informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść programu

I. Nazwa programu

„Wsparcie inicjatyw”

II. Definicje pojęć
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu,
 2. grancie – należy przez to rozumieć dofinansowanie ustanowione dla ściśle określonego celu, które może być wykorzystane do dostarczenia pomocy finansowej dla organizatora przedsięwzięcia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 programu,
 3. module – należy przez to rozumieć odrębne działanie w ramach programu o wyspecyfikowanej grupie adresatów,
 4. ogólnopolskiej imprezie sportowej lub kulturalnej - należy przez to rozumieć ogólnopolską imprezę sportową lub kulturalną organizowaną dla osób niepełnosprawnych, której efekty upowszechniane są przez ogólnopolskie media (telewizję, radio lub prasę),
 5. nowoczesne technologie - należy przez to rozumieć zaawansowane rozwiązania techniczne, programistyczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce,
 6. organizatorze przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć podmiot organizujący przedsięwzięcie ponadnarodowe, które uzyskało akceptację właściwego, naczelnego lub centralnego organu administracji państwowej,
 7. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym,
 8. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 9. programie – należy przez to rozumieć program pn. „Wsparcie inicjatyw”.

III. Podstawa prawna programu

Art. 47 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.).

IV. Cele programu

 1. Celem strategicznym programu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.
 2. Celami operacyjnymi programu są:
  1. promowanie kompetentnej kadry współpracującej z osobami niepełnosprawnymi,
  2. promocja dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych,
  3. kreowanie wspólnej, europejskiej polityki promującej inkluzję społeczną osób niepełnosprawnych,
  4. upowszechnianie i rozwijanie dobrych praktyk w zakresie problematyki niepełnosprawności,
  5. zwiększanie zainteresowania środowiska badawczo-rozwojowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie nowych technologii wspomagających osoby niepełnosprawne.

V. Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są:

 1. w module A – OTWARTE DRZWI – absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie; studenckie koła naukowe, których zainteresowaniem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności,
 2. w module B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,
 3. w module D – OLIMPIJCZYK – medaliści Igrzysk Paraolimpijskich.
 4. w module E – FINALISTA – osoby niepełnosprawne – finaliści ogólnopolskich imprez sportowych lub kulturalnych,
 5. w module F – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – pracownicy naukowi uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorcy, niezależni twórcy nowych technologii, które wspierają osoby niepełnosprawne.

VI. Forma realizacji programu

Program realizowany jest poprzez:

 1. moduł A – OTWARTE DRZWI – przyznawanie nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym oraz przyznawanie nagród dla studenckich kół naukowych za realizowane projekty w obszarze zjawiska niepełnosprawności,
 2. moduł B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – przyznawanie nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,
 3. moduł C – WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE – udzielanie grantów ze środków PFRON na przedsięwzięcia promocyjne, konferencje, seminaria w zakresie problematyki niepełnosprawności, o charakterze ponadnarodowym, w których partycypuje Rzeczypospolita Polska,
 4. moduł D – OLIMPIJCZYK – przyznawanie nagród dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich,
 5. moduł E – FINALISTA – przyznawanie nagród dla osób niepełnosprawnych – finalistów ogólnopolskich imprez sportowych lub kulturalnych,
 6. moduł F – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – przyznawanie nagród dla laureatów konkursu na najlepsze projekty dotyczące nowych technologii, które wspierają osoby niepełnosprawne.

VII. Realizatorzy programu

 1. Zarząd PFRON:
  1. zatwierdzanie procedur realizacji programu,
  2. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu,
  3. podejmowanie decyzji finansowych w ramach programu.
 2. Biuro PFRON – koordynacja i realizacja programu, w tym:
  1. nadzór nad realizacją konkursów w modułach A-B,
  2. opiniowanie złożonych wniosków o przyznanie nagród w ramach modułu D-F,
  3. opracowywanie wystąpień na posiedzenie Zarządu w ramach modułu D-F,
  4. monitorowanie programu,
  5. okresowa i końcowa ewaluacja programu.
 3. Właściwe, naczelne lub centralne organy administracji państwowej.
 4. Organizatorzy przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, seminariów w zakresie problematyki niepełnosprawności, o charakterze ponadnarodowym, w których partycypuje Rzeczypospolita Polska.

VIII. Wysokość środków finansowych na realizację programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. W ramach środków przeznaczonych na realizację programu możliwe jest sfinansowanie wydatków na promocję programu oraz wydatków na przeprowadzenie ewaluacji programu.
 4. Na realizację przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3 przeznacza się rocznie nie więcej niż 1% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku. Środki te pozostają w dyspozycji Zarządu PFRON.

IX. Zasięg programu

 1. Program realizowany jest na obszarze całego kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Przedsięwzięcia objęte grantami w ramach modułu C mogą być realizowane na terenie Państw – członków Unii Europejskiej.

X. Czas trwania programu

 1. Program będzie realizowany na terenie całego kraju od dnia zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON.
 2. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

XI. Tryb postępowania

 1. Sposób organizacji konkursów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1-2 programu i zasady przyznawania nagród w ramach modułu D-F programu oraz system monitorowania i zasady ewaluacji programu, zawarte są w procedurach realizacji programu.
 2. Decyzję w sprawie udzielenia grantu w module C programu podejmuje Zarząd PFRON na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy PFRON a właściwym naczelnym lub centralnym organem administracji państwowej.
 3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności:
  1. strony i cel porozumienia,
  2. organizatora przedsięwzięcia ponadnarodowego,
  3. skrócony opis przedsięwzięcia objętego grantem wraz z przewidywanym budżetem i harmonogramem realizacji,
  4. wysokość oraz warunki i sposób przekazania grantu,
  5. przypadki, w których porozumienie ulega rozwiązaniu,
  6. okres obowiązywania i zasady rozliczenia porozumienia.
 4. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
 5. PFRON zapewni ogólnodostępność procedur realizacji programu.