informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakończenie weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej (…) , złożonych w ramach piątego konkursu z dnia 16 grudnia 2009 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach piątego konkursu z dnia 16 grudnia 2009 r.

W ramach konkursu nr 5 dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy (...) weryfikacji formalnej podlegało 679 wniosków na realizację 679 projektów na łączną kwotę wnioskowaną 143.904.033,38 zł (kwota dotyczy okresu realizacji projektów od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 r., w tym w ramach poszczególnych celów konkursu:

 1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy – 30 projektów na kwotę wnioskowaną 12.008.019,10 zł;
 2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) – 288 projektów na kwotę wnioskowaną 80.693.120,35 zł;
 3. rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych – 191 projektów na kwotę wnioskowaną 21.113.889,06 zł;
 4. poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – 67 projektów na kwotę wnioskowaną 9.556.287,66 zł;
 5. upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności – 96 projektów na kwotę wnioskowaną 19.529.913,21 zł; oraz w celu nie realizowanym w konkursie – 7 projektów na kwotę wnioskowaną 1.002.804,00 zł.

Pozytywną weryfikację formalną uzyskało 279 projektów na łączną kwotę wnioskowaną 57.718.921,73 zł, w tym w ramach poszczególnych celów konkursu:

 1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy – 9 projektów na kwotę wnioskowaną 3.793.312,57 zł;
 2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) – 114 projektów na kwotę wnioskowaną 33.870.791,72 zł;
 3. rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych – 85 projektów na kwotę wnioskowaną 8.462.188,74 zł;
 4. poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – 25 projektów na kwotę wnioskowaną 2.584.213,52 zł;
 5. upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności – 46 projektów na kwotę wnioskowaną 9.008.415,18 zł.

Negatywną weryfikację formalną uzyskało 400 projektów na łączną kwotę wnioskowaną 86.185.111,65 zł.

Wyniki oceny formalnej zamieszczone są na dwóch listach:

 • „Konkurs Nr 5/2010, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE” ( pobierz )
 • „Konkurs Nr 5/2010, zadania zweryfikowane formalnie NEGATYWNIE” ( pobierz )

Listy zostały zapisane w formacie PDF . Jeżeli nie posiadacie Państwo aplikacji umożliwiającej odczytanie pliku PDF, można ją pobrać ze strony http://www.adobe.com/pl

Na liście „Konkurs Nr 5/2010, zadania zweryfikowane formalnie NEGATYWNIE” podane zostały, przy poszczególnych projektach, przyczyny negatywnej oceny formalnej.

Ocena formalna wniosków przeprowadzona została w oparciu o następujące kryteria, określone w Karcie Oceny Formalnej:

 1. Czy Wnioskodawca spełnia kryteria uprawniające do złożenia wniosku oraz czy dotrzymał terminu na złożenie wniosku
 2. Czy zgłoszone we wniosku zadanie jest zgodne z zadaniami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie
 3. Czy wnioskowana kwota dofinansowania jest równa lub mniejsza od 25.000 zł – dotyczy Wnioskodawcy, który działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok
 4. Czy wykazane w budżecie zadania procentowe wartości kosztów są zgodne z limitami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie
 5. Czy wniosek został przesłany w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej oraz czy zachowana została tożsamość wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku
 6. kryterium skreślone
 7. Czy wniosek podpisany jest przez osoby do tego uprawnione, to znaczy osoby, które są wymienione w rejestrze sądowym (bądź innym załączonym do wniosku rejestrze) lub które posiadają pełnomocnictwo do podpisania wniosku
 8. Czy podpisy pod wnioskiem są opatrzone pieczęcią imienną
 9. Czy wkład własny w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania, a w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych zadania
 10. Czy wkład własny w formie finansowej wynosi co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych zadania (w przypadku organizacji pożytku publicznego) lub 10% kosztów kwalifikowalnych zadania (w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego) – dotyczy zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym
 11. Czy wniosek jest kompletny, poprawny i zgodny z „Zasadami zlecania” (w tym czy wypełnione są wymagalne rubryki we wniosku); czy wymagane załączniki są kompletne, poprawne i zgodne z „Zasadami zlecania”
 12. Czy Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS)
 13. Czy wniosek zakłada wykorzystanie całości lub części dofinansowania na działania związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, w tym, czy zadania zostały zadeklarowane jako realizowane w ramach działalności odpłatnej a mieszczą się w działalności gospodarczej.

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy odwołanie . Odwołanie Wnioskodawca może złożyć w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej (tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej PFRON). Tym samym, termin na złożenie odwołania mija w dniu 24 marca 2010 r. (środa).

Odwołanie należy złożyć w zależności od miejsca rozpatrywania wniosku , tj. do Biura PFRON lub do właściwego Oddziału PFRON (wnioski na liście są pogrupowane wg miejsca ich rozpatrywania, tj. Biuro PFRON, Oddziały PFRON w kolejności alfabetycznej).

Decyzje dotyczące złożonego odwołania podejmowane będą:

 • w przypadku wniosków rozpatrywanych w Biurze PFRON – przez Prezesa Zarządu PFRON,
 • w przypadku wniosków rozpatrywanych w Oddziałach PFRON – przez Dyrektora Oddziału PFRON.

Odwołanie nie przysługuje w przypadku, gdy przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku (projektu) jest brak jednego z załączników do wniosku.

Przyczyny najczęstszych braków i błędów skutkujących negatywną weryfikacją formalną wniosku, to m.in.:

 • brak wymaganych załączników lub brak jednej z wersji załącznika (papierowej lub elektronicznej),
 • przekroczenie limitów kosztów kwalifikowalnych,
 • przekroczenie maksymalnej wysokości kwoty wnioskowanej,
 • wkład własny na poziomie niższym od wymaganego,
 • brak wersji elektronicznej wniosku,
 • brak tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną.
Data publikacji: 2010-03-18
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii