informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zaświadczenia o braku zaległości lub o wysokości zaległości we wpłatach obowiązkowych na PFRON

Jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie o braku zaległości lub o wysokości zaległości we wpłatach obowiązkowych na PFRON, to złóż poniższy wniosek o wydanie takiego dokumentu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości lub o wysokości zaległości we wpłatach obowiązkowych na PFRON. 

Po wypełnieniu wniosku możesz przesłać go do Funduszu jako przesyłkę elektroniczną na następujące adresy:

 • na skrzynkę ePUAP2: /PFRON/pismadw,
 • na skrzynkę mailową: dw_rozliczenia@pfron.org.pl,
 • bezpośrednio w systemie ePUAP2.
 • lub bezpośrednio w systemie e-PFRON2.

Pamiętaj, aby przesłany wniosek był podpisany certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Aby wysłać wniosek za pośrednictwem systemu ePUAP2:

 • Zaloguj się do systemu ePUAP2.
 • Wpisz „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w oknie „szukaj w całym portalu”.
 • Kliknij przycisk „Wpłaty obowiązkowe” w zakładce „Sprawy Ogólne”.
 • Kliknij przycisk „Załatw sprawę”
 • Wypełnij dostępny formularz.
 • Podpisz i wyślij dokument zgodnie z instrukcją ePUAP2.

Do uzupełnionego wniosku możesz dołączyć załączniki.

Aby wysłać wniosek za pośrednictwem systemu e-PFRON2:

 • Zaloguj się do systemu e-PFRON2.
 • Wybierz zakładkę „Wiadomości”.
 • Kliknij przycisk „Utwórz wiadomość”.
 • Wybierz w polu „Tematu” opcję „Zaświadczenie o zaleganiu/Niezaleganiu we wpłatach” - wyświetli się formularz edycji wiadomości.
 • Wybierz plik wniosku do załączenia dla pola „Wniosek”
 • Wybierz plik z opłatą za wniosek dla pola „Opłata za wniosek”.
 • Podpisz i wyślij wiadomość wraz załącznikami.

Do uzupełnionego wniosku możesz dołączyć załączniki.

Wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

Opłać wniosek. Za wydanie wniosku naliczana jest opłata skarbowa wysokości 21,00 zł za egzemplarz. Należy ją wpłacać na rachunek bankowy Urzędu m.st. Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć dowód uiszczenia tej opłaty. Jeśli jesteś zwolniony z opłaty, podaj podstawę prawną takiego zwolnienia.

Jeżeli występujesz jako pełnomocnik załącz do wniosku pełnomocnictwo opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentacji pracodawcy przed Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 974).

Do pełnomocnictwa dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, należy ją wpłacać na rachunek bankowy Urzędu m.st. Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Jeśli występujesz o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości we wpłatach na PFRON zbywającego (art. 306g Ordynacji podatkowej), dołącz do wniosku zgodę zbywającego na wydanie takiego zaświadczenia.

Jeśli jesteś pracodawcą w rozumieniu przepisów art. 3 Kodeksu pracy zatrudniasz miesięcznie poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie posiadasz numeru w rejestrze PFRON, ponieważ nie jesteś oraz nie byłeś zobowiązany do wpłat na PFRON (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany do rejestracji w PFRON) , złóż pisemne oświadczenie o stanie zatrudniania pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie nie objętym przedawnieniem zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej.

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i występujesz jako osoba fizyczna o wydanie zaświadczenia (podaj swój numer PESEL) złóż pisemne oświadczenie czy w okresie nie objętym przedawnieniem zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej:

 • byłeś pracodawcą w rozumieniu przepisów art. 3 Kodeksu pracy,
 • pełniłeś funkcję członka zarządu w spółkach kapitałowych lub byłeś członkiem organu zarządzającego innej osoby prawnej (wymień jakiej podając jej nazwę , numer NIP, REGON, KRS),
 • byłeś wspólnikiem spółek osobowych lub spółki cywilnej (wymień jakiej podając jej nazwę , numer NIP, REGON, KRS),
 • nabyłeś spadek i w związku z art. 97 Ordynacji podatkowej przejąłeś przewidziane w przepisach prawa podatkowego, majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy,
 • pozostawałeś we wspólnocie majątkowej z osobą zobowiązaną do dokonywania wpłat na PFRON wymienionych w art. 21 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Data publikacji: 2023-06-01
Departament ds. Wpłat
Autor: Wydział ds. Rozliczeń III