informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 7 tryb pozakonkursowy na 2013 r. - wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku

Wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku na podstawie umów wieloletnich zawartych w konkursie siódmym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W nawiązaniu do zapisów ogłoszenia siódmego konkursu, o których mowa w rozdziale VI. „Warunki ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej w ramach modułu I”, PFRON zgodnie z podjętym zobowiązaniem, przekazuje do publicznej wiadomości maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, obowiązujące dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku, które Wnioskodawcy mający zawarte umowy wieloletnie powinni uwzględnić przy konstruowaniu budżetów projektów.

W konkursie siódmym, w ramach modułu I suma kosztów ujętych w kategorii:

 1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu (w tym biura koordynującego realizację projektu) w części, przypadającej na dany projekt – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także kosztów najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu - nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 4. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi projektu – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy projektów, w których jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” lub zadanie „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych (...)”.

PFRON przypomina, iż zgodnie z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:

 1. są niezbędne do realizacji projektu,
 2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 3. zostaną uwzględnione w budżecie projektu i umieszczone we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON,
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 3,
 5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy,
 6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. nie zostały uwzględnione w katalogu kosztów niekwalifikowalnych (...).

W związku z powyższym wszystkie koszty w przedstawianych budżecie projektu na kolejny okres realizacji muszą być racjonalne i adekwatne do skali realizowanego projektu, a potrzeba ich poniesienia musi logicznie wynikać z charakteru realizowanego projektu. PFRON przypomina Wnioskodawcom, którzy zawarli umowę wieloletnią w ramach konkursu siódmego, iż zobowiązani są w terminie do dnia 15 grudnia 2012 r., złożyć do PFRON w trybie pozakonkursowym:

 • aktualizację wniosku, w tym szczegółowy budżet projektu dotyczący 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu, rozpoczynającego się od dnia 1 kwietnia 2013 r. z zastrzeżeniem, iż wnioskowana kwota dofinansowania na ten okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu,

Aktualizacja wniosku podlega ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Data publikacji: 2012-11-13
Wydział Realizacji Programów
Autor: Sławomir Zieliński