informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wysokość wpłat

Wysokość wpłaty musisz obliczyć samodzielnie, np. korzystając z formularzy deklaracji dostępnych Systemie e-PFRON2 (https://pracodawca.e-pfron.pl).

Wysokość wpłat


Wysokość wpłaty musisz obliczyć samodzielnie, np. korzystając z formularzy deklaracji dostępnych Systemie e-PFRON2 (https://pracodawca.e-pfron.pl). Wysokość wpłaty musisz obliczyć samodzielnie, np. korzystając z formularzy deklaracji dostępnych w Systemie e-PFRON2 (https://pracodawca.e-pfron.pl). W dokumencie podajesz m.in. liczbę zatrudnionych ogółem oraz liczbę zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Możesz obniżyć wpłatę miesięczną, jeżeli korzystasz z usług lub dokonujesz zakupów u pracodawcy osiągającego wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


Ustalenie stanu zatrudnienia, w tym zatrudnienia osób niepełnosprawnychPoziom zatrudnienia musisz obliczać każdorazowo po zakończeniu miesiąca. Liczbę etatów obliczysz stosując średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu. Czyli – sumujesz stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na etaty, a następnie dzielisz uzyskany wynik przez liczbę dni w danym miesiącu. W obliczeniu stanu zatrudnienia uwzględniasz również dni wolne od pracy, dla których przyjmujesz stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego – jeżeli miesiąc rozpoczyna się takim dniem. Stan zatrudnienia wyliczasz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9. Do liczby pracowników, w przeliczeniu na etaty wliczasz osoby zatrudnione na podstawie:

• umowy o pracę,
• powołania,
• wyboru,
• mianowania,
• spółdzielczej umowy o pracę.

Do liczby pracowników nie wliczasz osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym, oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

• na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
• przebywających na urlopach rodzicielskich,
• przebywających na urlopach wychowawczych,
• nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
• będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
• nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
• przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy (inne niż Kodeks pracy, m.in. na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora czy ustawy Karta Nauczyciela).

Przykład wyliczenia stanu zatrudnienia ogółem:

Dane o zatrudnieniu w styczniu:

od 1 do 10 stycznia zatrudnienie wynosiło 21 etatów,
od 11 do 31 stycznia zatrudnienie zwiększyło się o 6 etatów.

Wyliczenie zatrudnienia ogółem w styczniu:

ZOG = [(10 dni × 21 etatów) + (21 dni × 27 etatów)] / 31 dni = 25,06 etatów – czyli występuje obowiązek wpłaty na Fundusz za styczeń).

Wyliczanie wskaźników


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych to przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty).

Jeżeli zatrudniasz pracownika niepełnosprawnego ze schorzeniem szczególnie utrudniającym wykonywanie pracy, możesz obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Do schorzeń szczególnych zalicza się:

• chorobę Parkinsona,
• stwardnienie rozsiane
• paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
• znaczne upośledzenia widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
• głuchotę i głuchoniemotę,
• nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
• epilepsję,
• przewlekłe choroby psychiczne,
• upośledzenie umysłowe,
• miastenię
• późne powikłania cukrzycy.

PAMIĘTAJ, że dla potrzeb obliczania stanów zatrudnienia i wskaźników niezbędnych do wyliczenia wysokości wpłaty w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze schorzeniem szczególnie utrudniającym wykonywanie pracy powinieneś uzyskać od pracownika zaświadczenie od lekarza potwierdzające posiadanie takiego schorzenia – wyjątkiem są orzeczenia ze wskazanym symbolem niepełnosprawności 01-U, 04-O oraz 06-E.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 6%

Jeżeli jesteś pracodawcą nie będącym szkołą, uczelnią, żłobkiem lub placówką opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyliczasz według następującego wzoru:

W = ZON / ZOG

gdzie:

W - wskaźnik (uzyskaną wartość należy wykazać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).
ZON - stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
ZOG - stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).

