informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy Państwowe Powiatowe Inspektoraty Sanitarne mogą aplikować i otrzymać dofinansowanie na prace związane z zapewnieniem dostępności architektonicznej swoich siedzib w ramach programu „Dostępny Samorząd-granty”?

W projekcie „Dostępny samorząd – granty” wnioskodawcami będą mogły być jednostki samorządu terytorialnego, które zamierzają poprawić dostępność usług w swoich jednostkach organizacyjnych. Niestety Państwowe Powiatowe Inspektoraty Sanitarne nie należą do takich jednostek i nie będą mogły wziąć udziału w tym projekcie.

 1. Czy wnioskodawcą ma być JST czy może być jednostka budżetowa?

Wnioskodawcą może być wyłącznie JST.

 1. Czy zadania związane z poprawą dostępności mogą być realizowane na rzecz jednostek organizacyjnych JST?

Tak, ale tylko tych nieposiadających osobowości prawnej. Wnioskiem można objąć działania dla kilku takich jednostek.

 1. W jakiej formie będzie prowadzony nabór wniosków?

Nabór prowadzony będzie w formie elektronicznej, poprzez specjalnie do tego stworzony generator wniosków. Link do generatora wniosków zostanie podany w ogłoszeniu o naborze.

 1. Ile maksymalnie wniosków może złożyć JST?

JST może złożyć tylko jeden wniosek.

 1. Jaki jest minimalny i maksymalny okres trwania przedsięwzięcia?

Nie jest określony minimalny okres trwania przedsięwzięcia grantowego, jednakże JST musi uwzględnić realny czas potrzebny na jego realizację. Przedsięwzięcie grantowe może się rozpocząć nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r., natomiast okres jego trwania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

 1. Jakie są źródła finansowania grantu?

Grant jest finansowany ze środków UE i dotacji celowej i będzie wypłacany z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne

 1. Jaka jest forma finansowania? (zaliczka, refundacja)

Pierwsza transza - zaliczka w wysokości 90% oraz druga transza – rozliczenie końcowe (refundacja) na podstawie poniesionych wydatków.

 1. Na zakup środków trwałych można przeznaczyć maksymalnie 69% wartości grantu. Na jaki rodzaj działań/wydatków można przeznaczyć pozostałe 31%?

Pozostałe wydatki mogą dotyczyć usług doradczych oraz wydatków bieżących.

 1. Gmina planuje złożyć wniosek w ramach zaplanowanego naboru. Proszę o informację czy będzie można wnioskować na zadania w formule zaprojektuj – wybuduj ?

Tak, ta formuła jest jak najbardziej dopuszczalna, natomiast w przypadku gdy podczas  składania wniosku Gmina nie będzie posiadała niezbędnych zezwoleń (np. pozwolenia na budowę), nie otrzyma dodatkowych punktów w trakcie oceny.

 1. Proszę o wyjaśnienie na jakim etapie zaplanowanego przedsięwzięcia ma być świadczona usługa doradztwa - przed złożeniem wniosku czy w trakcie jego realizacji? W jaki sposób będzie rozliczana usługa - na podstawie faktur, opinii, protokołu z wizji?

Usługa doradcza dotycząca dostępności może być zrealizowana przed złożeniem wniosku lub po jego złożeniu. Usługa rozliczana jest na podstawie dokumentu księgowego – faktury lub rachunku oraz dowodów płatności. Proszę pamiętać, że aby wydatek był możliwy do sfinansowania, musi mieścić się w okresie realizacji przedsięwzięcia grantowego, nie dłuższym niż 12 miesięcy.

 1. Czy jednostka samorządu terytorialnego korzystająca ze wsparcia doradczego w ramach projektów wyłonionych w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 pn. „Konkurs dostępny samorząd” lub projektu pozakonkursowego MSWiA nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/19 pn. „Samorząd bez barier” może wykazać taką usługę jako zrealizowaną lub realizowaną w w/w projektach, bez konieczności umieszczania jej w budżecie przedsięwzięcia grantowego i korzystania z doradztwa w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”?

W przypadku skorzystania z usług doradczych w ramach w/w projektów, warunek skorzystania z usługi doradczej w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” zostanie spełniony, o ile JST skorzystała/skorzysta z usługi doradczej w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego. W takim przypadku w budżecie przedsięwzięcia grantowego należy wskazać wydatek z kwotą 0 zł oraz podać stosowne uzasadnienie. W przypadku gdy wsparcie doradcze zostało udzielone przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia lub po jego zakończeniu, warunek nie zostanie spełniony. Zrealizowanie usługi doradczej w ramach w/w projektów nie zamyka oczywiście drogi do wnioskowania o grant na podobne rodzajowo usługi w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

 1. Czy samo złożenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu OWDA będzie uznane w projekcie „Dostępny samorząd – granty” jako wystarczające do uznania, iż usługa doradcza będzie świadczona w ramach OWDA? Czy jeśli PP złożą dokumenty rekrutacyjne do OWDA w kolejnych naborach (np. w trzecim 7-18.03.2022 r. lub czwartym), to mają szanse na wsparcie w projekcie „Dostępny samorząd – granty”?

Wnioskodawcy ubiegający się o grant w projekcie „Dostępny samorząd – granty” są zobowiązani do wskazania we wniosku, z jakiego wsparcia doradczego zamierzają skorzystać na etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego. Gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie posiada informacji o zakwalifikowaniu się do projektu OWDA, może podać informację, iż ubiega się o wsparcie doradcze z tego projektu lub, aby zapewnić sobie możliwość sfinansowania usług doradczych w przypadku niezakwalifikowania projektu do OWDA - zaplanować wydatek związany z usługą doradczą. Zmiana wniosku w zakresie usługi doradczej będzie możliwa na etapie realizacji umowy o powierzenie grantu. Zwracamy uwagę na możliwe ryzyko braku finansowania usługi doradczej w ramach OWDA i konieczność zapewnienia finansowania usługi doradczej z własnych środków (w przypadku nieuwzględnienia żadnego wydatku na usługę doradczą w budżecie projektu „Dostępny samorząd – granty”

 1. Czy dopiero zakwalifikowanie się do projektu OWDA i podpisanie Indywidualnego Planu Dostępności Architektonicznej będzie uznawane w projekcie „Dostępny samorząd – granty” jako wystarczające do złożenia wniosku lub rozliczenia umowy?

Do złożenia wniosku odpowiedź j.w.

W przypadku rozliczenia umowy, podpisanie i zrealizowanie Indywidualnego Planu Dostępności Architektonicznej będzie niezbędne do uznania spełniania warunku skorzystania z usługi OWDA.

 1. Jak powinno się traktować w projekcie „Dostępny samorząd – granty” zobowiązanie do wykonania audytu?

W projekcie „Dostępny samorząd – granty” nie ma obowiązku wykonania audytu. Jednym z warunków koniecznych do złożenia wniosku jest skorzystanie z usługi doradczej.

 1. Czy podmioty zgłaszające się do projektu „Dostępny samorząd – granty” mogą / powinny zadeklarować usługę doradczą z podaniem kwoty, a następnie, w sytuacji otrzymania wsparcia w OWDA, tę kwotę wyzerować?

Wnioskodawcy ubiegający się o grant w projekcie „Dostępny samorząd – granty” w przypadku skorzystania ze wsparcia doradczego w ramach OWDA w budżecie projektu wykazują usługę doradczą z kwotą 0,00 zł. W przypadku gdy na dzień złożenia wniosku JST nie został jeszcze zakwalifikowany do projektu OWDA, we wniosku rekomendujemy zaplanowanie wydatku na usługę doradczą, która zostanie zakupiona u eksperta/podmiotu zewnętrznego. Po zakwalifikowaniu się do projektu OWDA oraz przyznaniu grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, będzie możliwość zwrócenia się z prośbą o zmiany we wniosku.

 1. Czy w związku z wykorzystaniem przez JST mikrograntu w projekcie pozakonkursowym MSWiA nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/19 pn. „Samorząd bez barier” lub projektów wyłonionych w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 pn. „Konkurs dostępny samorząd” JST może złożyć w konkursie Dostępny Samorząd wniosek o udzielenie grantu dla JST na:
 • inne dostosowania niż te wykonane już w w/w projektach (np. remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne pisane i piktograficzne, oznakowanie Braille`a, plany tyflograficzne),
 • na dostosowania podobnego rodzaju jak wykonane w w/w projektach (np. na kolejne pętle indukcyjne, ze względu na dużą ilość stanowisk obsługi klienta w różnych wydziałach)?

W przypadku korzystania ze wsparcia w ramach ww. konkursów szkoleniowo-doradczych, także w przypadku gdy JST otrzymała tzw. „mikro-grant” tj. ograniczone wsparcie przeznaczone na zakup sprzętu lub usług poprawiających dostępność urzędów JST, wykluczenie o którym mowa w pkt. 2.1 regulaminu naboru nie ma zastosowania. Powyższe stanowisko oznacza w szczególności, że JST które skorzystały z „mikro-grantu”:

 1. będą mogły bez żadnych przeszkód aplikować o grant,
 2. będą mogły obejmować wsparciem zarówno jednostki organizacyjne danego JST inne niż urząd tego JST (np. szkołę, bibliotekę, OPS itp.) jak i sam urząd,
 3. zakres wsparcia o jaki wnioskować będzie JST z grantu udzielonego przez PFRON będzie mógł obejmować także tożsame rodzajowo zakupy lub usługi które były realizowane w ramach „mikro-grantu” – jednak w zakresie innym niż zrealizowane wcześniej – tj. właściwym do zaspokojenia całościowych potrzeb zidentyfikowanych w danym urzędzie JST (np. zakup kolejnej stanowiskowej pętli indukcyjnej).

Dla potrzeb zapewnienia możliwości udzielenia grantu niezbędne jest, aby we wniosku o udzielenie grantu wskazany został przypadek wystąpienia sytuacji wskazanej w pkt. 3, co pozwoli na ocenę poprawności alokowanych środków (niewystępowania sytuacji podwójnego wsparcia tożsamych działań). Opis powinien wskazywać szczegółowy zakres wsparcia np. na zamiar zakupu i instalacji dodatkowej okienkowej pętli indukcyjnej, obok już posiadanej w urzędzie pętli sfinansowanej ze środków projektu szkoleniowo-doradczego MSWIA etc.