informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Piąty konkurs o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172). Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), tj. stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Składany w ramach piątego konkursu projekt nie może dotyczyć placówki , która została objęta wsparciem w ramach umowy wieloletniej zawartej pomiędzy fundacją lub organizacją pozarządową a PFRON w ramach:

 1. pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu 15 października 2008 r., zwanego dalej „pierwszym konkursem”,
 2. drugiego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu 10 marca 2009 r., zwanego dalej „drugim konkursem”,
 3. czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2009 r. zwanego dalej „czwartym konkursem”.

Wobec powyższych postanowień, jeżeli w pierwszym konkursie, drugim konkursie lub czwartym konkursie z fundacją lub organizacją pozarządową została zawarta umowa wieloletnia obejmująca realizację zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, w piątym konkursie fundacja lub organizacja pozarządowa nie może zgłosić projektu , który dotyczyłby tej samej placówki, co placówka objęta umową wieloletnią, bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań. Fundacja lub organizacja pozarządowa może natomiast zgłosić projekt dotyczący zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, polegający na prowadzeniu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w innej placówce, niż placówka objęta wsparciem w ramach umowy wieloletniej. Składany w piątym konkursie projekt nie może dotyczyć tego samego projektu , co projekt, który został objęty dofinansowaniem w ramach umowy wieloletniej, zawartej w ramach drugiego lub czwartego konkursu. Fundacja lub organizacja pozarządowa z którą została zawarta umowa wieloletnia w ramach drugiego lub czwartego konkursu może zgłosić w piątym konkursie inny projekt (niż projekt objęty wsparciem w ramach umowy wieloletniej), z zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy zgłaszany w piątym konkursie projekt dotyczyć będzie tych samych rodzajów zadań co projekt objęty umową wieloletnią, wsparcie (w ramach poszczególnych rodzajów zadań w planowanym projekcie) nie może dotyczyć tych samych beneficjentów ostatecznych, co beneficjenci objęci wsparciem w projekcie realizowanym, zgodnie z umową wieloletnią. Pod pojęciem „rodzaj zadania” należy rozumieć zadania wskazane w rozdziale I ust. 2 ogłoszenia o konkursie.

I. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach piątego konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące projektów obejmujących zadania, o których mowa w ust. 2. Pod pojęciem „projektu” należy rozumieć zespół działań ułożonych w czasie (z określonym początkiem i końcem) prowadzących do osiągnięcia celów i rezultatów za pomocą określonych metod i instrumentów, w tym zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych. Projekt może dotyczyć jednego lub kilku zadań, o których mowa w ust. 2 (z uwzględnieniem postanowień ust. 4) – realizacja tych zadań musi prowadzić do osiągnięcia wyznaczonego w konkursie celu.
 2. Zgłaszane w ramach piątego konkursu projekty mogą dotyczyć następujących zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172):
  1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
  4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
  5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
  6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  7. zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;
  8. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
  9. organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
  10. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
  11. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
  12. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
 3. Zgłaszany w ramach piątego konkursu projekt musi realizować jeden z poniżej wskazanych celów:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy,
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu),
  3. rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  4. poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
  5. upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.
 4. W przypadku, gdy celem realizacji projektu jest:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z następujących rodzajów zadań : zadanie wskazane w ust. 2 pkt 2 , w ust. 2 pkt 4 , w ust. 2 pkt 6 ;
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z następujących rodzajów zadań : zadanie wskazane w ust. 2 pkt 1 , w ust. 2 pkt 2 , w ust. 2 pkt 4 , w ust. 2 pkt 5 ;
  3. rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z następujących rodzajów zadań : zadanie wskazane w ust. 2 pkt 9 , w ust. 2 pkt 12 ;
  4. poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z następujących rodzajów zadań : zadanie wskazane w ust. 2 pkt 3 , w ust. 2 pkt 7 , w ust. 2 pkt 8 ;
  5. upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z następujących rodzajów zadań : zadanie wskazane w ust. 2 pkt 10 , w ust. 2 pkt 11 .
 5. Nie jest dopuszczalny inny sposób łączenia zadań w danym projekcie niż wskazany w ust. 4 (przykładowo: projekt zgłaszany w ramach celu wskazanego w ust. 3 pkt 1 może obejmować maksymalnie trzy zadania, projekt zgłaszany w ramach celu wskazanego w ust. 3 pkt 2 – maksymalnie cztery zadania, itd.). Nie istnieje możliwość łączenia w jednym projekcie realizacji kilku celów wskazanych ust. 3.
 6. Dopuszcza się możliwość złożenia dwóch wniosków, w których zostaną zgłoszone projekty dotyczące realizacji (w obu przypadkach) tego samego celu, wskazanego w ust. 3, pod warunkiem, iż zakres realizacji zadań zgłoszonych w tych projektach będzie różny.
 7. Projekty, których celem jest:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy;
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu); muszą przewidywać tworzenie Indywidualnych Planów Działania ( IPD ) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem projektu. Warunek ten będzie sprawdzany na etapie oceny formalnej wniosków.
 8. Beneficjentami ostatecznymi projektu realizującego cel: „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy” mogą być :
  1. osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne;
  2. osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu;
  3. osoby niezatrudnione, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Beneficjentami ostatecznymi projektu realizującego ww. cel nie mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia realizacji projektu są zatrudnione.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs

 1. Wysokość środków w projekcie planu finansowego PFRON na realizację zadań zlecanych przez PFRON w 2010 roku wynosi 105.000.000,00 zł.
 2. Wysokość środków na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach piątego konkursu wynosi 25.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. W ramach środków, o których mowa w ust. 2, na poszczególne cele, wskazane w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia o konkursie, przeznacza się:
  1. w przypadku celu: „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy” – 20% środków, o których mowa w ust. 2,
  2. w przypadku celu: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)” – 60% środków, o których mowa w ust. 2,
  3. w przypadku celu: „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” – 12% środków, o których mowa w ust. 2,
  4. w przypadku celu: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – 3% środków, o których mowa w ust. 2,
  5. w przypadku celu: „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – 5% środków, o których mowa w ust. 2.
 4. W przypadku, gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych, zgodnie z postanowieniami ust. 3, na dany cel będzie wyższa niż suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach złożonych w ramach piątego konkursu, zakładających realizację tego celu, Zarząd PFRON może dokonać korekty podziału środków na poszczególne cele, umożliwiającej wydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach piątego konkursu.

III. Termin i zasady składania wniosków o zlecenie realizacji zadań

W ramach piątego konkursu wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia 12 lutego 2010 roku. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wniosek powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem poniższych warunków, jak również (w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o zawarcie umowy wieloletniej) warunków wskazanych w rozdziale V ogłoszenia o konkursie:

