Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) refunduje:

 • osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia:
  • emerytalne,
  • rentowe.

Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. jest ona następująca:

 •   100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –  w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 •   60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 •   30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

 • niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników:
 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • macierzyńskie
 • emerytalno-rentowe.

Składka zdrowotna opłacana przez niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika nie podlega refundacji.

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który płaci zwiększoną składkę KRUS może ubiegać się o refundację składek KRUS w takiej wysokości, w jakiej została opłacona. W tej sytuacji niepełnosprawny rolnik musi posiadać i przesłać do PFRON aktualną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, zawierającą informację o opłaceniu podwójnej składki emerytalno- rentowej.

Uwaga !!!

Począwszy od 01.10.2015 r. zgodnie z art. 25a ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) refundacja składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone w całości, z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przekraczającym 14 dni. Natomiast do 30.09.2015 r. warunkiem otrzymania refundacji było opłacenie składek terminowo i w całości zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Beneficjent, który wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce „Rejestracja osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą” oraz "Rejestracja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika".

Zgodnie z art. 25c ust. 11 ww. ustawy o rehabilitacji refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Data publikacji 19.04.2008
15.10.2015

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 714122 wizyt