzymanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie nie wymagają kontaktu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji : 19.04.2008

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Katarzyna Żmijewska
Statystyka strony: 518004 wizyt