informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 4 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2010 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach czwartego konkursu, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy (...)

W dniu 10 grudnia 2009 r. Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 4 o zlecenie realizacji zadań w 2010 r.

Decyzją Zarządu PFRON środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach konkursu nr 4 zostały zwiększone z kwoty 9.000.000,00 zł do kwoty 13.538.003,00 zł. Kwota ta pozwoliła na dofinansowanie 66 wniosków (projektów), które uzyskały minimum 88,5 punktów (z listy rankingowej obejmującej 102 projekty pozytywnie ocenione merytorycznie przez ekspertów), przy czym w przypadku dwóch różnych kwot dofinansowania projektu zaproponowanych przez ekspertów, Zarząd PFRON udzielił dofinansowań według kwoty niższej. Łączna kwota udzielonych dofinansowań wynosi 13 538 002,48 zł, w tym w § 2450 (wydatki bieżące) – 13 327 303,48 zł i w § 6270 (wydatki inwestycyjne) – 210 699,00 zł. Wysokość udzielonych dofinansowań na realizację zadań zlecanych w ramach czwartego konkursu zamieszczona jest na liście:

„Wysokość dofinansowań na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 4 o zlecenie realizacji zadań w 2010 r.” ( pobierz )

W związku z decyzją Zarządu PFRON, umowy o zlecenie realizacji zadań zgłoszonych w ramach konkursu powinny zostać zawarte najpóźniej do dnia 15 grudnia 2009 r. Dofinansowanie na realizację projektów w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. przekazane zostanie w całości po podpisaniu umowy .

Wnioskodawcy otrzymają niezwłocznie pisemną informację o wysokości dofinansowania wraz z wyciągiem z karty oceny merytorycznej celem przygotowania do umowy budżetów zadań uwzględniających uwagi eksperta. PFRON przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału VI. ust. 3 „Zasad zlecania przez PFRON zadań (....)” warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

  • zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  • zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach – wydane przez bank (banki) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.

Środki PFRON przekazane będą na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wydzielony dla środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji umowy. Zleceniobiorca winien być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.

W związku z powyższym Wnioskodawcy powinni niezwłocznie podjąć starania o uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia umów.

Data publikacji: 2009-12-10
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii