informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nowy numer Kwartalnika Niepełnosprawność Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Szanowni Czytelnicy,

Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym, w którym setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości łączy się z obchodami 100-lecia polskiej polityki spo­łecznej. Rocznicy towarzyszą konferencje, wystawy i publikacje podsumowujące osiągnięcia polskiej polityki społecznej, również wobec osób z niepełnosprawno­ściami. To czas, który motywuje do zadawania ważnych pytań o przyszłe kie­runki wspierania osób z niepełnosprawnościami. W tym kontekście zachęcam Państwa do rozpoczęcia lektury bieżącego numeru Kwartalnika od wywiadu z Krzysztofem Michałkiewiczem, Sekretarzem Stanu w MRPiPS oraz Pełno­mocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który analizuje dotych­czasowe dokonania i wskazuje przyszłe kierunki działań podejmowanych przez rząd, samorządy i instytucje na rzecz osób niepełnosprawnych, tak aby miały one szansę na pełne i aktywne życie.

Ważnymi obszarami, w istotny sposób wpływającymi na życie osób z niepeł­nosprawnościami, są: kompleksowa rehabilitacja, edukacja i dostępność. Inte­gralną część kompleksowej rehabilitacji stanowi terapia zajęciowa. Poziom wy­kształcenia terapeutów zajęciowych różni się jednak w poszczególnych krajach Europy. Artykuł „Studia magisterskie w zakresie Terapii Zajęciowej w Repu­blice Czeskiej” opisuje rozwój kształcenia w dziedzinie terapii zajęciowej oraz możliwości pracy i rozwoju zawodowego absolwentów tego kierunku studiów. W polskim systemie kształcenia, w tym podyplomowego, dotychczas brakowało kierunku łączącego holistycznie kompetencje specjalisty ds. zarządzania reha­bilitacją. Tę lukę mają wypełnić studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządza­nia rehabilitacją”, realizowane w ramach unijnego projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element sys­temu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, którego liderem jest PFRON. Celem studiów jest wykształcenie m.in. 200 absolwentów, których zadaniem będzie za­rządzanie procesem rehabilitacji.

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją stanowi nieodłączną część interdy­scyplinarnych zespołów w instytucjach związanych z prewencją, ubezpieczenia­mi wypadkowymi i pomocą w powrocie na rynek pracy osobom, które stały się niezdolne do pracy na skutek wypadku przy pracy. System ubezpieczenia wypad­ków przy pracy i powrotu do pracy został opisany na przykładzie państw w regio­nie Azji i Pacyfiku. Szczególnie cenne jest doświadczenie południowokoreańskie, rozpatrywane pod kątem zapewnienia stabilności finansowej, sposobu zarządza­nia, obniżania kosztów funkcjonowania, ale też możliwości rozbudowy systemu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W Polsce PFRON (jako lider) oraz ZUS i CIOP-PIB realizują obecnie wspólny projekt UE, w ramach które­go zostanie wypracowany i przetestowany model kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przykład południowokoreański moż­na potraktować jako wzór dobrej praktyki, gdyż w Polsce od lat 90. XX w. za­przestano prowadzenia interdyscyplinarnej rehabilitacji, łączącej rehabilitację medyczną, zawodową i społeczną, której celem jest osiągnięcie jak najwyższej niezależności osób, które nie mogą kontynuować lub podejmować się pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej.

W obliczu wzrastającego zapotrzebowania na opiekę wytchnieniową czy dłu­goterminową nad osobami niesamodzielnymi ze względu na niepełnosprawność czy na wiek, potencjał wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze opie­ki i medycyny dostrzegają autorzy artykułu „Teleopieka jako skuteczne rozwią­zanie w obliczu zjawiska wzrastającego zapotrzebowania na opiekę długotermi­nową”. Z kolei motywację pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w branży IT analizują autorzy badania, którego celem było uzyskanie informacji na temat istotności motywatorów z punktu widzenia pracownika pełnosprawne­go i pracownika z niepełnosprawnością.

Innowacyjną koncepcję lekkiej i taniej bionicznej protezy ludzkiej dłoni oraz autorski mechanizm poruszania palcami prezentuje artykuł „Proteza ludzkiej dłoni – prototyp i analiza numeryczna”. Autor zwraca uwagę zarówno na pro­blem tworzenia protez rąk, jak i na problem ich dostępności cenowej. Tymcza­sem dzięki rozwojowi współczesnej nauki i techniki w medycynie utrata ręki nie musi oznaczać niepełnosprawności.

Polecam Państwu wnikliwą lekturę bieżącego numeru Kwartalnika i mam nadzieję, że zebrane teksty pozwolą Państwu pogłębić wiedzę na temat rozwią­zywania problemów związanych z niepełnosprawnością, zarówno poprzez za­poznanie się z zagranicznymi doświadczeniami w zakresie kształcenia specja­listów ds. zarządzania rehabilitacją oraz w zakresie przywracania zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych w ramach rehabilitacji kompleksowej, jak również poprzez analizę możliwości wykorzystania nowoczesnych technolo­gii i w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i w opiece nad nimi, kończąc na osiągnięciach polskich młodych naukowców w zakresie poprawy dostępności.

 

Z życzeniami ciekawej lektury

 

Dorota Habich

p.o. Prezesa Zarządu PFRON

Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej

 

Kwartalnik "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania"

Tłumaczenie na język migowy

Inne aktualności z tej kategorii