informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na personel do wykonania usługi polegającą na przeprowadzeniu seminarium na temat tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Nr postępowania: 1/1.3.6-00-066/12/2012, data: 06.11.2012 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

Adres strony internetowej : www.pfron.org.pl .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia na personel do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu 8 dwudniowych seminariów nt. tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dla przedstawicieli Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w ramach projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Seminaria zostały zaplanowane w niżej wymienionych terminach:

 

 • 09-10.01.2013 r.
 • 06-07.02.2013 r.
 • 10-11.04.2013 r.
 • 05-06.06.2013 r.
 • 25-26.09.2013 r.
 • 09-10.10.2013 r.
 • 05-06.02.2014 r.
 • 12-13.03.2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu zaplanowanych powyżej seminariów w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników na ww. termin.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:

 • Przeprowadzenie 8 dwudniowych seminariów z zakresu tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • Opracowanie schematu seminarium,
 • ·Opracowanie materiałów dla uczestników,
 • ·Opracowanie prezentacji multimedialnej zawierającej treści z zakresu dostępności serwisów WWW na podstawie wytycznych WCAG 2.0, zarządzania dostępnością.

Wykonawca koszty związane z opracowaniem schematu seminarium, materiałów oraz prezentacji multimedialnej pokrywa we własnym zakresie. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy. Powinny one być doliczone do ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.

ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:

 • Udostępnienie miejsca na przeprowadzenie usługi,
 • Zapewnienie projektora multimedialnego wraz z dostępem do Internetu,
 • Wsparcie merytoryczne w trakcie prowadzenia seminarium.

TERMIN I MIEJSCE WYKOANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2014 r.
 2. Miejsce wykonania zlecenia siedziba Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 13;

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać wykształcenie i doświadczenie, w szczególności:

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie określonym w przedmiocie Zamówienia oraz doświadczenie.
 2. Wykonawca powinien zapewnić kompleksową obsługę Zamówienia.
 3. Wykonać zadanie osobiście – w myśl definicji personelu projektu zawartej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki”, MRR, 22 listopada 2010r. ( http://www.crzl.gov.pl/images/zasady_finansowania_2011/Zasady%20finansowania%20POKL.pdf ).

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Zleceniobiorca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW:

Zleceniobiorca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia CV potwierdzającego stawiane wymogi. Wzór CV stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zleceniobiorca powinien przedstawić ofertę zawierającą propozycję zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym powyżej (Załącznik nr 1).

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

- PLN

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe

 1. Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty

 1. Oferta należy złożyć w formie papierowej w języku polskim
 2. Projekt prezentacji multimedialnej ( nośnik cd/dvd)
 3. Propozycja schematu seminarium ( forma papierowa lub nośnik cd/dvd)

Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony Formularz Oferty;
 2. CV;
 3. Propozycja schematu seminarium (forma papierowa lub nośnik cd/dvd)
 4. Projekt prezentacji multimedialnej ( nośnik cd/dvd)

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI.

Sonja Strycharska, Koordynator ds. edukacji, e-mail: sstrycharska@pfron.org.pl tel.: (22) 50-55-530.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę (1 egz.) wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) iadresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

z dopiskiem :

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenia zamówienia na personel do wykonania usługi polegającej na

przeprowadzeniu seminarium na temat tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

do dnia

30.11.2012 r.

do godz.

16:00

KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

 

 

Kryterium

Waga

Cena

50

Zakres merytoryczny

50

TRYB OCENY OFERT

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
  1. Cena,
  2. Zakres merytoryczny (wstępny schemat seminarium, propozycja prezentacji multimedialnej)
 3. Sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów: 100

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (max.50 pkt.):

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi: Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 50% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC=((Cmin / Cof)x 50%)x 100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100– współczynnik stały

Opis kryterium- Ocena merytoryczna (max. 50 pkt.)

Ocenie podlegać będzie:

 1. propozycja schematu seminarium pod kątem wartości merytorycznej prezentowanych treści i atrakcyjności agendy w materii tworzenia serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Maksymalna liczba punktów: 25

 1. propozycja prezentacji multimedialnej pod kątem treści z zakresu dostępności serwisów WWW na podstawie Wytycznych WCAG 2.0, zarządzania dostępnością.

Maksymalna liczba punktów: 25

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na podstawie określonych wyżej kryteriów oceny według wzoru: O = Cena + Zakres merytoryczny.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

FINANSOWANIE

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „ Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II ”.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:

Uwagi końcowe.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Data publikacji: 2012-11-06
Wydział Realizacji Programów
Autor: Sonja Strycharska