informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Generator Wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku ( III KONKURS) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Skorzystanie z aplikacji „Generator Wniosków” jest jedyną prawidłową metodą wypełnienia wniosku o zlecenie realizacji zadań. Wnioski wypełnione lub wydrukowane z pominięciem aplikacji zostaną odrzucone ze względów formalnych. Uwaga! W celu wyeliminowania problemów z przesyłaniem wniosków pocztą e-mail, w przypadku bardzo restrykcyjnych ustawień niektórych systemów pocztowych, zmienione zostało rozszerzenie plików wniosków z SZZ.HTML na SZZ.

Wnioski w wersji elektronicznej do dalszej edycji i przekazania do PFRON są zapisywane jako pliki na dysku lokalnym. Każdy wniosek, który jest wypełniany za pośrednictwem Generatora Wniosków (jak również każda wersja tego wniosku) ma nadawany przez system informatyczny numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, stanowiącą niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych. Każdy wniosek opatrywany jest sumą kontrolną przed jego zapisaniem i wydrukowaniem. Jakakolwiek zmiana treści wniosku (w pliku wniosku) czy też próba edycji tego wniosku w innych niż Generator Wniosków aplikacjach (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje zmianę sumy kontrolnej a tym samym niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku. Wniosek musi zostać w całości wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków – jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy składają podpisy opatrzone odpowiednimi pieczęciami.

Generator Wniosków jest podstawowym narzędziem zarówno do wypełnienia wniosku jak również do dokonywania wydruków. Poprzez tę aplikację wypełniane są również niektóre, wymagane do wniosku, załączniki (np. budżet zadania).

Dokumenty wymagane do wniosku, nie uwzględnione w „Generatorze Wniosków” muszą zostać opracowane przez Wnioskodawcę w innych niż „Generator Wniosków” aplikacjach (np. MS Word) i załączone do wniosku zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej (o ile istnieje wymóg wersji elektronicznej danego załącznika – zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej). W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z wersji MS Office 2007, załącznik należy zapisać w formacie MS Word 2003.

Harmonogram realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej PFRON ( pobierz )

Należy zwrócić uwagę na tożsamość wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową (o tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku). Niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku – wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.

Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD), na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania zgodną z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrót tej nazwy). W przypadku składania wniosku dotyczącego więcej niż jednego zadania, zamiast nazw zadań możliwe jest wskazanie numerów zadań, wg cyfrowego oznaczenia rodzajów zadań, których dotyczy konkurs. W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż przewidziany dla wniosków wypełnianych w Generatorze Wniosków. Nie należy zatem przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.).

Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).

Wnioski należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 3”

Do pobrania udostępnione są następujące wersje „Generatora Wniosków”.

  • Aplikacja nieskompresowana – rozmiar pliku 2,41 MB ( pobierz )
  • Aplikacja skompresowana UPXem – rozmiar pliku 653 KB ( pobierz )

Aplikacja skompresowana UPXem automatycznie dekompresuje się w trakcie uruchamiania i nie wymaga żadnego dodatkowego programu do poprawnego działania.

Aplikację należy zapisać na dysku. W przypadku kłopotów z uruchomieniem aplikacji w wersji skompresowanej należy pobrać wersję nieskompresowaną.

Kontakt w przypadku problemów technicznych związanych z pobraniem aplikacji, zapisaniem aplikacji na dysku, wydrukiem zapisanego wniosku itp.: Daniel_Cymbaluk@pfron.org.pl , tel: 022 652-92-78.

Data publikacji: 2009-05-11
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Daniel Cymbaluk