informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs nr 11 – najczęściej zadawane pytania (stan na dzień 14.11.2012 r.)

Konkurs nr 11 – najczęściej zadawane pytania (stan na dzień 14.11.2012 r.)

Pytania dotyczące ogłoszenia o konkursie oraz „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”

Czy organizacja, która została zarejestrowana w KRS w listopadzie 2011 roku może złożyć wniosek w ramach konkursu?

Nie. Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie warunkiem składania wniosków jest między innymi prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu). Organizacje, które nie spełniają ww. warunku nie mają możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu, w ramach jedenastego konkursu. Wskazana w treści „Zasadach wspierania realizacji zadań (…)” możliwość ubiegania się o przyznanie dofinansowania przez organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok (do maksymalnej wysokości 50.000 zł) nie ma zastosowania w ramach jedenastego konkursu.

Czy w przypadku projektu dotyczącego zadania pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” można ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej?

Nie. W ramach jedenastego konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej wyłącznie w przypadku projektu, którego cel zawiera się w celu programowym 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” oraz gdy jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Zgodnie ze sposobem łączenia zadań w projekcie, określonym w rozdziale III „Zasad wspierania realizacji zadań (…)” zadanie pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” nie może zostać połączone w projekcie z zadaniem pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Zatem, w przypadku projektu dotyczącego zadania pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji (…)” nie ma możliwości ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej.

Czy możliwe jest ubieganie się o zawarcie umowy wieloletniej jeżeli projekt dotyczy wyłącznie zadania nr 5 pn. „prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć (…)”?

Nie. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej jedynie w sytuacji gdy jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Zatem, nie ma możliwości ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej w przypadku, gdy projekt dotyczy wyłącznie zadania nr 5 pn. „prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć (…)”.

Czy organizacja, która ma zawartą umowę wieloletnią może w ramach jedenastego konkursu zgłosić projekt dotyczący tego samego celu programowego?

Tak. Podmiot, który realizuje umowę wieloletnią, zawartą w ramach wcześniej ogłoszonego przez PFRON konkursu, może w ramach jedenastego konkursu zgłosić projekt dotyczący tego samego celu programowego. Należy jednakże pamiętać, iż zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie:

  1. Wnioskodawca nie może zgłosić do PFRON projektu dotyczącego prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tej samej placówce, co placówka objęta wsparciem w ramach wcześniej zawartej umowy (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań),
  2. ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się; warunek ten dotyczy projektów realizowanych w ramach celu programowego 1 lub celu programowego 2 lub celu programowego 4 – niezależnie w ramach jakiego konkursu zostało udzielone dofinansowanie. Spełnienie warunku jest weryfikowane na etapie rozliczania środków finansowych uzyskanych z PFRON. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

Czy złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu maksymalnej liczby wniosków dla wszystkich Wnioskodawców (wskazanych we wniosku wspólnym) czy tylko dla Wnioskodawcy-Lidera?

Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 4 wnioski (w jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt). Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, wskazanych we wniosku wspólnym. Tym samym, każdy z Wnioskodawców, oprócz wniosku wspólnego, może w ramach jedenastego konkursu złożyć dodatkowo nie więcej niż 3 wnioski.

Czy w przypadku wniosku wspólnego kryteria wskazane w rozdziale I ogłoszenia o konkursie dotyczą wszystkich Wnioskodawców (wskazanych we wniosku wspólnym) czy tylko Wnioskodawcy-Lidera?

Wskazane w rozdziale I ogłoszenia kryteria uczestnictwa organizacji pozarządowych w konkursie weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym.

Co należy rozumieć pod pojęciem „placówka”?

W „Zasadach wspierania realizacji zadań (…)” a także w treści ogłoszenia o konkursie nie wprowadzono uszczegółowienia pojęcia „placówka”. W składanym do PFRON wniosku, Wnioskodawca powinien wykazać, iż planowany projekt dotyczy placówki, w której prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych. W przypadku projektu regionalnego lub lokalnego w odniesieniu do placówki, której dotyczy projekt muszą zostać spełnione warunki wskazane w rozdziale III ust. 3-4 ogłoszenia o konkursie. Należy pamiętać, iż w zgłaszanych do PFRON projektach mogą zostać wykazane wyłącznie takie działania (formy wsparcia) i związane z nimi koszty, które nie mogą być finansowane, na podstawie odrębnych przepisów, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub z subwencji oświatowej.

