informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Najczęściej zadawane pytania –zadania zlecane przez PFRON

(stan na dzień 7.11.2008 r.)


1. Zadania i wnioski

Czy w przypadku małego klubu sportowego zrzeszającego osoby niepełnosprawne, które w przyszłym roku planuje zorganizować kilka imprez sportowych ogólnopolskich wnioski należy składać do Centrali PFRON?

Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowanego do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw). Wnioskodawca może także ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym w przypadku gdy zadanie to ma charakter ciągły i dotyczy prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez tego Wnioskodawcę.

Bez względu na zakres terytorialny działania Wnioskodawcy, wnioski należy składać w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa.

Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „specjalistyczna placówka?

Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON również o zlecenie realizacji zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym w przypadku gdy zadanie to ma charakter ciągły i dotyczy prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez tego Wnioskodawcę.

Zgodnie z zamieszczonymi w dniu 22 października 2008 roku, na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) wyjaśnieniami do ogłoszonego  przez PFRON konkursu, aby wniosek o zlecenie realizacji zadań o charakterze regionalnym lub lokalnym, uzyskał pozytywną ocenę formalną muszą zostać spełnione, w szczególności, następujące warunki:

 1. zgłoszone do PFRON zadanie musi dotyczyć zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”,
 2. Wnioskodawca musi być:
  a) właścicielem obiektu, w którym działa placówka lub
  b) najemcą obiektu (lub biorącym do używania obiekt), w którym działa placówka – od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) i jednocześnie umowa najmu (lub umowa użyczenia) musi obejmować również 2009 rok, a w przypadku występowania o zawarcie umowy wieloletniej, kolejne lata wskazane we wniosku;

  informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu drugim zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania,
 3.  Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu drugim zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania),
 4. placówka musi funkcjonować co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu trzecim zawierającym informacje o doświadczeniu Wnioskodawcy przy realizacji zadań o podobnej tematyce),
 5. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Jaką zasadą należy się kierować w określeniu, iż zadanie ma charakter regionalny czy obejmuje więcej niż jedno województwo. Jaka liczba beneficjentów musi zostać spełniona, żeby uznać że działanie obejmuje beneficjentów z co najmniej 2 województw ?

Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” nie określają wskaźnika procentowego udziału beneficjentów ostatecznych z poszczególnych województw. Niemniej jednak, planując realizację zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw – należy zapewnić równy dostęp do uczestnictwa w tym zadaniu beneficjentom z poszczególnych województw (np. działania informacyjne o możliwości udziału w zadaniu muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).

Organizacja może złożyć jeden wniosek na kilka zadań. Czy należy złożyć jedną część A i tyle części B wniosku i odpowiednio budżetów, na ile zadań będziemy występować o przyznanie dofinansowania?

Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie uprawniony podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach ogłoszonego konkursu, z tym że wniosek może dotyczyć kilku zadań. Jednocześnie na formularzu wniosku w części B przed tabelą nr 1 znajduje się informacja, iż „W przypadku zgłaszania we wniosku więcej niż jednego zadania, część B wniosku należy skopiować i wypełnić dla każdego zadania oddzielnie”. Do każdej wypełnionej części B wniosku musi zostać przedstawiony oddzielny komplet wymaganych załączników wymienionych w części B wniosku w tabeli 11 „Załączniki (dokumenty wymagane do wniosku)”.

Które z 12 zadań, których dotyczy konkurs będą zadaniami o charakterze ciągłym. Czy dotyczy to tylko pierwszego zadania, czy również innych zadań?

W przypadku zadań o charakterze ponadregionalnym PFRON nie wyznacza, które z 12 wymienionych w ogłoszeniu o konkursie zadań mają mieć charakter ciągły. W ramach konkursu mogą być zgłaszane zadania ponadregionalne zarówno o charakterze ciągłym jak również cyklicznym bądź jednorazowym. W przypadku zadań lokalnych i regionalnych wymagany jest charakter ciągły zadania.


Czy organizacja może złożyć kilka części B do jednego zadania, np. na trzy różne imprezy kulturalne trzy część B lub np. w ramach zadania pierwszego oddzielnie na rehabilitację dzieci i młodzieży i oddzielnie na rehabilitację osób dorosłych?

Nie ma przeszkód, aby Wnioskodawca w ramach jednego z zadań, które zostało wskazane w ogłoszeniu o konkursie, zgłosił propozycję realizacji kilku zadań. Należy pamiętać, iż w przypadku zgłaszania we wniosku więcej niż jednego zadania, część B wniosku należy skopiować i wypełnić dla każdego zadania oddzielnie.

 

Czy, w przypadku planowania przedsięwzięcia, którego głównym założeniem jest świadczenie osobom niepełnosprawnym kompleksowych usług, których zakres jest szerszy niż jedno z zadań wymienionych w ogłoszeniu (np. 6 i 4), należy je we wniosku potraktować oddzielnie, tzn. przygotować odrębne dla każdego punktu części B wniosku wraz z załącznikami, mimo że proponowany zakres usług stanowi łącznie jedną całość, decydującą o oryginalności i skuteczności planowanego zadania?

W świetle postanowień „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, ogłaszając konkurs PFRON może wskazać m.in. ewentualną możliwość łączenia zadań, których dotyczy konkurs. W ramach ogłoszonego przez PFRON w dniu 15 października br. pierwszego konkursu możliwości takiej nie dopuszczono.
W przypadku zgłaszania we wniosku więcej niż jednego zadania, część B wniosku należy skopiować i wypełnić dla każdego zadania oddzielnie. Do każdej wypełnionej części B wniosku musi zostać przedstawiony oddzielny komplet wymaganych załączników wymienionych w części B wniosku w tabeli 11 „Załączniki (dokumenty wymagane do wniosku)”.

Czy rozmiar rubryk we wzorze wniosku o dofinansowanie zadania decyduje o wymaganej objętości wpisu, czy też można je dowolnie powiększać/zmniejszać, stosownie do ilości wprowadzanej informacji?

Wiersze w poszczególnych tabelach wniosku można powiększać lub zmniejszać stosownie do ilości wprowadzanej informacji.

Czy jeśli jedno z zadań zostanie ocenione przez ekspertów negatywnie, to konsekwencją tego jest odrzucenie całego wniosku?

Zgodnie z postanowieniami „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana będzie oddzielnie w odniesieniu do każdego z zadań zgłoszonych we wniosku. Konsekwencją uzyskania oceny negatywnej przez jedno z zadań jest odrzucenie tego zadania, nie zaś całego wniosku.

Punkt 6 części B wniosku: Konkretnie jakie dane wymagane są do opisania doświadczenia i kwalifikacji kadry? Czy w punkcie tym należy również opisać kadrę administracyjno-obsługową?

Do decyzji Wnioskodawcy należy jakie dane zamieści w opisie doświadczenia i kwalifikacji kadry. Należy pamiętać, iż opis ten powinien zawierać informacje pozwalające ekspertowi na ocenę realności wykonania zaplanowanych w ramach zadania działań.
Opis powinien dotyczyć zarówno kadry administracyjnej jak również kadry merytorycznej.

Napisane jest że „usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku)”. Czy należy przez to rozumieć, że zadania realizowane w sposób planowy i w dłuższym czasie muszą przez cały czas realizacji odnosić się do tej samej grupy beneficjentów czy też tego samego rodzaju działania rehabilitacyjne może być wykonywane w sposób ciągły ale dla różnych grup beneficjentów?

Świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w sposób ciągły może mieć miejsce zarówno wtedy gdy usługi (realizowane w sposób planowy i w dłuższym czasie) odnoszą się przez cały okres realizacji zadania do tej samej grupy beneficjentów ostatecznych jak i wtedy gdy tego samego rodzaju działania rehabilitacyjne wykonywane będą w sposób ciągły ale dla różnych grup beneficjentów ostatecznych.

Czy we wniosku o zadaniach zleconych pkt 9 określenie " za okres ostatnich 3 lat" dotyczy dofinansowania za lata 2005, 2006, 2007 czy lat 2006, 2007 i 2008?

Informację o korzystaniu ze środków PFRON (pkt 9 w części A wniosku) należy podać za okres trzech ostatnich lat, licząc od daty złożenia wniosku (zatem informacja ta dotyczy również 2008 roku).
 

2. Koszty

W której pozycji budżetu zadania należy umieścić koszty związane z pobytem specjalistów realizujących zadanie (zakwaterowanie i wyżywienie), czy może to zostać zamieszczone w pozycji: „Koszty osobowe merytoryczne” ?


Wskazany w Rozdziale III ust. 20 „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” katalog rodzajów kosztów kwalifikowalnych jest katalogiem otwartym (co potwierdza użyte w tym przepisie sformułowanie: „w szczególności”).

Katalog ten zawiera, m.in.:

 1. koszty osobowe administracji i obsługi zadania,
 2. koszty osobowe merytoryczne,
 3. koszty związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych zadania,
 4. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania,
 5. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych,
 6. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,
 7. koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania, związane z realizacją zadania,
 8. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania,
 9. koszty uzyskania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy zawartej z PFRON.

Koszty których nie można zakwalifikować do powyżej wskazanych rodzajów kosztów (np. koszty zakwaterowania i wyżywienia osób zatrudnionych do obsługi merytorycznej zadania), a które spełniają warunki kwalifikowalności (wskazane w Rozdziale III ust. 19 „Zasad(...)”), powinny zostać umieszczone w budżecie zadania pod pozycją „Inne”. W tym celu, opracowując budżet zadania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do wniosku, należy po pkt 9 „Koszty uzyskania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy zawartej z PFRON” dodać kolejne wiersze oznaczając je jako pkt 9A „Inne”, pamiętając o konieczności podziału kosztów na koszty bieżące oraz koszty inwestycyjne.

Należy dodać, iż:

 1. koszty zakwaterowania i wyżywienia personelu zadania wykonującego obowiązki poza miejscem swojego zamieszkania, w ramach obowiązków służbowych, powinny zostać zamieszczone w pozycji budżetu zadania „Koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania” – pod warunkiem, że koszty te znajdują swoje uzasadnienie w realizowanym zadaniu,
 2. pod pojęciem „kosztów osobowych” należy rozumieć wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne (należnymi od pracownika i pracodawcy) oraz innymi obowiązkowymi składkami lub wpłatami wynikającymi z przepisów prawa (m.in. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Jednocześnie należy podkreślić, iż każdy wskazany w budżecie zadania koszt zostanie poddany merytorycznej ocenie ekspertów.

Czy umowa zlecenia może być wykazana w budżecie zadania w poz. "koszty osobowe merytoryczne"?

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 21 „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” w przypadku kosztów osobowych (administracyjnych i merytorycznych) za kwalifikowalne uznaje się wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne (należnymi od pracownika i pracodawcy) oraz innymi obowiązkowymi składkami lub wpłatami wynikającymi z przepisów prawa (m.in. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Jednocześnie z dalszej treści tego przepisu wynika, iż umowy zlecenia oraz umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej zaliczane są do kwalifikowalnych kosztów osobowych.
Tym samym, do kategorii kosztów osobowych nie mogą zostać wpisane koszty związane ze zleceniem usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. W tym przypadku koszty te powinny zostać przypisane odpowiednio do innych rodzajów kosztów wskazanych w Rozdziale III ust. 20 „Zasad (...)” np. do „kosztów związanych z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych zadania” (np. zakup szkoleń) lub też do „kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania” (np. zakup usług księgowych).

Jak należy kalkulować wynagrodzenia merytoryczne, w przypadku realizacji zadania w ramach działalności nieodpłatnej?

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 20 „Zasad zlecania (...)” za kwalifikowalne uznaje się w szczególności koszty osobowe merytoryczne, z tym że w przypadku realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Tym samym, w sytuacji gdy Wnioskodawca realizuje zadanie w ramach działalności nieodpłatnej – limitów tych nie stosuje się (niemniej jednak należy mieć na względzie zasady kwalifikowalności wydatków wskazane w Rozdziale III ust. 19 „Zasad (...)” oraz fakt, iż każdy wskazany w budżecie zadania koszt zostanie poddany merytorycznej ocenie ekspertów).
Należy dodać, iż:

 1. zapis w „Zasadach zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dotyczy wszystkich Wnioskodawców (tzn. zarówno tych, którzy posiadają status organizacji pożytku publicznego jak i tych którzy statusu tego nie posiadają),
 2. limity wynagrodzeń należy odnieść do pełnego wymiaru czasu pracy (1 etat),
 3. w świetle zapisów „Zasad (...)” jeżeli Wnioskodawca przedstawi we wniosku o zlecenie realizacji zadań informację o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej, nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów ostatecznych zadania.

Czy koszt konserwacji windy lub koszt eksploatacji i utrzymania taboru własnego służącego do transportu osób niepełnosprawnych, może zostać uznany za kwalifikowalny?

Zgodnie z postanowieniami rozdziału III ust. 19 „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją zadania, o ile:

 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną uwzględnione w budżecie zadania i umieszczone we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON,
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 2,
 5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy.

Jeżeli w przypadku kosztów konserwacji windy lub kosztów eksploatacji i utrzymania taboru własnego służącego do transportu osób niepełnosprawnych, spełnione zostaną ww. warunki, koszty te będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne.
Należy pamiętać, iż ekspert oceniający wniosek będzie wypowiadać się również w kwestii zasadności poszczególnych pozycji budżetu zadania.

Czy w ramach zadań zlecanych możliwa będzie refundacja kosztów?

Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie (z dnia 15 października 2008 roku) za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania, z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Tym samym, jeżeli zadanie rozpocznie się przykładowo od 1 stycznia 2009 roku, koszty poniesione od tej daty, w ramach realizacji tego zadania, będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne (o ile zostaną spełnione pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Rozdziale III ust. 19 „Zasad (...)”).

Czy koszty poniesione po końcowej dacie realizacji projektu będą kwalifikowane (np. koszty ZUS płatne do 15 dn. następnego miesiąca, połączenia telefoniczne)?

Zgodnie z postanowieniami programu „Zasad (...)” za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją zadania, o ile, m.in., zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON oraz są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy.
Zatem, jeżeli zgodnie z zawartą umową termin realizacji zadania kończy się w dniu 31 grudnia 2009 roku, możliwe będzie objęcie finansowaniem w ramach tej umowy np. składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2009 roku, wypłaconych w styczniu roku następnego. Będzie tu miała bowiem zastosowanie zasada memoriałowa według której przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego.

Czy ograniczenia procentowe w poszczególnych kategoriach wydatków dotyczą wkładu ze środków PFRON, czy odnoszą się do kwoty ogółem (razem z wkładem własnym Wnioskodawcy) w danej kategorii (np. koszty osobowe administracji i obsługi zadania – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania)?

Maksymalne procentowe limity w poszczególnych kategoriach kosztów odnoszą się do kwoty ogółem danej kategorii.
UWAGA! Proszę zapoznać się z treścią wyjaśnień z dn. 18 listopada 2008 r., zamieszczonych na stronie internetowej PFRON w zakładce "Zadania zlecane" (czytaj)

 

Czy każda kategoria wydatków musi być dzielona na wkład własny i środki PFRON w ujęciu proporcjonalnym np. 80% do 20%? Jeśli tak, czy również klauzule na dokumentach finansowych muszą być w taki sam sposób opisywane?

Nie, nie ma wymogu dzielenia każdej kategorii wydatków na wkład własny i środki PFRON w ujęciu proporcjonalnym (np. 80% do 20%). Należy pamiętać, o utrzymaniu ogólnej zasady, iż wkład własny Wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 20% (lub 10% – w przypadku organizacji pożytku publicznego) kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.

W ramach programu „PARTNER III” istniała konieczność wykazania w budżecie zadania środków adresowanych do dzieci i dorosłych. Czy ramach zadań zlecanych jest podobnie?

Przygotowując budżet zadania, stanowiący załącznik nr 5 do wniosku o zlecenie realizacji zadań, Wnioskodawca musi przedstawić poszczególne kategorie kosztów w rozbiciu na koszty bieżące (niepodlegające ewidencji majątku trwałego) oraz koszty inwestycyjne (podlegające ewidencji majątku trwałego). Nie ma konieczności podawania kosztów w rozbiciu na koszty związane z rehabilitacją dorosłych osób niepełnosprawnych oraz koszty związane z rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (tak jak to miało miejsce w ramach programu PARTNER).
Należy jednakże zauważyć, iż zgodnie z § 4 ust. 2 wzoru umowy o zlecenie realizacji zadań (stanowiącej załącznik nr 4 do „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”): „Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą realizacji każdego zadania w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym oraz w sposób umożliwiający przedstawienie do PFRON informacji o faktycznie poniesionych kosztach, wg następującego podziału:

 1. koszty bieżące, w tym na rehabilitację dzieci/młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych,
 2. koszty inwestycyjne, w tym na rehabilitację dzieci/młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych”.

Czy istnieje ograniczenie dotyczące katalogu stanowisk i kwalifikacji personelu zatrudnionego przy realizacji zadania, zarówno administracji i obsługi, jak również osób realizujących zadania merytoryczne w projekcie?

Nie, ograniczenie takie nie zostało wprowadzone do „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”.

Czy zatrudnienie np. specjalisty prowadzącego działalność gospodarczą jest pierwszym i jedynym dopuszczonym przez PFRON stopniem zlecenia wykonania zadania i czy informacja taka powinna znaleźć się w punkcie 8 części B wniosku jako udział wykonawców zewnętrznych?

Zgodnie z postanowieniami „Zasad zlecania (...)” w przypadku, gdy Wnioskodawca nie może samodzielnie wykonać usług będących elementem realizacji zadania dopuszcza się możliwość powierzenia wykonania tych usług (na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) wykonawcy zewnętrznemu, z tym że dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zobowiązuje Wnioskodawcę do jej stosowania.
Pod pojęciem wykonawcy zewnętrznego należy rozumieć podmiot, który współrealizuje część zadania, poprzez sprzedaż usług, których zakupu (za pośrednictwem środków pochodzących z dofinansowania) dokonuje Wnioskodawca.
Udział wykonawców zewnętrznych należy opisać w pkt 8 części B wniosku.

Czy jeśli np. Wnioskodawca ma zamiar wydać publikacje, których tematyka wiąże się bezpośrednio z realizacją któregoś z zadań, to może to działanie umieścić w tym zadaniu?

Planując realizację danego zadania Wnioskodawca może przewidzieć również działania promocyjne bądź informacyjne związane z tym zadaniem (w tym np. wydanie publikacji). Należy jednakże pamiętać, iż koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania nie mogą przekroczyć limitu 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania (limit nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym).

Czy okres, kiedy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym (wynikającym z Kodeksu Pracy) można uznać jako koszt kwalifikowalny?

W przypadku gdy pracownik wykonujący zadanie przebywa na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie wypoczynkowym, wypłacone temu pracownikowi, za ten okres, wynagrodzenie można uznać za koszt kwalifikowalny w ramach „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”.
 

3. Partnerstwo

Czy stowarzyszenie, które powołuje oddziały (placówki terenowe) posiadające osobowość prawną, powinno podpisać z nimi umowę partnerstwa, czy wystarczy przedstawienie statutu jako dokumentu poświadczającego formę organizacyjną?

Zgodnie z postanowieniami „Zasad (...)” Wnioskodawca może realizować zadanie samodzielnie lub wspólnie z Partnerem (Partnerami). Odpowiedzialność za prawidłową realizację całości zadania ponosi Wnioskodawca. Umowa (lub porozumienie) musi wiązać Wnioskodawcę i Partnera (Partnerów) na etapie składania wniosku o zlecenie realizacji zadań. Umowa (porozumienie) musi jednoznacznie określać reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazywać wiodącą rolę Wnioskodawcy, reprezentującego partnerstwo wobec PFRON, odpowiedzialnego wobec PFRON za realizację całości zadania i jego rozliczanie.

Zatem, jeżeli kilka kół (oddziałów) danej organizacji zamierza realizować wspólnie jedno zadanie, wówczas (aby móc ubiegać się o zlecenie realizacji zadania, w ramach ogłoszonego przez PFRON konkursu) konieczne jest zawiązanie partnerstwa i podpisanie umowy (porozumienia).

4. Wkład własny

Czy przy zadaniach o wnioskowanym dofinansowaniu powyżej 150 000,00 zł, wkład finansowy musi być nie mniejszy niż 50% wkładu własnego a reszta może być wkładem niefinansowym (rzeczowym)?

W istocie, w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie danego zadania w kwocie powyżej 150.000 zł wkład własny finansowy musi być nie mniejszy niż 50% wymaganego wkładu własnego. Pozostała część wkładu własnego może zostać wniesiona w formie niefinansowej (tj. osobowej lub rzeczowej).
UWAGA! Powyżej przedstawiona zasada dotyczy również zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150 000 zł.

W procedurach znajduje się zapis, że wkładem własnym nie mogą być środki pochodzące z PFRON. Czy mogą to być środki np.: z NFZ? Czy są jakieś ograniczenia do takich środków, traktowanych jako wkład własny z innych źródeł?

Zgodnie z postanowieniami „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego.
Wkład własny:

 1. w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,
 2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.

Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00 zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 50% tego wkładu.
Jedynym ograniczeniem dotyczącym źródeł pochodzenia wkładu własnego finansowego jest to, iż środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy, nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy. Zatem środki pochodzące np. z NFZ mogą być wykazane jako wkład własny finansowy.
Należy jednocześnie dodać, iż za wkład niefinansowy (rzeczowy i osobowy) należy rozumieć określone wartościowo składniki majątku lub wkład pracy wnoszone przez Wnioskodawcę w ramach realizacji zadania nie powodujące powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Za wkład osobowy należy rozumieć świadczenie wolontariusza. Za wkład rzeczowy należy rozumieć:

 1. koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali,
 2. wyposażenie i materiały.

5. Załączniki

Czego konkretnie dotyczy załącznik „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”? Czy chodzi tu np. o kosztorys prac adaptacyjnych/remontowych ew. zadania?

Konieczność załączania do wniosku dokumentacji technicznej istnieje wówczas gdy zakres zgłoszonych we wniosku działań obejmuje również takie, których wykonanie wymaga (zgodnie z odrębnymi przepisami) sporządzenia tego rodzaju dokumentacji (może to mieć miejsce np. w przypadku remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania). 

Czy mając w KRS wymienione osoby, które podpisują dokumenty, zobowiązania, musimy załączyć pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo musi zostać załączone do wniosku w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione (na mocy pełnomocnictwa) do reprezentowania Wnioskodawcy. Należy zauważyć, iż w trakcie oceny formalnej sprawdzane będzie czy wniosek w wersji papierowej podpisany jest przez osoby do tego uprawnione, to znaczy osoby, które są wymienione w rejestrze sądowym (bądź innym załączonym do wniosku rejestrze) lub które posiadają pełnomocnictwo do podpisania wniosku.

Czy do wniosku należy załączyć kopie umów użyczenia, najmu bądź dzierżawy obiektów, w których działają placówki i w których będzie realizowane zadanie? Jeżeli tak, to czy istnieje konieczność potwierdzania notarialnego kopii tych umów?

Nie ma wymogu załączania do wniosku tego rodzaju dokumentów. Stosowna informacja w tym zakresie powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu drugim zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania.