informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

podczas naboru wniosków w konkursie grantowym dla samorządów, które wpłynęły na skrzynkę door@pfron.org.pl

Informacje o konkursie grantowym oraz ogłoszenie o konkursie w zakładce "Aktualności".

Termin składania wniosków

1. Do kiedy można składać wnioski w konkursie grantowym?

Nabór wniosków w konkursie grantowym pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” rozpoczął się z dniem 22 czerwca 2020 r. i potrwa do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Generatora Wniosków (http://door.pfron.org.pl).

2. Czy możliwe jest przedłużenie terminu składania wniosków w ramach konkursu? Czy PFRON planuje kolejne nabory wniosków?

Aktualnie PFRON nie planuje ani wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie grantu, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie, ani kolejnego ogłoszenia konkursu grantowego, służącego realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8, Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

3. Czy istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji projektu z początkiem nowego 2021 roku, od dnia 1 stycznia przez okres 12 miesięcy?

Realizacja projektu może rozpocząć się z dniem 1 stycznia 2021 r.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym

1. Czy miasto na prawach powiatu jest dopuszczone do udziału w naborze?

Miasto na prawach powiatu może być podmiotem wnioskującym o przyznanie grantu.

2. Czy związek powiatu i gmin będący związkiem powiatowo-gminnym, zgodnie z ustawą samorządową może być wnioskodawcą?

Związek powiatowo - gminny może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu grantowego w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON.

3. Czy wnioskodawcą może być stowarzyszenie gmin? Czy może ono pełnić rolę partnera, który przygotuje wniosek oraz będzie koordynował projekt?

Stowarzyszenia gmin i Stowarzyszenia powiatów ze względu na formę prawną nie mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie grantu. Jako organizacje pozarządowe mogą być partnerem w realizacji projektu grantowego.

Partner może uczestniczyć w przygotowaniach nad projektem, natomiast jego koordynacja (rozumiana również jako wdrożenie projektu) musi być w gestii Lidera. Między partnerami projektu nie mogą zachodzić przepływy finansowe (pkt 3.7 Regulaminu konkursu grantowego).

4. Czy wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Gminy?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o finansowanie projektu grantowego są gminy, powiaty, związki i porozumienia gmin oraz związki i porozumienia powiatów (kryterium dostępu w konkursie).

Usługa transportu door-to-door w ramach przyznanego grantu może być realizowana zarówno samodzielnie przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak i przez jednostkę organizacyjną, czy spółkę komunalną (jeden z trzech podstawowych modeli świadczenia usługi transportu door-to-door), natomiast jednostka organizacyjna JST nie może być podmiotem wnioskującym o przyznanie grantu. Niezależnie od podziału zadań i obowiązków, odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi zawsze jednostka samorządu terytorialnego będąca stroną umowy o przyznanie grantu.

Jednostka organizacyjna może uzyskać pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku takiego upoważnienia, wniosek musi zostać złożony przez podmiot wskazany w rozdz. 2.1 Regulaminu.

5. W mieście XYZ w 2018 i 2019 r. były świadczone usługi door-to-door przez organizację pozarządową z dofinasowaniem ze strony Miasta w wysokości 100 tys zł, czy ten fakt dyskwalifikuje nas jako potencjalnych beneficjentów?

Do udziału w konkursie grantowym uprawniony jest wnioskodawca, który nie realizował usług transportu door-to-door, zgodnie z przyjętą w Regulaminie konkursu definicją tych usług. Tym samym, jeżeli wnioskodawca realizował usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami, bez pomocy w dotarciu do i z pojazdu lub usługi adresowane wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami (a nie dla szerszej grupy – tj. do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności), spełnia kryterium dostępu i może aplikować w konkursie.

W Regulaminie konkursu wskazano, również definicję usług door-to-door. Door-to door to usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Zatem, jeśli zakres usług door-to-door świadczonych przez organizację pozarządową z dofinansowaniem ze strony miasta nie był zgodny z przyjętą w konkursie definicją, należy przyjąć, że w takim przypadku kryterium dostępu pn. "Na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 31.12.2018 r. wnioskodawca nie organizował, ani nie finansował indywidualnych usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności" zostaje spełnione i tym samym daje możliwość ubiegania się o przyznanie grantu.

6. Czy powiat może złożyć wniosek, jeżeli jako organ prowadzący dla Domów Pomocy Społecznej, ŚDS i Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego zakupił już w roku 2018 i latach poprzednich samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach programu Obszar D - Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych?

Tak, w opisanym przypadku powiat może złożyć wniosek, ponieważ adresatami obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III mogą być:

 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakup środków transportu dotyczy przede wszystkim dowozu uczestników do ww. placówek.

Zgodnie z założeniami projektu grantowego dla JST, realizowane działania nie mogą powielać zadań, które wprost wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i są finansowane ze środków PFRON lub innych środków publicznych.

Do świadczenia indywidualnej usługi door-to-door w ramach projektu można wykorzystać środki transportu zakupione w ramach ww. programu PFRON (w czasie, kiedy nie są wykorzystywane do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek), ale w sytuacji zakupienia w ramach projektu kolejnego środka transportu – nie może być on przeznaczony jedynie na świadczenie usług dowozu do tych placówek.

Użytkownicy/użytkowniczki usług transportowych door-to-door

1. Kim są użytkownicy/użytkowniczki projektu grantowego?

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego przez użytkowników/użytkowniczki należy rozumieć  osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia.

2. Czy uczestnikiem programu usługi door-to-door (osobą  z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności) może być osoba niepełnosprawna intelektualnie, ale sprawna ruchowo?

Definicja osoby z potrzebą wsparcia w zakresie  mobilności została określona w Regulaminie konkursu grantowego. Zgonie z nią jest to osoba, która ma trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszająca się na wózku inwalidzkim, o kulach, niewidoma, słabowidząca i inne). Będą to zatem zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Jeżeli osoby, które wskazano w pytaniu potrzebują wsparcia w zakresie mobilności - są adresatami wsparcia w ramach konkursu. 

3. Czy do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze społecznym – udział w Środowiskowym Domu Samopomocy - lub zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, czyli zajęcia w ŚDS np. z rehabilitantem i psychologiem?

Określenie usług aktywnej integracji zawarte jest zarówno w Regulaminie konkursu grantowego, jak i w zał. nr 4 Regulaminu konkursu - Wytycznych do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Jest ono spójne z definicją usług aktywnej integracji zawartą w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - aktualna wersja wytycznych znajduje się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Aktywizacja społeczno-zawodowa polega na rozwijaniu aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób. Aktywizacja ma przyczynić się m.in. do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.

Usługi aktywnej integracji definiują cel realizacji usług transportu door-to-door.

Tak więc zarówno zakres adresatów usługi, jak i miejsc docelowych jest bardzo szeroki, ale musi być powiązany z definicjami i dokumentami, o których mowa powyżej.

Uruchomienie usługi w ramach obecnego konkursu grantowego nie może powielać zadań związanych z uczestnictwem osób z niepełnosprawnościami w placówkach, do których dowóz jest już finansowany ze środków publicznych.

4. W jaki sposób Realizator projektu będzie miał obowiązek dokumentować udział w projekcie i kwalifikowalność uczestników (użytkowników/użytkowniczek), ich dostępu do projektu w tym korzystanie z usług door-to-door przez osoby, które będą miały orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby o ograniczonej mobilności, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności np. starsze osoby schorowane, poruszające się o kulach itp. ?

Część V dokumentu: “Wytyczne do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności", stanowiącego zał. nr 4 do Regulaminu konkursu grantowego wskazuje, że w opracowanej przez wnioskodawcę koncepcji transportu powinna być zawarta m.in.: informacja określająca kryteria dostępu do usługi (w tym kręgu uprawnionych) oraz sposobu wykazywania i dokumentowania przez użytkowników uprawnienia do skorzystania z usługi oraz zakres i sposób gromadzenia niezbędnych danych użytkowników usług.

