Refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zpch

 


Komunikat z dnia 14.11.2011 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 70, poz. 603):

 • w przypadku pracodawców, którzy posiadają status zakładu pracy chronionej termin składania wniosków o refundację na 2012 r. upływa 30 listopada br.
 • w przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej po dniu 1 listopada 2011 r. termin składania wniosków o refundację na 2012 r. upływa 31 stycznia 2012 r.

Zadanie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zwrot dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych zakładom pracy chronionej zatrudniających co najmniej 50% osób niepełnosprawnych.

Od początku bieżącego roku w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) dodatkowe koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustawy mogą być refundowane wszystkim pracodawcom na podstawie art. 26 i 26d przez Jednostki Samorządu Terytorialnego ze środków PFRON, a niezależnie od tego pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej mogą - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji – uzyskać zwrot dodatkowych kosztów:

 • budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
 • transportowych,
 • administracyjnych

pod warunkiem zatrudniania co najmniej 50% osób niepełnosprawnych.

Istotne jest określenie, że dodatkowe koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych są kosztami innymi niż koszty płacy zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, natomiast są wykraczające (stanowiące różnicę) poza koszty, jakie musiałby ponieść pracodawca w przypadku zatrudniania pracowników, którzy nie są niepełnosprawnymi. W związku z tym refundacji może podlegać tylko wspomniana różnica w kosztach odpowiadająca dodatkowym kosztom, których pracodawca nie poniósłby w przypadku zatrudniania osób nie będących niepełnosprawnymi.

Realizacją tego zadania zajmują się Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przepisy wykonawcze są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej zakładom pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70 poz. 603).

W celu ujednolicenia sposobu ubiegania się pomoc proponuje się korzystanie z wzoru wniosku (pobierz) opracowanego przez PFRON.

Wniosek można składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy umowa.

Wniosek na 2009 rok można składać do 30 listopada 2009 r.

W przypadku uzyskania statusu zpch pracodawca może złożyć wniosek na rok, w którym uzyskał status w terminie do 30 listopada tego roku.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę. Refundowane są tylko koszty poniesione po dniu złożenia wniosku do 31 grudnia dla 2009 r. lub od 1 stycznia do 31 grudnia w przypadku wniosków dotyczących lat kolejnych.

Umowa obejmuje koszty jednego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy koszty ponoszone są przez kolejne lata, tzn. obejmują okres dłuższy niż rok, wnioski należy składać oddzielnie na każdy rok. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków będą zawierane kolejne umowy dotyczące kosztów poniesionych w kolejnych latach kalendarzowych.

Refundacja będzie wypłacana w transzach kwartalnych. Refundacja stanowi pomoc publiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) - w szczególności art. 42 rozporządzenia, który w przypadku beneficjenta oferującego zatrudnienie chronione pozwala na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych takich jak koszty budowy, wyposażenia lub rozbudowy danego zakładu oraz wszelkie koszty administracyjne i koszty transportu bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.
Zgodnie z tymi przepisami:

 • kumulacja pomocy nie może powodować przekroczenia kwoty 10 mln euro rocznie,
 • intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikujących się, tzn dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
   

Dla celów monitorowania kumulacji i intensywności pomocy, pracodawcy ubiegający się refundację dodatkowych kosztów zatrudnienia wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do przedstawienia informacji o dotychczas otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 413)

Pomoc przyznawana jest na podstawie umowy na refundację kosztów, które dopiero zostaną poniesione, mimo tego dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania umowy, na podstawie której pracodawca uzyskuje prawo do otrzymania pomocy. Jako przyznaną pomoc publiczną należy traktować kwotę umowy. Rzeczywistą wartość udzielonej pomocy publicznej można określić po wypłaceniu ostatniej części refundacji w ramach umowy.

 • Wzór wniosku:(pobierz)
 • Umowa o refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (pobierz)
 • Wystąpienie o wypłatę transzy refundacji dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (pobierz)

 

Akty prawne:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, z późn. zm.) (pobierz)
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej zakładom pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70 poz. 603) (pobierz)
 3. ustawa dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99) (pobierz)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312) (pobierz)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1704) (pobierz)
 5. rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) (pobierz)

Informacje Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 • INFORMACJA - w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pobierz)

Wyjaśnienia PFRON:

 • Przykłady pomniejszeń kosztów płac do refundacji. (pobierz)

Uprzejmie informujemy, że można na skrzynkę dodatkowe_koszty_zpch@pfron.org.pl kierować wszelkie wątpliwości, pytania, problemy itp., które będą wykorzystane przez Fundusz do usprawnienia realizacji zadania. Na skierowane na skrzynkę maile Fundusz nie będzie udzielał bezpośrednich odpowiedzi, natomiast okresowo będzie aktualizował rozdział „Wyjaśnienia PFRON”
 

Data publikacji : 21.08.2009

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Maciej Szymczak
Statystyka strony: 43622 wizyt