informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie wykorzystania środków PFRON przypadających według algorytmu przez samorządy powiatowe i wojewódzkie w 2006 r

Poniżej przedstawiamy omówienie wykorzystania środków PFRON, na przykładzie wybranych zadań, w zakresie ich realizacji w 2006 r. w porównaniu do roku poprzedniego, na podstawie zbiorczych sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON przez samorządy wojewódzkie i samorządy powiatowe.

Samorządy wojewódzkie W roku 2006 miały do dyspozycji kwotę 101.268.000 zł, na poziomie o 8% niższym niż w roku 2005 (110.000.000 zł). Niższy był również stopień ich wykorzystania w stosunku do roku poprzedniego (95,93%) i wyniósł 90,89% środków ogółem przeznaczonych dla województw, osiągając kwotę 92.041.485 zł w stosunku do 105.524.220 zł w roku 2005.

 1. Najwyższe kwoty wykorzystano na realizację dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wydatkując na ten cel 51.156.655 zł, co stanowi 55,6 % ogółu środków Funduszu wykorzystanych przez marszałków województw. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 20 % ( 63.590.679 zł).
 2. Kolejnym zadaniem, na którego realizację wykorzystano znaczne środki (32,6% ogółu), było dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 29.998.173 zł (w 2005 r. kwotę 23.590.840 zł), z czego:
  • na tworzenie 7 zakładów wydatkowano kwotę 12.635.559 zł ( w roku 2005 - 13.229.565zł zł na 13 zaz-ów)
  • kwotę w wysokości 17.362.614 zł - na koszty działania łącznie 32 zaz-ów - 5 nowopowstałych - z 167 pracownikami niepełnosprawnymi - 27 powstałymi w latach poprzednich - z 973 pracownikami niepełnosprawnymi Funkcjonujące obecnie 32 zaz-y zatrudniają 1.140 pracowników niepełnosprawnych Dla porównania w 2005 r. wydatkowano kwotę 10.361.275 zł na rzecz 27 zaz-ów zatrudniających 947 pracowników niepełnosprawnych).
 3. Na udzielenia pożyczek zakładom pracy chronionej -w celu ochrony istniejących miejsc pracy -wykorzystano kwotę 10.886.657 zł, co stanowiło 11,8 % ogółu wydatkowanych środków, i była to kwota o blisko 40% niższa niż w roku poprzednim - 17.827.449 zł (16,9% ).
 4. Żaden z samorządów nie przeznaczył środków na szkolenia, organizowane przez zakłady pracy chronionej w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, przy 2 złożonych wnioskach na dofinansowanie w tym zakresie.

Samorządy powiatowe W 2006 r. kwota środków, przypadająca samorządom powiatowym według algorytmu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosiła 778 000. 000 zł i była większa o 15% w stosunku do 675.515.000 zł w 2005 r. Stopień wykorzystania środków na realizację zadań w roku 2006 r. w stosunku do środków przypadających według algorytmu wyniósł 95,3% i osiągnął poziom 741.249.113 zł (w 2005 r. - 97,6% przy kwocie 659.434.856 zł ).

 1. Na zadania rehabilitacji zawodowej wykorzystano kwotę 28.192.942 zł, stanowiącą zaledwie 3,8% wydatkowanych środków i mniejszą o kolejne 50% niż wydatkowana w roku poprzednim (W roku 2005 wydatkowano na ten cel 52.774.564 zł – tj. 8% udziału w wykorzystaniu środków ogółem).
 2. Na zadania rehabilitacji społecznej wykorzystano kwotę 713.056.171 zł, stanowiącą 96,2% środków ogółem – zaznaczył się wzrost o 18% w stosunku do 2005 r.(606.660.292 zł - 92 %).

Poniżej przedstawiamy szczegóły niektórych zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej:

 1. Na zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek ZUS dla 585 pracowników niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 746.249 zł, stanowiącą 0,1% środków ogółem, w związku z wygaśnięciem w roku 2006 r. zobowiązań z tytułu umów na tworzenie nowych stanowisk pracy i zakończeniem realizacji tego zadania.
 2. Z przeznaczeniem na zwrot kosztów przystosowania 120 stanowisk pracy wykorzystano kwotę 3.799.655 zł, co stanowi jedynie 0,5% ogółu wydatkowanych środków, przy czym regres w tym zadaniu wynosi kolejne 37% w stosunku do roku poprzedniego kiedy to wydatkowano 6.002.795 zł na 235 stanowisk).
 3. Na udzielenie 408 pożyczek na rozpoczęcie działalności przeznaczono kwotę 15.359.114 zł ( w roku 2005 r. - 459 pożyczek na kwotę 15.282.694 zł) .Jest to jedyne zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej, którego stopień udziału (2,07%) przewyższa 1% ogółu wykorzystanych środków.

Zdecydowanie wyższym stopniem realizacji charakteryzują się zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

 1. Największe wykorzystanie środków dotyczy wypłat na rzecz dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. W 2006 r. kwota ta wzrosła do 290.249.788 zł, tj. o kolejne 12% w stosunku do środków wydatkowanych w 2005 r. (257.548.159 zł), stanowiąc odpowiednio 40% środków na rehabilitację społeczną i 39% ogółu wykorzystanych środków. Na koszty tworzenia 23 nowych warsztatów wykorzystano kwotę 5.242.872 zł, tj. o 40% wyższą niż w roku 2005, kiedy przekazano wnioskodawcom 3.722.500 zł na 30 wtz-ów. Na koszty działalności funkcjonujących w 2006 r. warsztatów wydatkowano kwotę 285.006.916 zł, o 12% większą niż w roku poprzednim – 253.825.590 zł. W trakcie 2006 r. , wg sprawozdań samorządów powiatowych, działalność rozpoczęło 28 nowych warsztatów (w 2005 r. - 39 wtz) z 885 uczestnikami. Natomiast w 604 warsztatach, utworzonych w latach poprzednich, których koszty działalności finansowane były w ramach środków przekazanych samorządom według algorytmu, liczba uczestników wynosiła 20.295 i wzrosła o 498 osób. Łącznie na dzień 31 grudnia 2006 r. funkcjonowały 632 warsztaty z liczbą 21.180 uczestników, których koszty pobytu były finansowane ze środków PFRON,przypadających według algorytmu oraz 2 warsztaty z 70 uczestnikami, finansowane z innych źródeł. W stosunku do stanu z roku poprzedniego liczba warsztatów wzrosła o 30 wtz-ów, zaś liczba uczestników o 1.453 osoby. W roku 2006 r. nastąpił znaczny wzrost wykorzystania środków na zadania dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,a także dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych (...) wydatkowano kwotę 156.985.703 zł (wzrost o kolejne 35% w stosunku do kwoty 116.118.937 zł w 2005 r.).
 3. Na dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych wydatkowano 115.345.886 zł (wzrost o kolejne 12% w stosunku do kwoty 102.795.113 zł wykorzystanej w 2005 r.)
 4. Dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych wyniosło 128.635.609 zł i było w roku 2006 r. większe o 16 % w stosunku do roku poprzedniego (111.304.017 zł).

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wszystkich zadań samorządów terytorialnych zostaną przedstawione w Sprawozdaniu z realizacji planu finansowego PFRON 2006 r. stan na 13.02.2007 r.

Data publikacji: 2008-05-04
Wydział Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej
Autor: Artur Kamiński