Przykład wyliczenia:

Dane o zatrudnieniu w styczniu:

od 1 do 10 stycznia zatrudnienie wynosiło 45 etatów,

od 11 do 31 stycznia zatrudnienie zwiększyło się o 5 etatów,

od 1 do 31 stycznia zatrudniano 2 osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wyliczenie wskaźnika w styczniu:

ZOG = [(10 dni × 45 etatów) + (21 dni × 50 etatów)] / 31 dni = 48,39 etatów
ZON = (31 dni x 2 etaty) / 31 dni = 2,00 etaty
W = ZON / ZOG = 2,00 etaty / 48,39 etatów = 0,0413 (4,13%) – czyli występuje obowiązek wpłaty na Fundusz za styczeń.

Jeżeli zatrudniasz osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, możesz obniżyć wskaźnik uprawniający do zwolnienia z wpłaty. Inaczej mówiąc, jeżeli zatrudniasz osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, dodatkowo posiadającą tzw. szczególne schorzenie, etat takiej osoby liczy się potrójnie w przypadku stopnia znacznego i podwójnie w przypadku stopnia umiarkowanego. W takich sytuacjach wskaźnik ustalany jest według następującego wzoru:

WO = (3 x ZS + 2 x US + ZON) / ZOG

gdzie:

WO - wskaźnik (uzyskaną wartość należy wykazać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).
ZS - liczba pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze szczególnymi schorzeniami, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
US - liczba pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
ZON - stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
ZOG - stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).

Przykład wyliczenia:

Dane o zatrudnieniu w styczniu:

od 1 do 10 stycznia zatrudnienie wynosiło 45 etatów,

od 11 do 31 stycznia zatrudnienie zwiększyło się o 5 etatów,

od 1 do 31 stycznia zatrudniano 1 osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim w pełnym wymiarze czasu pracy,

od 1 do 31 stycznia zatrudniano 1 osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym ze szczególnym schorzeniem w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wyliczenie wskaźnika w styczniu:

ZOG = [(10 dni × 45 etatów) + (21 dni × 50 etatów)] / 31 dni = 48,39 etatów.
ZON = (31 dni x 2 etaty) / 31 dni = 2,00 etaty
ZS = 1
US = 0
WO = (3 x ZS + 2 x US + ZON) / ZOG = (3 x 1 + 2 x 0 + 2,00 etaty) / 48,39 etatów = 0,1033 (10,33%) – zwolnienie z wpłaty na Fundusz za styczeń


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 2%

Jeżeli jesteś pracodawcą będącym szkołą, uczelnią lub placówką opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyliczasz według następującego wzoru:

W = (ZON / ZOG) + (2 x KON / KOG)

gdzie:

W - wskaźnik (uzyskaną wartość należy wykazać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).
ZON - stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
ZOG - stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
KON - stan niepełnosprawnych wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania (z miesiąca sprawozdawczego).
KOG - stan ogółem wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, według stanu w roku ubiegłym (tj. wg stanu wykazanego w "Zbiorze danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego" albo, gdy taki Zbiór nie był prowadzony - na ostatni dzień poprzedniego roku, albo, gdy pracodawca nie działał w poprzednim roku - na pierwszy dzień działalności).

Przykład wyliczenia:

Dane o zatrudnieniu i kształceniu w styczniu:

od 1 do 10 stycznia zatrudnienie wynosiło 70 etatów,

od 11 do 31 stycznia zatrudnienie zwiększyło się o 5 etatów,

od 1 do 31 stycznia zatrudniano 1 osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim,
w szkole uczy się 500 uczniów,

1 uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.

Wyliczenie wskaźnika w styczniu:

ZOG = [(10 dni × 70 etatów) + (21 dni × 75 etatów)] / 31 dni = 73,39 etatów
ZON = (31 dni x 1 etaty) / 31 dni = 1,00 etat
KON = 1
KOG = 500
WO = (ZON / ZOG) + (2 x KON / KOG) = (1,00 etat / 73,39 etatów) + (2 x 1 / 500) = 0,0176 (1,76%) – czyli występuje obowiązek wpłaty na Fundusz za styczeń.

Jeżeli zatrudniasz osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy albo kształcisz niepełnosprawnego wychowanka, ucznia, słuchacza lub studenta z takim schorzeniem, możesz obniżyć wskaźnik uprawniający do zwolnienia z wpłaty. Inaczej mówiąc, jeżeli zatrudniasz osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, dodatkowo posiadającą tzw. szczególne schorzenie, etat takiej osoby (lub liczbę wychowanków, uczniów, słuchaczy lub studentów) liczy się potrójnie w przypadku stopnia znacznego i podwójnie w przypadku stopnia umiarkowanego. W takich sytuacjach Wskaźnik ustalany jest według następującego wzoru:

WOE = [(3 x ZS + 2 x US + ZON) / ZOG] + [(3 x KZS + 2 x KUS + 2 x KON) / KOG]

gdzie:

WOE - wskaźnik (uzyskaną wartość należy wykazać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).
ZS - liczba pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze szczególnymi schorzeniami, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
US - liczba pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
ZON - stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
(z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
ZOG - stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
KZS - liczba wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ze szczególnymi schorzeniami (z miesiąca sprawozdawczego).
KUS - liczba wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze szczególnymi schorzeniami (z miesiąca sprawozdawczego).
KON - stan niepełnosprawnych wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania (z miesiąca sprawozdawczego).
KOG - stan ogółem wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, według stanu w roku ubiegłym (tj. wg stanu wykazanego w "Zbiorze danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego" albo, gdy taki Zbiór nie był prowadzony - na ostatni dzień poprzedniego roku, albo, gdy pracodawca nie działał w poprzednim roku - na pierwszy dzień działalności).

Przykład wyliczenia:

Dane o zatrudnieniu i kształceniu w styczniu:

od 1 do 10 stycznia zatrudnienie wynosiło 70 etatów,

od 11 do 31 stycznia zatrudnienie zwiększyło się o 5 etatów,

od 1 do 31 stycznia zatrudniano 1 osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym ze szczególnym schorzeniem w pełnym wymiarze czasu pracy,

w szkole uczy się 500 uczniów,

1 uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym ze szczególnym schorzeniem.

Wyliczenie wskaźnika w styczniu:

ZOG = [(10 dni × 70 etatów) + (21 dni × 75 etatów)] / 31 dni = 73,39 etatów
ZON = (31 dni x 1 etat) / 31 dni = 1,00 etat
KON = 1
KOG = 500
ZS = 0
US = 1
KZS = 1
KUS = 0
WOE = [(3 x ZS + 2 x US + ZON) / ZOG] + [(3 x KZS + 2 x KUS + 2 x KON) / KOG] = [(3 x 0 + 2 x 1 + 1,00 etat) / 73,39 etatów] + [(3 x 1 + 2 x 0 + 2 x 1) / 500] = 0,0509 (5,09%) – zwolnienie z wpłaty na Fundusz za styczeń

Wyliczanie wpłaty


Masz obowiązek dokonywania wpłat za każdy miesiąc, w którym zatrudnienie ogółem wynosi co najmniej 25 etatów, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy od 6% (albo 2% w przypadku, gdy jesteś publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą oraz placówką opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną).

Wysokość kwoty do zapłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (albo 2%), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wyliczając wpłatę musisz zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Wykaz przeciętnego wynagrodzenia w odpowiednich kwartałach znajdziesz na stronach internetowych www.e-pfron.pl i www.pfron.org.pl

Przywięzienne zakłady pracy do wyliczenia wpłaty dodatkowo biorą pod uwagę średnioroczny wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Kwotę wpłaty miesięcznej z tytułu nie osiągania wymaganego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych (bez uwzględnienia wskaźnika zatrudnienia osób pozbawionych wolności) wyliczasz wg wzoru:

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) - ZON)]

gdzie:

K – kwota wpłaty.
PW – Przeciętne wynagrodzenie.
ZON - stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).
ZOG - stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego - etaty).

Przykład wyliczenia wpłaty na PFRON za miesiąc styczeń 2016 r.:

Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w styczniu 2016 r.:

od 1 do 10 stycznia zatrudnienie wynosiło 45 etatów,

od 11 do 31 stycznia zatrudnienie zwiększyło się o 5 etatów,

od 1 do 31 stycznia zatrudniano 2 osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim w pełnym wymiarze czasu pracy,

przeciętne wynagrodzenie za styczeń 2016 r. to 3 895,33 zł.

Wyliczenie wskaźnika w styczniu 2016 r.:

ZOG = [(10 dni × 45 etatów) + (21 dni × 50 etatów)] / 31 dni = 48,39 etatów
ZON = (31 dni x 2 etaty) / 31 dni = 2,00 etaty
W = ZON/ZOG = 2,00 etaty / 48,39 etatów = 0,0413 (4,13%) – obowiązek wpłaty na Fundusz

Wyliczenie wpłaty na PFRON za styczeń 2016 r.:

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) - ZON)] = 0,4065 x 3 895,33 zł x [(48,39 etatów x 0,06) – 2,00 etaty] = 1 430 zł.


Przykład wyliczenia wpłaty za miesiąc styczeń 2016 r. z wykorzystaniem systemu e-PFRON2:

Przykład wyliczenia wpłaty należnej na PFRON za miesiąc styczeń 2016 roku z wykorzystaniem systemu e-PFRON2. Deklaracja o nazwie DEK-I-0. Blok C o nazwie dane o zatrudnieniu, gdzie pozycja 16 o nazwie zatrudnienie ogółem równa się 48,39 etatów, pozycja 17 o nazwie w tym etatów osób niepełnosprawnych ogółem równa się 2,00 etatów, pozycja 20 o nazwie w stopniu znacznym ze szczególnymi schorzeniami równa się 0,00 etatów, pozycja 21 o nazwie w stopniu znacznym pozostali równa się 0,00 etatów, pozycja 22 o nazwie w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami równa się 0,00 etatów, pozycja 23 o nazwie w stopniu umiarkowanym pozostali równa się 0,00 etatów, pozycja 24 o nazwie w stopniu lekkim równa się 2,00 etatów, pozycja 25 o nazwie bez ustalonego stopnia niepełnosprawności równa się 0,00 etatów, pozycja 32 o nazwie liczba pracowników odpowiadająca różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych równa się 0,9034. Blok D o nazwie rozliczenie wpłaty, gdzie pozycja 33 o nazwie wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności równa się 0,0000, pozycja 34 o nazwie przeciętne wynagrodzenie równa się 3895,33 złotych, pozycja 35 o nazwie wpłata należna równa się 1430 złotych.

Obniżenie wpłaty

Wystawianie informacji o obniżeniu wpłat na zasadach obowiązujących od 1 lipca 2016 r.

Abyś mógł udzielić ulgi we wpłacie na PFRON musisz spełniać kilka warunków.

Po pierwsze - musisz sprzedać wykonaną przez siebie usługę lub wytworzoną przez siebie produkcję. Jeśli sprzedajesz usługę handlową, to nie możesz udzielić ulgi, ponieważ handel został wyłączony przez ustawodawcę z zakresu usług, których zakup stanowi podstawę obniżenia wpłat na PFRON. Należy pamiętać, że omawiane ulgi dotyczą wyłącznie świadczenia usług przez uprawnionego sprzedającego bezpośrednio na rzecz kupującego.

Po drugie - musisz zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty. Po trzecie - pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bądź spółdzielczej umowy o pracę. 30% spośród zatrudnionych muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Twoja firma może być zarówno z otwartego, jak i chronionego rynku pracy.

Od 1 lipca 2016 r. informację o kwocie obniżenia musisz wystawić na formularzu INF-U niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Nieterminowe wystawienie informacji o kwocie obniżenia może skutkować dla Ciebie powstaniem obowiązku wpłaty na PFRON.

Musisz wystawić fakturę za zrealizowaną usługę bądź sprzedaną produkcję oraz prowadzić ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia. Ponadto, w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym wystawiłeś INF-U, masz obowiązek przekazać do PFRON informację miesięczną o informacjach o kwocie obniżenia (INF-1-u) wraz z załącznikami stanowiącymi kopie wszystkich INF-U wystawionych w danym miesiącu.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zakupionej produkcji lub usługi, kwota obniżenia nie może być wyższa od kwoty określonej na fakturze pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług w stosunku, do której przysługuje Tobie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

Korzystanie z informacji o wysokości obniżeniu wpłat, do których prawo nabyłeś na zasadach obowiązujących od 1 lipca 2016 r.

Otrzymaną ulgę możesz wykorzystać:

 • gdy dokonana transakcja została udokumentowana fakturą,
 • gdy terminowo uregulowałeś należności wynikające z faktury za usługi lub produkcję, których dotyczy ulga,
 • niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności otrzymałeś od Sprzedającego informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON – jednak nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Musisz wiedzieć, że nieterminowe wystawienie informacji o kwocie obniżenia skutkuje dla Ciebie brakiem możliwości obniżenia wpłaty,
 • kwota obniżenia nie jest wyższa niż kwota netto z faktury,
 • jeżeli data wystawienia informacji o kwocie obniżenia jest późniejsza niż 30 czerwiec 2016 r., to musi ona być sporządzona na odpowiednim formularzu – INF-U.

W jednym miesiącu możesz obniżyć swoją wpłatę na Fundusz do 50% jej wysokości, a to co zostanie możesz wykorzystać przez okres 6 miesięcy od otrzymania ulgi. Oznacza to, że niezależnie od wysokości przysługującej kwoty obniżenia, musisz dokonać co najmniej 50% wpłaty na Fundusz.

PAMIĘTAJ -Terminowo zapłać należność wynikającą z faktury oraz opatrz otrzymaną informację o wysokości ulgi datą wpływu do Ciebie.

W związku ze zmianami przepisów prawa dotyczących ulg od 1 lipca 2016 r., pamiętaj, że jeżeli nabyłeś prawo do obniżenia swojej wpłaty w konkretnym stanie prawnym, to nawet po jego zmianie możesz wykorzystać ulgę. Ważne, żebyś dokonał zakupu uprawniającego do obniżenia wpłaty przed zmianą przepisów.
Informacje o ulgach wykazujesz w deklaracji DEK-I-u, gdzie podajesz dane dotyczące daty uzyskania informacji o kwocie obniżenia, dane Sprzedającego, znak informacji, zasady nabycia obniżenia oraz kwoty obniżenia. Jedną informację o kwocie obniżenia możesz wykazać w DEK-I-u jeden raz w danym miesiącu. Jeżeli cała kwota obniżenia została wykorzystana w tym miesiącu – nie możesz korzystać z tej informacji w miesiącu następnym. Jeżeli kwota obniżenia przekracza 50% wpłaty na Fundusz, informację taką możesz wykazać w DEK-I-u w miesiącu następnym – do wyczerpania kwoty bądź do przedawnienia prawa do jej wykorzystania.

W DEK-I-u:

 • w pozycji 24 (33, 42, 51, i 60) wskazujesz kwotę nabytego obniżenia – czyli kwotę z pozycji 38 INF-U;
 • w pozycji 25 (34, 43, 52 i 61) musisz wskazać kwotę przysługującego obniżenia – czyli wartość z pozycji 38 INF-U pomniejszoną o kwoty wykorzystane do obniżenia wpłaty w miesiącach wcześniejszych;

jeżeli dana kwota jest wykorzystywana po raz pierwszy, to pozycja 24 = pozycja 25;

w pozycji 26 wskazujesz kwotę, która zostanie wykorzystana do obniżenia wpłaty w miesiącu bieżącym.

Obniżenie wpłat nabyte na zasadach obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2016 r.

Wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

- w wysokości co najmniej 30%.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia. W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa:

 • wartość zrealizowanej produkcji lub usługi – obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
 • wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest pracodawca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty w następnych miesiącach – począwszy od wpłaty za lipiec 2016 r. do wysokości 50% wpłaty.

Oznacza to, że niezależnie od wysokości przysługującej kwoty obniżenia, pracodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty na Fundusz w wysokości co najmniej 20% (50%) wyliczonej kwoty.

Przysługującą, a niewykorzystaną w danym miesiącu, kwotę obniżenia można uwzględnić we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia. Dniem uzyskania informacji jest dzień wpływu dokumentu uprawniającego do obniżenia wpłaty do siedziby Nabywcy.

Informacje o ulgach są wykazywane w deklaracji DEK-I-u, gdzie należy podać dane dotyczące daty uzyskania informacji o kwocie obniżenia, dane Sprzedającego, zasady nabycia obniżenia oraz kwoty obniżenia, a za okresy sprawozdawcze od lipca 2016 r. także znak informacji. Obniżenia wpłat uzyskane na zasadach obowiązujących do 30 czerwca 2016 r. . mogą być uwzględnione przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat w deklaracjach składanych do 30 czerwca 2017 r.

Obniżenie wpłat nabyte na zasadach obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.

Wpłata na Fundusz ulegała obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%.

Warunkiem obniżenia wpłaty było terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia. W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższała:

 • wartość zrealizowanej produkcji lub usługi - obniżenie wpłaty przysługiwało tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
 • wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany był pracodawca w danym miesiącu, różnicę zaliczało się na obniżenie wpłaty w następnych miesiącach.

Oznaczało to, że niezależnie od wysokości przysługującej kwoty obniżenia, pracodawca był zobowiązany do dokonania wpłaty na Fundusz w wysokości co najmniej 20% wyliczonej kwoty.

Przysługująca, a niewykorzystana, w danym miesiącu, kwota obniżenia mogła być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Informacje były wykazywane w deklaracjach miesięcznych, gdzie należało podać dane dotyczące kwoty obniżenia.

Obniżenie wpłat nabyte na zasadach obowiązujących w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2003 r.

Wpłata na Fundusz ulegała obniżeniu o kwoty wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, z tytułu realizacji przez te zakłady określonej produkcji lub usługi na rzecz pracodawcy zobowiązanego do dokonywania wpłaty.

Warunkiem obniżenia wpłaty było terminowe uregulowanie przez pracodawcę należności za zrealizowaną produkcję lub usługi. W przypadku, gdy kwota wynagrodzeń przewyższała:

 • wartość zrealizowanej produkcji lub usługi – obniżenie wpłaty przysługiwało tylko do wysokości kwoty jaką pracodawca zapłacił za tę produkcję lub usługę,
 • wysokość wpłaty na Fundusz, do której obowiązany był pracodawca w danym miesiącu, różnicę zaliczało się na obniżenie wpłaty w następnych miesiącach.

Przysługująca, a niewykorzystana, w danym miesiącu, kwota obniżenia mogła być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Informacje były wykazywane w deklaracjach miesięcznych, gdzie należało podać dane dotyczące kwoty obniżenia.

Obniżenie wpłat nabyte na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 1998 r.

Wpłata na Fundusz ulega obniżeniu o kwoty wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, z tytułu realizacji przez te zakłady określonej produkcji lub usługi na rzecz zakładu pracy zobowiązanego do dokonywania wpłaty.

Przysługująca, a niewykorzystana, w danym miesiącu, kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz w miesiącach kolejnych.

Przed 1 stycznia 2011 r. informacje były wykazywane w deklaracjach miesięcznych, gdzie należało podać dane dotyczące kwoty obniżenia. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2016 r informacje są wykazywane w deklaracji DEK-I-u, gdzie należy podać dane dotyczące daty uzyskania informacji o kwocie obniżenia, dane Sprzedającego, zasady nabycia obniżenia oraz kwoty obniżenia, a za okresy sprawozdawcze od lipca 2016 r. także znak informacji. Obniżenia wpłat uzyskane na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 1998 r. mogą być uwzględnione przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat w deklaracjach składanych do 30 czerwca 2017 r.