informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania zlecane - Konkurs nr 3 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje ozakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach trzeciego konkursu ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2009 r.

W ramach konkursu nr 3 dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy (...) złożonych zostało do PFRON 185 wniosków , wktórych zgłoszono do realizacji 267 zadań na łączną kwotę wnioskowaną 25.716.504,37 zł.

W ramach przeprowadzonej oceny formalnej wniosków pozytywnie zweryfikowano 141 zadań na łączną kwotę wnioskowaną 12.493.524,74 zł. Negatywną ocenę uzyskało 126 zadań na łączną kwotę wnioskowaną 13.222.979,63 zł.

Wyniki oceny formalnej wniosków zamieszczone są na dwóch listach:

  • „Konkurs Nr 3/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE” ( pobierz )
  • „Konkurs Nr 3/2009, zadania zweryfikowane formalnie NEGATYWNIE” ( pobierz )

Listy zostały zapisane w formacie PDF . Jeżeli nie posiadacie Państwo aplikacji umożliwiającej odczytanie pliku PDF, można ją pobrać ze strony www.adobe.com/pl

Na liście „negatywna” umieszczone zostały, przy poszczególnych projektach, przyczyny negatywnej oceny formalnej.

Ocena formalna wniosków przeprowadzona została w oparciu o następujące kryteria, określone w Karcie Oceny Formalnej:

1) Czy Wnioskodawca spełnia kryteria uprawniające do złożenia wniosku oraz czy dotrzymał terminu na złożenie wniosku?

2) Czy zgłoszone we wniosku zadanie jest zgodne z zadaniami wskazanymi wogłoszeniu okonkursie?

3) Czy wnioskowana kwota dofinansowania jest równa lub mniejsza od 25.000 zł – dotyczy Wnioskodawcy, który działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok?

4) Czy wykazane w budżecie zadania procentowe wartości kosztów są zgodne zlimitami wyznaczonymi w ogłoszeniu okonkursie?

5) Czy wniosek został przesłany w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej?

6) kryterium skreślone (zgodnie z uchwałą nr 81/2009 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2009 r.)

7) Czy wniosek podpisany jest przez osoby do tego uprawnione, to znaczy osoby, które są wymienione w rejestrze sądowym (bądź innym załączonym do wniosku rejestrze) lub które posiadają pełnomocnictwo do podpisania wniosku?

8) Czy podpisy pod wnioskiem są opatrzone pieczęcią imienną?

9) Czy wkład własny w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania, awprzypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych zadania?

10)Czy wkład własny wformie finansowej wniesiony został w wysokości nie mniejszej niż 50% tego wkładu – dotyczy zadań ownioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00zł iwyższym?

11)Czy wniosek jest kompletny, poprawny i zgodny z „Zasadami zlecania” (w tym czy wypełnione są wymagalne rubryki we wniosku); czy wymagane załączniki są kompletne, poprawne i zgodne z Zasadami zlecania”? (w części A i w części B wniosku)?

12)Czy Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS)?

13)Czy wniosek zakłada wykorzystanie całości lub części dofinansowania na działania związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, wtym, czy zadania zostały zadeklarowane jako realizowane w ramach działalności odpłatnej a mieszczą się wdziałalności gospodarczej?

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy odwołanie. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej (tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej PFRON). Tym samym, termin na złożenie odwołania mija w dniu 28 lipca 2009 r.

Odwołanie należy złożyć wzależności od miejsca rozpatrywania wniosku , tj. do Biura PFRON lub do właściwego Oddziału PFRON (wnioski na liście są pogrupowane wg miejsca ich rozpatrywania, tj. Biuro PFRON, Oddziały PFRON, w kolejności alfabetycznej).

Decyzje dotyczące złożonego odwołania podejmowane będą:

· w przypadku wniosków rozpatrywanych w Biurze PFRON – przez Prezesa Zarządu PFRON,

· w przypadku wniosków rozpatrywanych w Oddziałach PFRON – przez Pełnomocników Zarządu PFRON.

Odwołanie nie przysługuje w przypadku, gdy przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku (projektu) jest brak jednego zzałączników do wniosku.

PFRON informuje, iż przyczyny najczęstszych błędów, skutkujące negatywną weryfikacją formalną wniosku , to m.in.:

- brak wymaganych załączników lub brak jednej z wersji załącznika (papierowej lub elektronicznej),

- przekroczenie limitów kosztów kwalifikowalnych,

- wkład własny na poziomie niższym od wymaganego,

- lokalny lub regionalny charakter zadania,

- brak wersji elektronicznej wniosku,

- brak tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną.

Data publikacji: 2009-07-23
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Tomasz Wojakowski