informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 3 o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172). Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz organizacje pozarządowe , o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), tj. stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

I. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs W ramach trzeciego konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji następujących rodzajów zadań, wskazanych w § 1 pkt 7-12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172), tj.:

 1. zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową (zadanie wskazane w rozporządzeniu w pkt 7);
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (zadanie wskazane w rozporządzeniu w pkt 8);
 3. organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach (zadanie wskazane w rozporządzeniu w pkt 9);
 4. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego (zadanie wskazane w rozporządzeniu w pkt 10);
 5. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji (zadanie wskazane w rozporządzeniu w pkt 11);
 6. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania, (zadanie wskazane w rozporządzeniu w pkt 12).

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs Wysokość środków w planie finansowym PFRON na realizację zadań zlecanych przez Biuro PFRON w 2009 roku wynosi 145.900.000,00 zł. Wysokość środków na dofinansowanie zadań w ramach trzeciego konkursu wynosi 5.000.000,00 zł.

III. Termin i zasady składania wniosków o zlecenie realizacji zadań W ramach trzeciego konkursu wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 11 maja 2009 roku do dnia 22 czerwca 2009 roku. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. W ramach trzeciego konkursu uprawniony podmiot może złożyć jeden wniosek , z tym że wniosek może dotyczyć dowolnej liczby zadań . W ramach jednego z rodzajów zadań, wskazanych w rozdziale I ogłoszenia o konkursie, Wnioskodawca może zgłosić realizację dowolnej liczby zadań. Część B wniosku wypełniana jest oddzielnie dla każdego zadania. Do wniosku muszą być załączone wymagane przez PFRON dokumenty. Lista wymaganych dokumentów zamieszczona jest na formularzu wniosku. Wniosek musi zostać wypełniony poprzez aplikację „ Generator Wniosków ”, która jest dostępna na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl. Wnioski w wersji elektronicznej do dalszej edycji i przekazania do PFRON są zapisywane jako pliki XHTML na dysku lokalnym. Każdy wniosek, który jest wypełniany za pośrednictwem Generatora Wniosków (jak również każda wersja tego wniosku) ma nadawany przez system informatyczny numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną , stanowiącą niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych. Każdy wniosek opatrywany jest sumą kontrolną przed jego zapisaniem i wydrukowaniem. Jakakolwiek zmiana treści wniosku (wersji elektronicznej w pliku XHTML) czy też próba edycji tego wniosku w innych niż Generator Wniosków aplikacjach (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje zmianę sumy kontrolnej a tym samym niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku. Wniosek musi zostać w całości wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków – jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy składają podpisy opatrzone odpowiednimi pieczęciami. Generator Wniosków jest podstawowym narzędziem zarówno do wypełnienia wniosku jak również do dokonywania wydruków. Poprzez tę aplikację wypełniane są również niektóre, wymagane do wniosku, załączniki (np. budżet zadania). Dokumenty wymagane do wniosku, nie uwzględnione w „Generatorze Wniosków” muszą zostać opracowane przez Wnioskodawcę w innych niż „Generator Wniosków” aplikacjach (np. MS Word) i załączone do wniosku zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej (o ile istnieje wymóg wersji elektronicznej danego załącznika – zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej). W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z wersji MS Office 2007, załącznik należy zapisać w formacie MS Word 2003. Harmonogram realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. Wydruk wniosku musi odbyć się za pomocą Generatora Wniosków – wydrukowanie wniosku przy użyciu innej aplikacji (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Należy zwrócić uwagę na tożsamość wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową (o tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku). Niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku – wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania zgodną z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrót tej nazwy). W przypadku składania wniosku dotyczącego więcej niż jednego zadania, zamiast nazw zadań możliwe jest wskazanie numerów zadań, wg cyfrowego oznaczenia rodzajów zadań, których dotyczy konkurs. W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż przewidziany dla wniosków wypełnianych w Generatorze Wniosków. Nie należy zatem przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.). Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).

Wnioski należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 3”

IV. Preferencje stosowane przy rozpatrywaniu wniosków Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych w ramach trzeciego konkursu stosowane będą preferencje dla zadań realizowanych w sposób cykliczny lub ciągły. Zadanie realizowane w sposób cykliczny lub ciągły, będzie mogło uzyskać dodatkowo maksymalnie 5 punktów. Dodatkowa punktacja przyznawana będzie do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku. Zadanie, które kontynuowane jest (licząc od daty ogłoszenia konkursu) od:

 1. co najmniej 1 roku – otrzyma dodatkowo 1 punkt,
 2. co najmniej 2 lat – otrzyma dodatkowo 2 punkty,
 3. co najmniej 3 lat – otrzyma dodatkowo 3 punkty,
 4. co najmniej 4 lat – otrzyma dodatkowo 4 punkty,
 5. co najmniej 5 lat i więcej – otrzyma dodatkowo 5 punktów.
 6. W części B wniosku w tabeli 1 w wierszu „Opis zadania” Wnioskodawca powinien wskazać datę (miesiąc, rok) od której zadanie jest realizowane, a także, w przypadku zadań cyklicznych, wskazać częstotliwość działań w ramach realizacji zadania.

V. Terminy i warunki realizacji zadania, okres kwalifikowalności kosztów w ramach zadania Konkurs dotyczy zadań realizowanych od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania, z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku. Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowanego do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw).

VI. Zasady przyznawania dofinansowania Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok , mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania do maksymalnej wysokości 25.000,00 zł. W przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok maksymalna kwota dofinansowania na realizację każdego z następujących zadań:

 1. zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
 3. organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 4. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 5. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania, – nie może być wyższa niż 200.000,00 zł.

W przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok maksymalna kwota dofinansowania na realizację zadania pn.: „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” – nie może być wyższa niż 700.000,00 zł. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego . Wkład własny:

 1. w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,
 2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.

Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00 zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż:

 1. 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania – w przypadku organizacji pożytku publicznego,
 2. 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania – w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem powyżej wskazanych warunków dotyczących wysokości wymaganego wkładu własnego.

Środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy. Wyposażenie i materiały, których zakup został dofinansowany ze środków PFRON nie mogą zostać wniesione jako wkład własny rzeczowy Wnioskodawcy. Szczegółowe warunki wnoszenia wkładu własnego niefinansowego określone zostały w „Zasadach zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

VII. Limity kosztów kwalifikowalnych Łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON , nie może przekroczyć w przypadku:

 1. kosztów osobowych administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 2. kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 3. nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także kosztów najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych –10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 4. kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania –5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 5. kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane będą w Biurze PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pfron.org.pl, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane zostaną do oceny merytorycznej, która przeprowadzona zostanie w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie przez ekspertów wyłonionych po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury naboru. Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. Eksperci sporządzają swoją ocenę na „ Karcie oceny merytorycznej ”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o konkursie. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów, a także z uwzględnieniem postanowień rozdziału IV niniejszego ogłoszenia, Biuro PFRON ustali listę rankingową zadań proponowanych do dofinansowania, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl. Szczegółowe zasady zlecania przez PFRON zadań w ramach niniejszego konkursu, w tym kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków, zasady kwalifikowalności kosztów zostały określone w dokumencie „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl.

IX. Zasady przekazywania dofinansowania Przekazywanie przez PFRON środków finansowych dokonywane będzie według następujących zasad:

 1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego na dany rok dofinansowania, z tym że nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zleceniobiorcę dokumentów potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadania,
 2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON,
 3. w uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy zadanie jest realizowane w okresie krótszym niż pół roku) dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy,
 4. w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy dofinansowanie zostanie przyznane na realizację kilku zadań, które rozpoczynają się w różnych terminach) dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w podziale na więcej niż dwie transze.

X. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie zadania podczas realizacji zadania W trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonać zmian w budżecie zadania (w ramach przyznanych środków), bez konieczności informowania PFRON i aneksowania umowy, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie danej pozycji kosztu o więcej niż 5% (lub o 10% – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00 zł), przy czym zmiany te nie mogą skutkować zwiększeniem pozycji budżetu zadania dotyczących wynagrodzeń i promocji, a także nie mogą przekraczać procentowych wartości rodzajów kosztów wskazanych w rozdziale VII niniejszego ogłoszenia. Oznacza to, że jeżeli Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję budżetu, nie powodując jej zwiększenia o więcej niż 5% dotychczasowej wartości (lub o 10% jej dotychczasowej wartości – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00 zł). Zastrzeżenie, iż zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem pozycji budżetu zadania dotyczących promocji nie odnosi się do zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Zleceniobiorca jest zobligowany do zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w budżecie zadania, a wielkością przyznanego dofinansowania. W trakcie realizacji zadania, stosunek środków własnych do dofinansowania nie może ulec zmniejszeniu, przy czym nie ma ograniczeń dotyczących zwiększenia zaangażowanych w zadanie środków własnych.

XI. Zrealizowane przez PFRON w 2009 roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty W 2009 roku w ramach pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku, PFRON dofinansował realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 109.704.473,21 zł. Wysokość środków na dofinansowanie zadań w ramach drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku wynosi 30.000.000,00 zł. W 2008 r. w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” na realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym i lokalnym zadania i projekty, PFRON przeznaczył kwotę ogółem 151.715 tys. zł, w tym dla organizacji o charakterze ponadlokalnym – kwotę 70.185 tys. zł.

Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dostępnym na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

 • Wzór „Karty oceny merytorycznej” ( pobierz )
 • „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” ( czytaj )

 

Data publikacji: 2009-04-30
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder