Refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zpch

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej mogą - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji – uzyskać zwrot dodatkowych kosztów:

  • budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
  • transportowych,
  • administracyjnych

pod warunkiem zatrudniania co najmniej 50% osób niepełnosprawnych.

Istotne jest określenie, że dodatkowe koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych są kosztami innymi niż koszty płacy zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, natomiast są wykraczające (stanowiące różnicę) poza koszty, jakie musiałby ponieść pracodawca w przypadku zatrudniania pracowników, którzy nie są niepełnosprawnymi. W związku z tym refundacji może podlegać tylko wspomniana różnica w kosztach odpowiadająca dodatkowym kosztom, których pracodawca nie poniósłby w przypadku zatrudniania osób nie będących niepełnosprawnymi.

Realizacją tego zadania prowadzą Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przepisy wykonawcze są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej zakładom pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70 poz. 603 z późn. zm.).

Wniosek można składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy umowa.

W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej w danym roku kalendarzowym, wniosek o refundację na ten rok składa się w terminie do dnia 30 listopada tego roku.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę. Refundowane są tylko koszty poniesione od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku.

Umowa obejmuje koszty jednego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy koszty ponoszone są przez kolejne lata, tzn. obejmują okres dłuższy niż rok, wnioski należy składać oddzielnie na każdy rok. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków będą zawierane kolejne umowy dotyczące kosztów poniesionych w kolejnych latach kalendarzowych.

Refundacja będzie wypłacana w transzach kwartalnych.

Refundacja jest udzielana jako pomoc publiczna na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych spełniająca warunki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących wyłączeń blokowych. 

Pomoc przyznawana jest na podstawie umowy na refundację kosztów, które dopiero zostaną poniesione, mimo tego dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania umowy, na podstawie której pracodawca uzyskuje prawo do otrzymania pomocy. Jako przyznaną pomoc publiczną należy traktować kwotę umowy. Rzeczywistą wartość udzielonej pomocy publicznej można określić po wypłaceniu ostatniej części refundacji w ramach umowy.

  • Wzór wniosku:(pobierz)
  • Umowa o refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (pobierz)
  • Wystąpienie o wypłatę transzy refundacji dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (pobierz)

 

 Akty prawne:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej zakładom pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70 poz. 603 z późn. zm.)

Informacje Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

  • INFORMACJA - w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pobierz)

Wyjaśnienia PFRON:

  • Przykłady pomniejszeń kosztów płac do refundacji. (pobierz)

Uprzejmie informujemy, że można na skrzynkę dodatkowe_koszty_zpch@pfron.org.pl kierować wszelkie wątpliwości, pytania, problemy itp., które będą wykorzystane przez Fundusz do usprawnienia realizacji zadania. Na skierowane na skrzynkę maile Fundusz nie będzie udzielał bezpośrednich odpowiedzi, natomiast okresowo będzie aktualizował rozdział „Wyjaśnienia PFRON”

Data publikacji : 21.08.2009
27.11.2014

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Paweł Woźniak
Statystyka strony: 44763 wizyt