informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 4 - Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2009 r.czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) Uwaga: Link do Generatora Wniosków składanych w ramach IV konkursu będzie dostępny najpóźniej w dniu 15 września 2009 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr14, poz.92 z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr46, poz.203 zpóźn.zm.) oraz organizacje pozarządowe , o których mowa w art.2 pkt3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr14, poz.92 zpóźn.zm.), tj.stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców ipracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr96, poz.873 zpóźn.zm.).

W konkursie nie mogą uczestniczyć fundacje oraz organizacje pozarządowe, które zawarły z PFRON, w ramach:

 1. pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w2009 roku wramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu 15października 2008r.,
 2. drugiego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w2009roku w ramach art.36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego wdniu 10 marca 2009r., umowy wieloletnie na realizację zadania pn.„prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Składany w czwartym konkursie projekt nie może dotyczyć tego samego projektu , który został objęty dofinansowaniem w ramach drugiego konkursu.

Czwarty konkurs dotyczy wyłącznie projektów wieloletnich , których rozpoczęcie realizacji nastąpi nie później niż w pierwszym kwartale 2010 roku.

Złożenie wniosku w ramach czwartego konkursu jest równoznaczne z ubieganiem się ozawarcie umowy wieloletniej .

I.Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach czwartego konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące projektów obejmujących zadania, o których mowa w ust.2. Pod pojęciem „projektu” należy rozumieć zespół działań w ramach jednego lub kilku zadań , o których mowa wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.Nr29, poz.172), których realizacja prowadzi do osiągnięcia wyznaczonego wkonkursie celu.
 2. Zgłaszane w ramach czwartego konkursu projekty mogą dotyczyć następujących zadań wskazanych w § 1 pkt1-6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 7lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172):
  1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku ispołeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy wprocesie ich rehabilitacji;
  4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
  5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a)mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b)rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób zuszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c)usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem izniepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych iwróżnych środowiskach;
  6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a)doradztwo zawodowe, b)przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c)prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy iutrzymania wzatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 3. Celem realizacji projektów zgłaszanych w ramach czwartego konkursu musi być:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy; lub
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu).
 4. W przypadku, gdy celem realizacji projektu jest:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy – projekt musi każdorazowo dotyczyć zadania wskazanego w ust.2 pkt6 oraz dodatkowo (ewentualnie) może dotyczyć zadań wskazanych wust.2 pkt 2, pkt 3, pkt 4;
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej dwóch zadań z zadań wskazanych wust.2 pkt1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5.
 5. Nie jest dopuszczalny inny sposób łączenia zadań w danym projekcie niż wskazany wust.4 (jeden projekt może obejmować maksymalnie cztery zadania). Nie istnieje możliwość:
  1. łączenia w jednym projekcie realizacji dwóch celów wskazanych ust.3,
  2. zgłoszenia projektu, który nie będzie obejmował : w przypadku celu, o którym mowa wust.3 pkt1, zadania wskazanego w ust.2 pkt6; a w przypadku celu, o którym mowa wust.3 pkt2, co najmniej dwóch zadań (z katalogu zadań wskazanych wust.4 pkt2).
 6. Dopuszcza się możliwość złożenia dwóch wniosków, w których zostaną zgłoszone projekty dotyczące realizacji (w obu przypadkach) tego samego celu, wskazanego wust.3, pod warunkiem, iż zakres realizacji zadań zgłoszonych w tych projektach będzie różny.
 7. Każdy ze składanych w ramach czwartego konkursu projektów musi przewidywać tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem projektu. Warunek ten będzie sprawdzany na etapie oceny formalnej wniosków.

II.Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs

 1. Wysokość środków w planie finansowym PFRON na realizację zadań zlecanych przez Biuro PFRON w 2009 roku wynosi 160.900.000,00 zł.
 2. Wysokość środków na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach czwartego konkursu wynosi 9.000.000,00 zł.

