informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 7 - moduł I (wsparcie realizacji zadań)

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2011 roku, do wniosków pozytywnie ocenionych przez komisję konkursową, po złożonych odwołaniach od weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej, w ramach siódmego konkursu, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowań fundacjom oraz organizacjom pozarządowym na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do wniosków pozytywnie ocenionych przez komisję konkursową, po złożonych odwołaniach od weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej, w ramach konkursu nr 7 o zlecenie realizacji zadań w 2011 r. – moduł I - wsparcie realizacji zadań ( pobierz ).

Decyzją Zarządu PFRON środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach konkursu nr 7 – moduł I zostały zwiększone do kwoty 27.442.867,70 zł, co umożliwiło przyznanie kolejnych dofinansowań do wszystkich 34 projektów z listy rankingowej, proponowanych do dofinansowania przez Komisję konkursową, po złożonych przez Wnioskodawców odwołaniach.

Alokacja środków na cele programowe konkursu (założenia konkursu/realizacja):

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem siódmego konkursu

WYNIKI POZYTYWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ

DECYZJA ZARZĄDU PFRON

Liczba projektów

Suma kwot dofinansowania proponowana przez Komisję

Liczba projektów

Suma kwot dofinansowania

Alokacja środków

Cel 1

20%

3 800 000,00

8

2 318 742,01

8

2 189 497,00

7,98%

Cel 2

60%

11 400 000,00

46

11 007 048,43

46

10 627 750,00

38,73%

Cel 3

12%

2 280 000,00

58

8 064 922,28

58

7 704 878,00

28,08%

Cel 4

3%

570 000,00

33

3 176 399,25

33

2 961 940,00

10,79%

Cel 5

5%

950 000,00

27

4 190 990,51

27

3 958 802,70

14,42%

OGÓŁEM

100%

19 000 000,00

172

28 758 102,48

172

27 442 867,70

100,00%

W najbliższym czasie Fundusz przekaże pisemną informację o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych i/lub zbędnych i/lub zawyżonych kosztach w budżecie projektu. Wnioskodawca (Wnioskodawca - Lider – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest do zaktualizowania wniosku, w tym budżetu projektu, zgodnie z uwagami komisji konkursowej. Aktualizacja wniosku przeprowadzana jest poprzez aplikację Generator Wniosków. Elektroniczna wersja aktualizacji wniosku musi zostać przesłana do PFRON (poprzez Generator Wniosków) najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisma z PFRON.

Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania umowy.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć:

  • zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  • zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach – wydane przez bank (banki) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.
Data publikacji: 2011-08-31
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Jolanta Małecka