informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 11 tryb pozakonkursowy na 2014 r. - wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku.

Wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku w ramach umów wieloletnich zawartych w konkursie jedenastym ogłoszonym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W nawiązaniu do zapisów ogłoszenia jedenastego konkursu, o których mowa w rozdziale VIII. „Warunki ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej”, PFRON zgodnie z podjętym zobowiązaniem, przekazuje do publicznej wiadomości maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, obowiązujące dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku, które Wnioskodawcy mający zawarte umowy wieloletnie powinni uwzględnić przy konstruowaniu budżetów projektów.

W konkursie jedenastym suma kosztów ujętych w kategorii:

 1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu (w tym biura koordynującego realizację projektu) w części, przypadającej na dany projekt – nie może przekroczyć:
  • 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
  • 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) włącznie,
  • 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) włącznie,
  • 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) do 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) włącznie,
  • 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),
 3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 4. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi projektu – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy projektów dotyczących zadania pn. „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych stanowiących zamkniętą całość (...)”.

PFRON przypomina, iż za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:

 1. są niezbędne do realizacji projektu,
 2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 3. zostaną uwzględnione w budżecie projektu i umieszczone we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON,
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 3,
 5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy,
 6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. nie zostały wymienione w katalogu kosztów niekwalifikowalnych (...).

W związku z powyższym wszystkie koszty w przedstawianym budżecie projektu na kolejny okres realizacji muszą być racjonalne i adekwatne do skali realizowanego projektu, a potrzeba ich poniesienia musi logicznie wynikać z charakteru realizowanego projektu.

PFRON przypomina Wnioskodawcom, którzy zawarli umowę wieloletnią w ramach konkursu jedenastego, iż co do zasady aktualizację wniosku na kolejny okres realizacji projektu należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu (ponieważ 15 grudnia 2013 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, tym samym termin na złożenie aktualizacji wniosku w br. upływa dnia 16 grudnia 2013 r.):

 • aktualizację wniosku, w tym szczegółowy budżet projektu dotyczący 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu, rozpoczynającego się od dnia 1 kwietnia 2014 r. z zastrzeżeniem, iż wnioskowana kwota dofinansowania na ten okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.

Aktualizacja wniosku podlega ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Data publikacji: 2013-11-06
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii