Programy i zadania PFRON

PROGRAMY PFRON -  WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Podstawową misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako główny cel działalności Funduszu, odzwierciedlają zasady programów PFRON, stanowiące uzupełnienie działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu.

Od 1993 r. łączne wydatki Funduszu na realizację programów obejmują kwotę ponad 3,5 mld złotych.

Dzięki programom PFRON:

  • dofinansowano zakup blisko 87 tys. zestawów sprzętu komputerowego dla osób indywidualnych
  • Fundusz wsparł ponad 26,1 tys. osób w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • od 2002 r. objęto pomocą finansową coraz większą liczbę studiujących osób niepełnosprawnych: w 2002 roku z dofinansowania w ramach programu „Student” skorzystało ok. 1,6 tys. osób niepełnosprawnych. W 2009 roku liczba osób niepełnosprawnych korzystających z programu „Student II” wzrosła ponad ośmiokrotnie - do ok. 13 tys.
  • Fundusz wsparł w zakupie samochodu (w postaci pożyczki lub dofinansowania do zakupu auta lub dofinansowania do oprzyrządowania samochodu stosownie do rodzaju niepełnosprawności) ponad 31 tys. osób niepełnosprawnych.
  • ze szkoleń komputerowych skorzystało ponad 8,1 tys. osób niewidomych i słabowidzących.
  • Fundusz dofinansował zakup około 2,5 tys. pojazdów do transportu zorganizowanego osób niepełnosprawnych. Znakomita część z tych pojazdów została wyposażona w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych.
  • Fundusz wsparł likwidację barier w komunikowaniu się osób niesłyszących i niedosłyszących, dofinansowując kursy języka migowego dla otoczenia tych osób. Pomocą objęto ponad 94 tys. osób. Dodatkowo ok. 120 instytucji uzyskało wsparcie do usługi tłumacza migowego bądź zakupu urządzeń wzmacniających słyszenie w teatrach, filharmoniach i uczelniach.
  • Fundusz wsparł działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ok. 300 organizacji pozarządowych. Na ten cel wydatkowano łącznie 540,6 mln zł.
  • Szacuje się, że w ramach różnych programów dzięki wsparciu Funduszu powstało około 7,1 tys. stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Data publikacji : 27.10.2010

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Michał Rydzewski
Statystyka strony: 898875 wizyt