 1. uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie pięć wniosków;
 2. we wniosku może być zgłoszony wyłącznie jeden projekt , z tym że projekt ten może dotyczyć kilku zadań, z uwzględnieniem postanowień rozdziału I ust. 4 ogłoszenia o konkursie;
 3. zgłoszone we wniosku zadania muszą tworzyć zintegrowany projekt;
 4. część B wniosku musi zostać wypełniona oddzielnie dla każdego z zadań, których dotyczy projekt, z tym że: a) w przypadku wskaźników ewaluacji – co najmniej jeden wskaźnik rezultatu powinien odnosić się do projektu (tj. do wszystkich zadań tworzących projekt), pozostałe wskaźniki rezultatu mogą zostać sporządzone odrębnie dla każdego zadania; wskaźniki bazowe, wkładu oraz produktu należy sporządzić odrębnie dla każdego zadania, opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania powinien odnosić się do projektu, b) do wniosku należy przedłożyć jeden harmonogram realizacji obejmujący wszystkie zadania tworzące projekt, c) w części B wniosku w Tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę” – należy wpisać tytuł projektu (w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań – należy wskazać ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku), d) w części B wniosku w Tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” – należy wpisać cel projektu , zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia o konkursie, e) w części B wniosku w Tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” należy podać, obok wymaganych informacji, również informację o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu (w części B wniosku w tabeli 3 należy wskazać liczbę beneficjentów ostatecznych danego zadania);
 5. każde z zadań, których dotyczy projekt, musi posiadać odrębny budżet , sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku ( Uwaga! w przypadku występowania o zawarcie umowy wieloletniej, budżet zadania należy opracować z uwzględnieniem warunków wskazanych w rozdziale V ogłoszenia o konkursie); koszty wspólne dla zadań tworzących projekt, powinny zostać wskazane odrębnie dla każdego zadania, w poszczególnych budżetach zadań – w wysokości proporcjonalnej do zakresu realizacji danego zadania;
 6. wszystkie zadania muszą być skoordynowane poprzez wspólny cel i harmonogram, a także wspólną grupę beneficjentów ostatecznych oraz wspólne podstawowe wskaźniki rezultatu. Pojęcie „wspólna grupa beneficjentów ostatecznych” oznacza, iż liczba beneficjentów projektu powinna być mniejsza niż suma beneficjentów poszczególnych zadań. Pełna realizacja zasady wspólnej grupy beneficjentów projektu, następuje wtedy, gdy liczba beneficjentów poszczególnych zadań (tworzących projekt) jest taka sama w każdym zadaniu i liczba ta jest jednocześnie liczbą beneficjentów projektu. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia takiego projektu, w którym liczba beneficjentów w danym zadaniu (tworzącym projekt) będzie mniejsza, niż w innych zadaniach tworzących ten projekt;
 7. wniosek powinien zawierać informacje odnoszące się wprost do kryteriów oceny zawartych w „Karcie oceny formalnej” oraz w „Karcie oceny merytorycznej”;
 8. we wniosku należy dostarczyć wystarczającą ilość informacji szczegółowych i konkretnych pozwalających na zrozumienie istoty, celów i sposobu realizacji projektu;
 9. zgodnie z listą wymaganych do wniosku dokumentów zamieszczoną na formularzu wniosku, do części A wniosku należy przedłożyć : a) aktualny wypis z rejestru sądowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON, b) aktualny statut opatrzony pieczęcią Sądu – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, c) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, d) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku, e) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wniosku, f) umowę partnerską (lub porozumienie) – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (należy załączyć w przypadku, gdy zadanie jest realizowane w partnerstwie);
 10. zgodnie z listą wymaganych do wniosku dokumentów zamieszczoną na formularzu wniosku, do każdej (jeżeli projekt dotyczy kilku zadań) części B wniosku należy przedłożyć: a) budżet zadania, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do wniosku, b) uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania, c) dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania (należy załączyć do wniosku, o ile zakres zgłoszonych w ramach zadania działań obejmuje również takie, których wykonanie wymaga (zgodnie z odrębnymi przepisami), sporządzenia tego rodzaju dokumentacji), d) kwotę wnioskowaną ze środków PFRON w rozbiciu na poszczególne województwa, w których zadanie ma być realizowane (dotyczy fundacji lub organizacji pozarządowej występującej na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej); e) w przypadku zadań dotyczących opracowywania lub wydawania publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, należy załączyć dodatkowo:
  • w odniesieniu do wszystkich wydawnictw – uzasadnienie potrzeby dofinansowania wydawnictwa zawierające omówienie tematyki wydawnictwa, wskazanie adresata wydawnictwa oraz zasięgu terytorialnego wydawnictwa,
  • w przypadku wydawnictw zwartych – informację o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań z podaniem wielkości nakładu, roku ich wydania i nośnika, informację o planowanym nakładzie i formie wydawnictwa, uzasadnienie wielkości nakładu,
  • przypadku wydawnictw zwartych (informatorów, poradników, materiałów instruktażowych) oraz innych publikacji dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością – ocenę merytorycznej przydatności dofinansowywanej publikacji, sporządzoną przez podmiot posiadający wiedzę i doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy publikacja (konieczność załączenia niniejszego załącznika nie dotyczy czasopism, gazet, periodyków, itp.),
 11. do wniosku należy przedłożyć jeden harmonogram realizacji projektu obejmujący wszystkie zadania tworzące projekt, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wniosku,
 12. w przypadku projektów, których celem realizacji jest:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy, lub
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), do wniosku należy załączyć dodatkowo (w wersji papierowej jak również elektronicznej): opis Indywidualnych Planów Działań oraz schemat Indywidualnych Planów Działań – niezłożenie tych dokumentów do wniosku skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Nie ma wymogu załączania do wniosku Indywidualnych Planów Działań dla każdego beneficjenta projektu – dokumenty te powinny być tworzone w trakcie realizacji projektu. Obowiązek załączenia opisu IPD oraz schematu IPD odnosi się do projektu – nie jest zatem wymagany opis IPD i schemat IPD oddzielny dla każdego zadania tworzącego projekt. W przypadku projektów, które przewidują działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, IPD może być traktowane jako narzędzie służące zarówno poprawie samodzielności osób niepełnosprawnych, jak też utrzymaniu dotychczasowego poziomu funkcjonowania lub zapewnieniu optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 13. w opisie IPD należy wskazać: a) grupę beneficjentów ostatecznych projektu, b) działania, jakie zostaną podjęte w ramach realizacji projektu na rzecz beneficjentów ostatecznych projektu, c) sposób różnicowania tych działań dla poszczególnych beneficjentów ostatecznych projektu, d) sposób weryfikacji (w trakcie realizacji projektu) działań zaplanowanych wobec beneficjentów ostatecznych projektu, e) sposób weryfikacji efektów osiągniętych (po zakończeniu realizacji projektu) wobec beneficjentów ostatecznych projektu;
 14. schemat IPD – to graficzne przedstawienie (w ujęciu etapowym) rozwiązań przyjętych w opisie IPD.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl . Wniosek musi zostać wypełniony poprzez aplikację „Generator Wniosków”, która jest dostępna na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. Wnioski w wersji elektronicznej do dalszej edycji i przekazania do PFRON są zapisywane jako pliki na dysku lokalnym. Każdy wniosek, który jest wypełniany za pośrednictwem Generatora Wniosków (jak również każda wersja tego wniosku) ma nadawany przez system informatyczny numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną , stanowiącą niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych. Każdy wniosek opatrywany jest sumą kontrolną przed jego zapisaniem i wydrukowaniem. Jakakolwiek zmiana treści wniosku (w pliku wniosku) czy też próba edycji tego wniosku w innych niż Generator Wniosków aplikacjach (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje zmianę sumy kontrolnej a tym samym niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku. Wniosek musi zostać w całości wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków – jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy składają podpisy opatrzone odpowiednimi pieczęciami. Generator Wniosków jest podstawowym narzędziem zarówno do wypełnienia wniosku jak również do dokonywania wydruków. Poprzez tę aplikację wypełniane są również niektóre, wymagane do wniosku, załączniki (np. harmonogram realizacji projektu, budżet zadania). Dokumenty wymagane do wniosku, nie uwzględnione w „Generatorze Wniosków ” muszą zostać opracowane przez Wnioskodawcę w innych niż „Generator Wniosków” aplikacjach (np. MS Word) i załączone do wniosku zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej (o ile istnieje wymóg wersji elektronicznej danego załącznika – zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej). W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z wersji MS Office 2007, załącznik należy zapisać w formacie MS Word 2003. Wydruk wniosku musi odbyć się za pomocą Generatora Wniosków – wydrukowanie wniosku przy użyciu innej aplikacji (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Należy zwrócić uwagę na tożsamość wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową (o tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku). Niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej . Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej ( w przypadku załączników do wniosku – wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania zgodną z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrót tej nazwy). W przypadku składania wniosku dotyczącego więcej niż jednego zadania, zamiast nazw zadań możliwe jest wskazanie numerów zadań, wg cyfrowego oznaczenia rodzajów zadań, których dotyczy konkurs. W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż przewidziany dla wniosków wypełnianych w Generatorze Wniosków. Nie należy zatem przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.). Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).

Wnioski należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 5”

IV. Terminy i warunki realizacji zadania, okres kwalifikowalności kosztów w ramach zadania

 1. Piąty konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2010 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym że nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz postanowień rozdziału V ogłoszenia o konkursie.
 2. Piąty konkurs dotyczy również projektów wieloletnich , których rozpoczęcie realizacji nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku a zakończenie realizacji nastąpi nie później niż 31 marca 2013 roku, z zastrzeżeniem iż możliwość zgłoszenia projektów wieloletnich (w tym możliwość ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej, zgodnie z postanowieniami rozdziału V ogłoszenia o konkursie) dotyczy wyłącznie projektów, które realizują jeden z celów wskazanych w rozdziale I ust. 3 pkt 1-2 ogłoszenia o konkursie, tj.:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy, lub
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu). Warunki ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów wieloletnich wskazane zostały w rozdziale V ogłoszenia o konkursie.
 3. Możliwość zgłoszenia, w ramach piątego konkursu, projektów wieloletnich, w tym możliwość ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej, dotyczy wyłącznie fundacji lub organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok.
 4. Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok , mogą ubiegać się, w ramach piątego konkursu, o zlecenie realizacji jedynie projektów rocznych (rozpoczęcie realizacji takiego projektu musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku, zakończenie realizacji nie później niż 31 grudnia 2010 roku).
 5. Nie istnieje możliwość zgłoszenia projektu wieloletniego realizującego jeden z celów wskazanych w rozdziale I ust. 3 pkt 3-5 ogłoszenia o konkursie. Tym samym, okres realizacji projektów, które dotyczą jednego z celów wskazanych w rozdziale I ust. 3 pkt 3-5 ogłoszenia o konkursie, nie może przekraczać terminów wskazanych w ust.1 – rozpoczęcie realizacji takiego projektu musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku, zakończenie realizacji nie później niż 31 grudnia 2010 roku.
 6. W przypadku projektów realizujących jeden z celów wskazanych w rozdziale I ust. 3 pkt 1-2 ogłoszenia o konkursie, Wnioskodawca może zgłosić zarówno projekt wieloletni, jak również projekt roczny (z tym że rozpoczęcie realizacji projektu rocznego musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku, zakończenie realizacji nie później niż 31 grudnia 2010 roku).
 7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, zgłaszane w ramach piątego konkursu projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw). Planując realizację projektu obejmującego zadania o charakterze ponadregionalnym Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do uczestnictwa w projekcie beneficjentom z poszczególnych województw (np. działania informacyjne o możliwości udziału w projekcie muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).
 8. Projekt obejmujący zadania o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas , gdy jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” (zadanie to musi mieć charakter regionalny lub lokalny i musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę). W sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje projekt dotyczący zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” (regionalnego lub lokalnego) – pozostałe (ewentualne) zadania tworzące ten projekt mogą mieć również charakter regionalny lub lokalny.
 9. Jeżeli projekt zakłada realizację zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym , wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną o ile ( w odniesieniu do zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”) zostaną spełnione, w szczególności, następujące warunki:
  1. Wnioskodawca musi być: a) właścicielem obiektu, w którym działa placówka lub b) najemcą obiektu (lub biorącym do używania obiekt), w którym działa placówka – od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) i jednocześnie umowa najmu (lub umowa użyczenia) musi obejmować również 2010 rok, a w przypadku występowania o zawarcie umowy wieloletniej, kolejne lata wskazane we wniosku, informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania;
  2. Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania);
  3. placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informacje o doświadczeniu Wnioskodawcy przy realizacji zadań o podobnej tematyce);
  4. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) – informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 1 „Opis zadania” w wierszu „Opis zadania”.

V. Umowy wieloletnie

 1. W przypadku projektów wieloletnich , których celem realizacji jest:
  1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy, lub
  2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej. Uprawnienie to dotyczy całego projektu (tj. każdego z zadań tworzących projekt).
 2. O zawarcie umowy wieloletniej może ubiegać się wyłącznie fundacja lub organizacja pozarządowa, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok.
 3. Możliwość ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej dotyczy wyłącznie projektów wieloletnich realizujących cele wskazane w ust. 1. Nie istnieje możliwość ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej w przypadku projektów realizujących cele wskazane w rozdziale I ust. 3 pkt 3-5 ogłoszenia o konkursie.
 4. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej (obejmującej, maksymalnie, okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2013 roku).
 5. Nie jest dopuszczalne ubieganie się o zawarcie umowy obejmującej okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku – zgodnie z postanowieniami rozdziału IV ogłoszenia o konkursie rozpoczęcie realizacji projektu rocznego (bez względu na rodzaj realizowanego przez ten projekt celu) musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku, zaś zakończenie realizacji nie później niż 31 grudnia 2010 roku.
 6. W przypadku projektów wieloletnich środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale II ust. 2 ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2010 roku).
 7. Składając wniosek o zlecenie realizacji zadań Wnioskodawca wypełnia część B wniosku „Informacje dotyczące zadania” dla okresu realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 roku (a w przypadku projektów, które rozpoczynają się po dniu 1 stycznia 2010 roku – od daty rozpoczęcia realizacji projektu) do dnia 31 marca 2011 roku, oddzielnie dla każdego z zadań tworzących projekt.
 8. W części B wniosku tabela 3 „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w ramach realizacji zadania” oraz Tabela 9 „Budżet zadania” wypełniana jest (dla każdego zadania oddzielnie) maksymalnie trzykrotnie (w zależności od tego czy Wnioskodawca ubiega się o zawarcie umowy dwuletniej czy trzyletniej), dla następujących okresów realizacji projektu:
  1. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku,
  2. od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku,
  3. od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku.
 9. Harmonogram realizacji projektu (stanowiący załącznik do wniosku) należy sporządzić dla okresu od dnia 1 stycznia 2010 roku (a w przypadku projektów, które rozpoczynają się po dniu 1 stycznia 2010 roku – od daty rozpoczęcia realizacji projektu) do dnia 31 marca 2011 roku.
 10. Budżet zadania (stanowiący załącznik do wniosku) należy sporządzić dla okresu od dnia 1 stycznia 2010 roku (a w przypadku projektów, które rozpoczynają się po dniu 1 stycznia 2010 roku – od daty rozpoczęcia realizacji projektu) do dnia 31 marca 2011 roku. Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania (stanowiące załącznik do wniosku) musi również odnosić się do powyżej wskazanego okresu.
 11. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na okres realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2011 roku, Wnioskodawca w kolejnych okresach realizacji projektu, składa do PFRON w trybie pozakonkursowym , w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu – budżety zadań dotyczące 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu, rozpoczynającego się od dnia 1 kwietnia danego roku (w kwotach nie wyższych niż zaplanowane na ten okres we wniosku składanym w ramach niniejszego konkursu), oraz aktualizację części B wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 12. W terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu PFRON wyznaczy maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w rozdziale VIII ogłoszenia o konkursie, obowiązujące na dany okres realizacji projektu.
 13. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej z PFRON podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu .
 14. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) – oryginał lub kserokopię oświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

VI. Zasady przyznawania dofinansowania

 1. Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok , mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację każdego z zadań, które tworzą projekt do maksymalnej wysokości 25.000,00 zł , z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji danego zadania jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji.
 2. W przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok kwota dofinansowania projektu :
  1. realizującego cel „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy” – nie może być wyższa niż 800.000,00 zł,
  2. realizującego cel „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)” – nie może być wyższa niż 800.000,00 zł , z zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy projekt dotyczy wsparcia więcej niż czterech placówek (w ramach zadania „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”) maksymalna kwota dofinansowania zwiększana jest o 200.000,00 zł na każdą placówkę powyżej czterech placówek (przykładowo: dla projektu obejmującego pięć placówek maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.000.000,00 zł; dla projektu obejmującego sześć placówek maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.200.000,00 zł);
  3. realizującego cel „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” – nie może być wyższa niż 200.000,00 zł,
  4. realizującego cel „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – nie może być wyższa niż 200.000,00 zł,
  5. realizującego cel „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – nie może być wyższa niż 200.000,00 zł, z tym że jeżeli projekt dotyczy zadania pn. „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji”, maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa niż 800.000,00 zł; z zastrzeżeniem, iż kwoty wskazane w pkt 1-5 odnoszą się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji.
 3. W sytuacji, gdy Wnioskodawca występuje o zawarcie umowy wieloletniej , maksymalna kwota dofinansowania, dla okresu realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku:
  1. dla projektu realizującego cel „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy” – nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł,
  2. dla projektu realizującego cel „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)” – nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy projekt dotyczy wsparcia więcej niż czterech placówek (w ramach zadania „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”) maksymalna kwota dofinansowania zwiększana jest o 200.000,00 zł na każdą placówkę powyżej czterech placówek (przykładowo: dla projektu obejmującego pięć placówek maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.200.000,00 zł; dla projektu obejmującego sześć placówek maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.400.000,00 zł); z zastrzeżeniem, iż kwoty wskazane w pkt 1-2 odnoszą się do 15-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 15 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji. Do pozostałych okresów realizacji projektu wieloletniego stosuje się zasady wskazane w ust. 2 pkt 1-2.
 4. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego . Wkład własny:
  1. w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,
  2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.
 5. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00 zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż:
  1. 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania – w przypadku organizacji pożytku publicznego,
  2. 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania – w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, dotyczących wysokości wymaganego wkładu własnego.
 6. Środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy. Wyposażenie i materiały, których zakup został dofinansowany ze środków PFRON nie mogą zostać wniesione jako wkład własny rzeczowy Wnioskodawcy. Szczegółowe warunki wnoszenia wkładu własnego niefinansowego określone zostały w „Zasadach zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
 7. Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:
  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

VII. Wymagania dotyczące wskaźników ewaluacyjnych

Przyjmowane w projektach i zadaniach wskaźniki powinny umożliwiać monitorowanie i ocenę osiągania zakładanych do zrealizowania celów. W przypadku projektów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród wskaźników należy uwzględnić stopień zatrudnienia beneficjentów ostatecznych. Wartość wskaźnika ustalana jest przez Wnioskodawcę stosownie do miejsca realizacji projektu oraz charakteru grupy docelowej.

VIII. Limity kosztów kwalifikowalnych

Łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON, nie może przekroczyć w przypadku:

 1. kosztów osobowych administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
 2. kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
 3. nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także kosztów najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
 4. kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
 5. kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań

Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane będą w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl , w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane zostaną do oceny merytorycznej, która przeprowadzona zostanie w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie przez ekspertów wyłonionych po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury naboru. Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. Eksperci sporządzają swoją ocenę na „ Karcie oceny merytorycznej ” ( pobierz ), której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o konkursie. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest wg następujących zasad:

 1. ocena merytoryczna wniosku polega na ocenie zgłoszonego w tym wniosku projektu;
 2. w obszarze „Zawartość merytoryczna projektu” ekspert dokonuje wspólnej oceny zadań tworzących projekt, przyznając punktację dla projektu w oparciu o informacje zgłoszone we wniosku przy poszczególnych zadaniach;
 3. w obszarze „Budżet projektu” ekspert dokonuje oceny poszczególnych budżetów zadań tworzących projekt, wykazując m.in. koszty niekwalifikowalne i/lub zbędne i/lub zawyżone i/lub nieuwzględnione przez Wnioskodawcę; następnie, w oparciu o dokonaną ocenę poszczególnych budżetów, ekspert przyznaje punktację dla obszaru „Budżet projektu”;
 4. projekt zostanie odrzucony, jeżeli obaj eksperci przyznają ocenę negatywną w tym samym obszarze. Ocena negatywna przyznawana jest wówczas, gdy projekt otrzyma poniżej 60% maksymalnej liczby punktów w danym obszarze; a także, gdy uzyska poniżej 70% maksymalnej liczby punktów w ramach kryterium „Zakładany wpływ realizacji zadania na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych”,
 5. postanowienia rozdziału V ust. 16, 18-19 „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” stosuje się odpowiednio.

Podczas oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach piątego konkursu brane będzie pod uwagę dodatkowe kryterium oceny, tj. spójność oraz kompleksowość projektu . „Spójność projektu” rozumiana jest jako wzajemne skoordynowanie i powiązanie działań zaproponowanych w ramach projektu. „Kompleksowość projektu” rozumiana jest jako zastosowanie optymalnej liczby działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu projektu (wysokość punktacji uzależniona będzie od liczby działań zgłoszonych w projekcie, stosownej dla uzyskania zakładanego celu projektu). W przypadku zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” ocena merytoryczna obszaru „Budżet zadania” dokonana zostanie z uwzględnieniem kosztów prowadzenia podobnych działań w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz zakładach aktywności zawodowej. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów Biuro PFRON ustali listę rankingową projektów proponowanych do dofinansowania, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Szczegółowe zasady zlecania przez PFRON zadań, w tym kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków zostały określone w dokumencie „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl .

X. Zasady przekazywania dofinansowania

Przekazywanie przez PFRON środków finansowych dokonywane będzie według następujących zasad:

 1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zleceniobiorcę dokumentów potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu,
 2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON,
 3. w uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy projekt jest realizowany w okresie krótszym niż pół roku) dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.

XI. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie zadania podczas realizacji zadania

W trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca może dokonać zmian w budżecie danego zadania (w ramach przyznanych środków), bez konieczności informowania PFRON i aneksowania umowy, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie danej pozycji kosztu (ujętej w danej kategorii kosztów) o więcej niż 5% (lub o 10% – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00 zł), przy czym zmiany te nie mogą:

 1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe administracji i obsługi zadania”, „koszty osobowe merytoryczne”, „koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania”,
 2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdziale VIII ogłoszenia o konkursie.

Powyższe postanowienia oznaczają, iż w sytuacji gdy Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję ujętą w budżecie zadania, nie powodując zwiększenia tej pozycji kosztu o więcej niż 5% jej dotychczasowej wartości (lub o 10% jej dotychczasowej wartości – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00 zł). Zastrzeżenie, iż zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem pozycji kosztów ujętych w kategorii „koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania”, nie odnosi się do zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe administracji i obsługi zadania”, „koszty osobowe merytoryczne”, „koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania” – może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu). Zleceniobiorca jest zobligowany do zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w budżecie zadania, a wielkością przyznanego dofinansowania. W trakcie realizacji zadania, stosunek środków własnych do dofinansowania nie może ulec zmniejszeniu, przy czym nie ma ograniczeń dotyczących zwiększenia zaangażowanych w zadanie środków własnych. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają akceptacji PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.

XII. Zrealizowane przez PFRON w 2009 r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

W 2009 roku w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku, PFRON dofinansował realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 147.007.174,76 zł. W 2008 r. w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” na realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym i lokalnym zadania i projekty, PFRON przeznaczył kwotę ogółem 151.715 tys. zł , w tym dla organizacji o charakterze ponadlokalnym – kwotę 70.185 tys. zł. W 2009 r. w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” na realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym i lokalnym zadania i projekty, PFRON przeznaczył kwotę ogółem 8.029.000,00 zł.

 • „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” ( czytaj )
 • Wzór „Karty oceny merytorycznej” ( pobierz )


Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramachpiątego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadańw ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Data publikacji: 2009-12-16
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii