informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wdrożenia i modyfikacji platformy LMS (Learning Management System) w oparciu o system open source ATutor, Moodle lub inny, zaproponowany przez Wykonawcę, w oparciu o standardy WCAG 2.0.

Nr postępowania: 1/1.3.6-00-066/12/2012, data: 19.112012 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

Adres strony internetowej : www.pfron.org.pl .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wdrożenia i modyfikacji platformy LMS (Learning Management System) w oparciu o system open source ATutor, Moodle lub inny, zaproponowany przez Wykonawcę do potrzeb Zamawiającego. Platforma powinna umożliwiać zastosowanie powszechnie stosowanych formatów kursów (np. SCORM). Wdrożona platforma, przede wszystkim po stronie użytkownika docelowego (uczestnika kursu), powinna być zgodna z wytycznymi dostępności WCAG 2.0,oraz wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zamawiający szacuje, że maksymalna liczba korzystających w tym samym czasie użytkowników platformy będzie wynosiła maksymalnie do kilkudziesięciu użytkowników. Kursy będą wykonane w modelu asynchronicznym. Wykonawca zapewni przez okres 20 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia wsparcie techniczne w oparciu o serwis telefoniczny oraz e-mail, dostępne w dni robocze w godzinach 9.00-15.00.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pt. „ Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia – poniżej 14.000 Euro

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY .

 1. Przygotowanie dostępności szablonów zgodnie z uwagami Zamawiającego
 2. Wdrożenie projektu graficznego do szablonów systemu po stronie użytkownika (uczestnika kursów). Układ strony, warstwa programistyczna i design szablonów, po stronie użytkownika powinny spełniać wytyczne dostępności WCAG 2.0
 3. Weryfikacja lokalizacji na język polski po stronie użytkownika (uczestnika kursów), poprawki, uzupełnienie braków.
 4. Prace programistyczne w okresie realizacji zamówienia mają polegać m.in. na dopasowaniu wybranego systemu e-learningowego do potrzeb uczestnika kursu. Ewentualnie zmiany w silniku LMS, będą związane wyłącznie z działaniem szablonów (ang. theme) zewnętrznych lub aspektami dostępności (np. generowanego kodu HTML). Odpowiedni dobór platformy ograniczy potrzebę zmian w silniku LMS do minimum.
 5. Wgranie kursu tesowego.

ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Współpraca w zakresie dokonfigurowania systemu.
 2. Przygotowanie kursu testowego.
 3. Udostępnienie serwera, na którym zostanie zainstalowana platforma e-learningowa. Serwer zostanie dobrany i skonfigurowany zgodnie z wymogami wybranej platformy. Będzie to serwer na platformie unixowej przystosowany do uruchomienia wszystkich znanych Zamawiającemu systemów LMS na licencji open source.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2013 r.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wstępnej wersji projektu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych uwag ze strony Zamawiającego.
 3. Miejsce wykonania zlecenia u Wykonawcy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i zaplecze kadrowe do wykonania przedmiotu Zamówienia.
 2. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi lub posiadać możliwość realizacji usługi w oparciu o usługi podwykonawców.
 3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie zgodna z profilem zawodowym Wykonawcy określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Zleceniobiorca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony w postępowaniu.

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

 1. Wykonawca spełnia warunek nr 1 udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego dokumentu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca spełnia warunek nr 2 udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego oświadczenia.
 3. Wykonawca przedstawia dokumenty w formie kserokopii (zaświadczenia o numerze identyfikacji REGON, zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru NIP, zaświadczanie wpisu do KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej).

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

- PLN

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY ( załącznik nr 1 , nr 2 , nr 3 , nr 4 ).
 2. Powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 3. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 4. Dokumenty w formie kserokopii (zaświadczenia z numerami REGON, NIP, zaświadczanie wpisu do KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej ).
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Forma oferty

Oferta powinna być sporządzona:

 1. w języku polskim;
 2. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert
 3. dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów;
 4. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Wycenę przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1).
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (zał. nr. 2) .
 3. Wstępny wybór systemu LMS, którego dostosowanie zostanie zaoferowane Zamawiającemu. Wybór powinien zostać poparty uzasadnieniem (zał. nr 3) . Uzasadnienie wyboru systemu przez Wykonawcę, powinno polegać na doinformowaniu się na temat potencjalnej zgodności z wytycznymi dostępności WCAG 2.0, dynamiczności rozwoju tej platformy jako projektu open source.
 4. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi lub posiadać możliwość realizacji usługi

w oparciu o usługi podwykonawców.

Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca stworzy własne kryteria wyboru danej platformy i przedstawi w ofercie uzasadnienie tego wyboru.

W odpowiedzi ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić kwotę brutto całości zamówienia.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Sonja Strycharska, Koordynator ds. edukacji, adres e-mailowy: sstrycharska@pfron.org.pl , tel. (22) 50 55530.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę (1 egz.) wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) iadresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

z dopiskiem :

„Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wdrożenia i modyfikacji platformy LMS (Learning Management System) w oparciu o system open source ATutor, Moodle lub inny, zaproponowany przez Wykonawcę, w oparciu o standardy WCAG 2.0.” oraz ”Nie otwierać przed 30.11.2012 r., godz. 16:00”.

 

do dnia

30.11.2012 r.

do godz.

16:00

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. O wyborze firmy będzie decydować zarówno cena, jak i doświadczenie wykonawcy oraz spójność oferty z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Data publikacji: 2012-11-19
Wydział Realizacji Programów
Autor: Agnieszka Zaranek