Czy w projekcie dotyczącym celu programowego 2 obejmującym zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” może zostać zgłoszonych kilka placówek?

Tak. Jeden projekt może dotyczyć kilku placówek. Należy jednakże pamiętać, iż projekt musi stanowić spójną całość. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu muszą być skoordynowane poprzez wspólny cel, harmonogram i budżet oraz wspólne wskaźniki produktu i rezultatu. Spójność projektu badana jest również w odniesieniu do grupy beneficjentów ostatecznych. Tym samym, nie jest możliwe zgłoszenie projektu, który dotyczyłby działań prowadzonych w kilku placówkach świadczących różne formy wsparcia, na rzecz różnych grup podopiecznych (niejednorodna grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Czy ta sama placówka może zostać zgłoszona w ramach dwóch projektów?

Nie. Zgodnie z „Zasadami wspierania realizacji zadań (…)” działania prowadzone przez Wnioskodawcę w danej placówce, nie mogą być dofinansowane ze środków PFRON na podstawie dwóch odrębnych, równolegle realizowanych umów. Zatem, ta sama placówka nie może zostać zgłoszona w dwóch odrębnych projektach.

Czy w konkursie można zgłosić projekt dotyczący placówki, która jest objęta wsparciem w ramach umowy wieloletniej zawartej w dziewiątym konkursie?

Nie. Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie Wnioskodawca nie może zgłosić do PFRON projektu dotyczącego prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tej samej placówce, co placówka objęta wsparciem w ramach wcześniej zawartej umowy (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Czy w ramach konkursu możliwe jest zgłoszenie projektu dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego?

Tak. W ramach celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” istnieje możliwość zgłoszenia projektu dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego. W przypadku tego rodzaju projektów nie jest stosowane wyłączenie wskazane w rozdziale IV ust. 5 pkt 5 ogłoszenia o konkursie. Zatem, beneficjentami ostatecznymi projektu dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego mogą być również osoby, które na dzień rozpoczęcia realizacji projektu są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej lub pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej.

W jakim przypadku możliwe jest zgłoszenie projektu lokalnego?

Projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym (tzn. projekt obejmujący beneficjentów ostatecznych z terenu jednego województwa) może zostać zgłoszony jedynie w ramach celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)”, gdy jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Zadanie to musi mieć charakter regionalny lub lokalny i musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę. W odniesieniu do placówki, w której prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych muszą zostać spełnione warunki wskazane w rozdziale III ust. 4 ogłoszenia o konkursie.

Czy w przypadku projektów ponadregionalnych określony został procentowy wskaźnik udziału beneficjentów ostatecznych projektu z poszczególnych województw?

Nie. W „Zasadach wspierania realizacji zadań (…)” a także w treści ogłoszenia o konkursie nie został określony procentowy wskaźnik udziału beneficjentów ostatecznych z poszczególnych województw. Planując realizację projektu ponadregionalnego Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie). Należy pamiętać, iż co do zasady projekty zgłaszane w ramach jedenastego konkursu muszą być skierowane do uczestników projektu, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 3 województw. Projekt dotyczący celu programowego 4, obejmujący zadanie pn. „zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową” może zostać skierowany do beneficjentów ostatecznych (osób niepełnosprawnych), których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność beneficjentów ostatecznych projektu?

Tak. Zgodnie z „Zasadami wspierania realizacji zadań (…)” w przypadku projektów, dotyczących celu programowego 1 lub celu programowego 2 beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne. Przed zwrotem beneficjentowi ostatecznemu oryginału ww. dokumentu Wnioskodawca, kseruje ten dokument i kopię poświadcza za zgodność z oryginałem. Kserokopie dokumentów przechowywane są przez Wnioskodawcę i udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych. Wskazany warunek nie dotyczy projektów obejmujących zadanie nr 4 („prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”).

Czy projekt dotyczący zadania „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” może polegać na udzielaniu informacji drogą telefoniczną lub internetową?

Tak. Realizacja tego typu projektu może polegać na udzielaniu jednorazowych porad lub informacji, w szczególności drogą telefoniczną lub internetową. Należy pamiętać, iż projekt ten musi być skierowany do uczestników, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 3 województw.

Czy w jednym projekcie, który dotyczy zadania pn. „organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” można zaplanować realizację kilku imprez sportowych?

Tak. W ramach projektu Wnioskodawca może zaplanować realizację kilku imprez kulturalnych lub sportowych pod warunkiem, iż projekt w takim kształcie stanowić będzie spójną całość. Tym samym, wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu powinny zostać skoordynowane poprzez wspólny cel, harmonogram i budżet oraz wspólne wskaźniki produktu i rezultatu. Spójność projektu badana jest również w odniesieniu do grupy beneficjentów ostatecznych. Warunkiem osiągnięcia zakładanego przez Wnioskodawcę celu projektu powinna być realizacja wszystkich zaplanowanych w projekcie działań (imprez kulturalnych lub sportowych) – Wnioskodawca powinien wykazać, iż bez realizacji jakiegokolwiek z działań zakładany cel projektu nie zostanie osiągnięty. Wskazane w rozdziale IV ust. 6 ogłoszenia o konkursie warunki muszą być spełnione w odniesieniu do każdej z imprez będącej przedmiotem projektu.

Jaka musi być ranga imprezy sportowej zgłaszanej w projekcie w ramach jedenastego konkursu?

W przypadku projektów dotyczących organizacji imprez sportowych musi zostać spełniony, m.in., warunek odnoszący się do rangi imprezy. Projekt musi dotyczyć imprezy o randze:

  1. imprezy międzynarodowej, przez co należy rozumieć międzynarodowe zawody sportowe i wydarzenia im towarzyszące, organizowane na terenie Polski o randze: co najmniej eliminacji do Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy, lub co najmniej eliminacji do Pucharu Świata lub Pucharu Europy – których organizacja zlecana jest przez międzynarodową organizację sportu,
  2. co najmniej eliminacji do Mistrzostw Polski,
  3. co najmniej eliminacji do Pucharu Polski.

Projekty dotyczące imprez, które nie spełniają ww. warunku nie mogą zostać zgłoszone w ramach jedenastego konkursu.

Czy w ramach konkursu możliwe jest zgłoszenie projektu dotyczącego organizacji imprezy turystycznej?

Nie. W ramach jedenastego konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących organizacji imprez turystycznych i/lub rekreacyjnych.

Czy w ramach konkursu możliwe jest zgłoszenie projektu dotyczącego wydawnictwa seryjnego?

Tak. Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie, projekty realizujące cel programowy 3 „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” obejmujące zadanie pn. „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość (…)”, mogą dotyczyć wyłącznie wydawnictw ciągłych. Odmianą wydawnictwa ciągłego jest wydawnictwo seryjne (tj. publikacja seryjna o indywidualnych tytułach, tematyce poszczególnych wydań, wydawana nieregularnie; cechą wspólną poszczególnych wydań jest m.in. jednolity format, szata i znak graficzny, tytuł główny).

Jaki jest limit kosztów w kategorii „koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu”?

Obowiązujące w ramach jedenastego konkursu limity kosztów, w poszczególnych kategoriach kosztów, wskazane zostały w rozdziale X ogłoszenia o konkursie. Suma kosztów ujętych w kategorii koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu (w tym biura koordynującego realizację projektu), w części, przypadającej na dany projekt – nie może przekroczyć:

  1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000 zł,
  2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000 zł do 1.000.000 zł włącznie,
  3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł włącznie,
  4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł włącznie,
  5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000 zł.

Czy osoba zaangażowana w projekcie na podstawie umowy o pracę może jednocześnie zostać zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej do innych zadań w projekcie?

Nie. Zgodnie z „Zasadami wspierania realizacji zadań (…)” koszty wynikające z umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej, na potrzeby realizacji projektu, z pracownikiem Zleceniobiorcy, są kwalifikowalne, o ile w ramach czynności służbowych wynikających ze stosunku pracy pracownik nie realizuje żadnych zadań związanych z projektem. Tym samym, brak jest możliwości zawierania umów cywilnoprawnych, w celu wykonywania dodatkowych zadań w projekcie, z personelem projektu zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.

Czy koszty wyjazdów w celach służbowych osoby zatrudnionej na umowę zlecenie mogą zostać uznane za kwalifikowalne?

Tak. Zasady rozliczania podróży w celach służbowych, określone w rozdziale IV ust. 13-13b „Zasad wspierania realizacji zadań (…)” mogą być stosowane analogicznie w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), pod warunkiem, iż zgodnie z umową cywilnoprawną strony uwzględnią tego rodzaju koszty w ramach wynagrodzenia. W takim przypadku koszty wyjazdów wykazywane są w budżecie projektu w kategorii kosztów osobowych (razem z innymi kosztami osobowymi, które dotyczą danej osoby, zaangażowanej do realizacji projektu).