III.Termin i zasady składania wniosków o zlecenie realizacji zadań W ramach czwartego konkursu wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 15 września 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do Biura PFRON, awprzypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wniosek powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem poniższych warunków, jak również warunków wskazanych w rozdziale V ogłoszenia o konkursie:

 1. uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwa wnioski;
 2. we wniosku może być zgłoszony wyłącznie jeden projekt, z tym że projekt ten może dotyczyć kilku zadań;
 3. zgłoszone we wniosku zadania muszą tworzyć zintegrowany projekt;
 4. część B wniosku musi zostać wypełniona oddzielnie dla każdego z zadań, których dotyczy projekt, z tym że: a)w przypadku wskaźników ewaluacji – wskaźniki rezultatu należy opracować wspólne dla wszystkich zadań tworzących projekt (pozostałe wskaźniki ewaluacji należy sporządzić odrębnie dla każdego zadania), b)do wniosku należy przedłożyć jeden harmonogram realizacji obejmujący wszystkie zadania tworzące projekt, c)w części B wniosku w Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę” – należy wpisać tytuł projektu (w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań – należy wskazać ten sam tytuł projektu wposzczególnych częściach B wniosku), d)w części B wniosku w Tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” – należy wpisać cel projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie, e)w części B wniosku w Tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” należy podać, obok wymaganych informacji, również informację o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu (wczęści B wniosku w tabeli 3 należy wskazać liczbę beneficjentów ostatecznych danego zadania);
 5. każde z zadań, których dotyczy projekt, musi posiadać odrębny budżet, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku (zgodnie z postanowieniami rozdziału IV i rozdziału V niniejszego ogłoszenia, w poszczególnych budżetach zadań mogą zostać wykazane wyłącznie koszty za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30czerwca 2010 roku);
 6. wszystkie zadania muszą być skoordynowane poprzez wspólny cel i harmonogram, atakże wspólną grupę beneficjentów ostatecznych oraz wspólne podstawowe wskaźniki rezultatu;
 7. wniosek powinien zawierać informacje odnoszące się wprost do kryteriów oceny zawartych w „Karcie oceny formalnej” oraz w „Karcie oceny merytorycznej”;
 8. we wniosku należy dostarczyć wystarczającą ilość informacji szczegółowych ikonkretnych pozwalających na zrozumienie istoty, celów i sposobu realizacji projektu;
 9. zgodnie z listą wymaganych do wniosku dokumentów zamieszczoną na formularzu wniosku, do części A wniosku należy przedłożyć: a)aktualny wypis z rejestru sądowego (wydany nie wcześniej niż 3miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność zoryginałem przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON, b)aktualny statut opatrzony pieczęcią Sądu – kserokopię poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Wnioskodawcy, c)pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, d)oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr2 do wniosku, e)oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz zinformacją oewentualnych obciążeniach – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr3 do wniosku, f)umowę partnerską (lub porozumienie) – kserokopię poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Wnioskodawcy (należy załączyć w przypadku, gdy zadanie jest realizowane wpartnerstwie);
 10. zgodnie z listą wymaganych do wniosku dokumentów zamieszczoną na formularzu wniosku, do każdej (jeżeli projekt dotyczy kilku zadań) części B wniosku należy przedłożyć: a)budżet zadania, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr5 do wniosku, b)uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów wstosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania, c)dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania (należy załączyć do wniosku, o ile zakres zgłoszonych w ramach zadania działań obejmuje również takie, których wykonanie wymaga (zgodnie z odrębnymi przepisami), sporządzenia tego rodzaju dokumentacji), d)kwotę wnioskowaną ze środków PFRON w rozbiciu na poszczególne województwa, w których zadanie ma być realizowane (dotyczy fundacji lub organizacji pozarządowej występującej na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej);
 11. do wniosku należy przedłożyć jeden harmonogram realizacji projektu obejmujący wszystkie zadania tworzące projekt, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr4 do wniosku,
 12. do wniosku należy załączyć dodatkowo (w wersji papierowej jak również elektronicznej): opis Indywidualnych Planów Działań oraz schemat Indywidualnych Planów Działań – niezłożenie tych dokumentów do wniosku skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Nie ma wymogu załączania do wniosku Indywidualnych Planów Działań dla każdego beneficjenta projektu – dokumenty te powinny być tworzone w trakcie realizacji projektu. Obowiązek załączenia opisu IPD oraz schematu IPD odnosi się do projektu – nie jest zatem wymagany opis IPD i schemat IPD oddzielny dla każdego zadania tworzącego projekt;
 13. w opisie IPD należy wskazać: a)grupę beneficjentów ostatecznych projektu, b)działania, jakie zostaną podjęte w ramach realizacji projektu na rzecz beneficjentów ostatecznych projektu, c)sposób różnicowania tych działań dla poszczególnych beneficjentów ostatecznych projektu, d)sposób weryfikacji (w trakcie realizacji projektu) działań zaplanowanych wobec beneficjentów ostatecznych projektu, e)sposób weryfikacji efektów osiągniętych (po zakończeniu realizacji projektu) wobec beneficjentów ostatecznych projektu;
 14. schemat IPD – to graficzne przedstawienie (w ujęciu etapowym) rozwiązań przyjętych w opisie IPD. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl . Wniosek musi zostać wypełniony poprzez aplikację „Generator Wniosków”, która jest dostępna na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl . Wnioski w wersji elektronicznej do dalszej edycji i przekazania do PFRON są zapisywane jako pliki na dysku lokalnym. Każdy wniosek, który jest wypełniany za pośrednictwem Generatora Wniosków (jak również każda wersja tego wniosku) ma nadawany przez system informatyczny numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, stanowiącą niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych. Każdy wniosek opatrywany jest sumą kontrolną przed jego zapisaniem i wydrukowaniem. Jakakolwiek zmiana treści wniosku (wpliku wniosku) czy też próba edycji tego wniosku w innych niż Generator Wniosków aplikacjach (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje zmianę sumy kontrolnej a tym samym niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku. Wniosek musi zostać w całości wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków – jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy składają podpisy opatrzone odpowiednimi pieczęciami. Generator Wniosków jest podstawowym narzędziem zarówno do wypełnienia wniosku jak również do dokonywania wydruków. Poprzez tę aplikację wypełniane są również niektóre, wymagane do wniosku, załączniki (np. harmonogram realizacji projektu, budżet zadania). Dokumenty wymagane do wniosku, nie uwzględnione w „Generatorze Wniosków” muszą zostać opracowane przez Wnioskodawcę w innych niż „Generator Wniosków” aplikacjach (np. MS Word) i załączone do wniosku zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej (o ile istnieje wymóg wersji elektronicznej danego załącznika – zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej). W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z wersji MS Office 2007, załącznik należy zapisać w formacie MS Word 2003. Wydruk wniosku musi odbyć się za pomocą Generatora Wniosków – wydrukowanie wniosku przy użyciu innej aplikacji (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Należy zwrócić uwagę na tożsamość wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową (otożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku). Niespełnienie wymogu tożsamości papierowej ielektronicznej wersji wniosku będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku – wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn.„Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania zgodną z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu okonkursie (lub skrót tej nazwy). W przypadku składania wniosku dotyczącego więcej niż jednego zadania, zamiast nazw zadań możliwe jest wskazanie numerów zadań, wg cyfrowego oznaczenia rodzajów zadań, których dotyczy konkurs.

W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż przewidziany dla wniosków wypełnianych w Generatorze Wniosków. Nie należy zatem przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.). Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne zzałączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Wnioski należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 4”

IV.Terminy i warunki realizacji zadania, okres kwalifikowalności kosztów w ramach zadania Czwarty konkurs dotyczy wyłącznie projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji nastąpi nie później niż w pierwszym kwartale 2010 roku. Środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale II ust.2 niniejszego ogłoszenia okonkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w okresie od dnia 1stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku – z zastrzeżeniem postanowień rozdziału V niniejszego ogłoszenia o konkursie. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania, ztym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2010 roku. Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji projektu obejmującego zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn.zadania planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2województw). Projekt obejmujący zadania o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn.„prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” (zadanie to musi mieć charakter regionalny lub lokalny i musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę). W sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje projekt dotyczący zadania pn.„prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” (regionalnego lub lokalnego) – pozostałe (ewentualne) zadania tworzące ten projekt mogą mieć również charakter regionalny lub lokalny. Jeżeli projekt zakłada realizację zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym, wniosek o zlecenie realizacji zadań uzyska pozytywną ocenę formalną o ile (wodniesieniu do zadania pn.„prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych wróżnych typach placówek”) zostaną spełnione, w szczególności, następujące warunki:

 1. Wnioskodawca musi być: a)właścicielem obiektu, w którym działa placówka lub b)najemcą obiektu (lub biorącym do używania obiekt), w którym działa placówka – od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) i jednocześnie umowa najmu (lub umowa użyczenia) musi obejmować również 2010 rok, a w przypadku występowania o zawarcie umowy wieloletniej, kolejne lata wskazane we wniosku, informacja powinna zostać zamieszczona w częściB wniosku w tabeli 6 „Informacje omożliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje oposiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 2. Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi irzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli6 „Informacje omożliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych itechnicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania);
 3. placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje omożliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje odoświadczeniu Wnioskodawcy przy realizacji zadań opodobnej tematyce);
 4. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) – informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 1 „Opis zadania” w wierszu „Opis zadania”.

V.Umowy wieloletnie Złożenie wniosku w ramach czwartego konkursu jest równoznaczne z ubieganiem się ozawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej (obejmującej maksymalnie okres od dnia 1stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2013 roku). Nie jest dopuszczalne ubieganie się o zawarcie umowy obejmującej wyłącznie jeden rok realizacji projektu. Możliwość ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej dotyczy całego projektu (tj.każdego z zadań tworzących projekt). Składając wniosek o zlecenie realizacji zadań Wnioskodawca wypełnia część B wniosku „Informacje dotyczące zadania” dla okresu realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 roku (a w przypadku projektów, które rozpoczynają się po dniu 1 stycznia 2010 roku – od daty rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić później niż w pierwszym kwartale 2010 roku) do dnia 31 marca 2011 roku, oddzielnie dla każdego z zadań tworzących projekt. Tabela 3 „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w ramach realizacji zadania” oraz Tabela 9 „Budżet zadania” wypełniana jest (dla każdego zadania oddzielnie) maksymalnie czterokrotnie (w zależności od tego czy Wnioskodawca ubiega się ozawarcie umowy dwuletniej czy trzyletniej), dla następujących okresów realizacji projektu:

 1. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku,
 2. od dnia 1 lipca 2010 do dnia 31 marca 2011 roku,
 3. od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku,
 4. od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku.

Harmonogram realizacji projektu (stanowiący załącznik do wniosku) należy sporządzić dla okresu od dnia 1 stycznia 2010 roku (a w przypadku projektów, które rozpoczynają się po dniu 1stycznia 2010 roku – od daty rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić później niż w pierwszym kwartale 2010roku) do dnia 31marca 2011 roku. Budżet zadania (stanowiący załącznik do wniosku) należy sporządzić dla okresu od dnia 1stycznia 2010 roku (a w przypadku projektów, które rozpoczynają się po dniu 1 stycznia 2010 roku – od daty rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić później niż w pierwszym kwartale 2010 roku) do dnia 30 czerwca 2010 roku. Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania (stanowiące załącznik do wniosku) musi również odnosić się do powyżej wskazanego okresu. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na okres realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, Wnioskodawca wkolejnych okresach realizacji projektu, składa do PFRON w trybie pozakonkursowym, wterminie:

 1. do dnia 31 marca 2010 roku – budżety zadań dotyczące okresu realizacji projektu od 1lipca 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku (wkwotach nie wyższych niż zostały zaplanowane na ten okres we wniosku składanym w ramach niniejszego konkursu), oraz aktualizację części B wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu – budżety zadań dotyczące 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu rozpoczynającego się do dnia 1 kwietnia danego roku (wkwotach nie wyższych niż zostały zaplanowane na ten okres we wniosku składanym w ramach niniejszego konkursu), oraz aktualizację części B wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym. W terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu PFRON wyznaczy maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa wrozdziale IX ust.1 niniejszego ogłoszenia, obowiązujące na dany okres realizacji projektu, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IX ust.2 ogłoszenia. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej z PFRON podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

