Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą

Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która wcześniej nie była zarejestrowana w Departamencie ds. Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-G (pdf 312 KB). Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie refundacji składek, dokonywana jest przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem" (Al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa).

Aby dokonać rejestracji wnioskodawca jest zobowiązany przekazać osobiście lub pocztą wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G:

 1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  1. pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,
  2. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  3. numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
 2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.
 3. upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz 3, do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, Fundusz weryfikuje, czy dane wykazane we wniosku są zgodne z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz rejestrze REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku ustalenia niezgodności danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, wnioskodawca jest  wzywany do złożenia wyjaśnień i/lub przesyłania kopii aktualnych dokumentów potwierdzających wskazane dane.

Jeżeli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w jego imieniu, może skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz (docx 21 KB). Pełnomocnikiem wnioskodawcy może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (art. 32, 33§3 oraz 76a§2 KPA).

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

W związku z tym trzeba pamiętać, że w przypadku kiedy wnioskodawca nie chce żeby osoba przez niego upoważniona w dalszym ciągu mogła podpisywać i przesyłać dokumenty w jego imieniu, powinien przesłać do Funduszu odwołanie pełnomocnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Uwaga !!! Kopie dokumentów załączonych do wniosku zgłoszeniowego powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

Ponadto w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr. 53, poz. 311, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810) osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesyłania wraz z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) jednego z niżej wymienionych formularzy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

 1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (pobierz - INF-O-PdR - pdf 220 KB),
 2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (pobierz - INF-O-PdR - doc 220 KB),
 3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm) (pobierz - INF-O-PdM - pdf 154 KB). 

Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej, musi zaznaczyć pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” w części „Oświadczenia” na wniosku Wn-U-G. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzyma od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz.

Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej opatruje te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), albo uwierzytelnia je certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

Wnioskodawca:

 • rejestruje w programie informatycznym wyżej wymieniony certyfikat;
 • niezwłocznie informuje Fundusz o:
 1. rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,
 2. utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

Data publikacji 20.04.2008
17.08.2016

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 230297 wizyt