Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Składanie deklaracji i informacji

Terminy składania deklaracji i informacji

  • miesięczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty (np. deklarację za styczeń 2013 r. należy złożyć w terminie do 20 lutego 2013 r.);
  • roczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 stycznia roku następnego po roku, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty (np. deklarację roczną za 2012 r. należy złożyć w terminie do 20 stycznia 2013 r.).

Data wypełnienia deklaracji lub informacji nie może zawierać się w okresie sprawozdawczym ani być od niego wcześniejsza.

W razie niezłożenia przez pracodawcę deklaracji lub informacji, mimo powstania obowiązku, Fundusz może zażądać podania wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia dokumentu lub wezwać do jego złożenia (art. 274a Ordynacji podatkowej).
 

Wzory deklaracji i informacji

Wzory deklaracji wprowadzone zostały na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046) i rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzory informacji wprowadzone zostały, na podstawie art. 21 ust. 2f i 2f1 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046) i rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzory informacji wprowadzone zostały, na podstawie art. 22 ust. 12 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Formy składania deklaracji i informacji

  • Deklaracje zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046) pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).
  • Informacje zgodnie z art. 21 ust. 2f i 2f1 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046) pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).

Pełna informacja o teletransmisji danych oraz wyjaśnienia do dokumentów składanych Zarządowi PFRON w zakresie obowiązkowych wpłat dostępne są w dziale "Wyjaśnienia do formularzy" oraz na stronach internetowych systemu e-PFRON2: http://www.e-pfron.pl.

Informacje o wsparciu w zakresie składania deklaracji i informacji oraz teletransmisji danych dostępne są w dziale " Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat".

Data publikacji 04.06.2008
27.07.2016

Autor: Departament ds. Wpłat
Statystyka strony: 11175 wizyt