Wnioskodawca w koncepcji transportu powinien przedstawić szacunkowe dane dotyczące potencjalnych użytkowników korzystających z usług, w podziale na następujące kategorie:

 • osoby z niepełnosprawnościami (o ile to możliwe w podziale na rodzaje niepełnosprawności - ruchowa, osoby z dysfunkcją słuchu, osoby z dysfunkcją wzroku),
 • osoby z trudnościami w poruszaniu nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,
 • inne kategorie osób (należy wskazać jakie)

Profil użytkowników usługi transportu door-to-door powinien uwzględniać również możliwość pojawienia się osób towarzyszących osobom uprawnionym (np. opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz wskazanie możliwości i skali korzystania z usług door-to-door przez osoby, którym towarzyszy pies asystujący lub pies przewodnik.

W ramach profilu użytkowników powinno się też znaleźć określenie, kto i w jakich okolicznościach nie będzie mógł korzystać z usług door-to-door, mimo że może deklarować potrzebę wsparcia w zakresie mobilności. Chodzi tu m.in. o przypadki powtarzających się nieuzasadnionych rezygnacji z zamawianych kursów, braki płatności za kursy w przypadku przyjęcia płatności po zakończeniu realizacji usługi, dostępności dla konkretnych użytkowników innych form transportu, niezasadne korzystanie ze specjalnego systemu transportu door-to-door w odniesieniu do posiadanych trudności w zakresie mobilności.

Kryteria dostępu do usługi, sposób wykazywania i dokumentowania przez użytkowników uprawnień do skorzystania z usługi oraz zakres i sposób gromadzenia niezbędnych danych użytkowników usług powinien zawierać również Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door. 

Ponadto w zał. nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego – Minimalnych wymogach w zakresie standardu usługi door-to-door - zawarte są m.in. informacje dotyczące zakresu i formy wymaganych dokumentów i danych użytkowników usług transportowych.

W związku z tym, że zakres podmiotowy odbiorców usług transportowych, czyli osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door należy wskazać konieczność złożenia oświadczenia o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi.

Wzór takiego oświadczenia (zawierający m.in. wskazanie kodu niepełnosprawności lub innych wskazań w zakresie ograniczenia mobilności) jest elementem Regulaminu. Przed pierwszym skorzystaniem z usługi door-to-door użytkownik lub osoba reprezentująca składa takie oświadczenie.

Regulamin powinien zawierać również wskazania dla kierowców lub osób z obsługi transportu odnośnie możliwość weryfikacji oświadczenia poprzez np. żądanie odpowiedniego dokumentu (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego) wskazującego na ograniczenia w mobilności i w razie uzasadnionych wątpliwości odmówić przejazdu. O konieczności spełniania kryterium dostępu oraz o ewentualnej odmowie transportu potencjalni odbiorcy usług muszą być informowani przy zamawianiu transportu.

Każdy z użytkowników musi zostać poinformowany o celu i zakresie gromadzonych danych osobowych oraz o administratorze tych danych – zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Zakres gromadzonych danych osobowych obejmuje co najmniej:

 • imię i nazwisko odbiorcy usługi,
 • wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usługi (np. niepełnosprawność lub inne),
 • wiek oraz płeć użytkownika/użytkowniczki,
 • cel podróży (tj. jedna z opcji określonych w Regulaminie) i przypisanie celu podróży do możliwych form aktywizacji społeczno-zawodowej/usług aktywnej integracji.

Partnerzy projektu

1. Czy w chwili składania wniosku musimy posiadać jednego z partnerów społecznych (umowę współpracy) i wskazać dokładnie we wniosku o jaką organizację chodzi, czy wystarczy zobowiązanie wnioskodawcy o planowanej współpracy, w przypadku otrzymania dotacji na realizację projektu grantowego?

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu grantowego (3.3 Projekty realizowane w partnerstwie) partnerstwo powinno być utworzone przed datą złożenia wniosku o przyznanie grantu. Realizacja projektu w partnerstwie stanowi jedno z kryteriów premiujących, ocenianych na etapie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie grantu.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do PFRON umowy o partnerstwie przed podpisaniem umowy o finansowanie projektu.

W związku z powyższym, na etapie składania wniosku wnioskodawca wykazuje stan faktyczny tj. utworzone partnerstwo, które w przypadku otrzymania grantu, będzie realizowało projekt w tymże partnerstwie. Pełną informacje o Partnerze podajemy już na początku wypełniania wniosku grantowego (wzór wniosku to zał. nr 1 do Regulaminu konkursu). Dodać należy także, iż zmiana partnera lub rezygnacja z udziału partnera w projekcie zatwierdzonym do finansowania wymaga wcześniejszego zgłoszenia wraz z uzasadnieniem oraz uzyskania pisemnej zgody PFRON pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane.

2. Jak należy rozumieć zobowiązanie do podjęcia współpracy z organizacją, opisane w punkcie 16.1.4 Regulaminu (kryteria premiujące)? W Regulaminie jest mowa, że w przypadku partnerstwa, do PFRON dostarczana jest umowa, ale brak wskazania co jest potwierdzeniem podjęcia współpracy i warunkiem uzyskania 2 punktów w tym kryterium.

Na etapie składania wniosku o przyznanie grantu, wnioskodawca składa oświadczenie w zakresie aktualnie trwającej współpracy lub w zakresie zobowiązania podjęcia współpracy z co najmniej jednym lokalnym partnerem społecznym w zakresie objętym projektem. Wszelkie informacje/oświadczenia należy ująć w formularzu wniosku, który wypełniany jest poprzez Generator Wniosków (System Obsługi Grantów). Na etapie składania wniosku, wnioskodawca nie ma możliwości dołączenia żadnych załączników do wniosku grantowego.

W przypadku partnerstwa, które powinno być utworzone przed datą złożenia wniosku o przyznanie grantu, umowę partnerstwa należy dostarczyć przed podpisaniem umowy o finansowanie projektu.

3. Elementem umowy partnerskiej jest uregulowanie wzajemnych przepływów finansowych w projekcie. Czy w kontekście zapisów punktu 3.7 Regulaminu konkursu grantowego, grant będzie oddzielnie przelewany na konto partnera i lidera?

Regulamin konkursu grantowego nie pozwala na przepływy finansowe pomiędzy partnerami projektu. W ramach projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw towarów i robót budowlanych lub realizacji zadań przez personel projektu.

Partnerstwo tworzą podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne w celu wspólnej realizacji projektu, na warunkach określonych w porozumieniu albo w umowie o partnerstwie.

Koszty kwalifikowalne projektu grantowego

1. Jakie kwoty dofinansowania przewiduje projekt oraz jaki jest przyjęty w warunkach grantu podział procentowy udziału dotacji względem środków własnych JST?

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 000 000 PLN w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz 2 000 000 PLN w przypadku wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wkład własny JST nie jest wymagany. W ramach projektu koszty merytoryczne realizacji poszczególnych zadań finansowane są w 100%.

2. Czy kosztem kwalifikowalnym są wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu, księgowej i koordynatora?

Regulamin konkursu grantowego dla JST wskazuje, iż koszty personelu merytorycznego związanego z realizacją usług transportu door-to-door stanowią koszty kwalifikowalne projektu grantowego (pkt. 9.6 Regulaminu konkursu) np. kierowca pojazdu, osoba przyjmująca zgłoszenia od użytkowników usługi door-to-door. Nie można natomiast kwalifikować personelu obsługowego, który rozliczany byłby w ramach kosztów pośrednich np. księgowej czy koordynatora projektu oraz kosztów związanych z promocją projektu.

3. Czy limit 40 % kosztów kwalifikowalnych dotyczy łącznie cross-financingu  i środków trwałych?

Limit 40 % kosztów kwalifikowalnych dotyczy łącznie cross-financingu i środków trwałych. Do wydatków objętych cross-financingiem i wydatków na środki trwałe należy stosować postanowienia ustawy dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 251,z późn.zm.) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…).

4. Czy koszt wynagrodzenia zatrudnionej osoby (bądź przyznanie dodatku specjalnego już zatrudnionemu pracownikowi), która będzie pełniła rolę „dyspozytora” (przyjmowanie zgłoszeń, organizacja pracy kierowcy, ustalanie tras) – będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu grantowego wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, jeżeli spełniają następujące warunki: są niezbędne dla realizacji projektu grantowego, są racjonalne i efektywne, zostały poniesione w okresie realizacji projektu, są prawidłowo udokumentowane, zostały przewidziane w budżecie projektu oraz są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

5. Czy kosztem kwalifikowalnym będą: wyposażenie stanowiska pracy dla koordynatora transportu indywidualnego (np. meble, krzesło, komputer, telefon), zakłada się, że na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba niepełnosprawna, zakup schodołazu do transportu osoby niepełnosprawnej lub starszej w zależności od potrzeby lub sytuacji?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - sekcja 6.15.1, pkt 6 - koszty wyposażenia stanowiska pracy są kwalifikowalne (z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1), gdy wymiar czasu pracy personelu projektu wynosi co najmniej ½ etatu. Należy jednak pamiętać o tym, że wydatki w ramach projektu nie mogą powielać wydatków w ramach środków pozyskanych z innych źródeł publicznych – np. ze środków PFRON - w ramach art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn.zm.).  

W sytuacji gdy schodołaz będzie służył zwiezieniu osoby po schodach celem realizacji usługi transportowej - zakup jest kwalifikowalny. Należy jednak wziąć pod uwagę, fakt że obsługa schodołazu nie jest rzeczą prostą i bezpieczną zarówno dla osoby obsługującej jak i użytkownika usług transportowych - wymaga opanowania techniki użytkowania tego urządzenia.

6. Czy przygotowanie projektu można zlecić firmie zewnętrznej zajmującej się sporządzaniem takich projektów i czy będzie to koszt kwalifikowalny?

Koszt przygotowania wniosku (projektu) nie jest kosztem kwalifikowanym.

7. Czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu windy do siedziby jednostki samorządu terytorialnego tj. Urzędu Gminy?

Koszt zakupu windy do siedziby JST nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (obok usług indywidualnego transportu door-to-door)  poprawy dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zgodnie z przyjętą w Regulaminie konkursu grantowego dla JST definicją przez Wielorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek mieszkalny zawierający 2 lub więcej mieszkań, przy czym budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej są budynkami jednorodzinnymi (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Dla celów Projektu PFRON poprawa dostępności dotyczy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a nie instytucji.

Koncepcja transportu usług door-to-door

1. Czy wniosek spełni kryteria naboru biorąc pod uwagę, iż dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym nie uwzględniają rozwoju transportu  dla osób o szczególnych potrzebach, (ale przewidują aktywizację społeczno-zawodową w różnych formach różnych grup) zaś data końcowa ich obowiązywania upływa w 2020 roku.

Brak dokumentów strategicznych w danej jednostce samorządu terytorialnego uwzględniających rozwój transportu dla osób o szczególnych potrzebach nie dyskwalifikuje JST z ubiegania się o środki finansowe na realizację projektu grantowego. Wynika to z zapisów "Wytycznych do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności"  - załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu grantowego - wg których JST przygotowując kompleksową koncepcję transportu zobowiązany jest do dokonania oceny niezaspokojonych potrzeb transportowych osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Przygotowując Koncepcję transportu należy kierować się definicją osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, wskazaną w ww. Wytycznych. Są to osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i in.). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

2. Czy usługa door to door dla mieszkańców z niepełnosprawnościami ma być całkowicie bezpłatna w okresie realizacji projektu i również w okresie kolejnych 12 miesięcy trwałości projektu?

Kwestia uregulowania płatności/współpłatności za przewóz (również w sytuacji, kiedy z jednego przewozu korzysta w tym samy czasie i na podobnej trasie więcej niż jedna osoba) zależy od opracowanej przez daną jednostkę Koncepcji transportu i Regulaminu świadczenia usług door-to-door. Sposób pobierania opłat powinien być zgodny z wymogami prawa powszechnie obowiązującego i zostać opisany w Regulaminie.

W uregulowaniu ww. kwestii pomocne będą też informacje zawarte w opracowaniu Minimalne wymogi w zakresie standardu usługi door-to-door” (rozdz. X).

Jednym z elementów Koncepcji transportu  – zgodnie z rozdz. V dokumentu pt. Wytyczne do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności  -  jest bowiem możliwość wskazania formy współpłacenia za usługi, w tym sposób pobierania opłat i ich dokumentowania.

W Regulaminie konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego (pkt 9.3) zawarto zapis, iż: „W przypadku zaplanowania przez jednostkę samorządu terytorialnego pobierania opłat za usługi transportowe door-to-door, jednostka będzie rozliczała te środki jako dochód uzyskany w wyniku realizacji projektu. Dochód ten będzie podlegał zwrotowi na konto wskazane przez PFRON w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu grantowego. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy opłaty będą pobierane przez JST dopiero po zakończeniu realizacji projektu, w okresie jego trwałości (...) – wówczas nie podlegają one zwrotowi.”.

3. Czy dotychczasowy dowóz dzieci z niepełnosprawnościami zorganizowany przez Gminę np. do szkół wyklucza ją z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach projektu?

Wykonywanie zadań własnych gminy nie wyklucza jej z udziału w konkursie grantowym. Jednakże realizacja projektu grantowego nie może dotyczyć użytkowników/użytkowniczek poniżej 18 roku życia oraz nie może powielać zadań, co do których gmina ma obowiązek organizowania i finansowania - w ramach innych środków publicznych. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone zostały przez ustawę „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.zm.). 

4. Czy w ramach konkursu door to door, gmina mogłaby się ubiegać o zakup środka transportu do dowożenia seniorów z terenu gminy do Dziennego Domu Seniora?

Gmina może ubiegać się o dofinansowanie środka transportu, ale usługa nie może być ograniczona jedynie do przewozu seniorów na zajęcia Dziennego Klubu/Domu Seniora.

Pojęcie indywidualnego transportu, wg definicji świadczenia usług transportowych door-to-door obejmuje sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. Nie powinien być to jednak dojazd tylko dla wybranej grupy osób. Natomiast jeśli będzie potrzeba wyjazdu np. kilku osób z klubu seniora na zajęcia kulturalne, integracyjne - taka usługa jest dopuszczalna.

5. Czy w ramach ogłoszonego konkursu mieszczą się usługi transportowe polegające na codziennym dowozie uczestników warsztatów terapii zajęciowej z miejsca ich zamieszkania do placówki (WTZ) na zajęcia oraz do ZAZ? 

Zgodnie z założeniami projektu grantowego, realizowane działania nie mogą powielać zadań, które wprost wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i są finansowane z innych środków publicznych. 

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) mają możliwość organizowania dowozu uczestników na zajęcia. Dowóz finansowany jest ze środków PFRON, przeznaczanych na dofinansowanie działalności warsztatów.

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) mają możliwość organizowania dowozu do pracy niepełnosprawnych pracowników w ramach środków PFRON przeznaczanych na dofinansowanie funkcjonowania tych zakładów.

6. Czy koncepcja organizacji usług (21.2.4) oraz Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door (8.2) powinny zostać przyjęte aktem prawa miejscowego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grantowego dla JST aktem prawa miejscowego powinna być przyjęta zarówno Koncepcja organizacji usług jak i Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door.

W przypadku Regulaminu świadczenia usług door-to-door wskazują na to zapisy rozdz. 8.1 Regulaminu – wnioskodawca zobowiązany jest do przyjęcia w formie dokumentu prawa miejscowego i ogłoszenia publicznie ww. Regulaminu w terminie 30 dni kalendarzowych od opublikowania listy rankingowej projektów na stronie internetowej PFRON.

7. Jeśli gmina zakupi na potrzeby świadczenia usług door-to-door np. samochód do przewozu kilku/kilkunastu osób, to czy może taki środek transportu w okresie zachowania trwałości projektu, utrzymania jego realizacji przez okres min. 12 m-cy wykorzystywać na inne cele statutowe działania gminy np. przewozu dzieci na zajęcia, wycieczki w czasie kiedy nie jest wykorzystywany samochód na potrzeby świadczenia usług door-to-door?

W pkt 13.3 Regulaminu konkursu grantowego zawarta jest informacja określająca zasady wykorzystania środków trwałych zakupionych w ramach projektu grantowego: ,,(…) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach projektu są wykorzystywane po zakończeniu realizacji projektu na działalność statutową odbiorcy finansowania. W okresie trwałości jest to możliwe tylko w tym zakresie, w jakim nie utrudnia to realizacji działań zapewniających utrzymanie świadczenia usługi na niezmniejszonym poziomie”.

W pkt 4.1.5 ww. dokumentu wskazano, że w okresie trwałości zakres i poziom usług świadczonych nie może być mniejszy niż w okresie finansowania z PO WER. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się (tj. składa deklarację we wniosku o przyznanie grantu) do świadczenia usług przez okres co najmniej 12 miesięcy zakończeniu finansowania tych usług z PO WER.

8. Czy JST starając się o środki, w ramach konkursu może samodzielnie wozić osoby również spoza terenu własnej gminy?

Zgodnie z dokumentem Minimalne wymogi w zakresie standardu usługi door-to-door (stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego), do korzystania z usługi transportu door-to-door w ramach projektu grantowego uprawnieni są mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego lub Partnera (jeśli dotyczy).

9. Czy uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych określone w diagnozie lokalnej możliwy jest zakup tylko jednego samochodu  – busa bez specjalistycznego podjazdu dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnościami (gdy rodzaj wsparcia w zakresie mobilności uczestników nie wymaga przewozu specjalistycznym taborem – bez wózka inwalidzkiego), ale w zamian za to zostałby zakupiony większy samochód dla 19-20 osób?

Regulamin konkursu grantowego nie ogranicza liczby środków transportu - jednakże uzasadnienie do zakupu większej liczby powinno wynikać z diagnozy potrzeb i kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Przy czym należy tu pamiętać o zapisach regulaminu konkursu grantowego - pkt 13.2., w którym wskazano, iż ,,(…)  kwoty zaliczone do cross-financingu i środków trwałych mogą być planowane i wydatkowane przez wnioskodawców w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych projektu”. 

Zakup w ramach projektu grantowego środka transportu niedostosowanego do przewozu osób na wózkach oraz większego niż 9-o osobowy nie spełnia wymogów konkursu grantowego.  Wynika to z zapisów załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego - Minimalne wymogi w zakresie standardu usługi door-to-door, określającego kryteria jakie powinien spełniać środek transportu. Są nimi m.in: możliwość przewożenia maksymalnie 9 osób oraz  przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Dostosowania/usprawnienia architektoniczne

1.  Czy o grant może ubiegać się Gmina, która jest właścicielem mieszkania socjalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym? Otrzymany grant przeznaczony byłby na zbudowanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej mieszkającej w mieszkaniu socjalnym.

Zgodnie definicją wielorodzinnego budynku mieszkalnego (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu grantowego) jest to budynek mieszkalny zawierający 2 lub więcej mieszkań, przy czym budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej są budynkami jednorodzinnymi (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Jeżeli mieszkanie socjalne znajduje się w budynku gminy (komunalnym), a mieszkańcy tego budynku są potencjalnymi użytkownikami usług door-to-door - elementem wniosku może być poprawa dostępności części wspólnych tego budynku.

2. Czy można zgłosić wniosek tylko na poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych?

W ramach konkursu grantowego można złożyć projekt dotyczący jedynie usług transportowych door-to-door lub usług dotyczących transportu door-to-door wraz poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Nie można składać wniosków dotyczących wyłącznie usprawnień architektonicznych, projekty takie można składać w ramach Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III.

3. Czy powiat/gmina musi posiadać tytuł prawny do budynku lub gruntu, na którym znajduje się budynek?

Inwestorem w ramach środków pozyskanych w konkursie grantowym PFRON jest jednostka samorządu terytorialnego. Realizacja dostosowań dotyczy tych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których na podstawie aktów prawnych: np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej i innych, JST może być inwestorem. Budynki wielorodzinne będące przedmiotem wniosku powinny być zatem własnością gminy. Niemniej jednak jednostka samorządu terytorialnego powinna być w posiadaniu stosownej opinii prawnej rozstrzygającej czy może realizować prace dot. poprawy dostępności architektonicznej w nieruchomości czy gruntu, który do niej nie należy.

4. Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych  wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty tj.: zgłoszenie robót budowlanych, projekt, dokumentacja techniczna i inne?

Zgodnie z zał. nr 1 do Regulaminu konkursu grantowego Wzoru wniosku o przyznanie grantu, należy we wniosku opisać planowane do wprowadzenia usprawnienia lub likwidację barier architektonicznych. W uzasadnieniu wydatków należy wykazać szczegółowy wykaz robót budowlanych, urządzeń i sprzętu wraz z kalkulacją kosztów.

Przesyłanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji usprawnień w budynkach wielorodzinnych, nie jest konieczne na etapie składania wniosku grantowego.

Ponadto - proces inwestycyjny został opisany w zał. nr 6 do Regulaminu konkursu grantowego dla JST – „Minimalnych wymogach dotyczących standardu w zakresie dostosowań architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego”.

5. W przypadku dostosowania budynków dla osób starszych - czy jest wyszczególniony zakres prac? Czy może to być ten sam zakres prac jak w przypadku usprawnień  dla osób niepełnosprawnych?

Zakres usprawnień możliwych do wykonania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, został wskazany w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu grantowego - Minimalne wymogi dotyczące standardu w zakresie dostosowań architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Zakres prac może być różnorodny w zależności od zdiagnozowanych potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Może on obejmować wyłącznie montaż urządzenia ułatwiającego wejście np. domofon czy samozamykacz drzwi, nie wymagający projektu i pozwolenia na budowę lub szerszy zakres prac remontowych odnoszących się do dostosowania całego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością w ujęciu projektowania uniwersalnego. Opis przykładowych usprawnień wewnątrz budynku wielorodzinnego znajduje się w rozdz. 3, pkt 2 ww. załącznika. Zachęcamy również do zapoznania się z przykładową listą kontrolną dostępności budynku, opinaną również w ww. załączniku.

6. Czy w ramach konkursu grantowego, można wnioskować o likwidację części barier architektonicznych np. tylko podjazd do bloku? Czy muszą być spełnione wszystkie elementy dostępności (w tym również instalacji elektrycznej, klamek, drzwi itd.)?

Planowana przez wnioskodawcę poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych ma dotyczyć grupy szerszej niż osoby z niepełnosprawnościami. Powinna ona uwzględniać również osoby w podeszłym wieku lub wymagające wsparcia ze względu na stan zdrowia. W trakcie projektowania i wdrażania usprawnień niezbędne jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością ich użytkowania, przez osoby z ograniczoną mobilnością do wszystkich podstawowych funkcji obiektu, na równi ze wszystkimi, zgodnie z definicją projektowania uniwersalnego. Kluczowe powinny być rozwiązania, które umożliwiają samodzielne korzystanie z budynku przez osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Inne aktualności z tej kategorii