informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON

I. Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną korzystającą z realizacji projektu,
 2. budżecie projektu – należy przez to rozumieć określone wartościowo i rodzajowo koszty, w ramach dopuszczalnych kategorii kosztów kwalifikowalnych,
 3. Dyrektorze jednostki organizacyjnej Biura PFRON – należy przez to rozumieć Dyrektora jednostki organizacyjnej Biura PFRON, odpowiedzialnej za organizację konkursu o zlecenie realizacji zadań,
 4. działalności nieodpłatnej – należy przez to rozumieć działalność, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
 5. działalności odpłatnej – należy przez to rozumieć działalność, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), jak również działalność nie przekraczającą limitów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy,
 6. ewaluacji projektu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności projektu,
 7. fundacjach – należy przez to rozumieć fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.),
 8. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat realizacji projektów w aspekcie finansowym i rzeczowym,
 9. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 10. organizacji pożytku publicznego – należy przez to rozumieć fundację lub organizację pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
 11. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 12. personelu projektu – należy przez to rozumieć osoby zaangażowane do realizacji projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu,
 13. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 14. projekcie – należy przez to rozumieć zespół działań w ramach jednego lub kilku zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172), których realizacja prowadzi do osiągnięcia wyznaczonego w danym konkursie celu,
 15. przychodzie – należy przez to rozumieć przychód ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych wpłat gotówkowych, które otrzymał Wnioskodawca w ramach realizacji projektu,
 16. rezultatach – należy przez to rozumieć efekty zrealizowanego projektu, dostarczające informacji o zmianach, jakie nastąpiły u ostatecznych beneficjentów w wyniku wdrożenia projektu,
 17. rozporządzeniu w sprawie rodzajów zadań – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172),
 18. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę, w szczególności osobę niepełnosprawną lub instytucję bezpośrednio korzystającą z realizacji projektu,
 19. ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
 20. ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
 21. ustawie o rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
 22. ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

22a. ustawie Prawo zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),

 1. wkładzie finansowym prywatnym – należy przez to rozumieć wkład finansowy pochodzący ze źródeł innych niż z jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
 2. wkładzie niefinansowym osobowym – należy przez to rozumieć świadczenie wolontariusza,
 3. wkładzie własnym – należy przez to rozumieć wkład finansowy lub niefinansowy osobowy, jaki Wnioskodawca zobowiązał się zaangażować do realizacji projektu,
 4. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON,
 5. wniosku wspólnym – należy przez to rozumieć wniosek o zlecenie realizacji zadań złożony przez dwie lub więcej fundacje albo organizacje pozarządowe działające wspólnie,
 6. wykonawcy zewnętrznym – należy przez to rozumieć podmiot, który współrealizuje część projektu, poprzez sprzedaż usług, których zakupu (za pośrednictwem środków pochodzących z dofinansowania) dokonuje fundacja lub organizacja pozarządowa, której zlecono realizację projektu,
 7. wymagalnym zobowiązaniu – należy przez to rozumieć zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął,
 8. zasadach zlecania – należy przez to rozumieć „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”,
 9. Zleceniobiorcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym została zawarta umowa o zlecenie realizacji zadań,
 10. zleceniu realizacji zadań – należy przez to rozumieć zlecenie realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów zadań, zgłoszonych do PFRON w formie projektów.

II. Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172) a także ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

III. Postanowienia ogólne

 1. Zawarte w niniejszym dokumencie postanowienia dotyczą zlecania realizacji zadań przez PFRON, poprzez wsparcie realizacji tych zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji są fundacje oraz organizacje pozarządowe.
 3. W przypadku organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniających warunki określone w tym artykule, możliwość składania wniosków o zlecenie realizacji zadań uzależniona jest od posiadania statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. PFRON zleca do realizacji zadania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów zadań. Zadania te zgłaszane są do PFRON w formie projektów. Cele projektów zgłaszanych do PFRON muszą zawierać się w jednym ze wskazanych poniżej celów programowych:
  1. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy,
  2. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu),
  3. cel programowy 3: rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  4. cel programowy 4: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
  5. cel programowy 5: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.
 5. Dla poszczególnych celów programowych ustala się następujący sposób łączenia zadań w projekcie:
  1. w przypadku celu programowego 1 – projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z zadań wskazanych w § 1 pkt 2 i pkt 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań; warunkiem realizacji tego typu projektów jest tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu,
  2. w przypadku celu programowego 2 – projekt musi dotyczyć:
   1. co najmniej jednego z zadań wskazanych w § 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań; warunkiem realizacji tego typu projektów jest tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu, lub
   2. zadania wskazanego w § 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań; projekty tego typu nie wymagają tworzenia Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu,
  3. w przypadku celu programowego 3 – projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z zadań wskazanych w § 1 pkt 9 i pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań,
  4. w przypadku celu programowego 4 – projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z zadań wskazanych w § 1 pkt 3, pkt 7, pkt 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań,
  5. w przypadku celu programowego 5 – projekt musi dotyczyć:
   1. wyłącznie jednego z zadań wskazanych w § 1 pkt 9, pkt 11 i pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań, lub
   2. zadania wskazanego w § 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań oraz jednego z zadań wskazanych w § 1 pkt 9, pkt 11 i pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań.
 6. Dofinansowanie na realizację projektu nie może być przyznane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które:
  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
  3. posiadają wymagalne zobowiązania wobec innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Fundacje oraz organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok (licząc od daty ogłoszenia konkursu), mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu do maksymalnej wysokości 50.000 zł. W ogłoszeniu o konkursie może zostać wyznaczona maksymalna kwota dofinansowania na realizację projektu, o przyznanie której może ubiegać się fundacja lub organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok.
 8. Warunek, o którym mowa w ust. 7, dotyczący maksymalnej kwoty dofinansowania dla fundacji lub organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, ma zastosowanie także w przypadku wniosku wspólnego i dotyczy każdej z części dofinansowania, o których przyznanie na realizację projektu występują, we wniosku wspólnym, poszczególni Wnioskodawcy.
 9. W przypadku jednostek organizacyjnych fundacji lub organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. Koła, Oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.
 10. Zarząd główny fundacji lub organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu jednostek organizacyjnych tej fundacji lub organizacji pozarządowej, które posiadają osobowość prawną.
 11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 zgłaszane do PFRON projekty muszą mieć charakter ponadregionalny, tzn. muszą być skierowane do uczestników projektu, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw. Planując realizację projektu obejmującego zadania o charakterze ponadregionalnym Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).
 12. Projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Zadanie to musi mieć charakter regionalny lub lokalny i musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę.
 13. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadań, Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny wynosi co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu, z tym że wymagane minimum wkładu własnego (tj. 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu) może być wniesione wyłącznie w postaci:
  1. wkładu finansowego prywatnego, i/lub
  2. wkładu niefinansowego osobowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14.
 14. Jeżeli Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład własny powyżej minimalnej procentowej wysokości określonej w ust. 13, wówczas pozostała część wkładu własnego (tj. powyżej 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu) może być wniesiona w postaci:
  1. wkładu finansowego prywatnego, i/lub
  2. wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), i/lub
  3. wkładu niefinansowego osobowego.
 15. W ogłoszeniu o konkursie minimalna wysokość wymaganego wkładu własnego może zostać określona na poziomie wyższym niż wskazany w ust. 13 – w zależności od celu programowego.
 16. W przypadku wniosku wspólnego warunki dotyczące wysokości wkładu własnego, określone w ust. 13, muszą być spełnione w odniesieniu do projektu. Tym samym, procentowa wysokość wkładu własnego niektórych z Wnioskodawców, składających wniosek wspólny, może być mniejsza od wymaganej minimalnej procentowej wysokości określonej w ust. 13 (z zastrzeżeniem postanowień ust. 14), pod warunkiem, iż łączna wysokość wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawców do realizacji projektu wynosić będzie co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu.
 17. Środków stanowiących wkład własny finansowy Wnioskodawcy, nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy.
 18. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza), konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
  1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe); karty pracy muszą być podpisane przez wolontariusza oraz osobę upoważnioną do odbioru pracy wykonanej przez wolontariusza,
  3. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
  4. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu (z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż 12 zł za jedną godzinę pracy, jest posiadane przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel); w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy,
  5. wolontariuszem nie może być uczestnik projektu jak również osoba zatrudniona u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz osoba samozatrudniona (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca osobiście zadania w ramach projektu) z zastrzeżeniem postanowień ust. 19.
 19. Wskazany w ust. 18 pkt 5 zakaz łączenia funkcji pracownika i wolontariusza należy odnieść do danego projektu. Tym samym, osoba zatrudniona przez Wnioskodawcę (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) do realizacji danego projektu, nie może jednocześnie, w tym projekcie, wykonywać pracy jako wolontariusz, chyba że wartość tej pracy nie będzie wykazywana przez Wnioskodawcę jako wkład własny niefinansowy osobowy. W sytuacji, gdy pracownik Wnioskodawcy nie jest zaangażowany do realizacji danego projektu, jako personel administracyjny lub merytoryczny tego projektu (a tym samym, gdy koszty wynagrodzenia tego pracownika nie są finansowane w ramach projektu) jest możliwe, aby poza godzinami wykonywania swoich obowiązków służbowych (wynikających z umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej) świadczył na rzecz tego projektu pracę jako wolontariusz. Wartość tej pracy może być wówczas wykazana jako wkład własny niefinansowy osobowy Wnioskodawcy.
 20. Planowane przychody projektu muszą zostać wydatkowane na sfinansowanie kosztów (kwalifikowalnych i/lub niekwalifikowalnych) projektu. Koszty niekwalifikowalne projektu, sfinansowane z przychodów projektu, wymagają udokumentowania.
 21. Przychody uzyskane w wyniku realizacji projektu, niezaplanowane w budżecie projektu, pomniejszają wysokość udzielonego dofinansowania.
 22. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych, itd.).
 23. Pomoc finansowa nie może być przyznana Wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na ten sam projekt:
  1. z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji,
  2. z innego tytułu ustawy o rehabilitacji, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON,
  3. w ramach innego konkursu ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.
 24. Pod pojęciem „ten sam projekt”, o których mowa w ust. 23, należy rozumieć zaplanowany przez Wnioskodawcę zespół działań ułożonych w czasie (tj. z określonym początkiem i końcem) lub realizowanych w sposób ciągły, prowadzących do osiągnięcia celów i rezultatów za pomocą określonych metod i instrumentów, w tym zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych.
 25. W przypadku zadania wskazanego w § 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań, tj. zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, wyłączenie o którym mowa w ust. 23 oznacza, że Wnioskodawca, który otrzymał z samorządu województwa, samorządu powiatowego lub z PFRON, na podstawie odrębnego wniosku złożonego w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie ze środków PFRON na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce, nie może ubiegać się w PFRON o dofinansowanie projektu który dotyczyłby tej samej placówki, bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań. Tym samym, działania prowadzone przez Wnioskodawcę w danej placówce, nie mogą być dofinansowane ze środków PFRON na podstawie dwóch odrębnych, równolegle realizowanych umów. Wnioskodawca może zgłosić do PFRON projekt dotyczący zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, gdy:
  1. dotyczy on prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w innej placówce, niż placówka objęta wsparciem w ramach wcześniej zawartej i realizowanej umowy, lub
  2. zakończy się okres realizacji działań dofinansowanych ze środków PFRON na podstawie odrębnej umowy – w sytuacji, gdy zgłaszany projekt dotyczy tej samej placówki, co placówka objęta wcześniej wsparciem ze środków PFRON.

25a. W ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego Wnioskodawca składa wniosek do PFRON, mogą zostać wskazane dodatkowe zastrzeżenia co do możliwości zgłoszenia projektu dotyczącego zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

 1. Zgłoszenie projektu, którego beneficjentami ostatecznymi będą uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej jest możliwe, pod warunkiem, iż zakres merytoryczny tego projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika warsztatu, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu. Koszty uczestnictwa osób niepełnosprawnych w takim projekcie nie mogą być finansowane w ramach innego tytułu ustawy o rehabilitacji. W projekcie nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń bądź sprzętu należącego do warsztatu terapii zajęciowej. Spełnienie tych warunków weryfikowane będzie podczas oceny merytorycznej wniosku – Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku informacje pozwalające na dokonanie takiej weryfikacji. W ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego Wnioskodawca składa wniosek do PFRON, mogą zostać wskazane dodatkowe zastrzeżenia co do możliwości zgłoszenia projektu, którego beneficjentami ostatecznymi będą uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej.
 2. Wnioskodawca nie może zgłosić do PFRON projektu, w którym zaplanowane działania mieszczą się w pojęciu „turnusu rehabilitacyjnego”, którego definicja wskazana została w art. 10c ustawy o rehabilitacji. Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie podczas oceny merytorycznej wniosku.
 3. W przypadku projektów, dotyczących celu programowego 1: „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy” lub celu programowego 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Przed zwrotem beneficjentowi ostatecznemu oryginału ww. dokumentu Wnioskodawca, kseruje ten dokument i kopię poświadcza za zgodność z oryginałem. Kserokopie dokumentów przechowywane są przez Wnioskodawcę i udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
 4. Ze środków PFRON dofinansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Środki PFRON na realizację projektu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Jeżeli Wnioskodawca przedstawi we wniosku o zlecenie realizacji zadań informację o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej, nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników projektu.
 5. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie może samodzielnie wykonać usług będących elementem projektu dopuszcza się możliwość powierzenia wykonania tych usług (na podstawie pisemnie zawartej umowy) wykonawcy zewnętrznemu, z tym że dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi. Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej Wnioskodawcy. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje Wnioskodawcę do jej stosowania. Warunkiem uznania kosztów powierzenia wykonania usług za kwalifikowalne jest wskazanie przez Wnioskodawcę, we wniosku o zlecenie realizacji zadań, zakresu usług, które zamierza powierzać innym podmiotom (wykonawcom) i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez PFRON. W przypadku wniosku wspólnego wykonawcą zewnętrznym nie może być żaden z Wnioskodawców składających wniosek wspólny (nie jest zatem możliwe zlecanie wykonania usług jednemu z Wnioskodawców przez innego Wnioskodawcę składającego wniosek wspólny).

30a. Postanowienia ust. 30 stosuje się do powierzania usług, które mają na celu wniesienie wartości merytorycznej do projektu. Zakup przez Wnioskodawcę usług, których bezpośrednim celem nie jest wykonanie projektu (np. usług cateringowych, hotelowych, poligraficznych, wynajem sali) nie jest traktowany jako powierzenie wykonania usług wykonawcy zewnętrznemu. 30b. Wnioskodawca, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale X ust. 13a-13n „Zasad zlecania”.

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej fundacje albo organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny. Wniosek wspólny musi określać jakie działania w ramach realizacji projektu będą wykonywać poszczególne fundacje lub organizacje pozarządowe a także sposób reprezentacji ww. podmiotów wobec PFRON. W umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację projektu, musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider, który będzie odpowiedzialny, m.in., za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania (odpowiedzialność Lidera w tym zakresie musi polegać również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON). Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu musi wiązać Wnioskodawców na etapie składania wniosku o zlecenie realizacji zadań. Umowa musi określać w szczególności:
  1. cel umowy,
  2. cel projektu, planowanego do zgłoszenia we wniosku wspólnym,
  3. zadania i obowiązki poszczególnych Wnioskodawców oraz sposób podejmowania decyzji,
  4. planowaną procentową wysokość wkładu własnego poszczególnych Wnioskodawców w kosztach realizacji projektu (w podziale na: wkład finansowy prywatny, wkład niefinansowy osobowy, wkład finansowy ze źródeł publicznych, innych niż PFRON),
  5. zasady komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Wnioskodawcami,
  6. sposób monitorowania i kontroli realizacji projektu w części realizowanej przez poszczególnych Wnioskodawców.
 2. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość podjęcia przez PFRON decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie lub w „Zasadach zlecania”. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać przyczyny uchybienia terminu. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON.
 3. Decyzje w sprawie zlecenia realizacji zadań podejmowane są do wyczerpania limitu środków finansowych PFRON przewidzianego na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji, w danym roku kalendarzowym.
 4. O ile Zarząd PFRON nie postanowi inaczej Oddziały PFRON:
  1. przeprowadzają ocenę formalną wniosków złożonych przez fundacje lub organizacje pozarządowe o charakterze lokalnym, tj. fundacje lub organizacje pozarządowe działające na terenie jednego województwa, w ramach posiadanych struktur lub placówek,
  2. przekazują, za pośrednictwem Biura PFRON, wnioski, o których mowa w pkt 1, do oceny merytorycznej, 2a) przeprowadzają ocenę merytoryczną aktualizacji wniosków, o których mowa w pkt 1, złożonych w ramach trybu pozakonkursowego – zgodnie z postanowieniami rozdziału IX „Zasad zlecania”,
  3. zawierają umowy z Wnioskodawcami, o których mowa w pkt 1,
  4. realizują i rozliczają umowy zawarte z Wnioskodawcami, o których mowa w pkt 1.
 5. W ramach środków finansowych przeznaczonych na zlecanie realizacji zadań możliwe jest sfinansowanie, w szczególności, kosztów związanych ze szkoleniami dotyczącymi „Zasad zlecania”, kosztów publikowania w prasie ogłoszeń o konkursach, kosztów podróży osób, o których mowa w rozdziale VII ust. 12 „Zasad zlecania”, kosztów wynagrodzeń ekspertów, o których mowa w rozdziale VII ust. 11 „Zasad zlecania”, oraz kosztów przeprowadzenia ewaluacji, o której mowa w rozdziale XI „Zasad zlecania”. Decyzje w sprawie przekazywania środków finansowych na pokrycie ww. kosztów, podejmuje Zarząd PFRON na podstawie odrębnej uchwały, chyba że odrębne przepisy, obowiązujące w PFRON, przewidują inny tryb podejmowania decyzji.

IV. Kwalifikowalność kosztów

 1. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:
  1. są niezbędne do realizacji projektu,
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  3. zostaną uwzględnione w budżecie projektu i umieszczone we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON,
  4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową, o której mowa w pkt 3,
  5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy,
  6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
  7. nie zostały wymienione w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, o którym mowa w ust. 14.
 2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 1 oraz ust. 3, za kwalifikowalne uznaje się w szczególności:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego, w tym np. kierowników (koordynatorów) projektu, osób wykonujących zadania administracyjno-nadzorczo-kontrolne, księgowego – z zastrzeżeniem, iż suma kosztów w tej kategorii nie może przekroczyć kwoty, której procentowa wartość, w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, określana jest w ogłoszeniu o konkursie,
  2. koszty osobowe personelu merytorycznego, w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących działania w ramach projektu. W przypadku realizacji projektu w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. koszty związane z udziałem uczestników projektu, w tym np. materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, wyżywienie i zakwaterowanie, przejazd uczestników projektu, w tym transport zbiorowy, nagrody dla uczestników projektu w konkursach itp.,
  4. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu (w tym biura koordynującego realizację projektu) w części, przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe, zakup usług księgowych) – z zastrzeżeniem, iż suma kosztów w tej kategorii nie może przekroczyć kwoty, której procentowa wartość, w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, określana jest w ogłoszeniu o konkursie,
  5. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu – z zastrzeżeniem, iż suma kosztów w tej kategorii nie może przekroczyć kwoty, której procentowa wartość, w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, określana jest w ogłoszeniu o konkursie,
  6. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi projektu, w tym np. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp. – z zastrzeżeniem, iż suma kosztów w tej kategorii nie może przekroczyć kwoty, której procentowa wartość, w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, określana jest w ogłoszeniu o konkursie (limit procentowy nie jest określany w przypadku projektów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym),
  7. inne koszty związane z realizacją projektu, w tym np. koszty podróży służbowych personelu projektu (związane z realizacją projektu koszty podróży służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika), dojazdy personelu projektu do uczestników projektu na obszarze miejscowości w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika, koszty uzyskania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy zawartej z PFRON, koszty wyżywienia i zakwaterowania personelu projektu (związane z realizacją projektu), koszty opłat bankowych, itp. – o ile koszty te nie mogą zostać przypisane odpowiednio do rodzajów kosztów wskazanych w pkt 1-6.
 3. Koszty pośrednie, tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy, których nie można przyporządkować wyłącznie do danego projektu, mogą być rozliczane przez Wnioskodawcę ryczałtem (zgodnie z warunkami wskazanymi w ust. 7) lub na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (tj. bez stawki ryczałtowej, z pełnym udokumentowaniem kosztów). Wyboru jednego ze sposobów rozliczania kosztów pośrednich dokonuje Wnioskodawca na etapie ubiegania się o zlecenie realizacji zadań. W ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie mogą być uwzględniane koszty finansowane przez Wnioskodawcę z wkładu własnego.
 4. Pod pojęciem kosztów pośrednich należy rozumieć:
  1. (skreślony)
  2. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania Wnioskodawcy,
  3. koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
  4. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną projektu,
  5. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
  6. koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
  7. koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
  8. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu,
  9. koszty ubezpieczeń majątkowych,
  10. koszty ochrony,
  11. koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości.
 5. Koszty zarządzania projektem (np. wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem lub innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i rozliczanie tego projektu) nie są zaliczane do kosztów pośrednich.
 6. W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę ryczałtowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich:
  1. nie jest dopuszczalne wykazywanie kosztów pośrednich, określonych w ust. 4, w ramach pozostałych kategorii kosztów, tj. w ramach kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem, w szczególności w kategorii „kosztów osobowych personelu administracyjnego”,
  2. na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest pod kątem ewentualnego zidentyfikowania kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem; w przypadku przyznania dofinansowania weryfikacja taka przeprowadzana jest również na etapie rozliczania przyznanych przez PFRON środków,
  3. budżet projektu konstruowany jest z pominięciem kategorii „kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu”,
  4. nie jest dopuszczalne finansowanie w ramach ryczałtu kosztów niekwalifikowalnych.
 7. Przyjmuje się następujące stawki ryczałtowe stanowiące podstawę rozliczania kosztów pośrednich:
  1. 9% kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000 zł,
  2. 8% kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000 zł do 1.000.000 zł włącznie,
  3. 7% kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł włącznie,
  4. 5% kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł włącznie,
  5. 4% kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000 zł, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
 8. Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem mają wpływ koszty bezpośrednie wykazane w budżecie projektu oraz wszelkiego rodzaju pomniejszenia, dokonywane w ramach projektu (przykładowo: w sytuacji uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich, w stosunku do których naliczone zostały koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu będą podlegały także koszty pośrednie). W przypadku powierzenia wykonania usług będących elementem projektu wykonawcy zewnętrznemu, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem) o wartość usług powierzonych.
 9. W przypadku kosztów osobowych personelu projektu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przyjmuje się w szczególności następujące zasady:
  1. koszty wynagrodzenia personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy, są kwalifikowalne o ile:
   1. pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu (pod pojęciem „oddelegowania” należy rozumieć zmianę obowiązków służbowych pracownika na okres realizacji projektu),
   2. zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy (przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach nazwy projektu oraz wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach tego projektu),
  2. koszty wynagrodzenia pracowników Zleceniobiorcy (jak również pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Zleceniobiorcy), jednocześnie zatrudnionych w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia na potrzeby realizacji projektu, są kwalifikowalne o ile:
   1. zakres zadań zleconych w formie umowy o dzieło lub umowy zlecenia dotyczy bezpośrednio realizacji projektu,
   2. w ramach czynności służbowych wynikających ze stosunku pracy pracownik nie realizuje żadnych zadań związanych z projektem, (tym samym brak jest możliwości zawierania umów cywilnoprawnych, w celu wykonywania dodatkowych zadań w projekcie, z personelem projektu zatrudnionym na podstawie stosunku pracy),
   3. spełnienie warunku, o którym mowa w lit. b musi zostać udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy,
   4. zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej,
   5. osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej,
  3. za kwalifikowalne uznaje się wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne (należnymi od pracownika i pracodawcy) oraz innymi obowiązkowymi składkami lub wpłatami wynikającymi z przepisów prawa (m.in. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
  4. do kosztów projektu może zostać wliczona każda wypłata należna pracownikom na mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu,
  5. każda wypłata, która nie znajduje podstaw w przepisach ogólnych lub w regulaminach, nie może zostać uznana jako koszt kwalifikowalny projektu,
  6. stawki wynagrodzeń muszą zostać skalkulowane z uwzględnieniem stawek stosowanych w danym regionie dla danej grupy zawodowej – Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o zlecenie realizacji zadań dane, na podstawie których skalkulowane zostały stawki wynagrodzeń (brak wiarygodnych danych może stanowić podstawę do negatywnej oceny budżetu projektu),
  7. nagrody lub premie mogą stanowić koszt kwalifikowalny, o ile zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania Wnioskodawcy, ponadto, zostały wprowadzone u Wnioskodawcy w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o zlecenie realizacji zadań, dotyczą personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy oraz obejmują potencjalnie wszystkich pracowników Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9,
  8. regulaminowe premie uznaniowe są przyjmowane jako koszt kwalifikowalny jedynie w sytuacji, gdy w wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte efekty (rezultaty) wyższe od zakładanych na etapie składania wniosku do PFRON,
  9. nie są kwalifikowalne nagrody jubileuszowe dla personelu projektu,
  10. konieczne jest precyzyjne zaplanowanie liczby osób niezbędnych do realizacji projektu i stawek ich wynagrodzenia,
  11. za kwalifikowalne uznaje się wynagrodzenie w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika do realizacji projektu,
  12. koszty wynagrodzenia osoby, która wykonuje więcej niż jedno zadanie lub funkcję w ramach projektu (na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej) lub jest zatrudniona w więcej niż jednym projekcie, są kwalifikowalne o ile obowiązki wynikające z wykonywania danego zadania lub funkcji nie wykluczają możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań lub funkcji powierzonych danej osobie, a jednocześnie (w przypadku osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie) nie zostały przekroczone normy czasu pracy określone w kodeksie pracy; osoba ta zobowiązana jest:
   1. prowadzić ewidencję godzin oraz zadań wykonanych w ramach projektu (w ramach każdego z projektów – w przypadku osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie),
   2. udostępnić Wnioskodawcy ewidencję, o której mowa w lit. a w odniesieniu do okresu realizacji projektu Wnioskodawcy – dotyczy osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie,
  13. ewidencja, o której mowa w pkt 12 lit. a może podlegać kontroli przez PFRON,
  14. umowy zlecenia oraz umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej zaliczane są do kwalifikowalnych kosztów osobowych,
  15. do kategorii kosztów osobowych nie są zaliczane koszty związane ze zleceniem usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą – koszty te powinny zostać przypisane odpowiednio do rodzajów kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 3 lub pkt 4. Warunek ten nie dotyczy osób samozatrudnionych, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących osobiście zadania w ramach projektu. Osoby samozatrudnione traktowane są jako personel projektu, a koszty ich wynagrodzenia wykazywane są w kosztach osobowych.
 10. W sytuacji, gdy Wnioskodawca zatrudnia do realizacji projektu osobę niepełnosprawną, za kwalifikowalną uznaje się kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach art. 26a ustawy o rehabilitacji. Ubiegając się o dofinansowanie realizacji projektu Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać w budżecie projektu, które koszty osobowe dotyczą pracowników niepełnosprawnych. Informacja ta powinna zostać umieszczona w kolumnie „Nazwa/rodzaj kosztu” przy danej pozycji kosztu. Wnioskodawca zobowiązany jest również do zamieszczenia w tej kolumnie informacji o pełnej wysokości planowanego wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Kalkulacja kosztu wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przedstawiana w budżecie projektu w kolumnie „Podstawa kalkulacji kosztu” powinna dotyczyć tej części wynagrodzenia, która zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, może zostać uznana za kwalifikowalną, tj. części, która wynika z pomniejszenia wynagrodzenia o miesięczne dofinansowanie przyznawane w ramach art. 26a ustawy o rehabilitacji.
 11. Koszty eksploatacji pomieszczeń (wraz z mediami) wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu, w których Wnioskodawca prowadzi również inne zadania i projekty, mogą zostać uznane za kwalifikowalne w części przypadającej na dany projekt. Procent kosztów eksploatacji pomieszczeń (który stanowi podstawę wyliczenia kosztów eksploatacji tych pomieszczeń w projekcie), wyliczany jest jako stosunek łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu do łącznych kosztów wszystkich zadań/projektów realizowanych przez Wnioskodawcę w tych pomieszczeniach. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku informacje pozwalające na dokonanie oceny kwalifikowalności ww. kosztów (w tym informacje odnoszące się do podstawy wyliczenia kosztów). Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą sytuacji, gdy koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem.
 12. W przypadku kosztów związanych z dojazdami uczestników projektu (np. na szkolenie), przyjmuje się w szczególności następujące zasady:
  1. kwalifikowalne są koszty związane z przejazdem publicznymi lub prywatnymi środkami transportu (bilety kolejowe II klasą z miejscówką, a w przypadku gdy na danej trasie, zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu, nie jest możliwe wykupienie biletu II klasą z miejscówką – bilety kolejowe I klasą; bilety autobusowe, w tym komunikacji miejskiej lub komunikacji prywatnej. W przypadku rozliczania dojazdów biletami długoterminowymi (np. tygodniowymi, miesięcznymi), wymagane jest aby termin ważności biletu odpowiadał terminowi trwania udzielanej pomocy, np. w przypadku udziału uczestnika projektu w tygodniowym szkoleniu, kwalifikowalny jest zakup biletu tygodniowego, natomiast jeżeli szkolenie trwa miesiąc – biletu miesięcznego. W przypadku biletów okresowych możliwe jest również wyliczenie odpowiedniej wartości zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli forma wsparcia, w której bierze udział uczestnik projektu przypada na okres krótszy niż wskazany w bilecie,
  2. koszty poniesione przez uczestnika projektu w związku z przejazdem samochodem prywatnym są kwalifikowalne z uwzględnieniem przepisów o zwrocie kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy; uczestnik projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, w którym musi wskazać trasę przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, numer rejestracyjny samochodu własnego lub użytkowanego,
  3. Wnioskodawca może zorganizować dla uczestników projektu transport zbiorowy, w tym specjalistyczny,
  4. Wnioskodawca zobowiązany jest przygotować i udostępniać na żądanie PFRON zestawienie kosztów związanych z dojazdem poszczególnych uczestników projektu (załącznikiem do zestawienia muszą być dowody otrzymania przez uczestników projektu refundacji kosztów dojazdu).
 13. Do należności z tytułu podróży służbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 7, odbywanej na obszarze kraju przez personel projektu należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.). Do należności z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju przez personel projektu należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).