VI.Preferencje stosowane przy rozpatrywaniu wniosków

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych w ramach czwartego konkursu stosowane będą preferencje dla projektów:
  1. kompleksowo rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych;
  2. dotyczących prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 2. Zasady stosowania preferencji dla projektów kompleksowo rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych:
  1. preferencje dla projektów kompleksowo rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych stosowane będą w odniesieniu do projektów, których celem jest: a)wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy, b)zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu);
  2. projekt rozwiązujący kompleksowo problemy osób niepełnosprawnych, będzie mógł uzyskać dodatkowo maksymalnie 10 punktów; dodatkowa punktacja przyznawana będzie do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku, wg następujących zasad: a)projekt dotyczący realizacji dwóch zadań otrzyma 5 punktów, b)projekt dotyczący realizacji więcej niż dwóch zadań otrzyma, do punktów przyznanych zgodnie z postanowieniami lit.a, dodatkowo 2 punkty (za każde zadanie, ponad dwa zadania), c)projekt dotyczący realizacji, m.in., zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” otrzyma, do punktów przyznanych zgodnie z postanowieniami lit.a-b, dodatkowo 1 punkt.
 3. Zasady stosowania preferencji dla projektów dotyczących prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek:
  1. preferencje dla projektów dotyczących prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek stosowane będą w odniesieniu do projektów, których celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu);
  2. projekt, którego jednym z działań jest prowadzenie ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, będzie mógł uzyskać dodatkowo maksymalnie 5 punktów. W przypadku, gdy projekt obejmować będzie prowadzenie rehabilitacji w placówce funkcjonującej (licząc od daty ogłoszenia konkursu): a)co najmniej 1 rok – otrzyma dodatkowo 1 punkt, b)co najmniej 2 lata – otrzyma dodatkowo 2 punkty, c)co najmniej 3 lata – otrzyma dodatkowo 3 punkty, d)co najmniej 4 lata – otrzyma dodatkowo 4 punkty, e)co najmniej 5 lat i więcej – otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  3. dodatkowa punktacja przyznawana będzie do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku;
  4. w częściB wniosku w tabeli6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” wwierszu drugim (zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania), Wnioskodawca powinien wskazać datę (miesiąc i rok) od której rozpoczęła funkcjonowanie placówka.

VII.Zasady przyznawania dofinansowania Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację każdego zzadań, które tworzą projekt do maksymalnej wysokości 25.000,00zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji danego zadania jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji. W przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok maksymalna kwota dofinansowania na realizację projektu nie może być wyższa niż 800.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny:

 1. w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,
 2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.

Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań ownioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż:

 1. 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania – w przypadku organizacji pożytku publicznego,
 2. 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania – wprzypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wysokości wymaganego wkładu własnego.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca w okresie pół roku od daty zakończenia realizacji projektu utrzyma wskaźnik, o którym mowa w rozdziale VIII pkt2 niniejszego ogłoszenia, na zadeklarowanym poziomie, będzie mógł otrzymać (na podstawie odrębnej decyzji Zarządu PFRON) zwrot ze środków PFRON 50% wniesionego wkładu finansowego, z tym że nie więcej niż 5% (a w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – 10%) kosztów kwalifikowalnych poniesionych wramach realizacji zadania. Środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy. Wyposażenie i materiały, których zakup został dofinansowany ze środków PFRON nie mogą zostać wniesione jako wkład własny rzeczowy Wnioskodawcy. Szczegółowe warunki wnoszenia wkładu własnego niefinansowego określone zostały w„Zasadach zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnych na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl . Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości wobowiązkowych wpłatach na PFRON,
 2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

VIII.Wymagania dotyczące wskaźników ewaluacyjnych W przypadku, gdy celem realizacji projektu jest wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy, projekt musi zakładać osiągnięcie następujących minimalnych wskaźników:

 1. w ramach realizacji projektu zatrudnionych zostanie co najmniej 5% beneficjentów ostatecznych projektu,
 2. w okresie pół roku od dnia zakończenia realizacji projektu utrzymane zostanie zatrudnienie co najmniej 30% beneficjentów ostatecznych projektu z grupy zatrudnionych w ramach realizacji projektu.

IX.Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON, nie może przekroczyć wprzypadku:
  1. kosztów osobowych administracji i obsługi zadania (w tym np.kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
  2. kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (wtym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
  3. nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych iprawnych oraz wyposażenia a także kosztów najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych –10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
  4. kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania –5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
  5. kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (wtym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, zzastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy zadań ocharakterze informacyjnym lub promocyjnym.
 2. Limity kosztów kwalifikowalnych wskazane w ust.1 odnoszą się do następujących okresów realizacji projektu: od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku oraz od dnia 1lipca 2010 do dnia 31 marca 2011 roku.

X.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków ozlecenie realizacji zadań Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane będą w Biurze PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 20dni roboczych od daty zamknięcia konkursu. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl , w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane zostaną do oceny merytorycznej, która przeprowadzona zostanie w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl . Ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie przez ekspertów wyłonionych po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury naboru. Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. Eksperci sporządzają swoją ocenę na „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o konkursie. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest wg następujących zasad:

 1. ocena merytoryczna wniosku polega na ocenie zgłoszonego w tym wniosku projektu;
 2. w obszarze „Zawartość merytoryczna projektu” ekspert dokonuje wspólnej oceny zadań tworzących projekt, przyznając punktację dla projektu w oparciu o informacje zgłoszone we wniosku przy poszczególnych zadaniach;
 3. w obszarze „Budżet projektu” ekspert dokonuje oceny poszczególnych budżetów zadań tworzących projekt, wykazując m.in. koszty niekwalifikowalne i/lub zbędne i/lub zawyżone i/lub nieuwzględnione przez Wnioskodawcę; następnie, w oparciu odokonaną ocenę poszczególnych budżetów, ekspert przyznaje punktację dla obszaru „Budżet projektu”;
 4. projekt zostanie odrzucony, jeżeli obaj eksperci przyznają ocenę negatywną wtym samym obszarze. Ocena negatywna przyznawana jest wówczas, gdy projekt otrzyma poniżej 60% maksymalnej liczby punktów wdanym obszarze;
 5. postanowienia rozdziału V ust.16, 18-19 „Zasad zlecania przez PFRON zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” stosuje się odpowiednio.

Podczas oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach czwartego konkursu brane będzie pod uwagę dodatkowe kryterium oceny, tj.spójność projektu. „Spójność projektu” rozumiana jest jako wzajemne skoordynowanie działań zaproponowanych w ramach projektu. W przypadku zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych wróżnych typach placówek” ocena merytoryczna obszaru „Budżet zadania” dokonana zostanie zuwzględnieniem kosztów prowadzenia podobnych działań w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz zakładach aktywności zawodowej. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów, a także z uwzględnieniem postanowień rozdziału VI niniejszego ogłoszenia, Biuro PFRON ustali listę rankingową projektów proponowanych do dofinansowania, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl . Szczegółowe zasady zlecania przez PFRON zadań w ramach niniejszego konkursu, wtym kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków zostały określone wdokumencie „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl .

XI.Zasady przekazywania dofinansowania Dofinansowanie, na realizację projektu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30czerwca 2010 roku przekazane zostanie w całości po podpisaniu umowy. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu (zgodnie z trybem wskazanym w rozdziale V niniejszego ogłoszenia okonkursie) sposób przekazywania dofinansowania określony zostanie na podstawie odrębnej decyzji Zarządu PFRON.

XII.Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych wbudżecie zadania podczas realizacji zadania W trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca może dokonać zmian w budżecie danego zadania (wramach przyznanych środków), bez konieczności informowania PFRON ianeksowania umowy, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie danej pozycji kosztu owięcej niż 5% (lub o 10% – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00zł), przy czym zmiany te nie mogą skutkować zwiększeniem pozycji budżetu zadania dotyczących wynagrodzeń i promocji a także nie mogą przekraczać procentowych wartości rodzajów kosztów wskazanych w rozdziale IX ust.1 niniejszego ogłoszenia. Oznacza to, że jeżeli Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję budżetu, nie powodując jej zwiększenia o więcej niż 5% jej dotychczasowej wartości (lub o 10% jej dotychczasowej wartości – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00zł). Zleceniobiorca jest zobligowany do zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w budżecie zadania, a wielkością przyznanego dofinansowania. W trakcie realizacji zadania, stosunek środków własnych do dofinansowania nie może ulec zmniejszeniu, przy czym nie ma ograniczeń dotyczących zwiększenia zaangażowanych wzadanie środków własnych. XIII.Zrealizowane przez PFRON w 2009r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty W 2009 roku w ramach pierwszego i drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku, PFRON dofinansował realizację zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 136.119.670,88 zł.

W 2008r. w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” na realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym i lokalnym zadania i projekty, PFRON przeznaczył kwotę ogółem 151.715tys.zł, w tym dla organizacji o charakterze ponadlokalnym – kwotę 70.185tys.zł. W 2009r. w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” na realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym i lokalnym zadania i projekty, PFRON przeznaczył kwotę ogółem 8.389.000,00zł.

 • „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” ( czytaj )
 • Wzór wniosku o zlecenie realizacji zadań (Link do Generatora Wniosków będzie dostępny najpóźniej w dniu 15 września 2009 r.)
 • Wzór „Karty oceny merytorycznej” ( pobierz )

Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramach czwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2010 r. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

 

Data publikacji: 2009-08-31
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii