informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyjaśnienia do ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 r. siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw

 1. W części B wniosku, punkt „Beneficjenci ostateczni projektu” należy wypełnić jeżeli projekt dotyczy:
  1. celu programowego 1 „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy”, lub
  2. celu programowego 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” – z wyłączeniem projektów dotyczących realizacji zadania pn.: prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”. W punkcie „Uczestnicy projektu” należy, w poszczególnych polach, wpisać „nie dotyczy” lub wartość „0”.
 2. W przypadku projektów dotyczących realizacji zadania pn. „zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową”, w ramach celu programowego 4 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, w punkcie „Beneficjenci ostateczni projektu” (część B wniosku) należy wypełnić następujące pola (w odniesieniu do osób niepełnosprawnych na rzecz których szkolone są psy):
  1. Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych),
  2. Liczba osób niepełnosprawnych, które zostaną objęte wsparciem w okresie realizacji projektu,
  3. Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu, ze wskazaniem sposobu oraz logistyki rekrutacji,
  4. Uzasadnienie realności osiągnięcia zakładanej liczby beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu. W pozostałych polach punktu „Beneficjenci ostateczni projektu” oraz w punkcie „Uczestnicy projektu” należy wpisać „nie dotyczy” lub wartość „0”.
 3. Punkt „Uczestnicy projektu” (w części B wniosku) należy wypełnić jeżeli projekt dotyczy:
  1. realizacji zadania pn.: „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”, w ramach celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)”,
  2. celu programowego 3 „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych”,
  3. celu programowego 4 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – z wyłączeniem projektów dotyczących realizacji zadania pn.: „zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową”,
  4. celu programowego 5 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”. W przypadku powyżej wskazanych typów projektów w punkcie „Beneficjenci ostateczni projektu” należy, w poszczególnych polach, wpisać „nie dotyczy” lub wartość „0”.
 4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż formalne potwierdzenie złożenia wniosku przez Wnioskodawcę musi nastąpić nie później niż do ostatniego dnia trwania terminu naboru wniosków w konkursie. Potwierdzenie to następuje poprzez dostarczenie do Biura PFRON (osobiście lub droga pocztową) wniosku w formie papierowej wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami. Złożenie wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej (tj. za pośrednictwem „Generatora Wniosków”) spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Za datę złożenia wniosku uważa się datę formalnego potwierdzenia złożenia wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 5. PFRON przypomina również, iż zgodnie z treścią rozdziału II ogłoszenia o konkursie fundacje oraz organizacje pozarządowe, które w ramach dotychczas ogłoszonych przez PFRON konkursów zawarły z PFRON umowę wieloletnią obejmującą zadania/projekty, dotyczące celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” i w terminie składania wniosków w ramach siódmego konkursu realizują tę umowę (w tym poprzez tryb pozakonkursowy) nie mogą zgłaszać projektów, których cele realizacji zawierają się w ww. celu programowym 2. Wyłączenie to obowiązuje bez względu na rodzaj zadań objętych zawartą umową wieloletnią.
Data publikacji: 2011-03-23
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder