informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz organizacje pozarządowe , o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.), tj. stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

I. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 7. zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;
 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
 9. organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 10. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 11. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 12. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs

Wysokość środków w projekcie planu finansowego PFRON na realizację zadań zlecanych przez Biuro PFRON w 2009 roku wynosi 90.900 tys. zł. Wysokość środków na dofinansowanie zadań w ramach niniejszego konkursu wynosi 90.000 tys. zł.

III. Termin i zasady składania wniosków o zlecenie realizacji zadań

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 20 października 2008 roku do dnia 21 listopada 2008 roku . Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Uprawniony podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach ogłoszonego konkursu, z tym że wniosek może dotyczyć kilku zadań. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej http://www.pfron.org.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został umieszczony na stronie internetowej. Do wniosku muszą być załączone wymagane przez PFRON dokumenty. Lista wymaganych dokumentów zamieszczona jest na formularzu wniosku. Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku – wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej jak również niezłożenie oświadczenia o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania. W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż dostępny na stronie internetowej PFRON (tzn. nie należy przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.). W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z wersji MS Office 2007, wniosek należy zapisać w formacie MS Word 2003. Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).

Wnioski należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs na zadania zlecane na 2009 r.”

IV. Terminy i warunki realizacji zadania, okres kwalifikowalności kosztów w ramach zadania

Konkurs dotyczy zadań realizowanych od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, z zastrzeżeniem pkt V niniejszego ogłoszenia. Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowanego do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw). Wnioskodawca może także ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym w przypadku gdy zadanie to ma charakter ciągły i dotyczy prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez tego Wnioskodawcę. Za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania, z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.

V. Umowy wieloletnie

W przypadku zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, dopuszcza się w ramach konkursu możliwość ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej (maksymalnie 3 letniej) . Składając wniosek o zlecenie realizacji zadań Wnioskodawca wypełnia część B wniosku „Informacje dotyczące zadania” na każdy rok realizacji zadania oddzielnie, oznaczając czytelnie którego roku dotyczy ta część wniosku. Budżet zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wniosku oraz wskaźniki ewaluacji zadania należy sporządzić jedynie dla pierwszego roku realizacji zadania (tj. dla 2009 roku). W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na pierwszy rok realizacji zadania, Wnioskodawca w następnych latach realizacji zadania, składa do PFRON w trybie pozakonkursowym, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok realizacji zadania, budżet zadania na kolejny rok realizacji (w kwotach nie wyższych niż zostały zaplanowane na kolejne lata we wniosku składanym w ramach niniejszego konkursu), wskaźniki ewaluacji zadania oraz ewentualną aktualizację części B wniosku. Przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym. W terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok realizacji zadania PFRON wyznaczy maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt VII niniejszego ogłoszenia, obowiązujące w roku realizacji zadania. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny rok realizacji zadania, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej z PFRON podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

VI. Zasady przyznawania dofinansowania

Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania do maksymalnej wysokości 25.000,00 zł. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego . Wkład własny:

 1. w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,
 2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.

Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00 zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 50% tego wkładu. Środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy. Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

VII. Limity kosztów kwalifikowalnych

Następujące rodzaje kosztów, wykazane w budżecie zadania, nie mogą przekraczać w danym zadaniu poniższych maksymalnych wartości:

 1. koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 4. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 5. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – do wysokości 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań

Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane będą w Biurze PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 15 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl , w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane zostaną do oceny merytorycznej, która przeprowadzona zostanie w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl . Ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie przez ekspertów wyłonionych po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury naboru. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów Biuro PFRON ustali listę rankingową zadań proponowanych do dofinansowania, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl .

Szczegółowe zasady zlecania przez PFRON zadań w ramach niniejszego konkursu, w tym kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków zostały określone w dokumencie „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl .

IX. Zrealizowane przez PFRON w 2008 roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

W 2007 r. na realizację programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”, w ramach którego dofinansowano projekty realizowane przez organizacje pozarządowe o charakterze ponadlokalnym, podobne w zakresie do zadań objętych niniejszym konkursem, PFRON wydatkował środki w wysokości 45.154 tys. zł. W 2008 r. w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” na aktualnie realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym zadania i projekty PFRON przeznaczył kwotę 70.185 tys. zł.

Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl .

„Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” Link do „Zasad

Wzór wniosku o zlecenie realizacji zadań1 Link do wniosku

Wyjaśnienia do ogłoszonegokonkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) ( czytaj )

Najczęściej zadawane pytania w sprawie Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( czytaj )

Data publikacji: 2008-10-15
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii