informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Spis treści Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Uwaga: Poniższe zasady dotyczą tylko I konkursu, który został już rozstrzygnięty.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie "Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”

I. Definicje pojęć:
 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę lub instytucję bezpośrednio korzystającą z realizacji zadania,
 2. budżecie zadania – rozumie się przez to określone wartościowo i rodzajowo koszty, w ramach dopuszczalnych kategorii kosztów kwalifikowalnych,
 3. działalności nieodpłatnej – należy przez to rozumieć działalność, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 4. działalności odpłatnej – należy przez to rozumieć działalność, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), jak również działalność nie przekraczającą limitów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy,
 5. ewaluacji zadania – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności zadania,
 6. fundacjach – należy przez to rozumieć fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.),
 7. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat realizacji zasad w aspekcie finansowym i rzeczowym,
 8. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.),
 9. organizacji pożytku publicznego – należy przez to rozumieć fundację lub organizację pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 10. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.),
 11. Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadanie wspólnie z Wnioskodawcą (Liderem) na warunkach określonych w umowie zawartej z Wnioskodawcą, wnoszący do realizacji zadania zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe,
 12. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 13. przychodzie – należy przez to rozumieć przychód ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych wpłat gotówkowych, które otrzymał Wnioskodawca w ramach realizacji zadania,
 14. rezultatach – należy przez to rozumieć efekty zrealizowanego zadania, dostarczające informacji o zmianach, jakie nastąpiły u ostatecznych beneficjentów w wyniku wdrożenia zadania,
 15. ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 16. ustawie o rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
 17. wkładzie niefinansowym (rzeczowym i osobowym) – należy przez to rozumieć określone wartościowo składniki majątku lub wkład pracy wnoszone przez Wnioskodawcę w ramach realizacji zadania nie powodujące powstania faktycznego wydatku pieniężnego,
 18. wkładzie osobowym – należy przez to rozumieć świadczenie wolontariusza,
 19. wkładzie rzeczowym – należy przez to rozumieć:
  a) koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali,
  b) wyposażenie i materiały,
 20. wkładzie własnym – należy przez to rozumieć wkład finansowy lub niefinansowy, jaki Wnioskodawca zobowiązał się zaangażować do realizacji zadania,
 21. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o zlecenie realizacji zadania, zgodnie z „Zasadami zlecania”,
 22. wykonawcy zewnętrznym – należy przez to rozumieć podmiot, który współrealizuje część zadania, poprzez sprzedaż usług, których zakupu (za pośrednictwem środków pochodzących z dofinansowania) dokonuje organizacja pozarządowa lub fundacja, której zlecono realizację zadania,
 23. wymagalnym zobowiązaniu – należy przez to rozumieć zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął,
 24. zadaniach – należy przez to rozumieć zadania, które zostały wskazane przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie,
 25. zasadach zlecania – należy przez to rozumieć „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”,
 26. Zleceniobiorcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym została zawarta umowa na dofinansowanie realizacji zadania.
   

II. Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172) a także ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

III. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań są fundacje oraz organizacje pozarządowe.
 2. Dofinansowanie realizacji zadań nie może być przyznane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które:
  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.
 3. Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania do maksymalnej wysokości 25.000,00 zł.
 4. W przypadku jednostek organizacyjnych fundacji lub organizacji pozarządowej, nieposiadających osobowości prawnej, Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.
 5. Wnioski o zlecenie realizacji zadań, składane zgodnie z „Zasadami zlecania”, mogą dotyczyć realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).
 6. Na podstawie „Zasad zlecania” mogą być zlecane do realizacji zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw). PFRON może zlecać fundacjom lub organizacjom pozarządowym do realizacji także zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym w przypadku gdy zadania te mają charakter ciągły i dotyczą prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez te fundacje lub organizacje pozarządowe.
 7. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny:
  1. w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,
  2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.
 8. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00 zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 50% tego wkładu.
 9. Środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy, nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy.
 10. Planowane przychody zadania muszą zostać wydatkowane na sfinansowanie kosztów (kwalifikowalnych i/lub niekwalifikowalnych) zadania.
 11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10, koszty poniesione w części dotyczącej kosztów niekwalifikowalnych zadania, wymagają udokumentowania.
 12. Przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, niezaplanowane w budżecie zadania, pomniejszają wysokość udzielonego dofinansowania.
 13. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
  1. w celu określenia i udokumentowania faktycznej wartości wkładu rzeczowego należy w przypadku:
   a) środków trwałych, o ile stanowią one własność Wnioskodawcy lub zostały przekazane nieodpłatnie na potrzeby realizacji zadania – odnieść się do ceny obowiązującej aktualnie na rynku lub do ceny zakupu (na podstawie faktury zakupu) pomniejszonej o kwotę amortyzacji księgowej,
   b) wkładu w formie wartości nieodpłatnego udostępnienia na określony czas pomieszczenia – ocenić ją na podstawie oświadczenia podmiotu udostępniającego pomieszczenie, wskazującego wartość wkładu w danej jednostce czasu, przy czym faktyczny wkład oblicza się proporcjonalnie do jednostki czasu faktycznego użytkowania pomieszczenia przez Wnioskodawcę na realizację zadania,
   c) wniesienia innych składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie (wg zasad określonych w art. 18 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) i przekazanych na potrzeby realizacji zadania (np. materiałów biurowych) – odnieść się do ceny obowiązującej aktualnie na rynku,
  2. w przypadku świadczenia wolontariusza:
   a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   b) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),
   c) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
   d) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy.
 14. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych, itd.).
 15. Pomoc finansowa nie może być przyznana Wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie:
  1. z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.),
  2. z innego tytułu ustawy, o której mowa w pkt 1, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.
 16. Środki PFRON na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Jeżeli Wnioskodawca przedstawi we wniosku o zlecenie realizacji zadań informację o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej, nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów ostatecznych zadania.
 17. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie może samodzielnie wykonać usług będących elementem realizacji zadania dopuszcza się możliwość powierzenia wykonania tych usług (na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) wykonawcy zewnętrznemu, z tym że dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zobowiązuje Wnioskodawcę do jej stosowania.
 18. Wnioskodawca może realizować zadanie samodzielnie lub wspólnie z Partnerem (Partnerami), z tym że takie zadania jak: prowadzenie księgowości zadania, prowadzenie monitoringu realizacji zadania oraz zarządzanie całością realizacji zadania nie mogą być realizowane przez Partnera. Partnerem nie może być wykonawca zewnętrzny. Odpowiedzialność za prawidłową realizację całości zadania ponosi Wnioskodawca. Umowa (lub porozumienie) musi wiązać Wnioskodawcę i Partnera (Partnerów) na etapie składania wniosku o zlecenie realizacji zadań. Umowa (porozumienie) musi jednoznacznie określać reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazywać wiodącą rolę Wnioskodawcy, reprezentującego partnerstwo wobec PFRON, odpowiedzialnego wobec PFRON za realizację całości zadania i jego rozliczanie. Umowa musi zawierać, w szczególności określenie:
  1. celu partnerstwa,
  2. zadań i obowiązków Wnioskodawcy (Lidera),
  3. zadań i obowiązków Partnerów w związku z realizacją zadania,
  4. planu finansowego w podziale na Wnioskodawcę i Partnerów oraz zasad zarządzania finansowego,
  5. sposobu prowadzenia rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami (w tym zasad wystawiania dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania),
  6. zasad komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie,
  7. sposobu w jaki będą podejmowane decyzje w partnerstwie,
  8. sposobu monitorowania i kontroli realizacji zadania w części realizowanej przez Partnerów.
 19. kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją zadania, o ile:
  1. są niezbędne do realizacji zadania,
  2. zostaną uwzględnione w budżecie zadania i umieszczone we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON,
  3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 2,
  5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy.
 20. Z uwzględnieniem postanowień ust. 19, za kwalifikowalne uznaje w szczególności:
  1. koszty osobowe administracji i obsługi zadania – do wysokości, której procentowa wartość, w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dofinansowania, określana jest w ogłoszeniu o konkursie, w tym np. kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość,
  2. koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących działania w ramach zadania). W przypadku realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. koszty związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych zadania (w tym np. materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, przejazd beneficjentów, w tym transport zbiorowy, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.),
  4. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – do wysokości, której procentowa wartość, w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dofinansowania, określana jest w ogłoszeniu o konkursie,
  5. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych – do wysokości, której procentowa wartość, w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dofinansowania, określana jest w ogłoszeniu o konkursie,
  6. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości, której procentowa wartość, w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dofinansowania, określana jest w ogłoszeniu o konkursie,
  7. koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania, związane z realizacją zadania – do należności z tytułu podróży służbowej (tzn. poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika) odbywanej na obszarze kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990); Do należności z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.),
  8. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – do wysokości, której procentowa wartość, w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dofinansowania, określana jest w ogłoszeniu o konkursie (z zastrzeżeniem że limit procentowy nie jest określany w przypadku zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym),
  9. koszty uzyskania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy zawartej z PFRON.
 21. W przypadku kosztów osobowych, o których mowa w ust. 20 pkt 1 i 2, za kwalifikowalne uznaje się wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne (należnymi od pracownika i pracodawcy) oraz innymi obowiązkowymi składkami lub wpłatami wynikającymi z przepisów prawa (m.in. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Konieczne jest precyzyjne zaplanowanie liczby niezbędnych pracowników zadania i stawek ich wynagrodzenia. Za kwalifikowalne uznaje się wynagrodzenie w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika do realizacji zadania. Do kosztów zadania może zostać wliczona każda wypłata należna pracownikom na mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu. Każda wypłata, która nie znajduje podstaw w przepisach ogólnych lub w regulaminach, nie może zostać uznana jako koszt kwalifikowalny zadania. Stawki wynagrodzeń muszą zostać skalkulowane z uwzględnieniem stawek przyjętych w danym regionie dla danej grupy zawodowej. Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej zaliczane są do kwalifikowalnych kosztów osobowych.
 22. W przypadku kosztów związanych z dojazdami beneficjentów ostatecznych (np. na szkolenie), przyjmuje się w szczególności następujące zasady:
  1. kwalifikowalne są koszty związane z przejazdem publicznymi lub prywatnymi środkami transportu (bilety kolejowe II klasą z miejscówką, a w przypadku gdy na danej trasie nie jest możliwe wykupienie biletu II klasą z miejscówką – bilety kolejowe I klasą; bilety autobusowe, w tym komunikacji miejskiej lub komunikacji prywatnej). W przypadku rozliczania dojazdów biletami długoterminowymi (np. tygodniowymi, miesięcznymi), wymagane jest aby termin ważności biletu odpowiadał terminowi trwania udzielanej pomocy, np. w przypadku uczestniczenia beneficjenta ostatecznego w tygodniowym szkoleniu, kwalifikowalny jest zakup biletu tygodniowego, natomiast jeżeli szkolenie trwa miesiąc – biletu miesięcznego. W przypadku biletów okresowych możliwe jest również wyliczenie odpowiedniej wartości zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli forma wsparcia, w której uczestniczy beneficjent ostateczny przypada na okres krótszy niż wskazany w bilecie,
  2. koszty poniesione przez beneficjenta ostatecznego w związku z przejazdem samochodem prywatnym są kwalifikowalne z uwzględnieniem przepisów o zwrocie kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy; beneficjent ostateczny zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, w którym musi wskazać trasę przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, numer rejestracyjny samochodu własnego lub użytkowanego, cenę zakupu paliwa wynikającą z faktury,
  3. Wnioskodawca może zorganizować dla uczestników zadania transport zbiorowy, w tym specjalistyczny,
  4. rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę zestawienia kosztów związanych z dojazdem poszczególnych beneficjentów ostatecznych wraz z dowodem otrzymania przez nich refundacji kosztów dojazdu.
 23. Kosztów kwalifikowalnych nie stanowią w szczególności:
  1. nakłady na nabycie nieruchomości,
  2. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
  3. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
  4. koszty nie związane z realizacją zadania,
  5. koszty finansowane z innych źródeł (tj. poza środkami PFRON i środkami stanowiącymi wkład własny Wnioskodawcy),
  6. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów,
  7. koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
  8. mandaty, grzywny, opłaty, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez Wnioskodawcę,
  9. odpisy amortyzacyjne (planowane i nieplanowane),
  10. koszty poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji zadania oraz po okresie realizacji zadania (zarówno z dofinansowania jak również ze środków własnych).
 24. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 25. Przy opracowaniu budżetu zadania Wnioskodawca powinien kierować się następującymi zasadami:
  1. każda pozycja budżetu powinna zawierać kalkulację kosztu (np. w przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami: liczba osób, z podaniem wymiaru czasu pracy x wynagrodzenie miesięczne x liczba miesięcy),
  2. wkład własny Wnioskodawcy powinien być określony wartościowo w złotych, zgodnie z pozycjami budżetu,
  3. Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, z jakich środków (tj. ze środków PFRON i/lub z wkładu własnego) mają zostać sfinansowane poszczególne pozycje budżetu,
  4. Wnioskodawcy posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie zadania koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Wnioskodawcy nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto,
  5. planowane przychody należy wykazać wraz z podaniem kalkulacji.
 26. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość podjęcia przez PFRON decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie lub w „Zasadach zlecania”. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać przyczyny uchybienia terminu. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON.
 27. Decyzje w sprawie zlecenia realizacji zadań podejmowane są do wyczerpania limitu środków finansowych PFRON przewidzianego na realizację zadań w danym roku kalendarzowym.

IV. Tryb składania wniosków

 1. Zlecenie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Konkurs ogłaszany jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku zadań o charakterze ciągłym pierwszy konkurs ogłaszany jest nie później niż do 15 października roku poprzedzającego rok realizacji zadania, z tym że w 2008 roku termin ten zostaje przedłużony do dnia 30 listopada.
 2. Konkurs może dotyczyć wyłącznie zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172), z tym że PFRON może ogłosić konkurs na realizację zadania obejmującego kilka połączonych zadań wymienionych w ww. rozporządzeniu.
 3. W ogłoszeniu o konkursie umieszczone zostaną informacje, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące:
  1. rodzaju zadania,
  2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs,
  3. zasad przyznawania dofinansowania,
  4. terminów i warunków realizacji zadania,
  5. terminu składania wniosków o zlecenie realizacji zadań,
  6. terminu, trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań;
  7. zrealizowanych przez PFRON w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów.
 4. Dodatkowo w ogłoszeniu o konkursie umieszczone zostaną m.in. informacje dotyczące maksymalnych procentowych wartości kosztów, o których mowa w rozdziale III ust. 20 pkt 1,4,5,6 i 8 „Zasad zlecania”, okresu kwalifikowalności kosztów w ramach realizacji zadania, ewentualnej możliwości i warunkach aplikowania o zawarcie umów wieloletnich a także ewentualnej możliwości łączenia zadań, których dotyczy konkurs.
 5. Ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Biura PFRON oraz Oddziałów PFRON oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
 6. W danym roku kalendarzowym Biuro PFRON może ogłosić więcej niż jeden konkurs.
 7. Wnioski o zlecenie realizacji zadań należy składać w Biurze PFRON w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 8. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do „Zasad zlecania”. Do wniosku muszą być załączone wymagane przez PFRON dokumenty. Lista wymaganych dokumentów zamieszczona jest na formularzu wniosku.
 9. Wymagane jest dostarczenie, wraz z wersją papierową, wniosku w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku – wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku, za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”). Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania. W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż dostępny na stronie internetowej PFRON (tzn. nie należy przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.). W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z wersji MS Office 2007, wniosek należy zapisać w formacie MS Word 2003.
 10. Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 11. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 12. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 13. Podanie przez Wnioskodawcę nieprawdziwych informacji eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, o czym Biuro PFRON powiadamia pisemnie Wnioskodawcę.

V. Tryb rozpatrywania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w Biurze PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy Wnioskodawca oraz zgłoszone przez niego zadanie spełniają warunki uprawniające do wnioskowania o dofinansowanie w ramach „Zasad zlecania”. Ocena formalna sporządzana jest na „Karcie oceny formalnej”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do „Zasad zlecania”.
 3. Każdy wniosek jest rejestrowany przez Biuro PFRON i otrzymuje swój numer, na który Wnioskodawca powinien powoływać się podczas całej procedury ubiegania się o zlecenie realizacji zadań.
 4. Biuro PFRON w terminie 15 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu dokonuje oceny formalnej wniosków.
 5. Ocenie formalnej podlega:
  1. spełnianie przez Wnioskodawcę kryteriów uprawniających do złożenia wniosku,
  2. zgodność zgłoszonego we wniosku zadania z zadaniami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie,
  3. wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania – w przypadku Wnioskodawcy, który działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok,
  4. spełnienie warunku nie przekroczenia maksymalnych procentowych wartości kosztów, o których mowa w rozdziale III ust. 20 pkt 1,4,5,6 i 8 „Zasad zlecania”, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie,
  5. spełnienie warunku dostarczenia, wraz z wersją papierową, wniosku w wersji elektronicznej oraz oświadczenia o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku – należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej, na nośniku elektronicznym (z załącznikami wymienionymi w części B wniosku, za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej jak również niezłożenie oświadczenia o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku spowoduje odrzucenie wniosku,
  6. zgodność wymaganych podpisów – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest, czy wniosek w wersji papierowej podpisany jest przez osoby do tego uprawnione, to znaczy osoby, które są wymienione w rejestrze sądowym (bądź innym załączonym do wniosku rejestrze) lub które posiadają pełnomocnictwo do podpisania wniosku. Jednocześnie sprawdzane jest czy podpisy pod wnioskiem są opatrzone pieczęcią imienną. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki muszą zostać uzupełnione przez Wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania z PFRON do ich usunięcia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje jego odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania wniosku).
  7. udział środków własnych – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy wkład własny spełnia warunki określone w rozdziale III ust. 7-8 „Zasad zlecania”,
  8. kompletność, poprawność i zgodność wymaganych załączników – brak jednego z wymaganych załączników skutkować będzie odrzuceniem wniosku,
  9. działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy:
   a) Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS) – sprawdzane będzie oświadczenie na wniosku oraz informacja znajdująca się we wniosku w części B w tabeli 9 (wpłaty i opłaty beneficjentów ostatecznych),
   b) wniosek zakłada wykorzystanie całości lub części dofinansowania na działania związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, w tym, czy zadania zostały zadeklarowane jako realizowane w ramach działalności odpłatnej a mieszczą się w działalności gospodarczej,
   jeśli odpowiedź, na przynajmniej jedno z pytań, o których mowa w lit. a i b, będzie pozytywna, to wniosek zostanie odrzucony.
 6. Ewentualne błędy pisarskie stwierdzone we wniosku podczas oceny formalnej muszą zostać poprawione przez Wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania z PFRON do ich usunięcia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje jego odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania wniosku).
 7. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków. W przypadku negatywnej oceny formalnej na liście zostanie zamieszczona informacja o przyczynie odrzucenia.
 8. Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć w Biurze PFRON w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Odwołanie nie przysługuje w przypadku, gdy przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak jednego z załączników do wniosku.

  "Uwaga! Dot. wniosków zgłoszonych w ramach pierwszego konkursu
  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca złożenia i trybu rozpatrywania odwołania zamieszczone zostały na liście wniosków ocenionych negatywnie pod względem formalnym (pobierz)
  ."
 9. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał negatywną ocenę formalną w wyniku uchybienia ze strony PFRON przy ocenie wniosku, przysługuje prawo zwrócenia się do Biura PFRON z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 5 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
 10. Wnioski ocenione negatywnie pod względem formalnym archiwizowane są w Biurze PFRON.
 11. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl. W przypadku złożenia odwołania od wyników oceny formalnej – termin zakończenia oceny merytorycznej biegnie od dnia podjęcia decyzji dotyczącej złożonego odwołania.
 12. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które są najlepsze i mają największe szanse na sukces realizacyjny.
 13. Przy ocenie merytorycznej wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1. adekwatność (ze względu na cel zadania) doboru instrumentów służących realizacji zadania oraz wyboru rodzaju udzielonego wsparcia do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  2. zakładany wpływ realizacji zadania na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych,
  3. realność wykonania zadania, w tym sposób zapewnienia uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w realizacji zadania, zasoby kadrowe, lokalowe, rzeczowe i techniczne Wnioskodawcy, zakres odpowiedzialności i stopień zaangażowania Partnera (Partnerów),
  4. innowacyjność działań zaplanowanych w ramach realizacji zadania,
  5. trafność doboru zaproponowanych wskaźników ewaluacyjnych do działań zaplanowanych w zadaniu oraz możliwość pomiaru stopnia realizacji przewidywanych rezultatów,
  6. doświadczenie Wnioskodawcy oraz Partnera (Partnerów) przy realizacji zadań o podobnej tematyce,
  7. rzetelność budżetu zadania, w tym kwalifikowalność kosztów, adekwatność kosztów do działań zaplanowanych w ramach realizacji zadania, adekwatność i realność stosowanych stawek jednostkowych, przejrzystość źródeł finansowania oraz wysokość udziału wkładu własnego.
 14. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez ekspertów wyłonionych po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury naboru (podczas naboru brane są pod uwagę rezultaty dotychczasowej pracy eksperckiej). Dla zapewnienia właściwej pracy, przejrzystości i niezależności ekspertów, lista ich będzie utajniona. Za wykonaną pracę eksperci otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków PFRON. Stawka wynagrodzenia jest określona w oparciu o stawki aktualnie obowiązujące na rynku dla tego typu usług.
 15. Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów, w oparciu o kryteria oceny merytorycznej, określone w „Zasadach zlecania”. Eksperci sporządzają swoją ocenę na „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do „Zasad zlecania”. Każdy ekspert przed przystąpieniem do oceny wniosku jest zobowiązany podpisać deklarację bezstronności, w odniesieniu do Wnioskodawcy. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia eksperta możliwości oceny danego wniosku.
 16. W trakcie oceny merytorycznej eksperci przyznają punktację za poszczególne obszary zadania, która w ujęciu procentowym przedstawia się następująco:
  1. zawartość merytoryczna zadania – 60%,
  2. budżet zadania – 40%.
 17. Zadanie zostaje odrzucone, jeżeli obaj eksperci przyznają ocenę negatywną w tym samym obszarze. Ocena negatywna przyznawana jest wówczas, gdy zadanie otrzyma poniżej 60% maksymalnej liczby punktów w danym obszarze.
 18. W przypadku, gdy zadanie zostanie ocenione:
  1. w danym obszarze pozytywnie przez jednego z ekspertów a negatywnie przez drugiego (z tym że drugi z obszarów zostanie oceniony pozytywnie przez obu ekspertów),
  2. pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraźna różnica w punktacji w danym obszarze, tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi minimum 25 punktów w obszarze „Zawartość merytoryczna zadania” oraz minimum 15 punktów w obszarze „Budżet zadania”, wniosek przekazywany jest do trzeciego eksperta, który ocenia sporny obszar danego zadania.
 19. Po przedstawieniu każdej z dwóch (a w sytuacji, o której mowa w ust. 18 – trzech) niezależnych od siebie opinii, wyciągana jest średnia arytmetyczna, która stanowi końcową ocenę zadania, z tym że:
  1. w sytuacji, o której mowa w ust. 18 pkt 1, jeżeli trzeci ekspert ocenił dany obszar zadania pozytywnie, średnia arytmetyczna dla ocenianego obszaru wyliczana jest z dwóch ocen pozytywnych; jeżeli trzeci ekspert ocenił dany obszar zadania negatywnie – zadanie zostaje odrzucone.
  2. w sytuacji, o której mowa w ust. 18 pkt 2 średnia arytmetyczna dla obszaru ocenianego przez trzeciego eksperta wyliczana jest z dwóch najbliższych sobie ocen, spośród trzech ocen wydanych przez ekspertów.
 20. Po ocenie merytorycznej wniosku Biuro PFRON informuje pisemnie Wnioskodawców o zidentyfikowanych przez ekspertów, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych i/lub zbędnych i/lub zawyżonych kosztach w budżecie zadania. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania do Biura PFRON, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma z PFRON, informacji czy wyraża zgodę na skorygowanie budżetu zadania w zakresie wynikającym z opinii eksperta, a tym samym czy podtrzymuje złożony wniosek. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako wycofanie wniosku z dalszego udziału w procedurze konkursowej.
 21. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów Biuro PFRON ustala listę rankingową zadań proponowanych do dofinansowania (lista zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl). Lista zawiera następujące informacje:
  1. liczbę punktów uzyskanych w czasie oceny ekspertów,
  2. numer wniosku,
  3. nazwę Wnioskodawcy,
  4. nr KRS lub inny,
  5. siedzibę Wnioskodawcy,
  6. nazwę zadania,
  7. kwotę wnioskowaną przez Wnioskodawcę,
  8. kwotę dofinansowania proponowaną do zatwierdzenia przez Zarząd PFRON, która ustalana jest w oparciu o ocenę budżetu zadania dokonaną przez ekspertów oraz wysokość kosztów jednostkowych zadania.
 22. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON, z uwzględnieniem rzetelności wykonania przez Wnioskodawcę zobowiązań wynikających z umów wcześniej zawartych z PFRON, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PFRON ma prawo skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej przez ekspertów.
 23. W przypadku, gdy w zadaniu na którym, przy rozpatrywaniu wniosków zgodnie z kolejnością wynikającą z listy rankingowej, kończą się środki finansowe PFRON przeznaczone na dany konkurs, proponowana kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków PFRON, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania stosownie do posiadanych środków.
 24. Zadania, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną lecz nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych, zostają umieszczone na liście rezerwowej. Na liście tej umieszczana jest również ta część zadania, która została wyłączona z dofinansowania w wyniku negocjacji, o których mowa w ust. 26. Lista rezerwowa obowiązuje do końca danego roku budżetowego.
 25. Biuro PFRON powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o podjętej decyzji w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty podjęcia decyzji, przy czym decyzje negatywne wymagają uzasadnienia. Lista wniosków dofinansowanych wraz z przyznanymi kwotami oraz lista rezerwowa są publikowane na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
 26. W sytuacji o której mowa w ust. 23, PFRON i Wnioskodawca negocjują ostateczny budżet i harmonogram realizacji zadania, chyba że Wnioskodawca oświadczy, iż zabezpieczy środki finansowe, uzupełniające przyznane przez PFRON dofinansowanie, w wysokości wystarczającej na pełną realizację zadania. W ramach prowadzonych negocjacji strony ustalą:
  1. obniżenie łącznej wysokości kosztów kwalifikowalnych zadania, wykazanych we wniosku, skutkujące zmianami poszczególnych pozycji budżetu zadania,
  2. zmniejszenie zakresu zadania proporcjonalnie do wynegocjowanego budżetu zadania, z zastrzeżeniem ust. 27.
 27. Negocjacje nie mogą prowadzić do zwiększenia stawek jednostkowych zadania, które zaakceptowane zostały przez eksperta podczas oceny merytorycznej wniosku, w tym także do zwiększenia, wyliczonego przez eksperta, kosztu realizacji zadania przypadającego na jednego beneficjenta ostatecznego (całkowite koszty kwalifikowalne zadania podzielone przez liczbę beneficjentów ostatecznych).
 28. W trakcie negocjacji Biuro PFRON ma prawo żądać od Wnioskodawcy dodatkowego uzasadnienia lub przedłożenia dodatkowych dokumentów uzasadniających konieczność poniesienia określonych kosztów wykazanych w budżecie zadania. Niedostarczenie przez Wnioskodawcę do PFRON wymaganych informacji i/lub wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez PFRON terminie skutkuje odstąpieniem od negocjacji i cofnięciem dofinansowania.
 29. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzany jest protokół zawierający stanowiska stron oraz wynegocjowane wysokości kosztów w poszczególnych pozycjach budżetu zadania oraz łączną wysokość kosztów kwalifikowalnych zadania. Budżet zadania uwzględniający wynegocjowane zmiany poszczególnych pozycji oraz dokumenty, o których mowa w ust. 28, stanowią załączniki do protokołu.
 30. Decyzję w sprawie przyjęcia wyników negocjacji podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON, najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od daty podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 22.
 31. Na wniosek Wnioskodawcy przedmiotem decyzji, o której mowa w ust. 30, może być obniżenie wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania, określonego wartościowo we wniosku, proporcjonalnie do zmniejszonej kwoty dofinansowania z PFRON.
 32. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Biura PFRON wszelkie informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania.
 33. Biuro PFRON wyznacza Wnioskodawcy miejsce i termin podpisania umowy oraz informuje o ewentualnie wymaganych przy podpisywaniu umowy dokumentach, w szczególności o konieczności dostarczenia ostatecznego budżetu i harmonogramu realizacji zadania (nie dotyczy Wnioskodawców, których kosztorys i harmonogram realizacji zadania pozostają bez zmian w stosunku do wersji przedstawionej we wniosku), z zastrzeżeniem postanowień ust. 26.
 34. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do Wnioskodawcy (zgodnie z adresem podanym we wniosku), która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną.
 35. Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Biurze PFRON. Wnioski rozpatrzone negatywnie podlegają archiwizacji, z tym że wnioski z listy rezerwowej podlegają archiwizacji po zakończeniu danego roku budżetowego.

VI. Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON

 1. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków finansowych oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa, zawarta pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą, zwana dalej „umową”.
 2. Wzór umowy określa załącznik nr 4 do „Zasad zlecania”.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
  3. zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach – wydane przez bank (banki) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.
 4. Załącznikiem do umowy jest budżet zadania przedłożony przez Wnioskodawcę do wniosku, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału V ust. 28 i 32 „Zasad zlecania”.
 5. W przypadku zadań, w których kwota dofinansowania nie przekracza 500.000,00 zł zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest złożenie przez Zleceniobiorcę, przed przekazaniem środków PFRON, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku zadań, w których kwota dofinansowania wynosi ponad 500.000,00 zł zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Biura PFRON, w formie pisemnej, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy – w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego zdarzenia.
 7. Płatność przez PFRON kwot dofinansowania nastąpi w polskich złotych (PLN) i wyłącznie na terenie Polski. Przekazanie środków następuje przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy – wydzielony dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Odsetki powstałe na rachunku bankowym wydzielonym dla środków PFRON, zwracane są na rachunek bankowy PFRON.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą realizacji zadania w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
 10. Przekazywanie środków dokonywane jest według następujących zasad:
  1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego na dany rok dofinansowania,
  2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON,
  3. w przypadku umów wieloletnich druga transza dofinansowania przekazywana jest pod warunkiem zaakceptowania przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Wnioskodawcy na realizację zadania w poprzednim roku kalendarzowym,
  4. w uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy zadanie jest realizowane w okresie krótszym niż pół roku) dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 11. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 10 pkt 4, podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON.
 12. Zleceniobiorca zobowiązany jest przy korzystaniu ze środków PFRON do przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zobowiązuje Zleceniobiorcę do jej stosowania.
 13. Każdy z dowodów księgowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią Zleceniobiorcy oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały, opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy, dotyczące rozliczeń finansowych Zleceniobiorcy.
 14. Dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji zadania, powinny być opatrzone następującymi klauzulami:
  1. „płatne ze środków PFRON w wysokości... – dot. umowy nr ..., zadania pn. ....” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części ze środków PFRON,
  2. „płatne ze środków stanowiących wkład własny Zleceniobiorcy w wysokości... – dot. umowy nr ..., zadania pn. ...” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części przez Zleceniobiorcę w ramach wkładu własnego,
  3. „wkład rzeczowy wyceniony na kwotę ...zł – dot. umowy nr ..., zadania pn. ...” – w przypadku wkładu rzeczowego.
 15. Wkład własny niefinansowy (osobowy lub rzeczowy) zaangażowany w realizację zadania może zostać rozliczony w szczególności na podstawie:
  1. umowy użyczenia (wkład rzeczowy),
  2. oświadczenia Zleceniobiorcy o wykorzystanych do realizacji zadania zasobach rzeczowych wraz z ich aktualną wyceną (wkład rzeczowy), z zastrzeżeniem postanowień pkt 3,
  3. dowodów księgowych – w przypadku gdy ustawa o rachunkowości wprowadza obowiązek ich wystawienia (wkład rzeczowy),
  4. umowy partnerskiej (wkład rzeczowy i osobowy),
  5. porozumienia wolontariackiego (wkład osobowy),
  6. oświadczenia osoby wykonującej usługi na rzecz Zleceniobiorcy wraz z aktualną wyceną świadczonych usług potwierdzonego przez Zleceniobiorcę (wkład osobowy).
 16. Do należności z tytułu:
  1. podróży służbowej (tzn. poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika), odbywanej na obszarze kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania,
  2. podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania,
   należy stosować rozporządzenia, o których mowa w rozdziale III ust. 20 pkt 7 „Zasad zlecania”.
 17. W trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonać zmian w budżecie zadania w ramach przyznanych środków (bez konieczności informowania PFRON i aneksowania umowy) pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie danej pozycji kosztu o więcej niż 5% (lub o 10% – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00 zł), przy czym zmiany te nie mogą skutkować zwiększeniem pozycji budżetu zadania dotyczących wynagrodzeń i promocji a także nie mogą przekraczać procentowych wartości rodzajów kosztów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Oznacza to, że jeżeli Wnioskodawca wygeneruje oszczędności może dokonać przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję budżetu, nie powodując jej zwiększenia o więcej niż 5% jej dotychczasowej wartości (lub o 10% jej dotychczasowej wartości – w przypadku zadań, których łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 150.000,00 zł). Zastrzeżenie, iż zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem pozycji budżetu zadania dotyczących promocji nie odnosi się do zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
 18. Zleceniobiorca jest zobligowany do zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w budżecie zadania, a wielkością przyznanego dofinansowania. W trakcie realizacji zadania, stosunek środków własnych do dofinansowania nie może ulec zmniejszeniu, przy czym nie ma ograniczeń dotyczących zwiększenia zaangażowanych w zadanie środków własnych.
 19. Załączniki do umowy (budżet i harmonogram) stanowią integralną część umowy i w związku z tym zmiana ich treści (np. wprowadzenie nowej pozycji do budżetu, zwiększenie danej pozycji kosztu powyżej limitu określonego w ust. 17, obniżenie wkładu własnego, zamiana wkładu własnego finansowego na wkład własny niefinansowy, zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów zadania) wymaga podpisania aneksu do umowy.
 20. Propozycje zmian do umowy muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania, nie później jednak niż na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji zadania. Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian w zakresie realizacji zadania, wymagających zawierania aneksu do umowy, po dacie zakończenia realizacji zadania.
 21. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają akceptacji PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 22. Sprawozdanie z wykonania zadania należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy i przesłać w terminie wskazanym w umowie, na adres Biura PFRON. Zleceniobiorca zobowiązany jest do załączenia sprawozdania również w wersji elektronicznej na nośniku (dyskietce, płycie CD lub DVD).
 23. Do sprawozdania nie załącza się poszczególnych dowodów księgowych, które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
 24. Do sprawozdania należy załączyć dodatkowe materiały dokumentujące faktycznie podjęte działania przy realizacji zadania (np. listy uczestników zadania, publikacje wydane w ramach zadania, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji).
 25. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją umowy muszą być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy.
 26. Na żądanie PFRON Zleceniobiorca zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.
 27. Biuro PFRON przekazuje Zleceniobiorcy pisemną informację o decyzji dotyczącej rozliczenia dofinansowania w terminie 10 dni roboczych od daty jej podjęcia. Decyzja dotycząca rozliczenia dofinansowania musi być podjęta nie później niż w terminie 45 dni roboczych od daty doręczenia przez Zleceniobiorcę kompletnego sprawozdania.
 28. W przypadku wykorzystania całości lub części dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu całości lub części nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON na rachunek bankowy Wnioskodawcy do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON. Jeżeli wykorzystanie części dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem doprowadziło do niezrealizowania całości zadania – Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON na rachunek bankowy Wnioskodawcy do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON.

VII. Zasady monitorowania i ewaluacji

 1. Przyjmuje się następujące wskaźniki stopnia zaspokojenia potrzeb:
  1. liczbowy wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb, równy stosunkowi liczby Zleceniobiorców do liczby Wnioskodawców, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie,
  2. pierwszy kwotowy wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb, równy stosunkowi sumy kwot wypłaconych przez PFRON w ramach „Zasad zlecania” do sumy kwot wnioskowanych z wniosków zweryfikowanych pozytywnie pod względem formalnoprawnym,
  3. drugi kwotowy wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb, równy stosunkowi sumy kwot wypłaconych przez PFRON w ramach „Zasad zlecania” do sumy kwot wnioskowanych z wniosków ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym,
  4. kwotowy wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb Zleceniobiorców, równy stosunkowi sumy kwot wypłaconych przez PFRON w ramach „Zasad zlecania” do sumy kwot zweryfikowanych zgodnie z tymi zasadami, z wniosków Zleceniobiorców.
 2. Wskaźniki będące przedmiotem ewaluacji zadania, tj. oceny jakości realizacji zadania (jego faktycznych efektów) w stosunku do wcześniejszych założeń, Wnioskodawca zobowiązany jest zaproponować w składanym do PFRON wniosku o zlecenie realizacji zadań. Wskaźniki powinny być podane wg następującego podziału:
  1. wskaźniki bazowe – tj. mierniki statystyczne ukazujące sytuację w danym obszarze przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wskaźniki bazowe powinny odnosić się do wielkości początkowych, w stosunku do których mierzone są następne wskaźniki. Ich celem zasadniczym jest umożliwienie oceny zmian, jakie zaszły w związku z realizacją zadania w danym obszarze,
  2. wskaźniki wkładu – odnoszące się do środków finansowych niezbędnych na realizację zadania,
  3. wskaźniki produktu – odnoszące się do przedmiotów materialnych i usług, które otrzymuje beneficjent ostateczny, wskutek realizacji zadania ze środków finansowych PFRON,
  4. wskaźniki rezultatu – odnoszące się do efektów zrealizowanego zadania, dostarczających informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji zadania u ostatecznych beneficjentów.
 3. Na potrzeby „Zasad zlecania” przyjmuje się iż w miejsce wskaźników oddziaływania, odnoszących się do długoterminowych konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów ostatecznych i rozumianych jako wartości liczbowe, Wnioskodawca przedstawia opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania zadania.
 4. Wskaźniki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Wnioskodawca przedstawia wraz z ich faktycznymi wartościami. Wskaźniki, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wnioskodawca przedstawia wraz z ich planowanymi wartościami.
 5. Jednostka organizacyjna Biura PFRON odpowiedzialna za realizację „Zasad zlecania”, przygotowuje zbiorcze zestawienie danych obejmujące wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1-2.
 6. Wskazania dotyczące wyznaczania przez Wnioskodawców wskaźników ewaluacji, zawarte zostały w załączniku nr 5 do „Zasad zlecania”.

VIII. Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych w ramach „Zasad zlecania”

 1. Zarząd PFRON sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację zadania.
 2. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych. W związku z tym, kontrola może być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania. Prawo kontroli przysługuje PFRON zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy jak i w miejscu realizacji zadania.
 3. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, załącznikach i rozliczeniach. 

Załączniki