informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 3 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2009 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach trzeciego konkursu.

W dniu 24 września 2009 r. Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym na realizację w 2009 r. zadań zgłoszonych w ramach trzeciego konkursu, ogłoszonego przez PFRON w dniu 30 kwietnia 2009 r. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Łączna kwota udzielonych dofinansowań wynosi 11.818.461,19 zł, w tym w § 2450 (wydatki bieżące) – 11.734.258,19 zł i w § 6270 (wydatki inwestycyjne) – 84.203,00 zł. Zarząd PFRON podjął decyzję o zwiększeniu do kwoty 11.818.500,00 zł wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach konkursu nr 3. Zarząd określił przedziały kwotowe wynikające z proponowanych przez ekspertów kwot dofinansowania (przy czym przyjęto niższą kwotę w przypadku różnych proponowanych) i odpowiadający im wskaźnik procentowy przyznanego dofinansowania, zgodnie z tabelą:

 

 
Przedział kwotowy
 
 
Procent
 
 
od
 
 
do
 
 
 
 
 
500 000,00 zł
 
 
800 000,00 zł
 
 
70,00%
 
 
300 000,00 zł
 
 
499 999,99 zł
 
 
75,00%
 
 
100 000,00 zł
 
 
299 999,99 zł
 
 
80,00%
 
 
- zł
 
 
99 999,99 zł
 
 
85,00%
 

 

W związku z powyższym możliwe było udzielenie dofinansowania na realizację wszystkich 170 zadań pozytywnie ocenionych merytorycznie. Wysokość przyznanych przez Zarząd PFRON dofinansowań określa załącznik: „Wysokość dofinansowań w konkursie nr 3 o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” ( pobierz )

Zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”:

  • PFRON powiadomi pisemnie Wnioskodawców o podjętej decyzji w terminie 10 dni roboczych, od daty podjęcia decyzji. Wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wysokości dofinansowania wraz z wyciągiem z karty oceny merytorycznej.
  • Umowy o zlecenie realizacji zadań zostaną zawarte najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od daty podjęcia decyzji o dofinansowaniu.
  • Wnioskodawcy, których zadania zostały zweryfikowane negatywnie pod względem merytorycznym i nie otrzymały dofinansowania (wykaz zamieszczony na stronie internetowej PFRON) otrzymają uzasadnienie oceny.

PFRON przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału VI. ust. 3 „Zasad zlecania przez PFRON zadań (....)” warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

  • zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  • zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach – wydane przez bank (banki) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.

Środki PFRON przekazane będą na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wydzielony dla środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji umowy. Zleceniobiorca winien być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. W związku z powyższym Wnioskodawcy winni podjąć niezwłocznie starania o uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia umów.

Data publikacji: 2009-09-24
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska