informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako Lider projektu pt.: „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.3, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organizacji pracodawców do uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

1. Informacje o projekcie

Celem głównym projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” jest wdrożenie modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych (SP) kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.
Projekt jest odpowiedzią na problem związany z brakiem w polskim systemie kształcenia, w tym podyplomowego, kierunku łączącego holistycznie kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją (rehabilitacja medyczna, zawodowa, społeczna, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u podopiecznego, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, terapia zajęciowa, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego, zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej). Istniejący obecnie system kształcenia specjalistycznego dostarcza specjalistów
w wyłącznie określonych dziedzinach, jakie potrzebne są w procesie rehabilitacji (m.in. lekarzy specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii, medycynie pracy).
Rolą specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją jest optymalne, indywidualne przeprowadzenie osoby przez proces rehabilitacji, przygotowujące ją do samodzielnego funkcjonowania zawodowego i społecznego. Polega to na wieloaspektowym oddziaływaniu – w oparciu o analizę, ocenę i rozwój jego indywidualnego potencjału, cech psychofizycznych i posiadanych kompetencji osobistych i zawodowych - poprzez stymulację motywacji, rehabilitację leczniczą, społeczną (w tym współpracę ze środowiskiem rodzinnym i zawodowym), uzupełnienie kwalifikacji.

2. Rola i skład Zespołu ekspertów

Zostanie powołany Zespół ekspertów (ZE) odpowiedzialnych za przygotowanie I wersji modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.
Zespół będzie złożony z 20 osób, w tym przedstawicieli PFRON, ZUS, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców.

Zespół zostanie podzielony na cztery podzespoły:

 1. ds. opracowania podstawy programowej.
 2. ds. metodycznych,
 3. ds. analizy potrzeb edukacyjno-kompetencyjnych grupy docelowej,
 4. ds. formalno-prawnych.

Każdy podzespół będzie miał Lidera wybranego spośród Partnerów projektu.

3. Planowany harmonogram prac Zespołu

 1. Spotkanie inicjujące, cel: podział zadań, stworzenie szczegółowego harmonogramu zadań, wypracowanie wstępnego zakresu modelu, podział na  podzespoły.
 2. 5-dniowa wizyta studyjna do DGUV w terminie 23-27.10.2017 - cel: zapoznanie się z rozwiązaniami Partnera niemieckiego w zakresie kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, wymiana doświadczeń.
 3. Opracowanie materiałów dot. szczegółowych założeń Modelu - 10.2017 - 01.2018.
  W trakcie opracowywania założeń:
  • drugie spotkanie zespołu ekspertów – listopad 2017 r.,  podsumowanie wizyty studyjnej, weryfikacja założeń z pierwszego spotkania
  • 2-dniowe seminarium dot. konsultacji założeń modelu z partnerami społeczno-gospodarczymi,
  • badanie potrzeb odbiorców usług specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją,
  • trzecie spotkanie zespołu – omówienie wyników badania potrzeb,
 4. Spotkanie zespołu (czwarte), cel: uzgodnienie wypracowanych przez podzespoły założeń do modelu 
 5. Przygotowanie końcowej wersji materiałów dotyczących I wersji modelu kształcenia – do 03.2018 r., w tym 2-dniowe seminarium konsultacyjne.

4. Zadania eksperta w ramach projektu

Ekspert będzie świadczył usługi eksperckie w ramach prac Zespołu ekspertów. Jego zadaniem będzie aktywny udział w pracach Zespołu, poprzez uczestnictwo w jednym z podzespołów.

Zadania eksperta będą obejmowały w szczególności:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach podzespołu oraz konsultacjach telefonicznych lub za pośrednictwem internetu,
 2. Udział w opracowaniu modelu kształcenia, w tym przygotowywanie opracowań pisemnych służących opracowaniu I wersji modelu kształcenia w zakresach i objętościach ustalonych z liderem podzespołu,
 3. Udział w seminariach konsultacyjnych.

Przewidywany maksymalny wymiar czasowy usług eksperta nie może przekroczyć średnio 26 godzin miesięcznie (odpowiednik 1/6 etatu) przez okres 6 miesięcy w okresie 10.2017 – 03.2018 oraz kosztu 1313,18 zł miesięcznie (koszt ten uwzględnia wszystkie czynniki wynagrodzenia takie jak podatek, składki ZUS po stronie pracodawcy i inne).

Ekspertowi, poza wynagrodzeniem, o którym mowa powyżej, przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i noclegów na terenie całego kraju, w związku z udziałem w spotkaniach zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r., w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. poz. 167).

Ekspert będzie zobowiązany do udziału w wizycie studyjnej w DGUV w Berlinie w dniach 23-27 października 2017 r. PFRON pokrywa koszty uczestnictwa w wizycie, to znaczy koszty przelotu na trasie Warszawa-Berlin, dojazdu do Warszawy i z Warszawy do miejsca zamieszkania, zakwaterowania i 3 posiłków dziennie w Berlinie oraz transportu pomiędzy lotniskiem, hotelem i siedzibą DGUV. Czas udziału w wizycie studyjnej nie wlicza się do wymiaru czasowego usług eksperta.

5. Wymagania dotyczące ekspertów

Osoby, które są zainteresowane udziałem w pracach zespołu powinny wykazać, iż:

 1. Posiadają co najmniej stopień magistra.
 2. Posiadają wiedzę w zakresie rehabilitacji lub aktywizacji zawodowej lub zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 3. Posiadają doświadczenie w obszarze rehabilitacji lub aktywizacji zawodowej lub zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 4. Współpracują co najmniej 2 lata z organizacją pozarządową lub organizacją pracodawców, która wystawiła rekomendację.
 5. Posiadają rekomendację w formie pisemnej  ze strony organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami lub organizacji pracodawców, dotyczącą jego/jej udziału w pracach Zespołu ekspertów w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

6. Sposób przygotowania zgłoszenia

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 1. Formularz zgłoszenia – Załącznik nr 1 do zaproszenia.
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne dokumenty ważne dla oceny zgłoszenia.
 3. Rekomendację ze strony organizacji pozarządowej lub organizacji pracodawców.

7. Wybór ekspertów

Spośród nadesłanych zgłoszeń PFRON wybierze 2 ekspertów spośród osób rekomendowanych przez organizacje pozarządowe oraz 2 ekspertów spośród osób rekomendowanych przez organizacje pracodawców. Każdy z wybranych ekspertów musi być rekomendowany przez inną organizację.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę ekspertów, którzy mają wejść w skład Zespołu, PFRON dokona wyboru ekspertów kierując się następującymi kryteriami:

 1. liczba publikacji naukowych,
 2. doświadczenie eksperta w zakresie rehabilitacji lub aktywizacji zawodowej lub zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności doświadczenie uzyskane poprzez bycie konsultantem, ekspertem, trenerem, wykładowcą (okres, liczba projektów/przedsięwzięć, rola w projektach/przedsięwzięciach)
 3. okres współpracy z organizacją rekomendującą.

Jeżeli jedna z tak wybranych osób nie będzie gotowa do podpisania umowy w terminie trzech dni roboczych od powiadomienia jej drogą elektroniczną o wyborze i zaproszenia do podpisania umowy, PFRON zaprosi do podpisania umowy kolejnego eksperta i z listy rekomendowanych przez dany typ organizacji .

8. Dodatkowe informacje

 1. Z udziału w Zespole wykluczone są osoby powiązane osobowo z PFRON. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między PFRON lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PFRON lub osobami wykonującymi w imieniu PFRON czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru ekspertów a ekspertem, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Ekspert nie może być zatrudniony w instytucji/ach uczestniczącej/ych w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Każdy ekspert wraz z rozliczeniem finansowym musi przedstawić liczbę oraz szczegółowy wykaz godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonywanie zadań.
 4. Złożone zgłoszenie  musi uwzględniać wszystkie zobowiązania.
 5. Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie.
 6. Zgłoszenie musi być sporządzone w języku polskim. Dokumenty złożone wraz ze zgłoszeniem sporządzone w języku innym niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty złożone w innych językach bez tłumaczenia na język polski nie będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszenia.
 7. Składający zgłoszenie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia.
 8. Zaleca się, aby strony zgłoszenia były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 9. PFRON oświadcza, iż wynagrodzenie za udział w Zespole ekspertów jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. PFRON dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
 11. Składając zgłoszenie, ekspert wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PFRON.
 12. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

9. Termin i sposób złożenia zgłoszeń

Zgłoszenie należy:

 • przesłać w terminie do dnia 17 października 2017 r. do godziny 24.00 w formie skanu wymaganych dokumentów na adres e-mail: kgurbiel@pfron.org.pl oraz kkrysik@pfron.org.pl
  lub
 • dostarczyć w terminie do dnia 16 października 2017 r. do godziny 16.00 w oryginale do siedziby PFRON na adres: ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, KANCELARIA

10. Sposób komunikowania się

Osoby uprawnione do komunikowania się z osobami zainteresowanymi zgłoszeniem:

11. Unieważnienie postępowania

PFRON zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia. W przypadku unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia, PFRON nie ponosi kosztów postępowania.

 

12. Uwagi końcowe

 1. O wyborze ekspertów PFRON niezwłocznie powiadomi wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli zgłoszenia. Ponadto, powyższe zawiadomienie PFRON zamieści na swojej stronie internetowej.
 2. Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość rezygnacji z podpisania lub zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

13. Wykaz załączników do niniejszego zapytania

 

1.    Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniaData publikacji: 2017-10-16
Autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych