informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Komunikat w sprawie najczęściej popełnianych błędów przez realizatorów projektów przy rozliczeniach umów zawartych w ramach art. 36 ustawy (...)

Uwzględniając wniosek Społecznej Rady Konsultacyjnej działającej przy Zarządzie PFRON, przekazujemy wykaz najczęściej popełnianych błędów przez realizatorów projektów przy rozliczeniach umów zawartych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji.

 1. Dotyczące załączników rozliczeniowych:
  1. przedkładanie niepodpisanych załączników rozliczeniowych przez osoby upoważnione do reprezentacji,
  2. niewykazywanie w sprawozdaniu z realizacji zadania danych dot. wolontariatu oraz źródeł finansowania wkładu własnego,
  3. niewykazywanie w sprawozdaniu liczby osób biorących udział w poszczególnych szkoleniach, niewykazywanie terminów szkoleń lub wykazywanie błędnych terminów,
  4. niezgodności pomiędzy iloczynem części etatu i stawki wynagrodzenia (w przeliczeniu na pełny etat), a wartością kosztu ogółem w rozliczaniu wynagrodzeń personelu na podstawie list płac,
  5. niepodawanie informacji o uzyskanej kwocie dofinansowania wynikającej z art. 26 ustawy o rehabilitacji - w przypadku zatrudniania w projekcie pracowników niepełnosprawnych
  6. przenoszenie oszczędności do kategorii kosztów osobowych personelu administracyjnego i merytorycznego, niezgodnie z warunkami umowy,
  7. wyliczenie średniej kosztów (wynagrodzeń) na podstawie zerowych okresów,
  8. w których projekt nie był realizowany (projekt realizowany przez 10 m-cy, zaś wyliczenie średniej kosztu jest dokonane na podstawie 12 m-cy),
  9. błędne wyliczenia wskaźników ewaluacji, niepodawanie danych do wyliczenia wskaźników co uniemożliwia identyfikację błędu,
  10. niespójność danych dot. wskaźników ewaluacji wykazywanych w opisowym sprawozdaniu merytorycznym z danymi wprowadzonymi do ewidencji godzin wsparcia,
  11. rozliczanie wydatków niezgodnie z budżetem projektu (przekraczanie liczby beneficjentów, liczby szkoleń, średnich i maksymalnych stawek wynagrodzeń, wykazywanie innych dokumentów rozliczeniowych),
  12. wykazywanie w rozliczeniu kosztów niekwalifikowalnych - niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania lub z okresem kwalifikowalności kosztów,
  13. wykazywanie kosztów podróży osób, które nie stanowią kadry projektu,
  14. wykazywanie w załącznikach rozliczeniowych (1 A, 1B, 2) niespójnych danych dotyczących dowodów księgowych (numery, daty, kwoty), a także niezgodnych z dokumentami źródłowymi,
  15. błędne wypełnianie załącznika 2 do sprawozdania: kilkakrotne wykazywanie tego samego dokumentu, zapisywanie tego samego wystawcy dokumentu na wiele różnych sposobów,
  16. niezałączanie do rozliczenia wszystkich dokumentów wymaganych zapisami umowy (np. materiały promocyjne, zaproszenia, plakaty, ulotki, materiały szkoleniowe, wydawnictwa - nie po 2 szt., raport i opinia z audytu, informacje o przesunięciach środków między kategoriami itd.),
  17. niestosowanie się do uwag zawartych w pismach przygotowanych przez pracowników dotyczących rozliczenia (powielanie błędów, o których Zleceniobiorca został poinformowany we wcześniejszej korespondencji),
 2. Dotyczące dowodów księgowych:
  1. błędne opisy dokumentów źródłowych - niezgodnie z zapisami umowy (brak klauzul wymaganych umową, klauzule/opisy w formie załączników itp.),
  2. brak dat potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem,
  3. podpisy faksymilą lub przez osoby nieupoważnione - brak pełnomocnictw,
 3. Pozostałe:
  1. niepełne lub błędne wpisywanie danych do EGW np. błędne nazwiska lub numery PESEL, wykazywanie pracy personelu, którego wynagrodzenia nie są ujmowane w rozliczeniu itp.