informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 20 września 2013 r. trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2014r., środków finansowych narealizację zadania ustawowego określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2010r. Nr234, poz.1536 zpóźn.zm.). Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art.11 ust.1 pkt1 ww. ustawy.

I. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, wramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje istowarzyszenia,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ostosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ogwarancjach wolności sumienia iwyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. W ramach konkursu nie mogą składać wniosków podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego iowolontariacie, tj.:
  1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  2. spółdzielnie socjalne,
  3. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:
  1. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  2. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  3. cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  4. cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji ispecjalistycznych usług,
  5. cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem postanowień ust.4.
 2. Wregulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” wskazane zostały:
  1. typy projektów,
  2. sposób łączenia zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172) w danym typie projektu.
 3. „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:
  1. zadania pn. „organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników” (cel programowy 5),
  2. celu programowego 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

III. Zasięg terytorialny projektów

 1. Zgłaszane w ramach konkursuprojekty muszą mieć charakter ponadregionalny lub ogólnopolski,z zastrzeżeniem postanowień ust.2.W projektach musi zostać zapewniony udział uczestników projektu z co najmniej 2 województw. Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu zposzczególnych województw (np.działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).
 2. Projekt o charakterze regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony wyłącznie wramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, wprzypadku typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Ponadto, muszą zostać spełnione następujące warunki:
  1. projekt musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych wspecjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę,
  2. Wnioskodawca musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki – musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w którym działa placówka,
  3. Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki,
  4. placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu,
  5. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce wsposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy wroku).

IV. Warunki realizacji projektów zgłaszanych w ramach konkursu

 1. W projektach dotyczących celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia (typ projektu: treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny) udział osób niepełnosprawnych zorzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe). W przypadku projektów wieloletnich procentowy wskaźnik udziału osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności odnosi się do całego okresu realizacji projektu.
 2. Szczegółowe warunki realizacji projektów wskazane zostały wregulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 3. W projektach zgłaszanych w ramach konkursu wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn.„Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Zgodnie z postanowieniami ww. dokumentu:
  1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000zł – w przypadku projektów wieloletnich brana jest pod uwagę wartość projektu wskazana dla pierwszego okresu realizacji, z tym że jeżeli Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na realizację projektu wieloletniego, to przy ubieganiu się o dofinansowanie wkolejnych latach realizacji projektu (w ramach trybu pozakonkursowego) brana jest pod uwagę suma wartości projektu z poprzednich okresów realizacji oraz zokresu który jest przedmiotem zaktualizowanego wniosku,
  2. z uwzględnieniem postanowień pkt1 – audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:
   1. wartością pozostałych projektów zgłoszonych w konkursie (wartości poszczególnych projektów sumowane są począwszy od projektu o najniższej wartości) i/lub,
   2. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę wramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w przypadku umów wieloletnich do wyliczeń brana jest pod uwagę suma wartości projektu, w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych, z poszczególnych okresów realizacji, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON) i/lub,
   3. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, wramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, – jest równa lub przekracza 1.000.000zł.
 4. W związku z postanowieniami ust.3 pkt2 w celu ustalenia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów zgłaszanych w ramach trzynastego konkursu Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności zsumować wartości projektów na których realizację otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON (jeżeli terminy ich realizacji pokrywają się z terminami projektów zgłaszanych w konkursie) a następnie do wyliczeń dodać wartości projektów zgłaszanych w trzynastym konkursie (począwszy od projektu o najniższej wartości).

V. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych wramach konkursu wynosi 50.000.000zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2014r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach kwoty o której mowa wust.1, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
 3. W ramach środków, o których mowa w ust.1, na poszczególne cele programowe przeznacza się:
  1. w przypadku celu programowego 1 – 7% środków, o których mowa w ust.1,
  2. w przypadku celu programowego 2 – 65% środków, o których mowa w ust.1,
  3. w przypadku celu programowego 3 – 15% środków, o których mowa w ust.1,
  4. w przypadku celu programowego 4 – 8% środków, o których mowa w ust.1,
  5. w przypadku celu programowego 5 – 5% środków, o których mowa w ust.1.
 4. W przypadku, gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych, zgodnie zpostanowieniami ust.3, na dany cel programowy będzie wyższa niż suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach złożonych w ramach konkursu, zakładających realizację tego celu programowego, Zarząd PFRON może dokonać korekty podziału środków na poszczególne cele, umożliwiającej wydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zgłoszonych wramach konkursu.

VI. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 23 września 2013 roku do dnia 18 października 2013 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa wust.5 musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 18 października 2013 roku do godziny 12 00 . Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu nie więcej niż 3 wnioski. Wjednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Pozatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy ozlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.

VII. Terminy realizacji projektów zgłaszanych w ramach konkursu, okres kwalifikowalności kosztów

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31grudnia 2014 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym że nie później niż do dnia 31grudnia 2014 roku) – z zastrzeżeniem postanowień ust.2.
 2. W ramach konkursu mogą zostać zgłoszone również projekty wieloletnie, na warunkach określonych w rozdziale VIII ogłoszenia o konkursie. Rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku, a zakończenie realizacji nie później niż 31marca 2017 roku.

VIII.Warunki ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej

 1. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej w przypadku projektu, którego cel zawiera się w:
  1. celu programowym 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  2. celu programowym 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  3. celu programowym 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług – pod warunkiem iż projekt dotyczy wydawnictw (bez względu na typ nośnika),
  4. cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – pod warunkiem iż projekt dotyczy szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. O zawarcie umowy wieloletniej może ubiegać się wyłącznie Wnioskodawca, który działa na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 1 rok (licząc od daty ogłoszenia konkursu).
 3. Wyznacza się następujące maksymalne okresy finansowania projektów wieloletnich:
  1. pierwszy okres – od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2015 roku,
  2. drugi okres – od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku (tryb pozakonkursowy),
  3. trzeci okres – od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku (tryb pozakonkursowy).
 4. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej (obejmującej maksymalnie okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2017 roku). Nie jest dopuszczalne zgłoszenie projektu, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie finansowania.
 5. W przypadku projektów wieloletnich środki finansowe PFRON, o których mowa wrozdziale V ust.1 ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania. Za kwalifikowalne wtym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (ztym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 roku).
 6. W przypadku projektów wieloletnich, Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz wczęści C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu realizacji projektu, zgodnego z okresem wyznaczonym w ust.3 pkt1 – chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu realizacji projektu.
 7. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na pierwszy okres realizacji projektu (maksymalnie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2015 roku), Wnioskodawca w kolejnych okresach realizacji projektu składa w trybie pozakonkursowym, do podmiotu dysponującego środkami PFRON, zaktualizowany wniosek. Zaktualizowany wniosek zawiera m.in. szczegółowy budżet projektu, dotyczący kolejnego okresu realizacji projektu (zgodnie z okresami finansowania projektów wieloletnich wyznaczonymi w ust.3). Kwota dofinansowania wnioskowana na dany okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu. Zaktualizowany wniosek podlega ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 8. Zaktualizowany wniosek, o którym mowa w ust.7 należy złożyć w terminie do dnia 15grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu.
 9. W terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu podmiot dysponujący środkami PFRON wyznaczy maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w rozdziale X ogłoszenia o konkursie, obowiązujące Wnioskodawcę w danym okresie realizacji projektu.
 10. W przypadku przyznania przez podmiot dysponujący środkami PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej wramach konkursu podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu.
 11. Warunkiem zawarcia aneksu, o którym mowa w ust.10 jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

IX. Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego

 1. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania wskazane zostały wrozdziale V „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 2. Wnioskodawcy, którzy działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok (licząc od daty ogłoszenia konkursu), mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu do maksymalnej wysokości 50.000zł. W przypadku wniosku wspólnego warunek dotyczy każdego z Wnioskodawców.
 3. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w rozdziale VII „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 4. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana wogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.

X. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
   1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
   2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł do 1.000.000zł włącznie,
   3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000zł do 2.000.000zł włącznie,
   4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000zł do 5.000.000zł włącznie,
   5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000zł,
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

XI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 5. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.

XII. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazywanie przez PFRON środków finansowych dokonywane będzie według następujących zasad:
  1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania,
  2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON,
  3. w uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy projekt jest realizowany wokresie krótszym niż pół roku) dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 2. W przypadku umów wieloletnich warunkiem przekazania drugiej transzy dofinansowania, przyznanego Zleceniobiorcy na kolejny okres realizacji projektu, jest zaakceptowanie przez podmiot dysponujący środkami PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy w poprzednim okresie realizacji projektu.

XIII. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu owięcej niż 10% jej dotychczasowej wartości.Zmiany te nie mogą:
  1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”,
  2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdzialeX ogłoszenia o konkursie.
 2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 3. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”– może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu).

XIV. Zrealizowane przez PFRON w 2013r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2013 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 142.626.529,70 zł, wtym realizację zadań/projektów objętych umowami wieloletnimi zawartymi w ramach siódmego i dziewiątego konkursu o zlecenie realizacji zadań na łączną kwotę 74.888.463,68 zł.
 2. W 2012 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 162.368.725,17 zł, wtym realizację zadań/projektów objętych umowami wieloletnimi zawartymi w ramach czwartego, piątego, szóstego oraz siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań na łączną kwotę 56.691.978,98 zł.

Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON

Wzór „Karty oceny merytorycznej”

Data publikacji: 2013-09-20
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii