informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 2 dotyczący naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172). Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz organizacje pozarządowe , o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), tj. stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). I. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach drugiego konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące projektów obejmujących zadania, o których mowa w ust. 2. Jeden projekt może dotyczyć kilku zadań.
 2. Zgłaszane w ramach drugiego konkursu projekty mogą dotyczyć następujących zadań:
  1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
  4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
  5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
  6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 3. Celem realizacji projektów zgłaszanych w ramach drugiego konkursu musi być :
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy,
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu),
  3. wsparcie działań integracyjnych prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne oraz udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji dotyczących możliwości uzyskania różnego rodzaju pomocy.
 4. W przypadku, gdy celem realizacji projektu jest:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy – projekt może dotyczyć zadań wskazanych w ust. 2 pkt 2, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 6 ,
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) – projekt może dotyczyć zadań wskazanych w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5,
  3. wsparcia działań integracyjnych prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne oraz udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji dotyczących możliwości uzyskania różnego rodzaju pomocy – projekt może dotyczyć zadania wskazanego w ust. 2 pkt 4.
 5. Projekty, których celem jest:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy,
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), muszą przewidywać tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego beneficjenta projektu. Warunek ten będzie sprawdzany na etapie oceny formalnej wniosków.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs Wysokość środków w planie finansowym PFRON na realizację zadań zlecanych przez Biuro PFRON w 2009 roku wynosi 145.900.000 zł. Wysokość środków na dofinansowanie zadań w ramach drugiego konkursu wynosi 30.000.000 zł. III. Termin i zasady składania wniosków o zlecenie realizacji zadań W ramach drugiego konkursu wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 16 marca 2009 roku do dnia 20 kwietnia 2009 roku . Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. W ramach drugiego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Wniosek powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. we wniosku może być zgłoszony wyłącznie jeden projekt, z tym że projekt ten może dotyczyć kilku zadań,
 2. zadania zgłoszone we wniosku muszą tworzyć zintegrowany projekt,
 3. część B wniosku musi zostać wypełniona oddzielnie dla każdego z zadań , których dotyczy projekt, z tym że: a) w przypadku wskaźników ewaluacji – wskaźniki rezultatu należy opracować wspólne dla wszystkich zadań tworzących projekt (pozostałe wskaźniki ewaluacji należy sporządzić odrębnie dla każdego zadania), b) do wniosku należy przedłożyć jeden harmonogram realizacji obejmujący wszystkie zadania tworzące projekt, c) w rubryce „Tytuł zadania, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę” – należy wpisać tytuł projektu,
 4. każde z zadań, których dotyczy projekt, musi posiadać odrębny budżet,
 5. wszystkie zadania muszą być skoordynowane poprzez wspólny cel i harmonogram, a także wspólną grupę beneficjentów ostatecznych oraz wspólne podstawowe wskaźniki rezultatu,
 6. wniosek powinien zawierać informacje odnoszące się wprost do kryteriów oceny zawartych w „Karcie oceny formalnej” oraz w „Karcie oceny merytorycznej”,
 7. we wniosku należy dostarczyć wystarczającą ilość informacji szczegółowych i konkretnych pozwalających na zrozumienie istoty, celów i sposobu realizacji projektu.

Do wniosku muszą być załączone wymagane przez PFRON dokumenty. Lista wymaganych dokumentów zamieszczona jest na formularzu wniosku. W przypadku projektów, których celem jest:

 1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy,
 2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), do wniosku należy załączyć dodatkowo: opis Indywidualnych Planów Działań oraz schemat Indywidualnych Planów Działań. Niezłożenie tych dokumentów do wniosku skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Wniosek musi zostać wypełniony poprzez aplikację „ Generator Wniosków ”, która jest dostępna na stronie internetowej PFRON ( czytaj ). Wnioski w wersji elektronicznej do dalszej edycji i przekazania do PFRON są zapisywane jako pliki XML na dysku lokalnym. Każdy wniosek, który jest wypełniany za pośrednictwem Generatora Wniosków (jak również każda wersja tego wniosku) ma nadawany przez system informatyczny numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną , stanowiącą niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych. Każdy wniosek opatrywany jest sumą kontrolną przed jego zapisaniem i wydrukowaniem. Jakakolwiek zmiana treści wniosku (wersji elektronicznej w pliku XML) czy też próba edycji tego wniosku w innych niż Generator Wniosków aplikacjach (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje zmianę sumy kontrolnej a tym samym niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku. Wniosek musi zostać w całości wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków – jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy składają podpisy opatrzone odpowiednimi pieczęciami. Należy zwrócić uwagę na tożsamość wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową (o tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku). Niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej . Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku – wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania zgodną z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrót tej nazwy). W przypadku składania wniosku dotyczącego więcej niż jednego zadania, zamiast nazw zadań możliwe jest wskazanie numerów zadań, wg cyfrowego oznaczenia rodzajów zadań, których dotyczy konkurs. W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż przewidziany dla wniosków wypełnianych w Generatorze Wniosków. Nie należy zatem przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.). Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Wnioski należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 2”

IV. Preferencje stosowane przy rozpatrywaniu wniosków Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych w ramach drugiego konkursu stosowane będą preferencje dla projektów:

 1. kompleksowo rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych,
 2. dotyczących prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Zasady stosowania preferencji dla projektów kompleksowo rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych: Preferencje dla projektów kompleksowo rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych stosowane będą w odniesieniu do projektów, których celem jest:

 1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy,
 2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu).

Projekt rozwiązujący kompleksowo problemy osób niepełnosprawnych, będzie mógł uzyskać dodatkowo maksymalnie 10 punktów. Dodatkowa punktacja przyznawana będzie do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku. Wysokość przyznanej dla danego projektu dodatkowej punktacji uzależniona będzie od liczby działań zgłoszonych w projekcie, stosownej dla uzyskania zakładanego celu projektu.

Zasady stosowania preferencji dla projektów dotyczących prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek: Preferencje dla projektów dotyczących prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek stosowane będą w odniesieniu do projektów, których celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu). Projekt, którego jednym z działań jest prowadzenie ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, będzie mógł uzyskać dodatkowo od 5 do 10 punktów. W przypadku, gdy projekt obejmować będzie prowadzenie rehabilitacji w placówce funkcjonującej (licząc od daty ogłoszenia konkursu):

 1. co najmniej 1 rok – otrzyma dodatkowo 5 punktów,
 2. co najmniej 2 lata – otrzyma dodatkowo 6 punktów,
 3. co najmniej 3 lata – otrzyma dodatkowo 7 punktów,
 4. co najmniej 4 lata – otrzyma dodatkowo 8 punktów,
 5. co najmniej 5 lat – otrzyma dodatkowo 9 punktów,
 6. co najmniej 6 lat i więcej – otrzyma dodatkowo 10 punktów.

Dodatkowa punktacja przyznawana będzie do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.

V. Terminy i warunki realizacji zadania, okres kwalifikowalności kosztów w ramach zadania Konkurs dotyczy zadań realizowanych od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania, z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowanego do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw). Wnioskodawca może także ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym w przypadku gdy zadanie to ma charakter ciągły i dotyczy prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez tego Wnioskodawcę. Jeżeli projekt zakłada realizację zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym , wniosek o zlecenie realizacji zadań uzyska pozytywną ocenę formalną o ile zostaną spełnione, w szczególności, następujące warunki:

 1. zadanie musi dotyczyć zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”,
 2. Wnioskodawca musi być: a) właścicielem obiektu, w którym działa placówka lub b) najemcą obiektu (lub biorącym do używania obiekt), w którym działa placówka – od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) i jednocześnie umowa najmu (lub umowa użyczenia) musi obejmować również 2009 rok, a w przypadku występowania o zawarcie umowy wieloletniej, kolejne lata wskazane we wniosku; informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania,
 3. Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania),
 4. placówka musi funkcjonować co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje o doświadczeniu Wnioskodawcy przy realizacji zadań o podobnej tematyce),
 5. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

VI. Umowy wieloletnie W sytuacji gdy jednym z zadań tworzących projekt będzie zadanie:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, lub
 2. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zawarcie umowy wieloletniej ( maksymalnie 3 letniej ).

Składając wniosek o zlecenie realizacji zadań Wnioskodawca wypełnia część B wniosku „Informacje dotyczące zadania” dla pierwszego roku realizacji projektu (tj. dla 2009 roku), oddzielnie dla każdego z zadań tworzących projekt. Dodatkowo, dla kolejnych lat realizacji projektu Wnioskodawca wypełnia (dla każdego zadania oddzielnie) Tabelę 3 „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w ramach realizacji zadania” oraz Tabelę 9 „Budżet zadania”. Załączniki do wniosku należy sporządzić jedynie dla pierwszego roku realizacji projektu (tj. dla 2009 roku). W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na pierwszy rok realizacji projektu, Wnioskodawca w następnych latach realizacji projektu, składa do PFRON w trybie pozakonkursowym, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok realizacji projektu, budżety zadań na kolejny rok realizacji (w kwotach nie wyższych niż zostały zaplanowane na kolejne lata we wniosku składanym w ramach niniejszego konkursu), oraz aktualizację części B wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym. W terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok realizacji projektu PFRON wyznaczy maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w rozdziale IX niniejszego ogłoszenia, obowiązujące w roku realizacji projektu. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny rok realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej z PFRON podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

VII. Wymagania dotyczące wskaźników ewaluacyjnych W przypadku, gdy celem realizacji projektu jest wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy, projekt musi zakładać osiągnięcie następujących minimalnych wskaźników :

 1. w ramach realizacji projektu zatrudnionych zostanie co najmniej 5% beneficjentów ostatecznych projektu,
 2. w okresie pół roku od dnia zakończenia realizacji projektu utrzymane zostanie zatrudnienie co najmniej 30% beneficjentów ostatecznych projektu z grupy zatrudnionych w ramach realizacji projektu.

VIII. Zasady przyznawania dofinansowania Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok , mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację każdego z zadań, które tworzą projekt do maksymalnej wysokości 25.000,00 zł. W przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok maksymalna kwota dofinansowania na realizację projektu nie może być wyższa niż 800.000 zł. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny:

 1. wprzypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,
 2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.

Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00 zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż:

 1. 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania – w przypadku organizacji pożytku publicznego,
 2. 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania – w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wysokości wymaganego wkładu własnego.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca w okresie pół roku od daty zakończenia realizacji projektu utrzyma wskaźnik, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 niniejszego ogłoszenia, na zadeklarowanym poziomie otrzyma (na podstawie odrębnej decyzji Zarządu PFRON) zwrot ze środków PFRON 50% wniesionego wkładu finansowego. Środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy. Wyposażenie i materiały, których zakup został dofinansowany ze środków PFRON nie mogą zostać wniesione jako wkład własny rzeczowy Wnioskodawcy. Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

IX. Limity kosztów kwalifikowalnych Łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON , nie może przekroczyć w przypadku:

 1. kosztów osobowych administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 2. kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 3. nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także kosztów najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych –10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 4. kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania –5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 5. kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

X. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane będą w Biurze PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pfron.org.pl, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane zostaną do oceny merytorycznej, która przeprowadzona zostanie w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie przez ekspertów wyłonionych po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury naboru. Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. Eksperci sporządzają swoją ocenę na „Karcie oceny merytorycznej” , której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o konkursie. ( pobierz ) Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest wg następujących zasad:

 1. ocena merytoryczna wniosku polega na ocenie zgłoszonego w tym wniosku projektu,
 2. w obszarze „Zawartość merytoryczna projektu” ekspert dokonuje wspólnej oceny zadań tworzących projekt, przyznając punktację dla projektu w oparciu o informacje zgłoszone we wniosku przy poszczególnych zadaniach,
 3. w obszarze „Budżet projektu” ekspert dokonuje oceny poszczególnych budżetów zadań tworzących projekt, wykazując m.in. koszty niekwalifikowalne i/lub zbędne i/lub zawyżone i/lub nieuwzględnione przez Wnioskodawcę; następnie, w oparciu o dokonaną ocenę poszczególnych budżetów, ekspert przyznaje punktację dla obszaru „Budżet projektu”,
 4. projekt zostanie odrzucony, jeżeli obaj eksperci przyznają ocenę negatywną w tym samym obszarze. Ocena negatywna przyznawana jest wówczas, gdy projekt otrzyma poniżej 60% maksymalnej liczby punktów w danym obszarze,
 5. postanowienia rozdziału V ust. 16, 18-19 „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” stosuje się odpowiednio.

Podczas oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach drugiego konkursu brane będzie pod uwagę dodatkowe kryterium oceny, tj. spójność projektu. „Spójność projektu” rozumiana jest jako wzajemne skoordynowanie działań zaproponowanych w ramach projektu. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów, a także z uwzględnieniem postanowień rozdziału IV niniejszego ogłoszenia, Biuro PFRON ustali listę rankingową projektów proponowanych do dofinansowania, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Szczegółowe zasady zlecania przez PFRON zadań w ramach niniejszego konkursu, w tym kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków zostały określone w dokumencie „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnym na stronie internetowej( czytaj )

XI. Zasady przekazywania dofinansowania Przekazywanie przez PFRON środków finansowych dokonywane będzie według następujących zasad:

 1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 25% przyznanego na projekt dofinansowania, po podpisaniu umowy, z tym że nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zleceniobiorcę dokumentów potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadania,
 2. druga transza zaliczkowo do wysokości 25% przyznanego na projekt dofinansowania, po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON,
 3. trzecia transza zaliczkowo do wysokości 25% przyznanego na projekt dofinansowania, po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy drugiej i całkowitym rozliczeniu transzy pierwszej oraz po uznaniu tych rozliczeń przez PFRON,
 4. czwarta transza zaliczkowo do wysokości 25% przyznanego na projekt dofinansowania, po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy trzeciej i całkowitym rozliczeniu transzy drugiej oraz po uznaniu tych rozliczeń przez PFRON – przekazanie czwartej transzy nastąpi po zakończeniu realizacji projektu.

W przypadku umów wieloletnich druga transza dofinansowania przekazana zostanie pod warunkiem zaakceptowania przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Wnioskodawcy na realizację projektu w poprzednim roku kalendarzowym.

XII. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie zadania podczas realizacji zadania W trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca może dokonać zmian w budżecie danego zadania (w ramach przyznanych środków), bez konieczności informowania PFRON i aneksowania umowy, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie danej pozycji kosztu o więcej niż 5% (lub o 10% – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00 zł), przy czym zmiany te nie mogą skutkować zwiększeniem pozycji budżetu zadania dotyczących wynagrodzeń i promocji a także nie mogą przekraczać procentowych wartości rodzajów kosztów wskazanych w rozdziale IX niniejszego ogłoszenia. Oznacza to, że jeżeli Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję budżetu, nie powodując jej zwiększenia o więcej niż 5% jej dotychczasowej wartości (lub o 10% jej dotychczasowej wartości – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00 zł). Zleceniobiorca jest zobligowany do zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w budżecie zadania, a wielkością przyznanego dofinansowania. W trakcie realizacji zadania, stosunek środków własnych do dofinansowania nie może ulec zmniejszeniu, przy czym nie ma ograniczeń dotyczących zwiększenia zaangażowanych w zadanie środków własnych.

XIII. Zrealizowane przez PFRON w 2009 roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty W 2009 roku w ramach pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku, PFRON dofinansował realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 109.723.004,56 zł. W 2008 r. w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” na realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym i lokalnym zadania i projekty, PFRON przeznaczył kwotę ogółem 151.715 tys. zł, w tym dla organizacji o charakterze ponadlokalnym – kwotę 70.185 tys. zł. Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dostępnym na stronie internetowej ( czytaj )

 • „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” ( czytaj )
 • Wzór „Karty oceny merytorycznej” ( pobierz )
 • „Generator wniosków” ( czytaj )

Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramach drugiego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail : zadania_zlecane@pfron.org.pl

Data publikacji: 2009-03-10
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii