Gotowi do pracy (Konkurs 1/2016)

Konkurs „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” – decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku kolejnych wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach pilotażowego konkursu pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Decyzja dotyczy wniosków, które uzyskały w ocenie merytorycznej co najmniej 44,5 punktów, a kwoty udzielonych dofinansowań odpowiadają kwotom proponowanym przez komisję konkursową. W wyniku przedmiotowej decyzji wzrosła z 23 do 29 liczba wniosków dofinansowanych w konkursie pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Kwota udzielonych dofinansowań w konkursie wynosi ogółem 24.553.749,19 zł.  

W wyniku realizacji projektów dofinansowanych w konkursie pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” planowane jest udzielenie wsparcia w wejściu na rynek pracy, w tym poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, dla 4.193 osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres 
e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.
Data publikacji 14.03.2017

Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska
Statystyka strony: 1517 wizyt