informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich zawartych w konkursie dziewiątym na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

PFRON informuje, że w aplikacji Generator Wniosków została uruchomiona opcja aktualizacji wniosków.

Aktualizacja wniosków dotyczy trzeciego okresu realizacji projektów wieloletnich (od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.) i obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w dziewiątym konkursie.

Aktualizacja wniosku dokonana musi za pomocą aplikacji Generator Wniosków.

Zaktualizowany przez Zleceniobiorcę wniosek przysyłany jest do PFRON:

  • w wersji elektronicznej, poprzez aplikację „Generator wniosków”,
  • w wersji papierowej (jako formalne potwierdzenie złożenia aktualizacji wniosku przez Wnioskodawcę),

przy czym formalne potwierdzenie złożenia aktualizacji wniosku następuje poprzez dostarczenie do PFRON (osobiście lub drogą pocztową) aktualizacji wniosku w formie papierowej.

Aktualizacja wniosku w wersji papierowej musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).

O zgodności papierowej i elektronicznej wersji zaktualizowanego wniosku decyduje identyczna suma kontrolna w obu wersjach wniosku. Niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

W aktualizowanym wniosku, w polach dotyczących pierwszego okresu realizacji projektu, Zleceniobiorca zamieszcza informacje dotyczące trzeciego okresu realizacji projektu. Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu również należy sporządzić dla trzeciego okresu realizacji, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania na ten okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.

Wymagane jest przedłożenie następujących załączników spośród załączników wymienionych w części D wniosku:

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub odpowiedni wyciąg z właściwej ewidencji (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów w trybie pozakonkursowym) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON; w przypadku osób prawnych ijednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa doKościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów izwiązków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – zaświadczenie wystawione przez właściwy organ administracji publicznej (wojewodę lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej) potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących oraz oświadczenie Wnioskodawcy o zgodności powyższych danych ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku;
  • pozostałe załączniki, o których mowa w części D wniosku - o ile zachodzi potrzeba ich aktualizacji w stosunku do wniosku złożonego w ramach konkursu.

Miejsce złożenia lub wysłania dokumentów:

Biuro PFRON lub właściwy Oddział PFRON (tj. według miejsca zawarcia umowy wieloletniej) z dopiskiem: „Zadania zlecane - konkurs nr 9 - tryb pozakonkursowy”

Maksymalny termin na złożenie aktualizacji wniosku na kolejny okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. - w bieżącym roku upływa 16 grudnia 2013.

Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Biura/Oddziału PFRON, a w przypadku dokumentów składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Przedłożona aktualizacja wniosku oceniana będzie pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie z zasadami rozpatrywania aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego, obowiązującego w przypadku umów wieloletnich zawartych w konkursie dziewiątym, o których mowa w rozdziale IX. „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej z PFRON podlegać będzie zmianie w formie aneksu.

Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć:

  • zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (wraz z datą poświadczenia),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (wraz z datą poświadczenia).
Data publikacji: 2013-11-18
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii