informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Projekty

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

Logotypy, Fundusze europejskie oraz Unia Europejska

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych — (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro)

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego:http://bip.pfron.org.pl/ oraz w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 2. Zakres świadczonych usług doradczych będzie obejmował:
  1. udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, w szczególności w zakresie konstrukcji umów oraz opisu zamówień;
  2. udział w pracach związanych z projektowaniem Systemu (wsparcie zarządzania wytwarzaniem oprogramowania);
  3. udział w odbiorach i testach przedmiotów zamówień (w szczególności poszczególnych wersji wdrożeniowych Systemu);
  4. udział w monitorowaniu zgodności postępu rzeczowego i harmonogramu realizacji projektu,
  5. udział w analizie wytycznych Komitetu Sterującego;
  6. udział w dialogu technicznych;
  7. udzielanie porad/opinii na temat bieżących zagadnień pojawiających się w trakcie realizacji projektu.
 3. W ramach realizacji projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” zaplanowane zostało udzielenie następujących zamówień:
  1. wykonanie i uruchomienie System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON,
  2. wyposażenie i uruchomienie infolinii dla użytkowników Systemu,
  3. przygotowanie i uruchomienie platformy e-learningowej dla użytkowników systemu;
  4. przygotowanie cyklu szkoleń dla użytkowników systemu;
  5. hosting Systemu.
 4. Termin udzielania zamówień wskazanych w ust. 3 określa harmonogram projektu, zgodny z Załącznikiem nr 6 do Zapytania Ofertowego.
 5. Usługi doradcze świadczone będą przez Oferenta w łącznym wymiarze co najmniej 990 godzin, wterminie realizacji zamówienia, średnio 30 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby godzin usług doradczych w miesiącach oznaczonych jako kamienie milowe w harmonogramie projektu, zgodnym z Załącznikiem nr 6 do Zapytania Ofertowego .
 6. Usługi doradcze świadczone będą:
  1. bezpośrednio, w siedzibie Zamawiającego lub na terenie m.st. Warszawy;
  2. za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (telefon, email, fax).
 7. Podstawowe informacje o projekcie znajdują się we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 8. Dokumentacja konkursu znajduje się na stronie: cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/

 

Inne istotne postanowienia

 1. Wypłata wynagrodzenia w ramach zamówienia nastąpi:
  1. w przypadku usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, po podpisaniu umów z wykonawcami poszczególnych zamówień;
  2. w przypadku usług związanych z projektowaniem Systemu, po zaakceptowaniu modelu systemu;
  3. w przypadku usług związanych z odbiorami i testami przedmiotów zamówień, po zakończeniu testów wersji alfa, beta, akceptacji wersji produkcyjnej systemu oraz odbiorem dokumentacji powykonawczej;
  4. w przypadku pozostałych usług doradczych, raz na kwartał.
 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia/części zamówienia, w którym wskazana zostanie liczba roboczogodzin pracy zespołu Ekspertów/Analityków.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia na Oferenta kar umownych:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia z powodu okoliczności leżących po stronie Oferenta, Zamawiający może naliczyć Oferentowi karę w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto należnego Oferentowi z tytułu realizacji Umowy,
  2. w przypadku niedotrzymanie przez Oferenta terminu wyznaczonego na realizację przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym terminem, w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) ustalonego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia netto za realizację całości zamówienia.
 4. Kary umowne będą płatne przez Oferenta w terminie 5 dni, licząc od dnia dostarczenia Oferentowi wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. W przypadku niedokonania zapłaty kary umownej we wskazanym terminie może być ona również wyegzekwowana poprzez potrącanie z odsetkami ustawowymi z wynagrodzenia należnego Oferentowi, na co Oferent wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
 5. Obowiązek zapłaty przez Oferenta kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

 

III. Termin realizacji zamówienia.

33 miesiące od dnia zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2019 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 2. Oferent ubiegający się o powyższe zamówienie musi spełniać niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
  1. W zakresie wiedzy i doświadczenia :

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej:

 1. jedną usługę doradczą obejmującą wsparcie w zakresie organizacji i zarządzania projektem, przy czym:
 • usługa ta trwała co najmniej 1 rok,
 • wartość usługi wynosiła co najmniej 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 • jednym z zadań projektu była zaprojektowanie i/lub budowa systemu informatycznego o wartości co najmniej 12000000,00 zł brutto (słownie: dwanaście milionów);
 1. dwie usługi polegającą na doradztwie przy przygotowywaniu i/lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i/lub budowę systemu informatycznego, przy czym:
 • każde z tych postępowań zostało zakończone zawarciem umowy,
 • wartość każdej z tych umów w zakresie zaprojektowanie i/lub budowy systemu informatycznego wynosiła co najmniej 2 400 000 zł brutto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych);
 1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Zespołem Ekspertów, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

 1. Ekspert ds. zarządzania projektami informatycznymi – minimum 1 osoba, która:
 • posiada znajomość metodyki zarządzania projektami, potwierdzoną certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub równoważnym wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od Oferenta w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów,
 • posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej jednego Planu Zarządzania Projektem oraz Analizy Ryzyka,
 • w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 6miesięcy kierował zespołem, który świadczył co najmniej 2 usługi doradcze, przy czym przedmiotem każdej z tych umów było wsparcie merytoryczne przy zaprojektowaniu i/lub budowie systemu informatycznego owartości co najmniej 5000000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych).
 1. Eksperta ds. architektury systemów informatycznych – minimum 1 osoba, która:
 • w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej 3 projektach informatycznych o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 10000000,00 zł brutto słownie: dziesięć milionów złotych),
 • posiada certyfikat TOGAF 8 bądź 9 lub certyfikat równoważny;
 1. Analityk biznesowy – minimum 1 osoba, która:
 • posiada znajomość notacji UML, potwierdzoną certyfikatem OMG Certified UML Professional 2 (OCUP-2 ) Foundation level lub certyfikatem równoważnym,
 • w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 6 miesięcy stosował notacje UML przy świadczeniu co najmniej 2 usług doradczych, przy czym przedmiotem każdej z tych umów było wsparcie merytoryczne przy zaprojektowaniu i/lub budowie systemu informatycznego o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych).
 1. Ekspert ds. zarządzania usługami informatycznymi – minimum 1 osoba, która:
 • posiada znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL lub równoważnej,
 • w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 6miesięcy stosował biblioteki dobrych praktyk przy świadczeniu co najmniej 2 usług doradczych, przy czym przedmiotem każdej z tych umów było wsparcie merytoryczne przy zaprojektowaniu i/lub budowie systemu informatycznego o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych).

UWAGA:

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy Oferent wykaże spełnienie wszystkich powyższych wymagań.

 1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana wg formuły “spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnia ww. warunki.
 2. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.

 

V. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.

 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 rozdziału IV SIWZ, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:
  1. Wykaz wykonanych usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;
  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kompetencji i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Oferenta z przedmiotowego postępowania, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony w kraju, w którym oferent ma swoją siedzibę. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunków, o których mowa w pkt 2 rozdziału IV powyżej lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia zostanie wykluczony z postępowania.
 2. Oferta Oferenta wykluczonego podlega odrzuceniu.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów załączonych do oferty.

 1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta ma zawierać wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 2. Ofertę można złożyć w formie papierowej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 3. Oferenci zobowiązani są złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
 5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta muszą być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez pełnomocnika Oferenta.
 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
 7. W przypadku dołączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku niż język polski, Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 8. Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Oferent w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
 11. W przypadku przesłania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera bądź złożenia osobistego, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta znalazła się w Kancelarii PFRON (pokój nr 2 parter) al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 12. Ofertę wraz załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w rozdziale V powyżej, należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I Zapytania ofertowego oraz opisane:

 

„Zapytanie ofertowe prowadzone przez Wydział Realizacji Programów na świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. „ System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON", przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (nie otwierać przed dniem 16 maja 2016 r., godz. 15:00)”

 

 1. Oferent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania lub oznaczenia lub zamknięcia koperty.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
  1. Oferent może wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Zmiany do oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzeć dopiskiem „ZMIANA”, kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opisać napisem „zmiana nr …”. Zmiana do oferty powinna jednoznacznie wskazywać, które postanowienia umowy są zmieniane.
  2. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Oferenta. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. Zamawiający zwróci Oferentowi jego ofertę, bezpośrednio do rąk upoważnionej przez Oferenta – za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą na adres wskazany w piśmie.

UWAGA: Do składania oświadczenia (ZMIANA lub WYCOFANIE oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Oferenta.

 1. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Oferentowi. Oferty, których treść Oferent zmieni po upływie terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczna każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.
 2. W przypadku niepotwierdzenia przez Oferenta faktu otrzymania przekazanego przez Zamawiającego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji, o których mowa w pkt 1 Zamawiający uzna, że dotarły one do Oferenta w dniu i godzinie jego nadania i były czytelne.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Oferenta informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Oferenta w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu lub faksu.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami oraz numer faksu Zamawiającego:
  1. w zakresie przebiegu postępowania jest Monika Bartold, numer telefonu: (+48) 22 50 55 256;
  2. numer faksu: (+48) 22 50 55 275;
  3. e-mail: mbartold@pfron.org.pl.
 5. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający na swojej stronie internetowej http://www.pfron.org.pl opublikował zapytanie ofertowe. Na tej samej stronie Zamawiający będzie publikował zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zapytania o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, zawiadomienie o modyfikacji treści Zapytania Ofertowego, zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Kancelaria – parter (pokój nr 2)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 15:00.

IX. Termin związania ofertą.

Oferent jest związany ofertą do dnia 30 czerwca 2016 r.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Oferta musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena brutto za jedną Roboczogodzinę pracy eksperta/analityka będzie stanowić podstawę rozliczenia wszystkich usług doradczych. Wysokość zaoferowanej stawki Roboczogodziny pracy eksperta/analityka będzie stała przez cały okres realizacji umowy.
 3. Za jedną Roboczogodzinę Zamawiający uznaje jednostkę miary pracochłonności wyrażającą normę ilościową pracy wykonanej przez jednego eksperta/analityka w czasie jednej godziny zegarowej.
 4. Cena brutto jednej Roboczogodziny usługi doradczej podana w ofercie ma uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności podatek VAT, koszty dojazdu, zakwaterowania doradców/ekspertów itp.
 5. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie przewiduje stosowania walut obcych w rozliczeniu.
 6. Cena oferty musi być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
 7. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy wynagrodzenie Oferenta:
  1. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
  2. podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
  3. podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego cena za jedną Roboczogodzinę musi zawierać wszystkie powyższe składniki tj. należne zaliczki na podatek dochodowy oraz wszelkie składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.
 8. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości przewidzianej ustawowo (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena brutto ma zawierać wszelkie obciążenia podatkowe i składkowe zarówno te występujące po stronie Oferenta jak i Zamawiającego), które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić zgodnie z pkt 4 powyżej, koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania ekspertów.
 9. Rozliczenia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
  1. Kryterium - cena jednej Roboczogodziny pracy eksperta/analityka „R” – waga 80% (80% = 80 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w kryterium (80 pkt) otrzyma oferta Oferenta, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez Oferenta wFormularzu Ofertowym ( Załącznik nr1 do Zapytania Ofertowego), natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

 

Wzór matematyczny: R równe ilorazowi C index n i C index o pomnożone przez 80 pkt.

gdzie:

C n - cena Roboczogodziny brutto oferty najtańszej

C o - cena Roboczogodziny brutto oferty ocenianej

 

 

Oferent, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 punktów.

 1. Kryterium – doświadczenie Oferenta „D” – waga 20% (20% = 20 pkt).

Zamawiający przyzna po 1 pkt za każdą dodatkową należycie wykonaną:

 1. usługę doradczą w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – obejmującą wsparcie w zakresie organizacji i zarządzania projektem, przy czym:
 • usługa ta trwała co najmniej 1 rok,
 • wartość usługi wynosiła co najmniej 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 • jednym z zadań projektu była zaprojektowanie i/lub budowa systemu informatycznego o wartości co najmniej 12000000,00 zł brutto (słownie: dwanaście milionów złotych).

 

W tym podkryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

 

 1. usługę polegającą na doradztwie przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i/lub budowę systemu informatycznego, przy czym:
 • każde z tych postępowań zostało zakończone zawarciem umowy,
 • wartość każdej z tych umów w zakresie zaprojektowanie i/lub budowy systemu informatycznego wynosiła co najmniej 2 400 000 zł brutto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych);

 

W tym podkryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

 

Zamawiający w powyższym kryterium nie będzie przyznawał punktów za usługi wskazane Wykazie Usług (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 2.1. powyżej .

 1. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

LP = R + D

gdzie LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę

 

 1. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

XII. Udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią Zapytania Ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.
 2. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
 4. Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 rozdziału IV oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  1. Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
  2. treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
  3. Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Oferenta wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub Oferent nie zgodził się na poprawienie omyłek w treści oferty.
 6. W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Oferenta, którego ofertę odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie numer faksu lub adres mail. Odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie faksów lub podanie niewłaściwego adresu mail ponosi Oferent.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. Ponadto, powyższe zawiadomienie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

 

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.
 5. Zamówienie będzie finansowane w ramach projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”, którego źródło finansowania stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 84,62% oraz środki krajowe z budżetu państwa wwysokości 15,38%.