informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu PFRON przyjęte zostały „Zasady wspierania realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” – obowiązujące od trzynastego konkursu.

Istotnym usprawnieniem w procesie rozpatrywania wniosków składanych do PFRON jest rezygnacja z konieczności dostarczenia papierowej wersji wniosku na etapie składania wniosku w konkursie. Wnioski wypełniane są poprzez Generator Wniosków i przesyłane do PFRON wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez Generator). Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzona zostanie na podstawie elektronicznej wersji wniosku. Po podjęciu decyzji odofinansowaniu Wnioskodawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia papierowej wersji wniosku podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych. Niespełnienie ww. warunku skutkować będzie wycofaniem wniosku z dofinansowania. Podpisany wniosek stanowić będzie załącznik do umowy.

Z innych modyfikacji należy wymienić między innymi:

 1. możliwość JEDYNIE DWUKROTNEGO AKTUALIZOWANIA wniosku przed zawarciem umowy (wniosek, który po drugiej aktualizacji będzie zawierać błędy zostanie wycofany z dofinansowania),
 2. wykluczenie z udziału w konkursie organizacji pozarządowych wobec których wszczęta została procedura zawiadomienia odpowiednich organów omożliwości popełnienia przestępstwa,
 3. wykluczenie z udziału w konkursie organizacji które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie (wykluczenie obowiązywać będzie w ciągu 3 lat, licząc od dnia w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON),
 4. możliwość składania odwołań wyłącznie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
 5. prawo PFRON do przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitoringowych w godzinach realizacji działań merytorycznych w ramach projektu.

„Zasady” podzielone zostały na następujące dokumenty:

 1. dokument główny, w którym uregulowano ogólne i najistotniejsze warunki zlecania realizacji zadań (wskazano między innymi cele programowe, zasady wnoszenia wkładu własnego, wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania),
 2. regulaminy składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego – każdy z opracowanych regulaminów dostosowany został do specyfiki danego celu programowego. W poszczególnych regulaminach określono typy projektów, tryb rozpatrywania wniosków (ocena formalna imerytoryczna), sposób przeprowadzenia aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy, warunki zawierania umów, zasady ewaluacji. Dla każdego regulaminu przygotowano wzory umów o zlecenie realizacji zadań – jeden wzór umowy dla sytuacji gdy z wnioskiem występuje jeden Wnioskodawca, drugi wzór dla wniosku wspólnego,
 3. wzór wniosku o zlecenie realizacji zadań, zawierający listę pól wymaganych waplikacji Generator Wniosków,
 4. wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art.36 ustawy orehabilitacji,
 5. regulamin komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art.36 ustawy orehabilitacji,
 6. regulamin rozpatrywania zaktualizowanych wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich.

Dotychczasowe cele programowe dostosowane zostały do specyfiki zgłaszanych do PFRON projektów, a także specyfiki zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz.172).

Wprowadzone zostały następujące cele programowe:

 1. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
 2. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
 3. cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
 4. cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji ispecjalistycznych usług,
 5. cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
 6. cel programowy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

W ramach każdego celu programowego wprowadzone zostały typy projektów – dla każdego typu projektu wskazano odpowiednie dla tego typu zadania zrozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 7 lutego 2008r. wsprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Przykładowo:

 1. dla celu programowego1 określono następujące typy projektów:
 • wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego,
 • wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego,
 1. dla celu programowego 2:
 • prowadzenie rehabilitacji wplacówce (rehabilitacja ciągła),
 • wsparcie realizowane poza placówką (wszczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe iindywidualne zajęcia),
 1. dla celu programowego 3:
 • treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny,
 • spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (wszczególności: warsztaty, zawody, koncerty),
 • spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (wszczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty).
Data publikacji: 2013-09-20
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii