informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2012 r. dwunastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2013 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji:

 1. projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, albo
 2. projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektu.

Dla danego projektu może zostać wybrana przez PFRON wyłącznie jedna oferta realizacji projektu. I. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji projektu, w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– spełniające warunki określone w ust. 2.

 1. Warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez podmioty, o których mowa w ust. 1, jest:
  1. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu), oraz
  2. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz
  3. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na terenie całego kraju oraz działanie na terenie co najmniej 8 województw w ramach posiadanych struktur terenowych lub placówek.
 2. W ramach konkursu nie mogą składać ofert realizacji projektu podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), tj.:
  1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  2. spółdzielnie socjalne,
  3. spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.
 3. Realizacja projektu nie może zostać powierzona fundacji lub organizacji pozarządowej, która posiada:
  1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  2. wymagalne zobowiązania wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego,
  3. wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.
 4. W przypadku jednostek organizacyjnych fundacji lub organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. Koła, Oddziały), Oferentem jest zarząd główny tej organizacji.
 5. Zarząd główny fundacji lub organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu jednostek organizacyjnych tej fundacji lub organizacji pozarządowej, które posiadają osobowość prawną.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektu

Planowana wysokość środków na sfinansowanie realizacji projektów, których założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie, wynosi 4.000.000 zł. W przypadku każdego z projektów, proponowany przez Oferenta w ofercie łączny koszt realizacji projektu nie może przekraczać kwoty 2.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2013 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

III. Zasady rozbudowy projektu

 1. Oferent musi wskazać cele operacyjne projektu. Cele operacyjne muszą być przypisane do celów szczegółowych projektu.
 2. Każdemu celowi operacyjnemu musi odpowiadać szczegółowo opisana w ofercie co najmniej jedna forma wsparcia.
 3. Szczegółowy opis form wsparcia należy przedstawić w formie załącznika do oferty.
 4. Oferent musi podać przewidywane przez siebie wartości wskaźników opisanych w projekcie (z wyjątkiem wartości wskaźników, których wartość została podana w założeniach do projektów, stanowiących załącznik 1 oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie).
 5. Oferent musi opracować i podać przewidywane wartości wskaźników nakładu, produktu i rezultatu dla każdego celu operacyjnego projektu.
 6. Oferent może wskazać wartość dodaną projektu, wraz ze wskaźnikami umożliwiającymi pomiar wartości dodanej (dopuszczalne wskaźniki miękkie).
 7. Oferta musi zostać skierowana do beneficjentów ostatecznych (osób niepełnosprawnych), których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 5 województw. Oferent powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie). Oferta może zawierać uszczegółowienie warunków uczestnictwa w projekcie.
 8. Oferta musi zawierać opis zasad rekrutacji. Sposób przeprowadzenia rekrutacji musi gwarantować równość w dostępie do uczestnictwa w projekcie oraz zapewnić, iż wszystkie osoby przyjęte do projektu będą spełniały wyznaczone warunki uczestnictwa.
 9. Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się. Warunek ten stosowany jest niezależnie w ramach jakiego konkursu zostało udzielone dofinansowanie ze środków PFRON. Spełnienie warunku jest weryfikowane na etapie rozliczania środków finansowych uzyskanych z PFRON. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.
 10. Oferta realizacji projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną” musi dotyczyć obu etapów (nie jest możliwe złożenie oferty dotyczącej wyłącznie jednego etapu wdrażania projektu).

IV. Termin i zasady składania ofert

 1. Oferty realizacji projektów, których założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie, mogą być składane od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 25 stycznia 2013 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON, a w przypadku ofert składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu wyłącznie jedną ofertę realizacji projektu.
 3. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) dwie lub więcej fundacje albo organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. Ofertę realizacji projektu należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferta musi zawierać również informacje, o których mowa w założeniach do projektów, stanowiących załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie. Ofertę należy wypełnić komputerowo, w języku polskim.
 5. Do oferty należy załączyć dokumenty, których lista zamieszczona została w formularzu oferty. Dodatkowo, do oferty należy załączyć:
  1. szczegółowy opis form wsparcia,
  2. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione (na mocy pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta,
  3. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy Oferentami, którzy składają ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację projektu – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Każda strona oferty musi być ponumerowana i parafowana przez Oferenta.
 7. Oferta realizacji projektu stanowi propozycję zawarcia umowy cywilnoprawnej i jej rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Podanie przez Oferenta nieprawdziwych informacji eliminuje ofertę z dalszego rozpatrywania, o czym PFRON powiadamia pisemnie Oferenta.
 9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 12 (powierzenie realizacji zadań)”.

V. Termin i warunki realizacji projektu, zasady kwalifikowalności kosztów

 1. Termin realizacji projektu, zaproponowany w ofercie, musi uwzględniać warunki wskazane w założeniach do projektów, stanowiących załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 2. Zlecenie wykonania usług, niezbędnych do realizacji projektu, wykonawcy zewnętrznemu jest dopuszczalne, o ile Oferent nie może samodzielnie wykonać tych usług – z tym że dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi. Zlecenie wykonania usług wykonawcy zewnętrznemu musi nastąpić na podstawie pisemnie zawartej umowy –Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej Oferenta. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zobowiązuje Oferenta do jej stosowania. Warunkiem uznania kosztów zlecenia wykonania usług za kwalifikowalne jest wskazanie w ofercie zakresu usług, które Oferent zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i oferta w takiej formie zostanie zatwierdzona przez PFRON. W przypadku oferty wspólnej wykonawcą zewnętrznym nie może być żaden z Oferentów składających ofertę wspólną (nie jest zatem możliwe zlecanie wykonania usług jednemu z Oferentów przez innego Oferenta składającego ofertę wspólną).
 3. Oferent, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zobligowany jest do ponoszenia kosztów w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wytyczne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności określone zostały w załączniku nr 3 do ogłoszenia o konkursie.
 4. Środki PFRON przyznane na realizację projektu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta. Ze środków PFRON finansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej – w granicach limitów określonych w art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 5. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:
  1. są niezbędne do realizacji projektu,
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  3. zostaną uwzględnione w budżecie projektu i umieszczone w ofercie oraz w umowie zawartej pomiędzy Oferentem a PFRON,
  4. zostaną faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 3,
  5. zostaną poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta,
  6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku, gdy Oferent jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Oferent będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przy opracowaniu budżetu projektu Oferent powinien kierować się następującymi zasadami:
  1. kalkulację przewidywanych kosztów projektu należy sporządzić w formie budżetu zadaniowego, w którym koszty powinny być odniesione do celów operacyjnych i form wsparcia,
  2. każda pozycja budżetu projektu powinna zawierać kalkulację kosztu,
  3. planowane przychody należy wykazać wraz z podaniem kalkulacji,
  4. Oferenci posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Oferentowi prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Oferenci nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 8. W sprawach związanych z kwalifikowalnością kosztów, które nie zostały uregulowane w niniejszym rozdziale (w szczególności z kwalifikowalnością kosztów osobowych personelu projektu), stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału IV „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”, których tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 137/2012 Zarządu PFRON z dnia 10 października 2012 r. („Zasady” zamieszczone są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce „Zadania zlecane – XI konkurs”).

VI. Limity kosztów kwalifikowalnych, koszty pośrednie

 1. Suma kosztów osobowych personelu administracyjnego projektu (osoby zatrudnione przez Oferenta na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące osobiście zadania w ramach projektu) – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. Suma nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 3. Suma kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi projektu – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 4. Miesięczne wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne każdej z osób zatrudnionych do realizacji projektu nie może przekraczać (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) 2–krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Koszty pośrednie, tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Oferenta, których nie można przyporządkować wyłącznie do projektu, rozliczane są przez Oferenta ryczałtem.
 6. Pod pojęciem kosztów pośrednich należy rozumieć:
  1. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania Oferenta,
  2. koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
  3. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną projektu,
  4. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
  5. koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
  6. koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
  7. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu,
  8. koszty ubezpieczeń majątkowych,
  9. koszty ochrony,
  10. koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości.
 7. Koszty zarządzania projektem (np. wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem lub innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i rozliczanie tego projektu) nie są zaliczane do kosztów pośrednich.
 8. Nie jest dopuszczalne wykazywanie kosztów pośrednich, określonych w ust. 3, w ramach kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem, w szczególności w zadaniu „zarządzanie projektem”.
 9. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest pod kątem ewentualnego zidentyfikowania kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednich. Weryfikacja taka przeprowadzana jest również na etapie rozliczania przyznanych przez PFRON środków.
 10. Przyjmuje się następujące stawki ryczałtowe stanowiące podstawę rozliczania kosztów pośrednich:
  1. 9% kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000 zł,
  2. 8% kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000 zł do 1.000.000 zł włącznie,
  3. 7% kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł włącznie,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.

 1. Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem mają wpływ koszty bezpośrednie wykazane w budżecie projektu oraz wszelkiego rodzaju pomniejszenia, dokonywane w ramach projektu (przykładowo: w sytuacji uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich, w stosunku do których naliczone zostały koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu będą podlegały także koszty pośrednie). W przypadku powierzenia wykonania usług będących elementem projektu wykonawcy zewnętrznemu, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem) o wartość usług powierzonych.

VII. Tryb rozpatrywania ofert

 1. Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przez Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej), danych i informacji wynikających z oferty, posiadanych przez PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie oceny oferty.
 2. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez komisję konkursową, w terminie 25 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 3. Komisję konkursową powołuje zarządzeniem Prezes Zarządu PFRON. Skład Komisji konkursowej ustalany jest z uwzględnieniem postanowień art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których dotyczy konkurs (eksperci) – o ile zostały powołane przez Prezesa Zarządu PFRON na wniosek komisji konkursowej celem uzyskania opinii na temat danej oferty.
 5. Każdy oceniający przed przystąpieniem do oceny oferty zobowiązany jest podpisać deklarację bezstronności w odniesieniu do Oferenta. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia oceniającego możliwości oceny danej oferty.
 6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) spełnia kryteria uprawniające do złożenia oferty oraz czy oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Ocena formalna sporządzana jest na „Karcie oceny formalnej”, której wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie. W treści „Karty oceny formalnej” wskazane zostały kryteria oceny formalnej.
 7. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki (w tym wymaganych załączników) muszą zostać uzupełnione i/lub wyjaśnione przez Oferenta w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową. Nie uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania oferty).
 8. Uzupełnienie oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami).
 9. Złożenie oferty na nieodpowiednim formularzu spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości uzupełnienia oferty.
 10. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym.
 11. Oferty zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym są przez PFRON archiwizowane.
 12. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana jest w celu wyłonienia oferty, która w przypadku projektu będącego przedmiotem konkursu, jest najlepsza i ma największe szanse na sukces realizacyjny.
 13. Podczas oceny merytorycznej komisja konkursowa:
  1. ocenia możliwość realizacji projektu przez Oferenta,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu,
  3. ocenia proponowaną jakość wykonania projektu i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować projekt,
  4. uwzględnia planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  6. ocenia realność osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników,
  7. ocenia doświadczenie Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) przy realizacji projektów tego samego rodzaju, co projekt będący przedmiotem konkursu.
 14. Postanowienia ust. 13 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.
 15. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiane są Zarządowi PFRON.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Decyzję w sprawie powierzenia realizacji projektu i wysokości środków finansowych przyznanych na realizację projektu podejmuje Zarząd PFRON. W przypadku oferty wspólnej kwota przyznanych przez PFRON środków finansowych określana jest w podziale na poszczególnych Oferentów.
 2. Po podjęciu przez Zarząd PFRON decyzji o wyborze realizatorów poszczególnych projektów PFRON sporządza ogłoszenie wyników konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
  1. nazwę Oferenta,
  2. nazwę projektu,
  3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 4. Wyniki konkursu ogłasza się, niezwłocznie po wyborze oferty, w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 5. Po podjęciu decyzji w sprawie powierzenia realizacji projektu, PFRON informuje pisemnie Oferenta, którego oferta została wybrana, o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych i/lub zbędnych i/lub zawyżonych kosztach w budżecie projektu. Oferent zobowiązany jest do zaktualizowania oferty, w tym budżetu projektu, zgodnie z uwagami komisji konkursowej.
 6. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty w wyznaczonym przez PFRON terminie. Aktualizacja oferty musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 7. Oferent zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanych przez PFRON środków finansowych.
 8. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert PFRON może zaprosić przedstawicieli Oferentów, których oferty zostały wyłonione w konkursie do negocjacji w celu dopracowania ostatecznego kształtu projektów oraz zakresu umowy.
 9. Prezes Zarządu PFRON do monitorowania i nadzoru nad realizacją konkursu powołuje Komitet Sterujący, który na bieżąco rozstrzyga problemy realizacyjne.

IX. Zasady realizacji projektu

 1. Każdy beneficjent ostateczny projektu po zakwalifikowaniu go w wyniku procesu rekrutacji do projektu musi mieć przygotowany IPA.
 2. Każde IPA musi zawierać:
  1. diagnozę:
   1. funkcji ciała określoną kwalifikatorem wielkości upośledzenia,
   2. struktur ciała określoną kwalifikatorem zakresu upośledzenia,
   3. aktywności i uczestniczenia określoną kwalifikatorami wykonania i zdolności, uwzględniającą czynniki środowiskowe,
  2. zaplanowane cele wsparcia zdefiniowane przy użyciu kwalifikatorów,
  3. proponowane formy wsparcia i harmonogram ich wdrożenia.
 3. Diagnoza zawarta w IPA musi uwzględniać wszystkie dziedziny, kategorie lub podkategorie odpowiadające założonym w projekcie formom wsparcia oraz zawierać odpowiednie kwalifikatory.
 4. Rezultaty będące założonym wynikiem przewidzianych w IPA form wsparcia powinny być określone poprzez zmianę wartości kwalifikatorów, osiągniętą w wyniku uczestnictwa w projekcie.
 5. IPA musi konkretyzować charakter i skalę tego uczestnictwa poprzez określenie form zastosowanego wsparcia i jego zakresu (godziny wsparcia).
 6. Każdy IPA musi mieć akceptację beneficjenta (lub opiekuna prawnego beneficjenta), potwierdzoną poprzez złożenie przez niego podpisu.
 7. Wprowadzenie zmiany do IPA musi mieć formę aneksu (bez zmiany pierwotnego tekstu). Zmiany w przebiegu ścieżki rehabilitacyjnej wymagają uzasadnienia.
 8. Realizatora zadania powierzonego obowiązuje prowadzenie ewidencji godzin wsparcia. Zasady prowadzenia ewidencji zostaną ustalone w umowie.

X. Zasady rozliczania projektu

 1. Rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad określonych w umowie, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj. osiągnięta podczas realizacji projektu) wartość pierwszego wskaźnika rezultatu. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Oferenta wartość planowanego wskaźnika rezultatu może zostać obniżona. Obniżenie wartości wskaźnika rezultatu wymaga akceptacji Komitetu Sterującego, o którym jest mowa w rozdziale VIII ust. 8.
 2. Wysokość przyznanych środków finansowych, sposób przekazania tych środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określi umowa o powierzenie realizacji projektu, zawarta pomiędzy PFRON a Oferentem (zwana dalej „umową”), sporządzona w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferenci, którzy złożyli do PFRON ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy.
 3. Ostateczny tekst umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego będzie uwzględniał charakter projektu.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Oferenta warunków uprawniających do otrzymania środków finansowych PFRON w dniu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,
  3. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydane przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego, wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
 5. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (w przypadku oferty wspólnej – zabezpieczenia składane są przez każdego z Oferentów).
 6. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonymi na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. Celem audytu jest ustalenie czy koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z ofertą i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.
 7. Podczas realizacji projektu, przy przetwarzaniu danych osobowych, Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków „Administratora danych osobowych”, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Warunkiem rozpoczęcia przez Oferenta przetwarzania danych osobowych jest posiadanie prawa do ich przetwarzania (art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych), a ponadto spełnienie:
  1. obowiązków informacyjnych (art. 24 lub art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych),
  2. obowiązków wynikających z ewentualnego powierzenia danych osobowych podwykonawcom (art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych),
  3. obowiązków zabezpieczenia danych (art. 36, art. 37, art. 38, art. 39 i art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych),
  4. obowiązków wobec osób, których dane Oferent przetwarza (art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych),
  5. obowiązku rejestracyjnego (art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych), bądź zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru, w którym będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a w przypadku zmiany zakresu przetwarzanych danych, zgłoszenia aktualizacji danych – art. 41 ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. W oświadczeniach o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest uzyskać, w ramach realizacji projektu, od beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych) musi zostać zamieszczona klauzula o wyrażeniu zgody przez beneficjenta ostatecznego projektu lub osobę zatrudnioną do realizacji projektu na udostępnienie PFRON danych osobowych przez Oferenta. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub brak zgody na udostępnienie PFRON danych osobowych przez Oferenta skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
 9. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przez Oferenta (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) zobowiązania, o którym mowa w ust. 8. Oferent zobowiązany jest do udostępniania PFRON, na każde wezwanie, w siedzibie PFRON bądź u Oferenta oświadczeń beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do informowania, że projekt jest finansowany ze środków PFRON. Informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu. W przypadku braku stosownej informacji na wytworzonych materiałach (publikacjach, itp.), koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów, (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 11. Podczas realizacji projektu Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do eksponowania logo PFRON, w tym umieszczenia tego logo na materiałach (publikacjach, itp.) służących realizacji projektu. Oferent ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w „Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. W przypadku braku logo PFRON na wytworzonych materiałach (publikacjach, itp.) koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 12. Na żądanie PFRON Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (wraz z datą poświadczenia), niezbędnych do rozliczenia przyznanych środków finansowych.

XI. Zrealizowane przez PFRON w 2012 r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2012 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 164.865.185,92 zł, w tym realizację zadań/projektów objętych umowami wieloletnimi zawartymi w ramach czwartego, piątego, szóstego oraz siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań na łączną kwotę 58.799.087,72 zł.
 2. W 2011 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 128.948.614,43 zł, w tym realizację zadań/projektów objętych umowami wieloletnimi zawartymi w ramach pierwszego, drugiego, czwartego, piątego oraz szóstego konkursu o zlecenie realizacji zadań na łączną kwotę 95.138.218,73 zł.


 • Założenia projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”, - ( pobierz )
 • Założenia projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim” - ( pobierz )
 • Formularz oferty, wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) - ( pobierz )
 • Wytyczne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności ( pobierz )
 • Formularz „Karty oceny formalnej” ( pobierz )
Data publikacji: 2012-12-21
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii