Partner III (zapisy obowiązujące dla zadań i projektów realizowanych od 01.01.2009 r.)

Strona znajduje się w archiwum.

Wybierz temat


Informacja dla Wnioskodawców, którzy w 2009 roku nie uczestniczyli w ramach modułu A programu „PARTNER III”: (czytaj)


Uwaga - zapisy obowiązujące dla zadań i projektów realizowanych od 01.01.2009 r.

Procedury i załączniki

Z dniem 1 lipca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).
Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wskazane w ww. rozporządzeniu, mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe:

  • na zlecenie Funduszu,
  • na zlecenie samorządu województwa lub powiatu – ze środków PFRON.
     

Ponieważ katalog zadań wymienionych w ww. rozporządzeniu pokrywa się w znacznej części z katalogiem działań, które mogą być finansowane w ramach programu „PARTNER III”, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do programu.
Zgodnie z przyjętymi zmianami (uchwała nr 13/2008 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 22 lipca 2008 roku), mającymi zastosowanie do zadań lub projektów realizowanych od 1 stycznia 2009 roku:

  • ograniczeniu uległ katalog podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w programie wyłącznie do kościelnych osób prawnych oraz związków wyznaniowych (ponieważ podmioty te nie zostały objęte systemem zleceń),
  • przekonstruowany został wykaz zadań finansowanych w ramach programu, tak aby zapewniona została jego zgodność z wykazem zadań określonych w ww. rozporządzeniu,
  • skrócony został okres realizacji programu – program realizowany będzie do końca 2009 roku.
     

Organizacje, które od 2009 roku nie będą mogły być beneficjentami programu „PARTNER III” (np. stowarzyszenia, fundacje), będą mogły ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach systemu zleceń.
Należy zauważyć, iż podczas realizacji wszystkich trzech edycji programu „PARTNER”, właściwość podmiotu do którego składane były wnioski o dofinansowanie ustalana była w odniesieniu do zakresu terytorialnego działania danego wnioskodawcy – organizacje ogólnopolskie składały wnioski do Biura PFRON, zaś organizacje lokalne do Oddziałów Funduszu.
W ramach systemu zleceń jest nieco odmiennie i decydującym przy rozstrzygnięciu właściwości danej instytucji, do której należy złożyć wniosek, będzie zakres terytorialny danego zadania.
W trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PFRON będzie mógł zlecać te zadania, których realizacja na poziomie regionalnym lub lokalnym jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Zadania o charakterze regionalnym (wojewódzkim) zlecane będą mogły być przez marszałków województw, a zadania o charakterze lokalnym przez starostów. Środki na zlecanie realizacji zadań przez samorząd wojewódzki i powiatowy przekazywane będą przez PFRON, wg algorytmu.

Zasady zlecania zadań  zostały przyjęte przez Zarząd Funduszu Uchwałą nr 460/2008 Zarządu PFRON z dnia 14 października 2008. (czytaj)

Procedury i załączniki

Wybierz temat

Data publikacji 01.08.2008

Wydział Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 165016 wizyt