13a. W przypadku przejazdów, w podróży służbowej, pojazdem nie będącym własnością pracodawcy (Wnioskodawcy) mają zastosowanie postanowienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

13b. W sytuacji, o której mowa w ust. 13a, rozliczenie kosztów podróży powinno zawierać ewidencję przebiegu pojazdu w której muszą znaleźć się co najmniej następujące dane:

 1. nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 2. numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 3. kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu,
 4. opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 5. stawkę za jeden kilometr przebiegu,
 6. kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu
 7. podpis pracodawcy (Wnioskodawcy) i jego dane.

13c. Zasady rozliczania podróży w celach służbowych, określone w ust. 13-13b, mogą być stosowane analogicznie w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, pod warunkiem, iż zgodnie z umową cywilnoprawną strony uwzględnią tego rodzaju koszty w ramach wynagrodzenia. W takim przypadku koszty wyjazdów wykazywane są w budżecie projektu w kategorii kosztów osobowych (razem z innymi kosztami osobowymi, które dotyczą danej osoby, zaangażowanej do realizacji projektu).

 1. Kosztów kwalifikowalnych nie stanowią w szczególności (nie mogą zostać pokryte ani z dofinansowania ani z wkładu własnego):
  1. nakłady na nabycie nieruchomości,
  2. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
  3. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
  4. koszty nie związane z realizacją projektu,
  5. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów, z zastrzeżeniem postanowień ust.15,
  6. koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
  7. mandaty, grzywny, opłaty, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez Wnioskodawcę,
  8. odpisy amortyzacyjne (planowane i nieplanowane),
  9. koszty poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji projektu oraz po okresie realizacji projektu, z wyłączeniem kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zasady memoriałowej, wynikającej z postanowień art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 2. Odsetki i prowizje od kredytów i/lub pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu, poniesionych przez Wnioskodawcę przed przekazaniem dofinansowania przez PFRON, mogą zostać uznane za kwalifikowalne. W przypadku ww. kosztów warunki kwalifikowalności, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Za kwalifikowalne wyłącznie w ramach wkładu własnego uznawane są koszty:
  1. audytu zewnętrznego – jeżeli Wnioskodawca planuje przeprowadzenie audytu zewnętrznego, pomimo iż w danym projekcie audyt nie jest wymagany przez PFRON,
  2. zakupu praw autorskich,
  3. koszty tłumaczenia na język polski, przez tłumacza przysięgłego, dowodów księgowych wystawionych w języku innym niż język polski.
 4. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przy opracowaniu budżetu projektu Wnioskodawca powinien kierować się następującymi zasadami:
  1. każda pozycja budżetu projektu powinna zawierać kalkulację kosztu,
  2. wkład własny Wnioskodawcy powinien być określony wartościowo w złotych,
  3. planowane przychody należy wykazać wraz z podaniem kalkulacji,
  4. kalkulacja kosztu wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem postanowień ust. 10,
  5. Wnioskodawcy posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Wnioskodawcy nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto,
  6. w ramach kosztów inwestycyjnych wykazywane są koszty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł, a przewidywalny okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.

V. Tryb składania wniosków

 1. Zlecenie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Konkurs ogłaszany jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W danym roku kalendarzowym PFRON może ogłosić więcej niż jeden konkurs. W przypadku projektów o charakterze ciągłym pierwszy konkurs ogłaszany jest nie później niż do 15 października roku poprzedzającego rok realizacji projektu.
 2. W ogłoszeniu o konkursie umieszczone zostaną informacje, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące:
  1. rodzaju zadania/rodzajów zadań, które mogą być zgłaszane w formie projektów,
  2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów, których dotyczy konkurs, z tym że w trakcie trwania konkursu Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu środków finansowych przewidzianych na dany konkurs,
  3. zasad przyznawania dofinansowania,
  4. terminów i warunków realizacji projektów,
  5. terminu składania wniosków o zlecenie realizacji zadań,
  6. terminu, trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań,
  7. zrealizowanych przez PFRON w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów,
  8. wymaganego (ewentualnie) audytu zewnętrznego projektów – wraz ze wskazaniem limitów kwotowych (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych), których przekroczenie spowoduje powstanie obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego.
 3. Dodatkowo w ogłoszeniu o konkursie umieszczone zostaną informacje dotyczące w szczególności:
  1. podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w konkursie,
  2. maksymalnych procentowych wartości kosztów, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 pkt 1, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 „Zasad zlecania”,
  3. celów programowych, w których muszą zawierać się cele projektów zgłaszanych w ramach konkursu, z uwzględnieniem postanowień rozdziału III ust. 3 „Zasad zlecania”,
  4. okresu kwalifikowalności kosztów w projektach zgłoszonych w ramach konkursu,
  5. warunkach aplikowania o zawarcie umów wieloletnich – o ile w ramach konkursu przewidziana zostanie taka możliwość,
  6. wymaganych (ewentualnie) dodatkowych dokumentach do wniosku,
  7. dodatkowych preferencji przy wyborze projektów wraz ze wskazaniem zasad ich stosowania – o ile w ramach konkursu przewiduje się stosowanie preferencji.
 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Biura PFRON oraz Oddziałów PFRON oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Ogłoszenie można także zamieścić w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
 5. Wnioski o zlecenie realizacji zadań należy składać w Biurze PFRON w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Wniosek musi zostać wypełniony poprzez aplikację „Generator Wniosków”, która jest dostępna na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. Aplikacja przygotowywana jest w oparciu o wzór wniosku określony w załączniku nr 1 do „Zasad zlecania”. Wzór wniosku zawiera listę wymaganych do wniosku dokumentów.
 7. Wniosek uważa się za wypełniony z chwilą zarejestrowania (rejestracja dokonywana jest poprzez Generator Wniosków). Po zarejestrowaniu wniosku, jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 8. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku przez Wnioskodawcę musi nastąpić nie później niż do ostatniego dnia trwania terminu naboru wniosków w danym konkursie. Potwierdzenie to następuje poprzez dostarczenie do Biura PFRON (osobiście lub drogą pocztową) wniosku w formie papierowej wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9. Złożenie wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.
 9. Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 10. Każdy wniosek, który jest wypełniany za pośrednictwem Generatora Wniosków (jak również każda wersja tego wniosku) ma nadawany przez system informatyczny numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną. Każdy wniosek opatrywany jest sumą kontrolną przed jego zarejestrowaniem i wydrukowaniem. Jakakolwiek zmiana treści wniosku (w pliku wniosku) czy też próba edycji tego wniosku w innych niż Generator Wniosków aplikacjach (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje zmianę sumy kontrolnej a tym samym niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku. Generator Wniosków jest również podstawowym narzędziem do dokonywania wydruków. Wydrukowanie wniosku przy użyciu innej aplikacji spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.
 11. Wniosek musi zostać w całości wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków – jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy składają podpisy opatrzone odpowiednimi pieczęciami.
 12. O zgodności papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje identyczna suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
 13. Za datę złożenia wniosku uważa się datę formalnego potwierdzenia złożenia wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 14. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 15. Podanie przez Wnioskodawcę nieprawdziwych informacji eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, o czym PFRON powiadamia pisemnie Wnioskodawcę.

VI. Tryb rozpatrywania wniosków – postanowienia ogólne, ocena formalna

 1. Proces rozpatrywania wniosków o zlecenie realizacji zadań składa się z następujących etapów:
  1. ocena wniosków pod względem formalnym,
  2. ocena wniosków pod względem merytorycznym, dokonywana przez komisję konkursową, zgodnie z postanowieniami rozdziału VII „Zasad zlecania”,
  3. decyzja Zarządu PFRON oraz, w sytuacjach przewidzianych w „Zasadach zlecania”, decyzja Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON,
  4. przygotowanie i zawarcie umów o zlecenie realizacji zadań.
 2. Nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu rozpatrywania wniosków sprawuje:
  1. w przypadku wniosków rozpatrywanych w Biurze PFRON – Dyrektor jednostki organizacyjnej Biura PFRON,
  2. w przypadku wniosków rozpatrywanych w Oddziałach PFRON – Dyrektor Oddziału PFRON.
 3. Pracownik dokonujący oceny formalnej wniosków nie może być zaangażowany w proces przygotowania i zawierania umów o zlecenie realizacji zadań dotyczących wniosków przez niego ocenionych. Dyrektor jednostki organizacyjnej Biura PFRON, a w przypadku wniosków rozpatrywanych w Oddziale PFRON – Dyrektor Oddziału PFRON jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy Wydziału (Oddziału) w taki sposób, aby warunek ten został spełniony.
 4. Pracownicy odpowiedzialni za ocenę formalną wniosków a także pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i zawarcie umów o zlecenie realizacji zadań:
  1. składają do każdego rozpatrywanego wniosku deklarację bezstronności – nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia możliwości rozpatrywania danego wniosku,
  2. zobowiązani są, pod rygorem poniesienia sankcji wynikających z przepisów kodeksu pracy/konsekwencji służbowych, do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, w każdym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
  3. są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
  4. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez Wnioskodawców, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącą Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2009 Prezesa Zarządu PFRON z dnia 16 listopada 2009 r.
 5. Oceny formalnej wniosku dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku przez Wnioskodawcę (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego), danych i informacji wynikających z wniosku, posiadanych przez PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie oceny wniosku.
 6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy Wnioskodawca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy z Wnioskodawców) spełnia kryteria uprawniające do złożenia wniosku o zlecenie realizacji zadań oraz czy zgłoszony przez Wnioskodawcę projekt spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Ocena formalna sporządzana jest na „Karcie oceny formalnej”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do „Zasad zlecania”.
 7. Każdy wniosek jest rejestrowany przez PFRON i otrzymuje swój numer, na który Wnioskodawca powinien powoływać się podczas całej procedury ubiegania się o zlecenie realizacji zadań.
 8. Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest przez PFRON w terminie 25 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 9. Ocenie formalnej podlega:
  1. spełnianie przez Wnioskodawcę (a w przypadku wniosku wspólnego – każdego z Wnioskodawców) kryteriów uprawniających do złożenia wniosku,
  2. dotrzymanie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) terminu złożenia wniosku,
  3. zgodność zgłoszonego we wniosku projektu z warunkami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie (czy projekt dotyczy celu i zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie), a także zgodność działań przewidzianych w projekcie z zakresem działalności odpłatnej i/lub nieodpłatnej, zawartych w statucie Wnioskodawcy (w przypadku wniosku wspólnego ocena dotyczy każdego z Wnioskodawców),
  4. wysokość kwoty dofinansowania o przyznanie której ubiega się Wnioskodawca, który działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok (w przypadku wniosku wspólnego warunek dotyczy każdej z części dofinansowania, o których przyznanie na realizację projektu występują poszczególni Wnioskodawcy),
  5. spełnienie warunku nie przekroczenia maksymalnych procentowych wartości kosztów, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 pkt 1, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 „Zasad zlecania”, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie,
  6. złożenie (zarejestrowanie) wniosku za pośrednictwem „Generatora Wniosków” oraz spełnienie warunku dostarczenia wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zachowanie wymogu tożsamości wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku – złożenie wniosku na nieodpowiednim formularzu lub złożenie wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej lub niezachowanie tożsamości obu wersji wniosku spowoduje odrzucenie wniosku bez możliwości uzupełnienia wniosku a także złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 18,
  7. zgodność wymaganych podpisów (w przypadku wniosku wspólnego ocena dotyczy każdego z Wnioskodawców) – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest, czy wniosek w wersji papierowej podpisany jest przez osoby do tego uprawnione, to znaczy osoby, które są wymienione w rejestrze sądowym (bądź innym załączonym do wniosku rejestrze) lub które posiadają pełnomocnictwo do podpisania wniosku. Jednocześnie sprawdzane jest czy podpisy pod wnioskiem są opatrzone pieczęcią imienną. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki muszą zostać uzupełnione przez Wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania z PFRON do ich usunięcia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje jego odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania wniosku),
  8. udział środków własnych – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy wkład własny spełnia warunki określone w rozdziale III ust. 13 „Zasad zlecania”,
  9. kompletność, poprawność i zgodność z „Zasadami zlecania” wniosku, oraz wymaganych załączników – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy wniosek jest kompletny, zawiera wszystkie wymagane załączniki, jest wypełniony poprawnie we wszystkich wymaganych rubrykach (wniosku i załącznikach). Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki (w tym wymaganych załączników) muszą zostać uzupełnione i/lub wyjaśnione przez Wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania z PFRON do ich usunięcia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje jego odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania wniosku),
  10. działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza (w przypadku wniosku wspólnego ocena dotyczy każdego z Wnioskodawców) – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy:
   1. Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych projektu mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS) – sprawdzane będzie oświadczenie na wniosku oraz informacja o wpłatach i opłatach beneficjentów ostatecznych znajdująca się w części B wniosku,
   2. wniosek zakłada wykorzystanie całości lub części dofinansowania na działania związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, w tym, czy projekt został zadeklarowany jako realizowany w ramach działalności odpłatnej a mieści się w działalności gospodarczej, jeśli odpowiedź, na przynajmniej jedno z pytań, o których mowa w lit. a i b, będzie pozytywna, to projekt zostanie odrzucony, z tym że na etapie oceny formalnej Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, w trybie wskazanym w pkt 9.
 10. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać wskazane inne, niż wymienione w ust. 9, kryteria, które będą brane pod uwagę podczas oceny formalnej wniosków.
 11. W sytuacji, gdy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego) nanosi zmiany lub uzupełnia informacje zawarte we wniosku, konieczne jest ich parafowanie przez Wnioskodawcę wraz z datą dokonania zmiany lub uzupełnienia informacji. Zmiany lub uzupełnienia naniesione na wniosku przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) wymagają również parafowania (wraz z datą dokonania czynności) przez pracownika PFRON zaangażowanego w proces rozpatrywania wniosku, z tym że w tym przypadku konieczne jest także sporządzenie notatki służbowej, w której wskazane zostaną przyczyny i okoliczności naniesienia zmian wraz z wyszczególnieniem tych zmian. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku notatka służbowa przekazywana jest wraz z wnioskiem do oceny merytorycznej.
 12. Treść dokumentów i informacji zawartych we wniosku wobec których powstały wątpliwości co do ich rzetelności lub prawidłowości, podlega weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym.
 13. Wynik weryfikacji, o której mowa w ust. 12, opisywany jest w formie notatki służbowej pracownika dokonującego ustaleń, która po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki organizacyjnej Biura PFRON, a w przypadku wniosków rozpatrywanych w Oddziale PFRON, przez Dyrektora Oddziału PFRON, (akceptacja ustaleń, ewentualne zalecenia co do dalszego postępowania, pieczątka, data i podpis) jest dołączana do wniosku. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 3 do „Zasad zlecania”.
 14. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w toku weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji zawartych we wniosku, zastosowanie ma zapis rozdziału V ust. 15 „Zasad zlecania”. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, wszczynana jest procedura zawiadomienia odpowiednich organów o stwierdzonych nieprawidłowościach i/lub możliwości popełnienia przestępstwa.
 15. Czynność oceny formalnej jest rejestrowana w odpowiedniej rubryce „Karty oceny formalnej”. Zakończenie i efekt czynności potwierdza pieczątka, data i podpis pracownika dokonującego oceny formalnej wniosku oraz akceptacja kierownika jednostki organizacyjnej PFRON.
 16. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej złożenie podpisów, o których mowa w ust. 15, oznacza że:
  1. Wnioskodawca złożył (Wnioskodawcy złożyli – w przypadku wniosku wspólnego) wszystkie wymagane dokumenty,
  2. dane Wnioskodawcy (a w przypadku wniosku wspólnego – każdego z Wnioskodawców) zawarte w załącznikach do wniosku są zgodne z danymi zawartymi we wniosku,
  3. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony we wszystkich rubrykach i załącznikach,
  4. wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z zasadami konkursu,
  5. nie zostały przekroczone żadne limity kosztów wskazane w ogłoszeniu o konkursie,
  6. Wnioskodawca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy z Wnioskodawców) spełnia kryteria uprawniające do ubiegania się o środki PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji,
  7. zgłoszony przez Wnioskodawcę (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) projekt spełnia wymogi wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
 17. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków. W przypadku negatywnej oceny formalnej na liście zostanie zamieszczona informacja o przyczynie odrzucenia.
 18. Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi – w przypadku wniosku wspólnego) odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON, a w przypadku wniosków rozpatrywanych w Oddziałach PFRON – do Dyrektora właściwego Oddziału PFRON. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć w PFRON w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Odwołanie nie przysługuje:
  1. w przypadku, gdy Wnioskodawca, pomimo otrzymania wezwania z PFRON, przekazanego Wnioskodawcy na etapie oceny formalnej, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie,
  2. w przypadkach określonych w ust. 9 pkt 6.

18a. Odwołanie, o którym mowa w ust. 18 musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych we wniosku uchybień.

 1. Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi – w przypadku wniosku wspólnego), którego wniosek uzyskał negatywną ocenę formalną w wyniku uchybienia ze strony PFRON przy ocenie wniosku, przysługuje prawo zwrócenia się do PFRON z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 5 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl. W przypadku wniosków, które podlegają procedurze odwołania od wyników oceny formalnej – termin ten biegnie od dnia opublikowania przez PFRON (na stronie internetowej www.pfron.org.pl) informacji o wynikach złożonych odwołań.

19a. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 19, musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami).

 1. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Lidera – w przypadku wniosku wspólnego), zgodnie z adresem podanym we wniosku, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną.
 2. Wnioski ocenione negatywnie pod względem formalnym są przez PFRON archiwizowane.
 3. Zasady przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej dokumentów składanych przez Wnioskodawcę w ramach trybu pozakonkursowego, jeżeli tryb taki obowiązuje w przypadku umów wieloletnich, określane zostały w rozdziale IX „Zasad zlecania”.

VII. Tryb rozpatrywania wniosków – ocena merytoryczna

 1. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl. W przypadku wniosków, które podlegają procedurze odwołania od wyników oceny formalnej – termin zakończenia oceny merytorycznej biegnie od dnia opublikowania przez PFRON (na stronie internetowej www.pfron.org.pl) informacji o wynikach złożonych odwołań. Wnioski ocenione pozytywie pod względem formalnym mogą zostać przekazane do oceny merytorycznej przed upublicznieniem wyników oceny formalnej, tzn. ukazaniem się wyników na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.
 2. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które są najlepsze i mają największe szanse na sukces realizacyjny.
 3. Kryteria oceny merytorycznej, system punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oraz przesłanki oceny pozytywnej określane są każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Ocena merytoryczna projektu dokonywana jest z uwzględnieniem postanowień rozdziału III ust. 26-27 „Zasad zlecania”. Ocena budżetu projektu dokonywana jest z uwzględnieniem:
  1. kosztów prowadzenia podobnych działań w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz zakładach aktywności zawodowej – w przypadku zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”,
  2. przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o zlecenie realizacji zadań danych dotyczących stawek wynagrodzeń stosowanych w danym regionie dla danej grupy zawodowej – w przypadku kosztów osobowych personelu projektu (brak wiarygodnych danych może stanowić podstawę do negatywnej oceny budżetu projektu),
  3. postanowień rozdziału IV ust. 6 „Zasad zlecania”.
 5. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez komisję konkursową, w oparciu o kryteria wskazane w ust. 3. Komisja działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik nr 4 do „Zasad zlecania”, z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozdziału. Ocena merytoryczna każdego wniosku dokonywana jest przez dwie osoby wybrane w drodze losowania. Członkowie komisji sporządzają swoją ocenę na „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór określany jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. Ocena dokonywana jest niezależnie przez każdego z oceniających. Każdy oceniający przed przystąpieniem do oceny wniosku jest zobowiązany podpisać deklarację bezstronności w odniesieniu do Wnioskodawcy. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia oceniającego możliwości oceny danego wniosku.
 6. Skład Komisji konkursowej ustalany jest z uwzględnieniem postanowień art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Liczba członków komisji konkursowej uzależniona jest od potrzeb, jednakże wynosi nie mniej niż 6 osób. Dodatkowo, do składu komisji konkursowej powoływany jest każdorazowo protokolant, z tym że jest on wyłączony z oceny merytorycznej wniosków.
 7. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez fundacje i organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych. W ogłoszeniu wskazywane są terminy składania pisemnych zgłoszeń oraz zakres informacji, które należy przedstawić do PFRON – obligatoryjną jest informacja o liczbie członków (podopiecznych) danej fundacji lub organizacji pozarządowej.
 8. Zgłaszając udział w pracach komisji konkursowych fundacja lub organizacja pozarządowa zobowiązana jest wskazać jedną osobę reprezentującą fundację lub organizację pozarządową. Zgłoszenie udziału w pracach komisji konkursowych musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danej fundacji lub organizacji pozarządowej (tzn. przez osoby wymienione w rejestrze sądowym lub innym rejestrze).
 9. Po zakończeniu terminu naboru wniosków w danym konkursie, Prezes Zarządu PFRON ustala liczbę członków komisji konkursowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 6. Następnie, PFRON wysyła pisemne zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do fundacji i organizacji pozarządowych z listy utworzonej po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 7-8. Zaproszenia wysyłane są zgodnie z kolejnością na liście, uszeregowanej malejąco według liczby członków (podopiecznych) danej fundacji lub organizacji pozarządowej, z uwzględnieniem postanowień art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących wyłączeń w pracach komisji konkursowych. W miarę możliwości udział przedstawicieli fundacji lub organizacji pozarządowych w danej komisji konkursowej powinien stanowić 50% ogółu członków komisji.
 10. Komisję konkursową opiniującą wnioski w ramach danego konkursu powołuje zarządzeniem Prezes Zarządu PFRON. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące fundacje i organizacje pozarządowe, wyłonione zgodnie z trybem wskazanym w ust. 7-8, oraz pracownicy PFRON. Prezes Zarządu PFRON wyznacza Przewodniczącego Komisji spośród pracowników PFRON. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby przeprowadzające ocenę formalną wniosków. Jeżeli w treści ogłoszenia o konkursie wskazywana jest alokacja środków konkursu na cele programowe, o których mowa w rozdziale III ust. 4 „Zasad zlecania”, Przewodniczący Komisji może wyznaczyć, spośród członków komisji, zespoły konkursowe do oceny wniosków złożonych w ramach poszczególnych celów programowych.
 11. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których dotyczy konkurs (eksperci) – o ile zostały powołane przez Prezesa Zarządu PFRON na wniosek komisji konkursowej celem uzyskania opinii na temat danego wniosku. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania się ekspertów do udziału w pracach komisji konkursowych. W ogłoszeniu wskazywane są terminy składania pisemnych zgłoszeń oraz zakres informacji, które należy przedstawić do PFRON. Za wykonaną pracę eksperci otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków PFRON. Stawka wynagrodzenia jest określona w oparciu o stawki aktualnie obowiązujące na rynku dla tego typu usług.
 12. Osobom reprezentującym fundacje oraz organizacje pozarządowe, a także osobom, o których mowa w ust. 11 przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.).
 13. W celu usprawnienia procesu oceny merytorycznej wniosków, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o odstąpieniu od dokonywania oceny wniosków w trybie stacjonarnym i przeprowadzeniu oceny w trybie niestacjonarnym przy zachowaniu standardów oceny wynikających z „Zasad zlecania” oraz regulaminu komisji konkursowej. W decyzji Zarządu PFRON wskazany zostanie sposób przeprowadzenia oceny w trybie niestacjonarnym. Przebieg i sposób organizacji prac komisji konkursowej, w przypadku oceny wniosków w trybie niestacjonarnym musi zostać odnotowany w protokole z prac komisji konkursowej.
 14. (skreślony)
 15. (skreślony)
 16. W sytuacji, gdy w trakcie oceny merytorycznej oceniający ustali, że Wnioskodawca i/lub projekt nie spełnia kryteriów formalnych (a na etapie oceny formalnej uchybienia te nie zostały zidentyfikowane), wniosek przekazywany jest do ponownej oceny formalnej, bez przeprowadzania oceny merytorycznej Na „Karcie oceny merytorycznej” oceniający zamieszcza informację o przekazaniu wniosku do ponownej oceny formalnej wraz z informacją, których kryteriów oceny formalnej (wskazanych w „Zasadach zlecania” i/lub w ogłoszeniu o konkursie) nie spełnia Wnioskodawca i/lub projekt. Ponowna ocena formalna odbywa się w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru przez PFRON „Karty oceny merytorycznej”, przekazanej przez oceniającego.
 17. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać wskazane dodatkowe kryteria oceny merytorycznej w sytuacji, gdy w ramach konkursu przewidywana jest możliwość zgłaszania projektów.

VIII. Tryb rozpatrywania wniosków – lista rankingowa, decyzja PFRON

 1. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii komisji konkursowej Biuro PFRON ustala listę rankingową projektów proponowanych do dofinansowania (lista zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl). Jeżeli w treści ogłoszenia o konkursie wskazywana jest alokacja środków konkursu na poszczególne cele programowe, o których mowa w rozdziale III ust. 4 „Zasad zlecania”, dla każdego celu programowego ustalana jest odrębna lista rankingowa. Lista zawiera następujące informacje:
  1. liczbę punktów uzyskanych w czasie oceny merytorycznej,
  2. numer wniosku,
  3. nazwę Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego),
  4. siedzibę Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego),
  5. nazwę projektu.
 2. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON, z uwzględnieniem rzetelności wykonania przez Wnioskodawcę zobowiązań wynikających z umów wcześniej zawartych z PFRON (w tym rzetelności i terminowości realizacji umów oraz rozliczania środków PFRON), z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. W przypadku wniosku wspólnego kwota dofinansowania określana jest w podziale na poszczególnych Wnioskodawców.

2a. W sytuacji zmniejszenia przez komisję konkursową wartości projektu w związku ze zidentyfikowaniem w budżecie projektu kosztów niekwalifikowalnych i/lub zbędnych i/lub zawyżonych wkład własny Wnioskodawcy pozostaje na deklarowanym poziomie procentowym.

 1. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku. W sytuacji gdy Wnioskodawca na etapie oceny formalnej zobowiązany jest do uzupełnienia danych, podstawą podjęcia decyzji są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
 2. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego), może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od wyników oceny merytorycznej wniosku.

4a. Odwołanie od wyników oceny merytorycznej należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 7 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny merytorycznej (tzn. ukazania wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej www.pfron.org.pl). 4b. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). 4c. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 4, w odniesieniu do wniosku ocenionego pozytywnie przez komisję konkursową, powoduje zwolnienie miejsca zajmowanego przez ten wniosek na liście rankingowej (wnioski znajdujące się poniżej tego wniosku zostają przesunięte w górę listy). 4d. Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera – w przypadku wniosku wspólnego) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny. 4e. Proces podejmowania decyzji w sprawie skierowania wniosków do ponownej oceny merytorycznej nie wstrzymuje procesu podejmowania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania w odniesieniu do Wnioskodawców, których projekty zostały umieszczone na liście rankingowej, a którzy nie skorzystali z procedury odwoławczej, o której mowa w ust. 4. 4f. Ponowna ocena merytoryczna wniosku przez komisję konkursową przeprowadzana jest zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 4 do „Zasad zlecania”. 4g. Wnioski ocenione pozytywnie w wyniku ponownej oceny merytorycznej umieszczane są na liście rezerwowej, o której mowa w ust. 9. 4h. Proces podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektów zamieszczonych na liście rezerwowej, o której mowa w ust. 9, może rozpocząć się po zakończeniu procesu podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej, o której mowa w ust. 1.

 1. Wyniki konkursu ogłasza się, niezwłocznie po podjęciu, decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Biura PFRON oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.
 2. Po podjęciu decyzji w sprawie przyznania dofinansowania PFRON informuje pisemnie Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera – w przypadku wniosku wspólnego) o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych i/lub zbędnych i/lub zawyżonych kosztach w budżecie projektu. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest do zaktualizowania wniosku, w tym budżetu projektu, zgodnie z uwagami komisji konkursowej. Aktualizacja nie może powodować zmiany zaplanowanych wartości wskaźnika (wskaźników) rezultatu a także zmiany planowanej liczby uczestników projektu.
 3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 6, przeprowadzana jest poprzez aplikację Generator Wniosków, po wcześniejszym uruchomieniu opcji aktualizacji wniosku. Elektroniczna wersja aktualizacji wniosku musi zostać przesłana do PFRON (poprzez Generator Wniosków) najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma z PFRON. Po upływie tego terminu możliwość aktualizacji wniosku zostanie zablokowana. Formalne potwierdzenie złożenia aktualizacji wniosku przez Wnioskodawcę musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia elektronicznej wersji aktualizacji. Potwierdzenie to następuje poprzez dostarczenie do PFRON (osobiście lub drogą pocztową) aktualizacji wniosku w formie papierowej. Za datę złożenia aktualizacji wniosku uważa się datę formalnego potwierdzenia złożenia aktualizacji wniosku do PFRON, a w przypadku aktualizacji wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Aktualizacja wniosku w wersji papierowej musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 4. W przypadku, gdy wnioskowana kwota dofinansowań, zweryfikowana przez komisję konkursową, przekroczy wysokość środków PFRON przeznaczonych na wsparcie projektów, zastrzega się możliwość zmniejszania wysokości kwot dofinansowań (wynikających z propozycji komisji konkursowej), stosownie do posiadanych środków. Przyznanie dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej skutkuje przyjęciem następującego trybu postępowania w sprawie ustalenia z Wnioskodawcą (Wnioskodawcą-Liderem – w przypadku wniosku wspólnego) aktualizacji wniosku:
  1. w nowym budżecie projektu, skorygowanym według przyznanej kwoty dofinansowania oraz zgodnie z uwagami komisji konkursowej, nie mogą zostać wprowadzone nowe kategorie i pozycje kosztów,
  2. możliwe jest zmniejszanie lub usunięcie kosztów w poszczególnych kategoriach budżetu projektu, z tym że efektem zmniejszania lub usunięcia kosztów nie może być przekroczenie procentowych limitów kosztów kwalifikowalnych, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,
  3. wkład własny Wnioskodawcy powinien zostać utrzymany na co najmniej deklarowanym poziomie procentowym,
  4. planowana wartości wskaźnika (wskaźników) rezultatu oraz planowana liczba uczestników projektu mogą ulec zmniejszeniu w stopniu nie przekraczającym procentu zmniejszenia przyznanego dofinansowania w stosunku do kwoty dofinansowania wynikającej z propozycji komisji konkursowej,
  5. aktualizacja wniosku, w tym budżetu projektu przeprowadzana jest poprzez aplikację Generator Wniosków, po wcześniejszym uruchomieniu opcji aktualizacji wniosku,
  6. wersja elektroniczna zaktualizowanego wniosku (w tym zaktualizowanego budżetu projektu) musi zostać przesłana przez Wnioskodawcę do PFRON (poprzez Generator Wniosków) najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisma z PFRON informującego o podjętej decyzji; po upływie tego terminu możliwość aktualizacji wniosku zostanie zablokowana,
  7. formalne potwierdzenie złożenia aktualizacji wniosku przez Wnioskodawcę musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia elektronicznej wersji aktualizacji; potwierdzenie to następuje poprzez dostarczenie do PFRON (osobiście lub drogą pocztową) aktualizacji wniosku w formie papierowej; za datę złożenia aktualizacji wniosku uważa się datę formalnego potwierdzenia złożenia aktualizacji wniosku do PFRON, a w przypadku aktualizacji wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego; wymagania dotyczące wersji papierowej aktualizacji wniosku określone w ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 5. Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną lecz nie uzyskały dofinansowania, zostają umieszczone na liście rezerwowej. Lista rezerwowa obowiązuje do końca danego roku budżetowego i dotyczy limitu środków finansowych przewidzianych na dany konkurs (tym samym, projekty nie przechodzą z listy rezerwowej do realizacji w roku następnym).
 6. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania.
 7. PFRON wyznacza Wnioskodawcy (Wnioskodawcom – w przypadku wniosku wspólnego) miejsce i termin podpisania umowy oraz informuje o ewentualnie wymaganych przy podpisywaniu umowy dokumentach, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.
 8. Umowa powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od daty podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 2, z tym że w sytuacji, o której mowa w ust. 6 a także w sytuacji, o której mowa w ust. 8 umowa powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od daty dostarczenia do PFRON przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera – w przypadku wniosku wspólnego) papierowej wersji poprawnie sporządzonej aktualizacji wniosku. W uzasadnionych przypadkach wskazany powyżej termin zawarcia umowy może zostać przedłużony o kolejne 5 dni roboczych.
 9. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest do poinformowania PFRON o wszelkich zmianach dotyczących realizacji projektu (np. w zakresie terminów realizacji poszczególnych działań) dokonanych przed dniem podpisania umowy.
 10. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Lidera – w przypadku wniosku wspólnego), zgodnie z adresem podanym we wniosku, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną.
 11. Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Biurze PFRON oraz w Oddziałach PFRON. Wnioski rozpatrzone negatywnie podlegają archiwizacji, z tym że wnioski z listy rezerwowej podlegają archiwizacji po zakończeniu danego roku budżetowego.

IX. Zasady rozpatrywania aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego, obowiązującego w przypadku umów wieloletnich

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego, obowiązującego w przypadku umów wieloletnich zawartych w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON.
 2. Aktualizacja wniosku musi zostać wypełniona poprzez aplikację Generator Wniosków po wcześniejszym uruchomieniu opcji aktualizacji wniosku. Elektroniczna wersja aktualizacji wniosku musi zostać przesłana do PFRON, poprzez Generator Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia aktualizacji wniosku przez Wnioskodawcę musi nastąpić nie później niż do ostatniego dnia trwania terminu naboru aktualizacji wniosków w ramach trybu pozakonkursowego. Potwierdzenie to następuje poprzez dostarczenie do PFRON (osobiście lub drogą pocztową) aktualizacji wniosku w formie papierowej. Za datę złożenia aktualizacji wniosku uważa się datę formalnego potwierdzenia złożenia aktualizacji wniosku do PFRON, a w przypadku aktualizacji wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Aktualizacja wniosku w wersji papierowej musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).

2a. Jeżeli wartość wskaźników nakładu zgłoszonych w aktualizacji wniosku jest wyższa lub niższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku (na pierwszy okres realizacji projektu) Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia (w aktualizacji wniosku) wyjaśnień w tym zakresie.

 1. Podczas oceny formalnej aktualizacji wniosków stosowana jest „Karta oceny formalnej”, której wzór określony został w załączniku nr 5 do Zasad zlecania”.
 2. Ewentualne błędy i/lub nieścisłości i/lub braki, w tym wymaganych załączników, stwierdzone w aktualizacji wniosku podczas oceny formalnej muszą zostać poprawione i/lub uzupełnione przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera – w przypadku wniosku wspólnego) w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania z PFRON do uzupełnienia złożonych dokumentów. Nieuzupełnienie aktualizacji wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje jego odrzucenie – nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania wniosku.
 3. Ocena formalna aktualizacji wniosków przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych, licząc od daty zakończenia przyjmowania aktualizacji wniosków, w ramach trybu pozakonkursowego.
 4. W przypadku negatywnej oceny formalnej aktualizacji wniosku, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego) może złożyć odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON a w przypadku wniosków rozpatrywanych w Oddziałach PFRON – do Dyrektora właściwego Oddziału PFRON. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć do PFRON w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma z PFRON o wynikach oceny formalnej. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku/aktualizacji wniosku dokumentami). W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider – w przypadku wniosku wspólnego) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych w aktualizacji wniosku uchybień.
 5. Aktualizacje wniosków ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej. W przypadku złożenia odwołania od wyników oceny formalnej termin zakończenia oceny merytorycznej biegnie od dnia podjęcia decyzji dotyczącej złożonego odwołania.
 6. Ocena merytoryczna aktualizacji wniosków dokonywana jest przez komisje, w skład których wchodzą pracownicy PFRON. Ocena merytoryczna aktualizacji wniosków złożonych przez fundacje lub organizacje pozarządowe o charakterze lokalnym (tj. fundacje lub organizacje pozarządowe działające na terenie jednego województwa, w ramach posiadanych struktur lub placówek) przeprowadzana jest przez komisje działające w Oddziałach PFRON. W pozostałych przypadkach oceny merytorycznej aktualizacji wniosków dokonuje komisja działająca w Biurze PFRON.

8a Komisję w Biurze PFRON powołuje Prezes Zarządu PFRON. Komisję w Oddziale PFRON powołuje Dyrektor Oddziału PFRON. Komisja składa się z minimum 3 członków. 8b. Prezes Zarządu PFRON (w przypadku Komisji działającej w Biurze PFRON) oraz Dyrektor Oddziału PFRON (w przypadku Komisji działającej w Oddziale PFRON) wyznacza Przewodniczącego komisji, spośród członków komisji. 8c. Posiedzenia komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 3 członków komisji, w tym Przewodniczący komisji (lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, przejmująca wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego komisji). 8d. Szczegółowa analiza aktualizacji wniosku dokonywana jest przez członka komisji wybranego w drodze losowania (na posiedzeniu komisji) do przeprowadzenia tej analizy, zwanego dalej „oceniającym”. Analiza dokonywana jest z uwzględnieniem postanowień ust. 9. Każdy oceniający przed przystąpieniem do analizy aktualizacji wniosku jest zobowiązany podpisać deklarację bezstronności w odniesieniu do Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego). Niepodpisanie deklaracji bezstronności pozbawia oceniającego możliwości oceny danej aktualizacji wniosku.

 1. Podczas analizy aktualizacji wniosku oceniający:
  1. ustala czy zgłoszony w ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią oraz czy ewentualne zgłoszone przez Wnioskodawcę w projekcie poprawki są racjonalne i niezbędne,
  2. przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów), jak również ocenę spójności budżetu z ewentualnie skorygowaną częścią merytoryczną projektu oraz ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu. Do oceny budżetu projektu stosowane są kryteria wskazane, dla tego etapu oceny, w „Karcie oceny merytorycznej”. Narzędziem pomocniczym przy ocenie budżetu projektu jest punktacja wynikająca z „Karty oceny merytorycznej”, z tym że punktacja nie jest elementem samej opinii,
  3. przeprowadza ocenę wartości wskaźnika nakładu pod względem racjonalności – w sytuacji, gdy wartość wskaźnika zaproponowana w aktualizacji wniosku jest wyższa od wartości z poprzedniego okresu realizacji projektu.

9a. Po analizie aktualizacji wniosku przez oceniającego przeprowadzana jest dyskusja na posiedzeniu komisji. Podczas dyskusji oceniający przedstawia analizę aktualizacji wniosku wraz z uzasadnieniem proponowanej kwoty projektu. W dyskusji biorą udział członkowie komisji, którzy podpisali deklarację bezstronności w odniesieniu do Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego). Dyskusja ma na celu wypracowanie stanowiska komisji, wyrażonego w „Karcie oceny merytorycznej”.

 1. Po zakończeniu dyskusji oceniający wybrany do przeprowadzenia szczegółowej analizy danej aktualizacji wniosku wypełnia i podpisuje „Kartę oceny merytorycznej” (której wzór określony został dla danego konkursu), z uwzględnieniem wypracowanego stanowiska komisji. W imieniu komisji „Kartę” podpisuje Przewodniczący komisji. Wynikiem pracy komisji jest ocena pozytywna lub negatywna projektu, bez określenia punktacji.

10a. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący komisji. Protokół powinien zawierać:

 1. oznaczenie miejsca i terminu posiedzenia,
 2. podpisaną listę obecności członków komisji,
 3. upoważnienie osoby zastępującej Przewodniczącego (w formie załącznika do protokołu), w przypadku gdy Przewodniczący jest zastępowany przez innego członka komisji,
 4. wykaz aktualizacji wniosków ocenionych na posiedzeniu w rozbiciu na aktualizacje wniosków zaopiniowane pozytywnie i negatywnie; w odniesieniu do aktualizacji wniosków ocenionych pozytywnie wykaz powinien zawierać proponowaną przez komisję kwotę projektu,
 5. wypełnione i podpisane „Karty oceny merytorycznej” (w formie załącznika do protokołu).

10b. Protokoły oceny przechowują właściwe jednostki organizacyjne PFRON odpowiedzialne za realizację trybu zlecania zadań, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji.

 1. (skreślony)
 2. (skreślony)
 3. W przypadku trybu pozakonkursowego nie mają zastosowania postanowienia „Zasad zlecania” dotyczące opracowania listy rankingowej.
 4. W ramach trybu pozakonkursowego decyzje w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmowane są przez Zarząd PFRON, a w przypadku umów wieloletnich realizowanych w Oddziałach PFRON – przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON (chyba że Zarząd PFRON postanowi inaczej).
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziałów VI-VIII „Zasad zlecania”.

X. Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON

 1. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków finansowych oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa o zlecenie realizacji zadań, zawarta pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą, zwana dalej „umową”. Wnioskodawcy, którzy złożyli do PFRON wniosek wspólny ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy.
 2. Wzór umowy określa załącznik nr 6 do „Zasad zlecania”.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (wraz z datą poświadczenia),
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (wraz z datą poświadczenia),
  3. zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydane przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego, wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
 4. Załącznikiem do umowy jest budżet projektu przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału VIII ust. 6-8 „Zasad zlecania”.
 5. W przypadku, gdy łączna kwota przyznanego Zleceniobiorcy (Zleceniobiorcom – w przypadku wniosku wspólnego) dofinansowania nie przekracza 500.000 zł zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest złożenie przez Zleceniobiorcę (a w przypadku wniosku wspólnego – przez każdego ze Zleceniobiorców), przed przekazaniem środków PFRON, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku, gdy łączna kwota przyznanego Zleceniobiorcy (Zleceniobiorcom – w przypadku wniosku wspólnego) dofinansowania wynosi ponad 500.000 zł zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia PFRON, w formie pisemnej, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy – w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego zdarzenia.
 7. Płatność przez PFRON kwot dofinansowania nastąpi w polskich złotych (PLN) i wyłącznie na terenie Polski. Przekazanie środków następuje przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy – wydzielony dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Odsetki powstałe na rachunku bankowym wydzielonym dla środków PFRON, zwracane są na rachunek bankowy PFRON. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
  1. wykorzystywania wskazanego rachunku bankowego wyłącznie w celu dokonywania obsługi finansowej projektu,
  2. zaniechania, w okresie obowiązywania umowy, korzystania ze wskazanego rachunku bankowego przy realizacji innych niż projekt przedsięwzięć,
  3. utrzymywania na wskazanym rachunku bankowym wyłącznie środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu wraz z odsetkami od tych środków finansowych, powstałymi z umowy rachunku bankowego,
  4. zamknięcia wskazanego rachunku bankowego nie wcześniej, niż po dokonaniu zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania oraz odsetek bankowych powstałych na ww. rachunku, na wskazany przez PFRON rachunek bankowy.

7a. Jeżeli projekt dotyczy realizacji zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest do stosowania postanowień ust. 7 pkt 1-4 również w odniesieniu do rachunku bankowego placówki, której dotyczy projekt – jeżeli w ramach realizacji projektu Zleceniobiorca przekazuje dofinansowanie na ww. rachunek bankowy.

 1. W przypadku umowy zawartej pomiędzy PFRON a Zleceniobiorcami, którzy złożyli wniosek wspólny, przy przekazywaniu środków stosuje się następujące zasady:
  1. kwoty dofinansowania przekazywane są przez PFRON na rachunek bankowy Zleceniobiorcy-Lidera, wydzielony dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy,
  2. Zleceniobiorca-Lider musi być jedynym posiadaczem rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 1,
  3. Zleceniobiorca-Lider przekazuje, w ramach realizacji projektu, otrzymane z PFRON środki na rachunki bankowe poszczególnych Zleceniobiorców,
  4. przekazane przez Zleceniobiorcę-Lidera na rachunek bankowy danego Zleceniobiorcy środki finansowe nie mogą być wyższe od kwoty dofinansowania przyznanej temu Zleceniobiorcy zgodnie z umową, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5,
  5. jeżeli dofinansowanie przekazywane jest przez PFRON na rachunek Zleceniobiorcy-Lidera w transzach – wysokość środków przekazanych (w ramach transzy) dla danego Zleceniobiorcy przez Zleceniobiorcę-Lidera jest proporcjonalna do wysokości kwot przewidzianych dla okresu którego dotyczy transza, wynikających z harmonogramu działań poszczególnych Zleceniobiorców,
  6. rachunki bankowe każdego ze Zleceniobiorców, na które przekazywane są środki PFRON przez Zleceniobiorcę-Lidera, muszą być wydzielone dla środków PFRON na potrzeby realizacji projektu; Zleceniobiorcy muszą być jedynymi posiadaczami tych rachunków bankowych; każdy ze Zleceniobiorców zobowiązany jest do stosowania postanowień zawartych w ust. 7 pkt 1-4 w odniesieniu do rachunku bankowego na który przekazywane są środki finansowe PFRON przez Zleceniobiorcę-Lidera,
  7. odsetki powstałe na rachunkach bankowych, o których mowa w pkt 1, pkt 6 oraz pkt 7a, zwracane są na rachunek bankowy PFRON.
 2. Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 3. Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą realizacji projektu w sposób umożliwiający ocenę wykonania projektu pod względem rzeczowym i finansowym.
 4. Szczegółowe zasady przekazywania dofinansowania (w tym liczba transz dofinansowania, maksymalna procentowa wysokość poszczególnych transz dofinansowania, warunki przekazywania transz dofinansowania w przypadku umów wieloletnich) określane są każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy projekt jest realizowany w okresie krótszym niż pół roku) dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 5. Decyzję w sprawie przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON.
 6. Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest przy korzystaniu ze środków PFRON do przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje Zleceniobiorcę do jej stosowania.

13a. Zleceniobiorca, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. 13b. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich zamówień w ramach projektu przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT) wykonywanych na rzecz Zleceniobiorcy przez wykonawcę zewnętrznego. Wartość zamówienia ustalana jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pod pojęciem „zamówienia” należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną pomiędzy Zleceniobiorcą a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 13c. Zamówienia sumowane są w ramach danego projektu realizowanego przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest przeanalizować budżet projektu w celu zidentyfikowania tych zamówień, które będą się powtarzać i które mogą skutkować przekroczeniem progu, dla którego zasada konkurencyjności jest obowiązkowa. 13d. Łączne spełnienie następujących kryteriów pozwala na ustalenie przez Zleceniobiorcę, czy w przypadku zlecenia usług, dostaw i robót budowlanych występuje jedno zamówienie, czy też odrębne zamówienia:

 1. tożsamość przedmiotowa zamówienia – dostawy, usługi i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu,
 2. tożsamość czasowa zamówienia – możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
 3. tożsamość podmiotowa zamówienia – możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

13e. Zgodnie z zasadą konkurencyjności Zleceniobiorca zobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców – o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. 13f. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 13e Zleceniobiorca zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego – jeżeli Zleceniobiorca posiada stronę internetową zobowiązany jest do zamieszczenia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej. Zapytanie ofertowe może zostać zamieszczone w siedzibie Zleceniobiorcy, w szczególności w sytuacji gdy charakter zamówienia wskazuje, że może być to podstawowa forma dotarcia do potencjalnych wykonawców. 13g. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, informację na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, informację na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium, informację na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia, termin składania ofert, nie krótszy niż 5 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego (w przypadku ofert składanych drogą pocztową powinna decydować data stempla pocztowego). 13h. Dopuszcza się możliwość dzielenia zamówienia, tj. powierzenia wykonania danej usługi lub dostawy towarów kilku wykonawcom. Jeżeli suma części zamówienia przekracza 14 tys. euro, Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania zasady konkurencyjności oraz powinien wskazać w zapytaniu ofertowym, że dotyczy ono realizacji częściowych zamówień przez wykonawców. W przypadku gdy możliwe jest składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców. 13i. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13j. Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w ust. 13i. 13k. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria. Wybór oferty musi zostać udokumentowany protokołem. Protokół musi zostać sporządzony w formie pisemnej. Protokół jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności i powinien zawierać co najmniej:

 1. informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Zleceniobiorca wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt,
 2. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 3. wykaz ofert, które wpłynęły do Zleceniobiorcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty do Zleceniobiorcy oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert,
 4. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,
 5. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 6. datę sporządzenia protokołu i podpis Zleceniobiorcy lub osoby upoważnionej przez Zleceniobiorcę do podejmowania czynności w jego imieniu.

13l. Do protokołu, o którym mowa w ust. 13k Zleceniobiorca załącza:

 1. potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej,
 2. złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
 3. oświadczenie/oświadczenia Zleceniobiorcy o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty – podpisane przez Zleceniobiorcę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osoby wykonujące w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

13ł. Po zakończeniu postępowania Zleceniobiorca informuje każdego wykonawcę który złożył ofertę o wyniku postępowania. Z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą Zleceniobiorca podpisuje umowę. Umowa z wykonawcą/wykonawcami musi zostać zawarta w formie pisemnej. 13m. Zasadę konkurencyjności uważa się za spełnioną w przypadku gdy Zleceniobiorca pomimo wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców i upublicznienia zapytania ofertowego otrzymał tylko jedną ważną ofertę. 13n. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca nie otrzymał żadnej oferty (pomimo wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców i upublicznienia zapytania ofertowego) – dopuszcza się możliwość zawarcia umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 13e-13f. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym jest w takim przypadku dopuszczalne wyłącznie za zgodą PFRON oraz na wniosek Zleceniobiorcy uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji potwierdzającej dokonanie powyższych czynności.

 1. Dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu muszą spełniać warunki określone w art. 21 oraz art. 22 ustawy o rachunkowości. Ponadto, każdy z dowodów księgowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią Zleceniobiorcy oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały, opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy, dotyczące rozliczeń finansowych Zleceniobiorcy. Dowody księgowe wystawione w języku innym niż język polski, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dowody zapłaty wyrażone w walucie obcej, rozliczane są przy zastosowaniu przelicznika, wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu płatności tych dokumentów. W przypadku wniosku wspólnego powyższe obowiązki dotyczą każdego ze Zleceniobiorców.
 2. Dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu, powinny być opatrzone następującymi klauzulami:
  1. „płatne ze środków PFRON w wysokości... – dot. umowy nr ..., projektu pn. ....” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części ze środków PFRON,
  2. „płatne ze środków stanowiących wkład własny Zleceniobiorcy finansowy prywatny, w wysokości... – dot. umowy nr ..., projektu pn. ...” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części przez Zleceniobiorcę w ramach wkładu własnego,
  3. „płatne ze środków stanowiących wkład własny Zleceniobiorcy finansowy ze źródeł publicznych, pochodzących z... (innych niż PFRON), w wysokości... – dot. umowy nr ..., projektu pn. ...” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części przez Zleceniobiorcę w ramach wkładu własnego, z zastrzeżeniem, postanowień rozdziału III ust. 13-14 „Zasad zlecania”,
  4. „sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym”.
 3. Wkład własny niefinansowy osobowy zaangażowany w realizację projektu musi zostać rozliczony na podstawie porozumienia wolontariackiego oraz kart pracy wolontariuszy. Karty pracy wolontariuszy muszą zostać opatrzone klauzulą: „wkład własny niefinansowy Zleceniobiorcy wyceniony na kwotę ...zł – dot. umowy nr ..., projektu pn. ...”.
 4. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu (ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów), pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu ponad wartość wskazaną w ogłoszeniu o konkursie a także że nie nastąpi zwiększenie danej kategorii kosztu ponad limit określony w ogłoszeniu o konkursie. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają akceptacji PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać wskazane kategorie kosztów, których nie będą mogły dotyczyć przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych.
 5. W przypadku wniosku wspólnego ewentualne przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych, o których mowa w ust. 17, pomiędzy poszczególnymi Zleceniobiorcami wymagają zgody PFRON i podpisania aneksu do umowy.
 6. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy i w związku z tym zmiana ich treści (np. wprowadzenie nowej pozycji do budżetu, zwiększenie danej pozycji kosztu powyżej limitu określonego w ust. 17, obniżenie wkładu własnego, zamiana wkładu własnego finansowego na wkład własny niefinansowy) wymaga podpisania aneksu do umowy. Propozycje zmian do umowy muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji projektu, nie później jednak niż na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian w zakresie realizacji projektu, wymagających zawierania aneksu do umowy, po dacie zakończenia realizacji projektu. Zmiana rodzaju dokumentu rozliczeniowego, wskazanego przy danej pozycji kosztu w budżecie projektu, może zostać wprowadzona bez konieczności aneksowania umowy, pod warunkiem zgłoszenia tych zmian do PFRON w formie pisemnej i niewyrażenia sprzeciwu przez PFRON na dokonanie tych zmian w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w budżecie projektu, a wielkością przyznanego dofinansowania. W trakcie realizacji projektu, stosunek środków własnych do dofinansowania nie może ulec zmniejszeniu.
 8. Rozliczenie finansowe projektów dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad określonych w niniejszym rozdziale, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj. osiągnięta podczas realizacji projektu) wartość wskaźników rezultatu lub produktu w odniesieniu do wartości tych wskaźników zaplanowanych we wniosku. Zwiększenie wartości wskaźnika nakładu lub zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu lub produktu skutkuje koniecznością zwrotu do PFRON części dofinansowania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 22. W przypadku projektów dotyczących:
  1. celu programowego 1: „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy” – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: iloczyn planowanej wartości trzeciego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętej wartości pierwszego wskaźnika rezultatu,
  2. celu programowego 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)”, jeżeli projekt dotyczy zadań, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: iloczyn liczby beneficjentów ostatecznych projektu oraz liczby godzin wsparcia udzielonego w trakcie realizacji projektu, przypadającej na jednego beneficjenta ostatecznego projektu oraz planowanej kwoty na jedną godzinę wsparcia udzielonego beneficjentom ostatecznym projektu,
  3. celu programowego 3: „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych”, jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: iloczyn planowanej wartości czwartego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętej wartości drugiego wskaźnika produktu, z zastrzeżeniem iż kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej wg wzoru: iloczyn planowanej wartości drugiego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętej wartości pierwszego wskaźnika produktu,
  4. celu programowego 3: „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych”, jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: suma iloczynów planowanych wartości drugiego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętych wartości wskaźnika rezultatu (jeżeli projekt dotyczy jednego wydawnictwa, poszczególne iloczyny dotyczą każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny; jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw, poszczególne iloczyny dotyczą każdego z wydawnictw, a w ramach danego wydawnictwa każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny), z zastrzeżeniem, iż w przypadku zwiększenia liczby egzemplarzy rozdystrybuowanego wydawnictwa (w odniesieniu do planowanej) do wyliczeń przyjmowana jest wartość planowana a w przypadku zmniejszenia liczby egzemplarzy rozdystrybuowanego wydawnictwa do wyliczeń przyjmowana jest wartość osiągnięta,
  5. celu programowego 4: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: iloczyn planowanej wartości trzeciego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętej wartości pierwszego wskaźnika rezultatu,
  6. celu programowego 4: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: iloczyn planowanej wartości trzeciego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętej wartości pierwszego wskaźnika rezultatu,
  7. celu programowego 4: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: iloczyn planowanej wartości trzeciego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętej wartości pierwszego wskaźnika rezultatu,
  8. w przypadku celu programowego 5 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, jeżeli jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: iloczyn planowanej wartości czwartego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętej wartości drugiego wskaźnika produktu, z zastrzeżeniem iż kwota ta nie może przekraczać kwoty wyliczonej wg wzoru: iloczyn planowanej wartości drugiego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętej wartości pierwszego wskaźnika produktu,
  9. w przypadku celu programowego 5 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, jeżeli jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: suma iloczynów planowanych wartości drugiego wskaźnika nakładu oraz faktycznie osiągniętych wartości wskaźnika rezultatu (jeżeli projekt dotyczy jednego wydawnictwa, poszczególne iloczyny dotyczą każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny; jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw, poszczególne iloczyny dotyczą każdego z wydawnictw, a w ramach danego wydawnictwa każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny), z zastrzeżeniem, iż w przypadku zwiększenia liczby egzemplarzy rozdystrybuowanego wydawnictwa (w odniesieniu do planowanej) do wyliczeń przyjmowana jest wartość planowana a w przypadku zmniejszenia liczby egzemplarzy rozdystrybuowanego wydawnictwa do wyliczeń przyjmowana jest wartość osiągnięta.
 9. W sytuacji gdy kwota możliwa do uznania w rozliczeniu, wyliczona zgodnie z postanowieniami ust. 21, jest wyższa od kwoty faktycznie wykorzystanej na realizację projektu, rozliczenie projektu dokonywane jest poprzez zwrot do PFRON kwoty niewykorzystanej.
 10. Rozliczenia finansowego z uwzględnieniem wskaźników rezultatu lub produktu nie stosuje się w przypadku projektów dotyczących zadania, o którym mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań oraz projektów, w których jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań. Projekty te rozliczane są wg ogólnych zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 11. Rozliczenie merytoryczne projektów dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad rozliczania określonych w niniejszym rozdziale, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj. osiągnięta podczas realizacji projektu) wartość wskaźników produktu i/lub rezultatu w odniesieniu do wartości tych wskaźników zaplanowanych we wniosku. Nie uzyskanie planowanej wartości wskaźnika produktu i/lub rezultatu w całym okresie realizacji projektu, w tym projektu wieloletniego, może stanowić podstawę do podjęcia przez PFRON decyzji o wyłączeniu Zleceniobiorcy z uczestnictwa w kolejnych ogłaszanych przez PFRON konkursach (w ramach danego celu programowego). Nie uzyskanie planowanej wartości wskaźnika produktu i/lub rezultatu w jednym z okresów finansowania umowy wieloletniej może stanowić podstawę do podjęcia przez PFRON decyzji o rozwiązaniu umowy na następne okresy finansowania.
 12. Koszty nie ujęte w budżecie projektu, sfinansowane w ramach dodatkowo zaangażowanych do realizacji projektu środków własnych Zleceniobiorcy (tj. środków wynikających ze zwiększenia wkładu własnego ponad kwotę zaplanowaną w budżecie projektu) traktowane są jako koszty niekwalifikowalne.
 13. Sprawozdanie z wykonania projektu należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy i przesłać w terminie wskazanym w umowie, na adres PFRON. Zleceniobiorca zobowiązany jest do załączenia sprawozdania również w wersji elektronicznej na nośniku (płycie CD lub DVD).
 14. Do sprawozdania nie załącza się poszczególnych dowodów księgowych, które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać na żądanie PFRON oraz podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
 15. Na żądanie PFRON do sprawozdania należy załączyć dodatkowe materiały dokumentujące faktycznie podjęte działania przy realizacji projektu (np. listy uczestników projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji).
 16. Koszty pośrednie rozliczane przez Zleceniobiorcę ryczałtem (zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale IV ust. 3-8 „Zasad zlecania”) są uznawane jako koszty poniesione. Dowody księgowe dotyczące ww. kosztów nie podlegają kontroli przez PFRON.
 17. Jeżeli projekt obejmuje:
  1. zadania, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 5 lub pkt 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin wsparcia udzielonego beneficjentom ostatecznym projektu,
  2. zadania, o których mowa w § 1 pkt 3 lub pkt 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – Zleceniobiorca (a przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin szkolenia uczestników projektu,
  3. zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań – Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin szkolenia psów przewodników.
 18. Ewidencję, o której mowa w ust. 30, Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest prowadzić w formie elektronicznej w specjalnie przygotowanej przez PFRON aplikacji, udostępnionej Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
 19. Podczas realizacji projektu, przy przetwarzaniu danych osobowych, Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków „Administratora danych osobowych”, wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Warunkiem rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę przetwarzania danych osobowych jest posiadanie prawa do ich przetwarzania (art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych), a ponadto spełnienie:
  1. obowiązków informacyjnych (art. 24 lub art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych),
  2. obowiązków wynikających z ewentualnego powierzenia danych osobowych podwykonawcom (art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych),
  3. obowiązków zabezpieczenia danych (art. 36, art. 37, art. 38, art. 39 i art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych),
  4. obowiązków wobec osób, których dane Zleceniobiorca przetwarza (art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych),
  5. obowiązku rejestracyjnego (art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych), bądź zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru, w którym będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a w przypadku zmiany zakresu przetwarzanych danych, zgłoszenia aktualizacji danych – art. 41 ustawy o ochronie danych osobowych.
 20. Przesyłanie danych przez Zleceniobiorcę (Zleceniobiorców – w przypadku wniosku wspólnego) do PFRON (w formie sprawozdań, o których mowa w ust. 30) o uczestnikach projektu i personelu projektu jest udostępnieniem tych danych PFRON. W oświadczeniach o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest uzyskać, w ramach realizacji projektu, od uczestników projektu oraz personelu projektu (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych) musi zostać zamieszczona klauzula o wyrażeniu zgody przez uczestnika projektu lub osobę zatrudnioną do realizacji projektu na udostępnienie PFRON danych osobowych przez Zleceniobiorcę. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub brak zgody na udostępnienie PFRON danych osobowych przez Zleceniobiorcę skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
 21. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przez Zleceniobiorcę (Zleceniobiorców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązania, o którym mowa w ust. 33. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udostępniania PFRON, na każde wezwanie, w siedzibie PFRON bądź u Zleceniobiorcy oświadczeń uczestników projektu oraz personelu projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 22. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją umowy muszą być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy.
 23. Na żądanie PFRON Zleceniobiorca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy ze Zleceniobiorców) zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy (wraz z datą poświadczenia), niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.
 24. (skreślony)
 25. (skreślony)

XI. Zasady monitorowania i ewaluacji

 1. Przyjmuje się następujące wskaźniki stopnia zaspokojenia potrzeb:
  1. liczbowy wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb – równy stosunkowi liczby Zleceniobiorców do liczby Wnioskodawców, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie,
  2. pierwszy kwotowy wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb – równy stosunkowi sumy kwot wypłaconych przez PFRON w ramach konkursów ogłaszanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji do sumy kwot wnioskowanych z wniosków zweryfikowanych pozytywnie pod względem formalnoprawnym,
  3. drugi kwotowy wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb – równy stosunkowi sumy kwot wypłaconych przez PFRON w ramach konkursów ogłaszanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji do sumy kwot wnioskowanych z wniosków ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym,
  4. kwotowy wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb Zleceniobiorców – równy stosunkowi sumy kwot wypłaconych przez PFRON w ramach konkursów ogłaszanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji do sumy kwot zweryfikowanych zgodnie z „Zasadami zlecania”, z wniosków Zleceniobiorców (tj. podmiotów, z którymi została zawarta umowa o zlecenie realizacji zadań).
 2. Ewaluacja projektu, tj. ocena jakości realizacji projektu (jego faktycznych efektów) w stosunku do wcześniejszych założeń, przeprowadzana jest w oparciu o następujące wskaźniki:
  1. wskaźniki nakładu – odnoszące się do środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu,
  2. wskaźniki produktu – odnoszące się do przedmiotów materialnych i usług, które otrzymuje uczestnik projektu, wskutek realizacji projektu ze środków finansowych PFRON,
  3. wskaźniki rezultatu – odnoszące się do efektów zrealizowanego projektu, dostarczających informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu u uczestników projektu.
 3. Ustala się następujące konstrukcje wskaźników, o których mowa w ust. 2:
  1. w przypadku celu programowego 1 „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy”:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby beneficjentów ostatecznych projektu,
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby godzin udzielonego wsparcia,
   3. trzeci wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do wartości pierwszego wskaźnika rezultatu,
   4. wskaźnik produktu – średnia liczba godzin wsparcia udzielonego jednemu beneficjentowi ostatecznemu projektu,
   5. pierwszy wskaźnik rezultatu – liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu,
   6. drugi wskaźnik rezultatu – liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy utrzymali zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia,
  2. w przypadku celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” jeżeli projekt dotyczy zadań, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby beneficjentów ostatecznych projektu,
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby godzin udzielonego wsparcia,
   3. wskaźnik produktu – średnia liczba godzin wsparcia udzielonego jednemu beneficjentowi ostatecznemu projektu,
   4. wskaźnik rezultatu – liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy rozwinęli kompetencje lub nabyli umiejętności określone dla nich indywidualnie jako cel działań rehabilitacyjnych w Indywidualnym Planie Działań,
  3. w przypadku celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby udzielonych porad,
   2. wskaźnik produktu – stosunek liczby udzielonych porad do liczby pracowników projektu,
  4. w przypadku celu programowego 3 „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych),
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek wartości pierwszego wskaźnika nakładu do przeciętnej liczby dni udziału jednego beneficjenta ostatecznego (osoby niepełnosprawnej) w projekcie,
   3. trzeci wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby uczestników projektu,
   4. czwarty wskaźnik nakładu – stosunek wartości trzeciego wskaźnika nakładu do przeciętnej liczby dni udziału jednego uczestnika w projekcie,
   5. pierwszy wskaźnik produktu – iloczyn liczby beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych) oraz przeciętnej liczby dni udziału jednego beneficjenta ostatecznego (osoby niepełnosprawnej) w projekcie,
   6. drugi wskaźnik produktu – iloczyn liczby uczestników projektu oraz przeciętnej liczby dni udziału jednego uczestnika w projekcie,
  5. w przypadku celu programowego 3 „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby arkuszy wydawniczych,
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do wartości wskaźnika rezultatu,
   3. wskaźnik produktu – suma iloczynów liczby arkuszy wydawniczych i liczby egzemplarzy wydawnictwa (jeżeli projekt dotyczy jednego wydawnictwa, poszczególne iloczyny dotyczą każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny; jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw, poszczególne iloczyny dotyczą każdego z wydawnictw, a w ramach danego wydawnictwa każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny),
   4. wskaźnik rezultatu – suma iloczynów liczby arkuszy wydawniczych i liczby egzemplarzy rozdystrybuowanego wydawnictwa (jeżeli projekt dotyczy jednego wydawnictwa, poszczególne iloczyny dotyczą każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny; jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw, poszczególne iloczyny dotyczą każdego z wydawnictw, a w ramach danego wydawnictwa każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny),
  6. w przypadku celu programowego 4 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby uczestników projektu,
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do iloczynu liczby uczestników projektu i liczby godzin szkolenia, kursu lub warsztatu przypadających na jednego uczestnika projektu,
   3. trzeci wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do wartości wskaźnika rezultatu,
   4. wskaźnik produktu – liczba godzin szkolenia, kursu lub warsztatu przypadających na jednego uczestnika projektu,
   5. wskaźnik rezultatu – liczba uczestników projektu, którzy ukończyli założony w projekcie program szkolenia, kursu lub warsztatu,
  7. w przypadku celu programowego 4 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby przeszkolonych psów,
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do iloczynu liczby szkolonych psów i liczby godzin szkolenia przypadających na jednego szkolonego psa przewodnika,
   3. trzeci wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do wartości wskaźnika rezultatu,
   4. wskaźnik produktu – liczba godzin szkolenia przypadających na jednego psa przewodnika,
   5. wskaźnik rezultatu – liczba przeszkolonych w ramach projektu psów, które pełnią rolę psa przewodnika,
  8. w przypadku celu programowego 4 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, jeżeli projekt dotyczy zadania, o którym mowa w § 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby uczestników projektu,
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do iloczynu liczby uczestników projektu i liczby godzin szkolenia przypadających na jednego uczestnika projektu,
   3. trzeci wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do wartości wskaźnika rezultatu,
   4. wskaźnik produktu – liczba godzin szkolenia przypadających na jednego uczestnika projektu,
   5. wskaźnik rezultatu – liczba uczestników projektu, którzy uzyskali wiedzę i kompetencje tłumacza języka migowego,
  9. w przypadku celu programowego 5 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, jeżeli jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych),
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek wartości pierwszego wskaźnika nakładu do przeciętnej liczby dni udziału jednego beneficjenta ostatecznego (osoby niepełnosprawnej) w projekcie,
   3. trzeci wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby uczestników projektu,
   4. czwarty wskaźnik nakładu – stosunek wartości trzeciego wskaźnika nakładu do przeciętnej liczby dni udziału jednego uczestnika w projekcie,
   5. pierwszy wskaźnik produktu – iloczyn liczby beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych) oraz przeciętnej liczby dni udziału jednego beneficjenta ostatecznego (osoby niepełnosprawnej) w projekcie,
   6. drugi wskaźnik produktu – iloczyn liczby uczestników projektu oraz przeciętnej liczby dni udziału jednego uczestnika w projekcie,
  10. w przypadku celu programowego 5 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, jeżeli jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do szacowanej na podstawie badań sondażowych (typu omnibus) liczby osób do których dotarła treść kampanii,
   2. wskaźnik produktu (np. liczba spotów reklamowych, liczba billboardów, liczba artykułów sponsorowanych w prasie, itp.) – nazwa wskaźnika określana jest przez Wnioskodawcę, w zależności od typu kampanii,
   3. pierwszy wskaźnik rezultatu – szacowana na podstawie badań sondażowych (typu omnibus) liczba osób do których dotarła treść kampanii (wskaźnik dotarcia),
   4. drugi wskaźnik rezultatu – szacowana na podstawie badań sondażowych (typu omnibus) liczba osób u których nastąpiła zmiana postaw (wskaźnik wpływu),
  11. w przypadku celu programowego 5 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, jeżeli jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań:
   1. pierwszy wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do liczby arkuszy wydawniczych,
   2. drugi wskaźnik nakładu – stosunek kwoty dofinansowania do wartości wskaźnika rezultatu,
   3. wskaźnik produktu – suma iloczynów liczby arkuszy wydawniczych i liczby egzemplarzy wydawnictwa (jeżeli projekt dotyczy jednego wydawnictwa, poszczególne iloczyny dotyczą każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny; jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw, poszczególne iloczyny dotyczą każdego z wydawnictw, a w ramach danego wydawnictwa każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny),
   4. wskaźnik rezultatu – suma iloczynów liczby arkuszy wydawniczych i liczby egzemplarzy rozdystrybuowanego wydawnictwa (jeżeli projekt dotyczy jednego wydawnictwa, poszczególne iloczyny dotyczą każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, płyta nośnik elektroniczny; jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw, poszczególne iloczyny dotyczą każdego z wydawnictw, a w ramach danego wydawnictwa każdego typu wydawnictwa: czarno druk, druk powiększony, pismo Braille’a, nośnik elektroniczny).
 4. Planowane wartości wskaźników, o których mowa w ust. 3, Wnioskodawca przedstawia we wniosku o zlecenie realizacji zadań. We wniosku Wnioskodawca może przedstawić dodatkowe konstrukcje wskaźników ewaluacji, oprócz określonych w ust. 3, wraz z ich planowanymi wartościami.
 5. W ogłoszeniu o konkursie PFRON może wskazać dla danego celu programowego dodatkowe konstrukcje poszczególnych wskaźników, o których mowa w ust. 2 i/lub wymagania dotyczące wysokości poszczególnych wskaźników.
 6. Na potrzeby „Zasad zlecania” przyjmuje się iż w miejsce wskaźników oddziaływania, odnoszących się do długoterminowych konsekwencji danego projektu, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów ostatecznych i rozumianych jako wartości liczbowe, Wnioskodawca przedstawia opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania projektu.

XII. Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych na realizację projektów

 1. Zarząd PFRON sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację projektów.
 2. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania projektu przez Zleceniobiorcę oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych. W związku z tym, kontrola może być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu. Prawo kontroli przysługuje PFRON zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy jak i w miejscu realizacji projektu.
 3. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, załącznikach i rozliczeniach.


Załączniki:

 • Załącznik nr 2 do „Zasad zlecania” - Karta oceny formalnej - ( pobierz )
 • Załącznik nr 3 do „Zasad zlecania” - Notatka służbowa - ( pobierz )
 • Załącznik nr 4 do „Zasad zlecania” - Regulamin komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - ( pobierz )
 • Załącznik nr 5 do „Zasad zlecania” - Karta oceny formalnej aktualizacji wniosków złożonych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich zawartych w konkursach ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - ( pobierz )
 • Załącznik nr 6 do „Zasad zlecania” - Wzór Umowy (tekst ujednolicony) ( pobierz )
  • Załącznik nr 1 do Umowy - strona tytułowa - ( pobierz )
  • Załącznik nr 2 do Umowy - strona tytułowa - ( pobierz )
  • Załącznik nr 3 do Umowy - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON niezbędne do realizacji projektu - ( pobierz )
  • Załącznik nr 4 do Umowy – Sprawozdanie ( pobierz )
   • Załącznik nr 1A do Sprawozdania z realizacji projektu - Zestawienie kosztów realizacji projektu (częściowe / ostateczne*) - sporządzane w sytuacji gdy koszty pośrednie rozliczane są na podstawie - ( pobierz )
   • Załącznik nr 1B do Sprawozdania z realizacji projektu - Zestawienie kosztów realizacji projektu (częściowe / ostateczne*) - sporządzane w sytuacji gdy koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem - ( pobierz )
   • Załącznik nr 2 do Sprawozdania z realizacji projektu - Zestawienie dowodów księgowych (częściowe/ostateczne*) - ( pobierz )