informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tryb pozakonkursowy do umów wieloletnich zawartych w ramach czwartego konkursu z dnia 31 sierpnia 2009 r. o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)

W nawiązaniu do treści ogłoszenia czwartego konkursu, PFRON przypomina Wnioskodawcom, którzy zawarli umowę wieloletnią i otrzymali dofinansowanie na pierwszy okres realizacji projektu, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, iż zobowiązani są w terminie do dnia 31 marca 2010 roku , złożyć do PFRON w trybie pozakonkursowym:

 • budżety zadań dotyczące okresu realizacji projektu od 1 lipca 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku (w kwotach nie wyższych niż zostały zaplanowane na ten okres we wniosku składanym w ramach niniejszego konkursu),
 • oraz aktualizację części B wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty składane w trybie pozakonkursowym powinny zostać przygotowane z uwzględnieniem poniższych warunków:

 1. aktualizacja wniosku winna być sporządzona przy użyciu wzoru wniosku o zlecenie realizacji zadań, stanowiącego załącznik nr 1 do „Zasad zlecania” ( pobierz ).
 2. część A wniosku winna być wypełniona w punktach 1, 2, a w pozostałych polach, w przypadku gdy zachodzi konieczność ich aktualizacji w stosunku do wniosku złożonego w ramach czwartego konkursu; w miejscach nie podlegających zmianie należy wpisać „bez zmian”;
 3. część B wniosku winna być wypełniona w miejscach (rubrykach), w których zachodzi konieczność ich aktualizacji w stosunku do wniosku złożonego w ramach czwartego konkursu; w miejscach nie podlegających zmianie należy wpisać „bez zmian”; (dla przypomnienia we wniosku składanym do czwartego konkursu część B została wypełniona dla okresu realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 r.);
 4. wymagane jest przedłożenie następujących załączników spośród załączników wymienionych w części A oraz części B wniosku: a) do części A wniosku: - aktualny wypis z rejestru sądowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów w trybie pozakonkursowym) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON, - pozostałe załączniki, o których mowa w części A pkt 10 wniosku - o ile zachodzi potrzeba ich aktualizacji w stosunku do wniosku złożonego w ramach konkursu, b) do części B wniosku: - budżet zadania sporządzony dla okresu realizacji projektu od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.; według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do wniosku o zlecenie realizacji zadań ( pobierz ), - uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania (dla okresu realizacji projektu od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.), - dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania (o ile zakres zgłoszonych w ramach zadania działań obejmuje również takie, których wykonanie wymaga (zgodnie z odrębnymi przepisami), sporządzenia tego rodzaju dokumentacji, - kwota wnioskowana ze środków PFRON w rozbiciu na poszczególne województwa, w których zadanie ma być realizowane (dot. fundacji lub organizacji pozarządowej występującej na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), oraz dodatkowo: - oświadczenie o tożsamości wersji papierowej dokumentów z wersją elektroniczną. Nie jest wymagane przedłożenie harmonogramu realizacji projektu (dołączony do wniosku obejmował okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.).
 5. dokumenty składane w trybie pozakonkursowym należy przedłożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
 6. dokumenty w wersji papierowej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu);
 7. dokumenty wymagane w trybie pozakonkursowym należy złożyć (lub wysłać) w jednej kopercie: w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz w wersji elektronicznej (wraz z załącznikami, o których mowa w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Na nośniku elektronicznym, na którym zamieszczone są dokumenty, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, nr KRS oraz nazwę zadania zgodną z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o czwartym konkursie (lub skrót tej nazwy). Przypadku składania dokumentów dotyczących więcej niż jednego zadania, zamiast nazw zadań możliwe jest wskazanie numerów zadań, wg cyfrowego oznaczenia rodzajów zadań, których dotyczy konkurs;
 8. miejsce złożenia lub wysłania dokumentów: Biuro PFRON lub Oddział PFRON (tj. według miejsca zawarcia umowy wieloletniej) z dopiskiem: „Zadania zlecane - konkurs nr 4 - tryb pozakonkursowy”
 9. maksymalny termin na złożenie dokumentów, dla okresu realizacji projektu od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r., upływa w dniu 31 marca 2010 r. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Biura/Oddziału PFRON, a w przypadku dokumentów składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego;
 10. w przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, tj. od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 marca 2011 roku, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej z PFRON podlegać będzie zmianie w formie aneksu. Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć: a) zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

Przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty oceniane będą pod względem formalnym oraz merytorycznym.

PFRON przypomina, że dla pozostałych okresów realizacji projektu objętego umową wieloletnią zawartą w ramach czwartego konkursu, tj.:

 • od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku,
 • od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 r.

Wnioskodawcy zobowiązani są złożyć do PFRON w trybie pozakonkursowym, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu – budżety zadań dotyczące 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu rozpoczynającego się do dnia 1 kwietnia danego roku (w kwotach nie wyższych niż zostały zaplanowane na ten okres we wniosku składanym w ramach niniejszego konkursu), oraz aktualizację części B wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

W terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu PFRON wyznaczy maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 ogłoszenia czwartego konkursu obowiązujące na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.

Data publikacji: 2010-03-11
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska