informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Certyfikaty poświadczające możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Informacja Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W toku działań Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych powzięło informację, o certyfikatach poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON wystawianych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą: Kosynierów 1, 37-700 Przemyśl. W związku z tym, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że:

 • przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ani inne przepisy dotyczące wpłat na PFRON lub ich obniżania (tzw. ulg) nie przewidują wystawiania certyfikatów poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON,
 • certyfikaty te nie są wymagane od wystawców informacji o wysokości ulg ani od nabywców prawa do ulg,
 • podmioty publiczne, a w szczególności Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ani PFRON, nie są związane z wydawaniem tych certyfikatów ani nie autoryzują działań Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że legitymowanie się tymi certyfikatami nie zwiększa uprawnień stron kooperacji mającej doprowadzić do nabycia prawa do obniżenia wpłat. Natomiast treść tych certyfikatów może wprowadzać w błąd zarówno podmiot certyfikowany, jak i podmiot dokonujący zakupu produkcji lub usług podmiotu certyfikowanego.

Ponadto, należy wskazać, że:

 • uprawnionym do wystawiania informacji o wysokości ulg jest ten, kto spełnia warunki dotyczące struktury zatrudnienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a więc pracodawca, dla którego: ZOG ≥ 25 oraz (ZONz + ZONu UPENC)/ZOG ≥ 0,3, gdzie: ZOG - stan zatrudnienia ogółem uprawnionego sprzedającego, ZONz – stan zatrudnienia sprzedającego dotyczący osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, ZONu UPENC – stan zatrudnienia sprzedającego dotyczący osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono: upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję, ślepotę lub całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • kwotę obniżenia ustalaną obecnie na podstawie art. 22 ust. 3-6 ustawy oblicza się według wzoru: Pk/Po x Wzu/ZON x (ZON - 0,06 x ZOG), gdzie: Pk – przychód ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, Po – przychód ogółem ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu, Wzu – kwota wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uprawnionego sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne, ZON - stan zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników uprawnionego sprzedającego, ZOG - stan zatrudnienia ogółem uprawnionego sprzedającego.

Należy zwrócić uwagę m.in. na to, że: dane dotyczące struktury zatrudnienia w szczególności dotyczącej co najmniej 30-procentowego wskaźnika zatrudnienia, wyznacza się w wartościach przeciętnych miesięcznych - zatem podawanie tych danych w certyfikacie według stanu „na dzień" jest niezgodne z art. 2 pkt 6 ustawy. Nieuprawnione jest zatem stwierdzenie, że na dzień wydania certyfikatu jednostka certyfikowana jest uprawniona do naliczania ulg we wpłatach na PFRON.

Ponadto zmianom ulegać mogą dane dotyczące:

 • przychodów Pk, Po (np. w związku ze zmianą poziomu przychodów lub korektami przychodów),
 • wskaźnika przychodów Pk/Po (np. w związku ze zmianą wielkości zamówień od danego klienta),
 • stanów zatrudnienia ZOG, ZON, ZONz, ZONu UPENC (np. odpowiednio w związku z: nawiązaniem lub rozwiązaniem umów o pracę lub wygaśnięciem stosunku pracy, czy utratą lub uzyskaniem statusu osoby niepełnosprawnej lub znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub przedstawieniem pracodawcy lub utratą ważności dokumentów potwierdzających szczególne schorzenia),
 • kwot wynagrodzeń osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Wzu - (np. w związku z wypłatą nagród, chorobą pracownika, jego utratą lub nabyciem statusu osoby niepełnosprawnej lub znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).

Dlatego podawanie w certyfikacie "średniej wysokości ulg we wpłacie na PFRON za okres 6 miesięcy" w wartości procentowej określonej z dokładnością do trzech miejsc po przecinku i w odniesieniu do okresów przyszłych jest niewiarygodne - nawet przy założeniu, że jednostka certyfikowana zobowiąże się do tego, że dane nie zmienią się na tyle, by „znacząco" obniżyć wartości wykazane w certyfikacie (nie na wszystkie okoliczności powodujące wspomniane zmiany jednostka ta ma wpływ, Co jednostka certyfikująca powinna była uwzględnić).

Należy wskazać, że certyfikat poświadczający możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON wystawiany przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych:

 • nie uwalnia podmiotu - który od jednostki legitymującej się certyfikatem otrzymał informacje o wysokości obniżenia wpłat na PFRON - od odpowiedzialności w związku z zaniżeniem wpłat na PFRON np. w przypadku wystawienia informacji przez podmiot faktycznie nie uprawniony albo w przypadku niepoprawnego obliczenia kwoty obniżenia wpłat (również w sytuacji, gdy nieprawidłowo ustalona kwota obniżenia wpłat byłaby zgodna z wartością podaną w certyfikacie),
 • nie uwalnia jednostki certyfikowanej od roszczeń cywilnoprawnych ze strony podmiotu, któremu jednostka ta wystawiła informację nieuprawnienie lub nieprawidłowo (również w sytuacji, gdy nieprawidłowo ustalona kwota obniżenia wpłat byłaby zgodna z wartością podaną w certyfikacie).

W związku z powyższym Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwraca uwagę na wspomniane cechy oraz publicznoprawną bezskuteczność certyfikatów poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON wystawianych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2013-01-29
Wydział Realizacji Programów
Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
liczba wyświetleń: 8745

Inne aktualności z tej kategorii