informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

FAQ - Najczęściej zadawane pytania w VII konkursie na zadania zlecane

Dlaczego nie mogę pobrać ostatecznego pliku PDF korzystając z Internet Expolrera?

W bieżącym konkursie Internet Explorer nie jest rekomendowaną przeglądarką internetową. Korzystanie z Internet Explorera może powodować brak możliwości wygenerowania pliku PDF. Pojawi się wówczas komunikat „Internet Explorer nie może pobrać elementu..„ W celu rozwiązania problemu prosimy o pobranie jednej z poniższych całkowicie bezpłatnych przeglądarek. Po wejściu na stronę należy kliknąć przycisk z napisem "pobierz (nazwa przeglądarki)".

Czy w ramach konkursu można zgłosić projekt dotyczący organizacji kilku imprez sportowych lub kulturalnych? Zgodnie z warunkami konkursu projekt dotyczący zadania pn. „organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” może zostać zgłoszony w ramach celu programowego 3: „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych”, lub celu programowego 5: „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” (projekt musi mieć charakter ponadregionalny i dotyczyć organizacji imprezy kulturalnej lub sportowej). W ramach ww. typu projektu Wnioskodawca może zaplanować realizację kilku działań (kilku imprez kulturalnych lub sportowych) pod warunkiem, iż projekt w takim kształcie stanowić będzie spójną całość. Tym samym, wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu powinny zostać skoordynowane poprzez wspólny cel, harmonogram i budżet oraz wspólne wskaźniki produktu i rezultatu. Spójność projektu badana jest również w odniesieniu do grupy beneficjentów ostatecznych. Należy podkreślić, iż warunkiem osiągnięcia zakładanego przez Wnioskodawcę celu projektu powinna być realizacja wszystkich zaplanowanych w projekcie działań (imprez kulturalnych lub sportowych) – Wnioskodawca powinien wykazać, iż bez realizacji jakiegokolwiek z działań zakładany cel projektu nie zostanie osiągnięty. Co oznacza, że projekt musi mieć charakter ponadregionalny? Czy został określony procentowy wskaźnik udziału beneficjentów ostatecznych projektu z poszczególnych województw? Co do zasady, zgłaszane w ramach siódmego konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny (tj. muszą być skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw). Projekt może mieć charakter lokalny lub regionalny, o ile jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Warunki jakie musi spełnić projekt lokalny lub regionalny wskazane zostały w rozdziale I ust. 5 pkt 4-5 ogłoszenia o konkursie. „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” nie określają wskaźnika procentowego udziału beneficjentów ostatecznych z poszczególnych województw. Planując realizację projektu obejmującego zadanie o charakterze ponadregionalnym Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie). Przy ocenie zasięgu terytorialnego danego projektu należy również uwzględnić zasięg oddziaływania tego projektu, tj. czy efekty realizacji projektu będą dotyczyły osób niepełnosprawnych z co najmniej dwóch województw. Jak powinien zostać spełniony warunek: „projekt musi precyzyjnie wskazywać (definiować) grupę osób niepełnosprawnych do której skierowane jest wydawnictwo” w sytuacji, gdy wydawnictwo dotyczy problematyki związanej z niepełnosprawnością i jest kierowane do otoczenia osób niepełnosprawnych? W projektach, które dotyczą wydawnictw kierowanych do otoczenia osób niepełnosprawnych (np. członków rodzin) wypełnieniem warunku „projekt musi precyzyjnie wskazywać (definiować) grupę osób niepełnosprawnych do której skierowane jest wydawnictwo”, jest określenie grupy osób niepełnosprawnych korzystającej z efektów realizacji projektu (tj. grupy osób niepełnosprawnych, której będzie dotyczyć wiedza przekazywana w wydawnictwie). Czy w budżecie projektu należy wykazywać koszty w kwotach netto czy brutto? Zgodnie z postanowieniami „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” (rozdział IV ust. 18 pkt 5) Wnioskodawcy posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Wnioskodawcy nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto. Czy organizacje, które ramach dotychczas ogłoszonych przez PFRON konkursów zawarły z PFRON umowę wieloletnią mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach siódmego konkursu? Zgodnie z treścią rozdziału II ogłoszenia o konkursie fundacje oraz organizacje pozarządowe, które w ramach dotychczas ogłoszonych przez PFRON konkursów zawarły z PFRON umowę wieloletnią obejmującą zadania/projekty, dotyczące celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” i w terminie składania wniosków w ramach siódmego konkursu realizują tę umowę (w tym poprzez tryb pozakonkursowy) nie mogą zgłaszać projektów, których cele realizacji zawierają się w ww. celu programowym 2. Wyłączenie to obowiązuje bez względu na rodzaj zadań objętych zawartą umową wieloletnią. Pojęcie „realizacji umowy wieloletniej”, oznacza, iż w terminie składania wniosków w ramach siódmego konkursu nie zakończył się ostatni okres dofinansowania umowy wieloletniej (zgodnie z wyznaczonymi w danym konkursie, w ramach którego zawarta została umowa wieloletnia, okresami finansowania projektów wieloletnich). Z uwzględnieniem powyższych warunków związanych z realizacją celu programowego 2, w treści ogłoszenia o konkursie zamieszczone zostały również zasady ubiegania się o dofinansowanie przez fundacje i organizacje pozarządowe, które mają zawartą umowę wieloletnią obejmującą projekty dotyczące realizacji innego (niż cel drugi) celu programowego. Tym samym, fundacja lub organizacja pozarządowa z którą została zawarta umowa wieloletnia w ramach dotychczas ogłoszonych przez PFRON konkursów (np. na realizację projektu dotyczącego celu programowego 1) może zgłosić w siódmym konkursie inny projekt (niż projekt objęty wsparciem w ramach umowy wieloletniej), z zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy zgłaszany w siódmym konkursie projekt dotyczy tych samych rodzajów zadań co projekt objęty umową wieloletnią, wsparcie w planowanym projekcie nie może dotyczyć tych samych beneficjentów ostatecznych, co beneficjenci objęci wsparciem w projekcie realizowanym, zgodnie z umową wieloletnią. Czy realizacja projektu wieloletniego może rozpocząć się od sierpnia 2011 roku? Czy realizacja projektu może rozpocząć się od 1 stycznia 2012 roku? Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku, a zakończenie realizacji nie później niż 31 marca 2014 roku. Wnioskodawca może zgłosić projekt, którego realizacja rozpocznie się przykładowo od sierpnia 2011 r. Realizacja projektu musi rozpocząć się w 2011 roku, nie jest zatem możliwe ubieganie się o zawarcie umowy wieloletniej obejmującej okres realizacji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2014 roku. Jak należy wypełnić część B wniosku w przypadku projektu wieloletniego? Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku, a zakończenie realizacji nie później niż 31 marca 2014 roku. W treści ogłoszenia o konkursie wyznaczone zostały następujące okresy finansowania projektów wieloletnich:

  1. I okres – od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2012 roku,
  2. II okres – od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku (tryb pozakonkursowy),
  3. III okres – od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku (tryb pozakonkursowy).

W przypadku projektów wieloletnich, Wnioskodawca zamieszcza w części B wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu realizacji projektu, zgodnego z powyżej wymienionym okresem (chyba, że w danym punkcie części B wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu realizacji projektu. Czy projekt dotyczący zadania nr 4 może polegać na udzielaniu informacji drogą telefoniczną? Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie, w celu programowym 2 może zostać zgłoszony projekt dotyczący realizacji zadania pn.: „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”. Projekt ten musi mieć charakter ponadregionalny (tj. musi być skierowany do uczestników projektu, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw). Realizacja tego typu projektu może polegać na udzielaniu jednorazowych porad lub informacji, w szczególności drogą telefoniczną lub internetową. Czy w budżecie projektu w pozycji „koszty podróży służbowych personelu projektu” mogą zostać wykazane koszty podróży służbowych osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło? W budżecie projektu w pozycji „koszty podróży służbowych personelu projektu” mogą zostać wykazane jedynie koszty podróży służbowych pracowników Wnioskodawcy (tj. osób zatrudnionych na umowę o pracę). Ewentualne koszty podróży służbowych osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło mogą zostać wykazane w budżecie projektu (razem z innymi kosztami osobowymi, które dotyczą danej osoby, zaangażowanej do realizacji projektu) o ile zgodnie z umową zlecenia (umową o dzieło) strony uwzględnią tego rodzaju koszty w ramach wynagrodzenia. Jaka jest różnica pomiędzy „beneficjentem projektu” a „uczestnikiem projektu”? Pod pojęciem „beneficjenta ostatecznego projektu” należy rozumieć osobę niepełnosprawną korzystającą z realizacji projektu. Uczestnikiem projektu jest osoba, w szczególności osoba niepełnosprawna, lub instytucja bezpośrednio korzystającą z realizacji projektu. Tym samym, pojęcie „uczestników projektu” jest pojęciem szerszym, obejmującym również beneficjentów ostatecznych (tj. osoby niepełnosprawne). Personel projektu nie jest wykazywany w punkcie „Uczestnicy projektu” (część B wniosku). Jak należy wypełnić punkt „Wskaźniki ewaluacji” w części B wniosku? W części B wniosku w punkcie „Wskaźniki ewaluacji” należy wpisać konstrukcje wskaźników (zgodnie z obowiązującymi, dla danego typu projektu, konstrukcjami wskaźników, określonymi w rozdziale XI „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”) wraz z ich planowanymi wartościami. W przypadku projektów wieloletnich wartość wskaźników, o których mowa powyżej powinna zostać określona odrębnie dla pierwszego okresu finansowania oraz dla całego projektu. Co oznacza zapis iż „stawki wynagrodzeń personelu projektu muszą zostać skalkulowane z uwzględnieniem stawek stosowanych w danym regionie dla danej grupy zawodowej”? Zgodnie z postanowieniami „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” stawki wynagrodzeń personelu projektu muszą zostać skalkulowane z uwzględnieniem stawek stosowanych w danym regionie dla danej grupy zawodowej – Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o zlecenie realizacji zadań dane, na podstawie których skalkulowane zostały stawki wynagrodzeń. Brak wiarygodnych danych stanowić będzie podstawę do negatywnej oceny wniosku w obszarze „Budżet projektu”. Dane, które mogą stanowić podstawę do skalkulowania stawek wynagrodzeń mogą zostać pozyskane przykładowo z wojewódzkich urzędów statystycznych. W przypadku braku ogólnodostępnych danych, Wnioskodawca może przedstawić we wniosku analizę przyjętych stawek wynagrodzenia opartą przykładowo na danych wynikających z realizacji przez Wnioskodawcę zadań/projektów, w latach poprzednich, z uwzględnieniem danych o średnich stawkach wynagradzania dla danego regionu. Czy w przypadku projektów dotyczących zadania nr 4 należy podać wartości wskaźników rezultatu? W przypadku projektów, których cele zawierają się w celu programowym 2 i dotyczą realizacji zadania pn.: „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” w treści „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” określona została konstrukcja wskaźnika nakładu oraz wskaźnika produktu. Tym samym, w punkcie „Wskaźniki ewaluacji” (w część B wniosku), w polu dotyczącym wskaźnika rezultatu należy wpisać „nie dotyczy”. We wniosku Wnioskodawca może przedstawić dodatkowe konstrukcje wskaźników ewaluacji, oprócz określonych w „Zasadach wspierania realizacji zadań (...)” wraz z ich planowanymi wartościami. Czy możliwe jest zgłoszenie projektu, który dotyczyłby działań prowadzonych w dwóch placówkach świadczących różne formy wsparcia na rzecz dwóch różnych grup podopiecznych? Projekt musi stanowić spójną całość. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu muszą być skoordynowane poprzez wspólny cel, harmonogram i budżet oraz wspólne wskaźniki produktu i rezultatu. Spójność projektu badana jest również w odniesieniu do grupy beneficjentów ostatecznych. Nie jest zatem możliwe zgłoszenie projektu, który dotyczyłby działań prowadzonych w dwóch placówkach świadczących różne formy wsparcia na rzecz dwóch różnych grup podopiecznych.

Dlaczego z harmonogramu zostały usunięte dane? Dane zapisane w harmonogramie są usuwane w przypadku zmiany zadania w polu „Nazwa zadania/zadań których dotyczy projekt”. Rezygnacja z uprzednio wybranego zadania pociąga za sobą jego usunięcie z harmonogramu. Dlaczego w części B wniosku numeracja pól jest niekompletna? Część pól dotyczy poszczególnych zadań i są one widoczne tylko po wybraniu danego zadania, np. pola dotyczące szkolenia psów przewodników. Dlaczego nie mogę zaznaczyć dowolnych zadań w polu „Nazwa zadania/zadań których dotyczy projekt”? Zasady realizacji zadań zlecanych w VII konkursie określają sposób łączenia zadań w projekcie, dlatego też (w celu ułatwienia Wnioskodawcy wypełnienia wniosku) w Generatorze określone zostały „ gotowe?? zestawy zadań”.

Dlaczego harmonogram obejmuje tylko okres do marca 2012 r.? W zależności od rodzaju projektu harmonogram obejmuje cały projekt (dla projektów rocznych) lub pierwszy okres realizacji projektu (dla projektów wieloletnich).

Jak wypełnić wiersze w Części C.6. „Informacja o źródłach finansowania wkładu własnego” w przypadku kiedy cały wkład własny jest wkładem osobowym (pracą wolontariuszy) ? W odpowiednie komórki należy wpisać:

  1. Nazwa źródła: praca wolontariuszy;
  2. Kwota (w zł): wartość pracy wolontariuszy (jeżeli przy wyliczeniu wartości pracy wolontariuszy przyjęto stawkę większą niż 12 zł za jedną godzinę pracy, w „Uzasadnieniu konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji projektu” należy podać szczegółowe uzasadnienie przyjętej stawki);
  3. Rodzaj środków: środki przyrzeczone.

Czy w części C.4. „Całkowite koszty projektu” należy podać koszty projektu w pierwszym okresie realizacji czy w całym okresie realizacji projektu? W pierwszym okresie realizacji projektu.

Dlaczego w części C.3. „Szczegółowy budżet projektu”, w wierszach dotyczących kosztów osobowych administracyjnych i kosztów osobowych merytorycznych kolumna „podstawa kalkulacji” jest nieaktywna? Podstawa kalkulacji kosztów dla kosztów osobowych podawana jest w kolumnach od 4 do 7. Dla pozostałych kosztów w kolumnie 3.

Jak należy podać podstawę kalkulacji kosztów osobowych w przypadku umowy zlecenia (część C.3. „Szczegółowy budżet projektu”)?

 

Kolumna

treść pola

Liczba miesięcy

liczba miesięcy trwania umowy lub kolejnych umów

Liczba etatów

średnia liczba godzin pracy w miesiącu

Średnia stawka

uśredniona stawka wynagrodzenia za 1 godzinę pracy

Maksymalna stawka

najwyższa stawka wynagrodzenia za 1 godzinę pracy. Stawka ta może być równa lub wyższa od średniej stawki wynagrodzenia.

Czy w części C.6 „Informacja o źródłach finansowania wkładu własnego” należy podawać kwoty dla całego projektu, czy dla pierwszego okresu realizacji? Należy podawać informacje dotyczące pierwszego okresu realizacji projektu.

Czy część wniosku zatwierdzoną przy pomocy funkcji „zapisz” można edytować? Tak. W dowolnym momencie przed złożeniem wniosku.

W jaki sposób dokonać złożenia wniosku? Wniosek można złożyć po wypełnieniu i zapisaniu przy użyciu funkcji „zapisz” wszystkich części wniosku. Wówczas w dolnej części podsumowania wyświetlona zostanie funkcja „zatwierdź wniosek”. Po zatwierdzeniu wniosku należy wydrukować PDF opatrzony sumą kontrolną. Wniosek podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu należy wysłać na adres Funduszu z dopiskiem na kopercie „Zadania zlecane – konkurs nr 7 (moduł I – wsparcie realizacji zadań)”.

Dlaczego wydruk próbny nie posiada sumy kontrolnej? Suma kontrolna umożliwia porównanie papierowej wersji wniosku (wydruk z pliku PDF) oraz wersji elektronicznej złożonej na serwerze. Wydruk próbny dotyczy wniosków, których wypełnianie nie zostało zakończone. Wnioski te będą jeszcze podlegać zmianom, więc suma kontrolna nie jest potrzebna.

Kiedy możliwe będzie wydrukowanie papierowej wersji wniosku? Papierową wersję wniosku stanowi wydruk z pliku PDF dokonany po ostatecznym zatwierdzeniu wniosku za pomocą funkcji „zatwierdź wniosek”. Plik PDF stanowiący wniosek generowany jest przy pomocy funkcji „pobierz PDF”.

Czy należy nagrywać wygenerowany pik PDF na nośnik cyfrowy? Nie. Do Funduszu należy przesłać wydruk z pliku PDF wygenerowanego po ostatecznym zatwierdzeniu wniosku. Wydruk ten stanowi papierową wersję wniosku. Nie należy przesyłać nośnika cyfrowego zawierającego plik PDF.

Dlaczego w części dotyczącej budżetu nie można wpisać wartości w kolumnie – „Procentowy udział sumy kosztów danej kategorii do łącznych kosztów kwalifikowanych projektu”? To pole wypełnia się automatycznie.

Zapomniałem hasła do generatora. Należy zwrócić się do pomocy technicznej, która wyśle ponownie e-mail aktywacyjny. Zapisane dane nie zostaną utracone.

Czy jest możliwość wydruku próbnego z generatora do VII konkursu? Wydruk próbny można zrobić w sytuacji, gdy zapisany jest cały kompletny wniosek, bądź części wniosku, o ile części te nie są zapisane tymczasowo.

Czym różni się funkcja „zapis tymczasowy” od „zapisz”? Zapis tymczasowy spełnia dwie funkcje:

  1. ochronę wprowadzonych danych przed utratą na każdym etapie wypełniania wniosku np. w przypadku przerwy w połączeniu z Internetem lub przerwy w zasilaniu;
  2. umożliwia przejście do kolejnych części wniosku pomimo nie wypełnienia wszystkich pól w aktualnie wypełnianej części wniosku.

Dzięki temu pracę nad wnioskiem można przerwać w dowolnym momencie bez utraty wprowadzonych danych. Poprawność danych zapisanych tymczasowo nie jest weryfikowana. Funkcja „Zapisz” sprawdza poprawność danych przed wysłaniem formularza. Nie pozwala na zapisanie części wniosku w momencie, gdy wymagane pola są puste bądź niepoprawnie wpisane.

Do kiedy można składać wnioski w VII konkursie? Wnioski można składać do 6 kwietnia 2011 r. do godziny 23.59.59. Oznacza to, że w tym terminie należy złożyć zarówno wersję elektroniczną jak i papierową. Należy pamiętać, że w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki.

Planujemy wypełnić kilka wniosków. Czy do każdego wniosku musimy wypełnić osobny formularz rejestracyjny? Nie. Wystarczy się raz zarejestrować. Rejestracja dotyczy organizacji, a nie poszczególnych wniosków.

Dlaczego lista celów programowych jest niepełna? W VII konkursie w jednym celu programowym można złożyć jeden wniosek. Jeżeli w danym celu programowym Wnioskodawca utworzył już wniosek, to podczas tworzenia kolejnego, lista dostępnych celów programowych jest pomniejszona o ten cel.

Dlaczego plik PDF zawiera pola, których nie było we wniosku – w polach tych są napisy „nie dotyczy”. Plik PDF zawiera wszystkie pola wniosku. W zależności od celu programowego i zadania wybranego przez Wnioskodawcę, część pól w generatorze może być ukryta.

Data publikacji: 2011-03-31
Autor: Dorota Świder, Marta Kaźmierska