informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NIK o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami i działaniach PFRON w latach 2014 – 2016.

Zarząd PFRON od 2016 r. skutecznie przeciwdziała negatywnym zjawiskom w dofinansowaniu wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzi aktywną politykę prozatrudnieniową. Przeprowadzona przez NIK kontrola odnosiła się do lat 2014 - 2016. Obecny Zarząd PFRON wprowadził bardzo wiele zmian i usprawnień w zakresie funkcjonowania naszej instytucji, które mają na celu poprawę efektywności oraz transparentności udzielanego wsparcia ze środków Funduszu.

Kontrola NIK wykazała, że większość pracodawców spełniła warunki do otrzymania dofinansowania. Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły niedopełnienia obowiązku terminowych wpłat składek od wynagrodzeń pracowników.

Od 2016 r. PFRON bardzo zintensyfikował działania mające na celu weryfikację prawidłowości opłacania składek do ZUS przez pracodawców wnioskujących o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przed wypłatą wnioskowanego wsparcia.

Aktualnie weryfikacji opłacania składek przed lub po wypłacie środków podlega każdy pracodawca wnioskujący o dofinansowanie do wynagrodzeń - jest to ogromna zmiana w stosunku do lat wcześniejszych.

W wyniku zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrożone zostały czynności mające na celu podniesienie jakości oraz skuteczności przeprowadzonych przez pracowników Funduszu działań kontrolnych. Zakres tych czynności został określony w wewnętrznych Instrukcjach. Kontrolerzy PFRON podczas przeprowadzania czynności u pracodawców badają ewidencję czasu pracy poszczególnych pracowników zgłaszanych do systemu SODiR oraz pobierają zeznania świadków, wyjaśnienia, przeprowadzają wizję lokalną miejsc, w których osoby z niepełnosprawnościami świadczą pracę,  w celu potwierdzenia ich faktycznego zatrudnienia. Wszystkie czynności są opisane w protokole kontroli, a stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości są przedmiotem dalszego procedowania i skutkują zwrotem nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń.

Przestrzegając zaleceń NIK znacząco ograniczono liczbę dni prowadzenia czynności kontrolnych u Pracodawcy. Obecnie, czynności kontrolne trwają od 5 do 10 dni roboczych, w zależności od wielkości dobranej do kontroli próby oraz okresu objętego kontrolą. Kontrole wydłużane są w wyjątkowych wypadkach, np. gdy chodzi o potwierdzenie faktycznego zatrudnienia poprzez wizytację miejsca wykonywania pracy przez zatrudnione osoby lub zebranie zeznań świadków. Procedura składania i rozpatrywania zastrzeżeń wpływa na wydłużenie postępowania kontrolnego.

Na bieżąco podejmowane są postępowania administracyjne w przedmiocie zwrotu już wypłaconych środków, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, weryfikacji danych w dostępnych zewnętrznych rejestrach lub weryfikacji dokumentacji posiadanej przez Fundusz. W wyniku powyższego środki są odzyskiwane lub formułowane są decyzje administracyjne nakazujące zwrot środków, które następnie są przekazywane do postępowania windykacyjnego.

Uregulowana została kwestia wewnętrznych zasad obiegu dokumentów dotyczących należności. Aktualnie informacja o niespłaceniu przez beneficjenta nienależnie pobranych środków, określonych w decyzji nakazującej ich zwrot jest przekazywana w celu ujęcia w księgach rachunkowych oraz rozpoczęcia procesu windykacji niezwłocznie po uostatecznieniu się decyzji i upływie terminu na spłatę należności.

PFRON bezzwłocznie podejmuje działania mające na celu odzyskanie należności – wystawia i kieruje tytuły wykonawcze do naczelników urzędów skarbowych, jednakże nie ma wpływu na szybkość ani skuteczność działania tych organów. Kontrola NIK nie stwierdziła opóźnień w zakresie kierowania tytułów wykonawczych do naczelników urzędów skarbowych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

PFRON prowadzi aktywne działania w zakresie odzyskiwania nienależnie pobranych środków finansowych. W przypadku bezskutecznie zakończonych przez naczelników urzędów skarbowych działań egzekucyjnych, w trybie administracyjnym podejmuje działania zmierzające do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania na osoby trzecie. W tych przypadkach kierowane są powództwa cywilne do sądów, a następnie prawomocne wyroki kierowane są do komorników sądowych. Działania sądowych organów egzekucyjnych są na bieżąco monitorowane przez PFRON.

W wyniku skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych w 2017 roku została odzyskana kwota  96.572.019,75 zł.

Jednocześnie w PFRON zintensyfikowano prace w zakresie kierowania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, w sytuacjach gdy w skutek prowadzonych czynności stwierdzono nieprawidłowości mające znamiona czynu karalnego.

W przypadku pracodawców, należących do sektora finansów publicznych, Fundusz przeprowadzał systematycznie postępowania wyjaśniające post factum oraz oceniał zasadność wnioskowania o pomoc ze środków PFRON w oparciu o brzmienie przepisów oraz interpretacje pozyskane od organu nadzoru. W wyniku kontroli NIK i sformułowania innej interpretacji zapisów ustawy o rehabilitacji w odniesieniu do pracodawców z sektora finansów publicznych, będących jednocześnie jednostkami budżetowymi, podjęto działania w zakresie zapobiegania dalszym wypłatom oraz nakazania zwrotu już wypłaconych środków.

W toku wykonywanych czynności służbowych przez pracowników PFRON wykorzystywane są dane z rejestrów publicznych oraz te, do których Fundusz ma dostęp na podstawie dyspozycji zawartych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511). Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli zidentyfikowali te i inne bariery prawne utrudniające skuteczne działanie Funduszu w raporcie z kontroli przekazanym do PFRON w grudniu 2017r.

Zarząd PFRON formułował w ostatnich latach zastrzeżenia do funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze dofinansowań do wynagrodzeń oraz podjął adekwatne działania zmierzające do wyeliminowania słabości. Zarząd PFRON na bieżąco współpracuje z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie zgłaszania propozycji zmian legislacyjnych w obszarze działalności Funduszu.

Data publikacji: 2018-07-24
Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji
Autor: Czechowski Krzysztof
liczba wyświetleń: 929